dilluns, 30 de novembre del 2009

Desplegament normatiu de la Llei (i 2)

[disposició addicional primera i disposició final tercera de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

Continuo avui amb la llista de decrets del calendari de desplegament de la LEC, aprovat per l'Acord de Govern GOV/181/2009, de 3 de novembre:

3) Any 2012

3.1. Abans del 17 de juliol de 2012

- (17) Decret de creació i regulació del centre singular per a l'educació no presencial (articles 55.1, 61.4, 62.8, 64.2, 70.1 i DA 28)
- (18) Assoliment de l'homologació de les retribucions entre el professorat dels centres concertats que presten serveis en ensenyaments objecte de concert i el professorat dels centres públics (DA 13 i DT 2)

3.2. Abans del 31 de desembre de 2012

- (19) Decret de regulació dels sistemes de provisió de llocs de treball docent dels centres educatius públics (articles 99.2, 115.1, 117.1.d, 123.4, 124.1, 125, 126, 127.1, DA 15 i DT 9)
- (20) Decret de regulació del sistema de promoció professional docent i de la transformació i transició del sistema d'estadis docents (DT 4 i articles 102.4, 106.3, 117.1.d, 131.1, 131.2, 131.4, 132, 133.1 i 186.1.c)


4) Any 2013

4.1. L'1 de gener de 2013

- (21) S'ha d'iniciar el procediment de carrera professional per graus docents, i a partir d'aquesta data s'han de convocar concursos per accedir a la categoria superior de sènior, així com els processos d'avaluació que hi són associats (articles 102.4, 106.3, 117.1.d, 131.1, 2 i 4, 132, 133.1 i 186.1.c)
- (22) S'ha d'iniciar l'aplicació dels complements retributius dels funcionaris docents i el sistema de retribucions del personal funcionari interí i en pràctiques (articles 101.2, 117.1.d, 136, 137, 114.2.d i DT 3)


4.2. Durant el primer quadrienni d'aplicació de la Llei

- (23) Adaptació dels òrgans de govern dels centres educatius que imparteixen de manera integrada ofertes de formació professional (DA 19)
- (24) Decret dels requisits que han de complir els centres per impartir ensenyaments oficials d'idiomes (article 64.4)
- (25) Decret d'adaptació de les normes reglamentàries que regulen la borsa de professorat interí i substitut (articles 122.2 i 3)
- (26) Adequar la composició i les funcions de la Comissió Mixta Departament d'Educació - Entitats Municipalistes (article 162.1)


4.2. Abans del 17 de juliol de 2013

- (27) Aplicar les garanties retributives reconegudes al personal docent que ocupa llocs de treball no reservats exclusivament a funcionaris docents (article 127.2 i DA 16)
- (28) Decret de regulació del Consell Assessor d'Ensenyaments Artístics, així com la constitució del Consell (article 67.2)


5) Anys 2014-2017


5.1. Abans del 17 de juliol de 2016

- (29) Decret de la prestació de serveis educatius específics i de serveis didàctics de suport a la docència (articles 86.3 i 5)
- (30) Aprovar i presentar al Parlament un projecte de llei de regulació de la composició del Consell Escolar de Catalunya (DT 1)

5.2. Abans del 17 de juliol de 2017

- (31) Finalització del procés gradual d'adequació del mòdul del concert educatiu d'acord amb els criteris que estableix la Llei i, en els termes que permetin els acords i els convenis laborals del sector, s'han d'haver definit les condicions de treball del professorat dels centres concertats (article 205.8)
- (32) Haver completat la delimitació i la regulació de les zones educatives (articles 158.2.c i 176.1)
- (33) Haver completat el procés d'implementació dels dossiers personals d'aprenentatge i dels registres acadèmics de l'alumnat (DA 23)


5.3. En el període de vuit anys d'implementació de la Llei

- (34) Decret de l'estatut de l'exercici de les professions relacionades amb l'educació no universitària (DA 23)
- (35) Introducció gradual en els currículums vigents, si escau, de les modificacions que es considerin necessàries d'acord amb les previsions de la Llei 12/2009 (articles 12.1, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.1, 64, 65, 68 i 80.3)
- (36) Propostes legislatives necessàries per a la creació de l'instrument adequat per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels centres públics de titularitat de la Generalitat (DA 25)
- (37) Decret de nova regulació del finançament de la creació, la consolidació i el sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d'educació infantil en llars d'infants o escoles bressol de titularitat dels ens locals, i del finançament del sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d'educació infantil en centres educatius de titularitat privada (article 198.3)

En definitiva, l'Acord de Govern ha recollit en el calendari de "desplegament" de la Llei un total de 37 futures normes que haurà d'aprovar el Govern, totes previstes a la LEC, encara que, com ja vaig comentar la setmana passada, aquesta llista no esgota les referències normatives que la Llei atribueix al Govern.

El calendari "d'aplicació de la Llei" s'aprova "sens perjudici de l'entrada en vigor de la Llei" (DA 1 LEC), i segons el títol de l'Acord, el calendari d'aplicació es converteix en "calendari de desplegament de la Llei", ja que "aplicació" i "desplegament" en aquest context jurídic són pràcticament sinònims: en efecte, segons el diccionari, desplegar una llei és 'dictar les disposicions necessàries per regular l'aplicació concreta dels preceptes inclosos en una llei'.

Però això no suposa que la Llei no estigui actualment vigent, ja que d'acord amb allò previst a la disposició final quarta està vigent des del 17 de juliol de 2009, "l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya"(DF 4 LEC). En una nota informativa de 2 d'octubre de 2009, de la Secretaria General del Departament d'Educació, s'enumeren els preceptes de la LEC que són d'aplicació directa i, per tant, vigents sense necessitat d'un desplegament addicional.

La LEC va entrar completament en vigor el 17 de juliol de 2009, sense que la disposició final quarta fes cap excepció sobre l'entrada en vigor del text sencer, però en remetre al llarg del text, reiteradament, a futurs desplegaments del Govern i del Departament d'Educació (vegeu, per exemple, la remissió genèrica de la DF 3 LEC), fins que no s'aprovi aquesta normativa s'ajorna l'efectivitat d'alguns preceptes, que per a ser aplicats requereixen el desplegament reglamentari.

El sentit últim de tot aquest "desplegament" normatiu que requereix l'aplicació de la LEC, com succeeix amb qualsevol altra llei, implica no només "desenvolupar, completar i concretar" els seus preceptes, sinó també interpretar-los. Tot desplegament d'un altre text de rang superior comporta també, necessàriament, una interpretació del contingut de la norma que s'està desplegant. "Interpretar" l'hem d'entendre en el mateix sentit de la feina que he estat fent en comentar la LEC des de la primera nota d'aquest blog.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada