dimarts, 26 de maig del 2009

La implicació del professorat en el millorament dels rendiments escolars

El preàmbul del projecte de Llei d'educació, actualment en tramitació al Parlament de Catalunya, inclou un nou concepte educatiu, que no apareix a la LOE: la implicació de la comunitat educativa i de la societat catalana en l'assoliment de les finalitats de la Llei.

Aquesta novetat en la legislació educativa es recull també en l'articulat de la Llei referida a tots els membres de la comunitat educativa, entesa en el sentit ampli amb què la defineix l'article 19, "totes les persones i les institucions que intervenen en el procés educatiu".

I, en aquest sentit, la implicació en les finalitats de la Llei d'educació s'atribueix als alumnes ("en llur procés educatiu", article 59.5, i "en el procés educatiu" conjuntament amb les seves famílies, article 158.3.d), a les famílies ("en l'educació dels fills", article 27.1 i "en el procés educatiu", article 77.1.g. i conjuntament amb els alumnes a l'article 158.3.d.), al professorat ("en el millorament dels rendiments escolars", article 136.1.c), al centre ("la implicació activa dels centres en l'entorn social", articles 93.4 i 158.3.c), a l'Administració local i als agents socials i educatius del territori ("en l'entorn", article 158.3.c); en definitiva, aquesta implicació es converteix en el compromís educatiu de tota la societat (article 159.3).

Per una altra banda, la implicació de la comunitat educativa en el procés educatiu es pot considerar inclosa dintre del "principi de participació de la comunitat educativa", proclamat per la Llei a l'article 2.3.d), així com també es pot considerar un fonament de la "carta de compromís educatiu", una altra novetat legal regulada a l'article 20.

De fet, encara que no aparegui explícitament a l'article 2, que inclou els principis rectors del sistema educatiu, la implicació de la comunitat educativa en les finalitats de la Llei d'educació és un principi, i com a tal apareix recollida a l'article 93.3 dintre dels principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, entre altres, que inspiren el projecte educatiu de cada centre públic en l'exercici de l'autonomia que la Llei li reconeix i que han de garantir "que els centres públics siguin referent de qualitat educativa i d'assoliment dels objectius d'excel·lència i d'equitat" (article 93.1).

Ara bé, la Llei d'educació converteix aquest principi educatiu abstracte, en el cas dels professors, en un criteri per a establir la quantia de les retribucions complementàries: "el rendiment o els resultats obtinguts en el treball docent i l'esforç i la innovació amb què es porta a terme" (article 136.2.c), i en definitiva determina una part del nou complement de lloc de treball o funció docent previst a l'article 136.1.c), amb el qual es retribuiran diferents aspectes de l'activitat docent: "l'especial dificultat tècnica, l'especial dedicació o la responsabilitat, i […] també la major dedicació al centre, la innovació i la recerca educativa i la implicació en el millorament dels rendiments esco¬lars."

La dificultat serà dissenyar el procediment que permeti avaluar el grau d'implicació del professorat, per tal d'assignar-li, si escau, el corresponent complement retributiu mensual. Però això em permetrà escriure una altra nota més endavant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada