dilluns, 7 de desembre del 2009

La programació de l'oferta educativa

[article 44 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

L'article 44 LEC regula un dels instruments fonamentals del dret a l'educació, "la programació de l'oferta educativa", que desplega la "programació general de l'ensenyament" dels poders públics, com a garantia constitucional del dret de tothom a l'educació (article 27.5 CE). Aquesta "programació de l'oferta educativa" esdevé un dels criteris essencials per a la concessió de concerts als "centres de titularitat privada que imparteixen les etapes d'educació obligatòria o els altres ensenyaments declarats gratuïts i satisfan necessitats d'escolarització" (article 205.2 LEC). "En tot cas, la subscripció de nous concerts ha d'atendre les previsions de programació de l'oferta educativa establerts per l'article 44" (article 205.7 LEC).

A diferència del que succeeix amb la LOE (que només recull la programació educativa en dos articles i una disposició addicional: "la programació general de l'ensenyament", DA 28; "la programació educativa", article 15.2; "una oferta suficient de places", article 15.2; "la programació de l'oferta de places", article 109.1; "la programació de l'oferta educativa dels ensenyaments", article 109.2), la LEC utilitza una variada gamma d'expressions que matisen molt més aquest concepte fonamental de la "programació de l'oferta educativa".

La LEC ha concretat el contingut de "la programació de l'ensenyament", esmentada dues vegades a l'Estatut d'autonomia de Catalunya (apartats 2.a i 3.a de l'article 131), estructurant les seves traces essencials entorn de sis grups de conceptes, tots sis relacionats entre ells, i que permeten definir amb precisió l'abast de la "programació educativa":

1) "Programació general de l'ensenyament" / "programació específica dels ensenyaments de règim especial".

2) "Programació educativa", "programació de les necessitats educatives", "programació de les necessitats d'escolarització", "establir les necessitats d'escolarització", "les necessitats d'escolarització derivades de la programació educativa".

3) "Programació de l'oferta educativa", "previsions de l'oferta educativa", "previsions de la programació educativa".

4) "Oferta de llocs escolars", "programació de l'oferta de llocs escolars", "programació de l'oferta de places", "oferta educativa", "l'oferta del sistema educatiu, per satisfer necessitats d'escolarització".

5) "El mapa escolar", "el mapa del sistema educatiu".

6) "Les zones educatives com a unitats de programació de l'oferta educativa", "d'acord amb la programació dels recursos i en el marc de les zones educatives".


Totes aquestes expressions apareixen en diferents contextos de la LEC, sempre relacionats amb l'oferta educativa de places escolars:

a) "Programació general" (158.2.e); "programació general de l'ensenyament" (4.2, 157.1, 159.1, 171.1, 171.2.a, 172.1); "la programació específica" (200.2); "d'acord amb la programació de l'oferta específica" (DA 26).

b) "Programació educativa" (44.4, 44.6, 158.2.c, 159.4, 197.3, 199); "programació de les necessitats educatives" (2.3.g); "establir les necessitats d'escolarització" (44.2, 44.3, 76.3); "les necessitats d'escolarització derivades de la programació educativa" (DA 8).

c) "Programació de l'oferta educativa" (44.1, 44.2, 45.1, 45.2, 74.1, 76.3, 158.2.c, 159.2, 171.3.b, 205.2, 205.3.b); "les previsions de programació de l'oferta educativa" (205.7); "d'acord amb les previsions de la programació educativa" (175.2).

d) "Oferta de llocs escolars" (44.4); programació de l'oferta de llocs escolars" (171.2, 172.1); "programació de l'oferta d'altres ensenyaments" (44.5); "programació de l'oferta de places" (198.1); "oferta educativa" (4.1); "programar una oferta suficient i equilibrada territorialment" (60.2); "programar una oferta d'estudis" (62.3); "programar i desplegar l'oferta formativa dels ensenyaments" (68.4); "l'oferta del sistema educatiu, per satisfer les necessitats d'escolarització" (198.2, 198.3).

e) "Mapa del sistema educatiu" (8); "el mapa escolar" (8.2, 158.2.c).

f) "Les zones educatives constitueixen unitats de programació de l'oferta educativa" (176.2); "d'acord amb la programació dels recursos i en el marc de les zones educatives" (114.6, 158.2.c).


De la relació entre unes i altres es pot deduir el sentit concret d'algunes expressions, que d'una altra manera serien confuses:

- La "programació" sempre es refereix a la "programació educativa" (44.4), entesa com a "previsions de la programació educativa" (175.2), "oferta de llocs escolars" (171.2 i 172.1) o "les previsions de programació de l'oferta educativa" (205.7);
- Les "necessitats educatives" són sempre "necessitats d'escolarització" (44.3, 198.2, 198.3), que s'han de "satisfer amb l'oferta de places escolars, d'acord amb la programació" (198.2, 198.3);
- El marc de "l'oferta educativa" generalment es refereix a "l'oferta de llocs escolars" (44.4), o a la "disponibilitat de places escolars" (76.3):
- La "programació general de l'ensenyament no universitari" comprèn "la programació de l'oferta de llocs escolars" (171.2, 172.1);
- El mapa escolar és "l'instrument que reflecteix l'oferta del sistema educatiu […] i és la base a partir de la qual s'ha d'elaborar la programació de l'oferta de llocs escolars a què fa referència l'article 44" (8.2); Les "necessitats d'escolarització" es deriven de la "programació educativa" (44.3, DA 8);
- Els "criteris de programació" inclouen "periodicitat, mapa escolar, articulació del territori en zones educatives i llurs necessitats d'escolarització" (44.3);
- "Les necessitats de la programació educativa" no són sempre necessitats d'escolarització (per exemple, a l'article 118.3, té un sentit més ampli, i es refereix a les necessitats d'efectius de personal docent, no a les necessitats de places escolars);
- "La programació de l'oferta educativa té per objecte establir, amb caràcter territorial, les necessitats d'escolarització que ha de satisfer el Servei d'Educació de Catalunya" (44.4);
- Finalment, l'oferta s'utilitza referida tant als llocs escolars (4.1, 44.4, 60.2, 171.2, 172.1, 198.1, 198.2, 198.3) com als ensenyaments o estudis (44.5, 62.3, 68.4).


En aquest context de l'oferta de llocs escolars sempre s'utilitza "programar" o "programació", mai no es troba "planificar" o "planificació", que la LEC ha limitat a la "planificació econòmica" (197.1, 197.2), malgrat que en alguna ocasió fa servir "planificar" en un context molt ampli: "l'Administració educativa de la Generalitat regula, planifica, ordena, supervisa i avalua el sistema educatiu" (158.1) i "el Departament ha de planificar, organitzar i desenvolupar les accions formatives corresponents" (63.4).

En una altra nota hauré de tornar sobre aquest tema per relacionar aquest instrument amb altres procediments nuclears del dret a l'educació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada