dilluns, 21 de desembre del 2009

L'avaluació del professorat

[article 131 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

Els "principis d'avaluació i de retiment de comptes", juntament amb "el de qualitat pedagògica, de direcció responsable i professionalitat docent", intervenen en la definició dels centres públics (art. 93.3 LEC). A més del reconeixement i valoració (social) de la funció docent (art. 106 LEC), la llei utilitza valoració i avaluació del professorat com dos conceptes sinònims (tant la LOE com la LEC recorren indistintament a les dues paraules en els mateixos contextos).

1.- El contingut de "l'avaluació del professorat" (LOE, 132.h, 142.3) és molt variat i apareix en molts preceptes de la LEC, referida a diferents aspectes de la labor docent:

a) Avaluació de l'acompliment del lloc de treball docent: "l'activitat docent" (LEC, 102.4, 129.2, LOE, DA 12.2 i 3), "la pràctica docent" (LEC, 122.3), "la funció docent" ("LEC, 120.2, LOE, 106.1), "l'exercici docent" (LEC, 186 1.c), "l'exercici de la funció docent" (LEC, 120.2), "el treball desenvolupat" (LEC, 129.2; LOE, 136.3), "la tasca professional feta" (LEC, 131.1), "l'exercici de les funcions del personal docent" (LEC, 142.5.j, 178.1.d), "el desenvolupament de la funció pública docent" (LEC, 131.2), "el compliment de les funcions dels docents" (LEC, 133.1).

b) Avaluació de la funció directiva: "l'exercici de càrrecs directius" (LEC, 121.2, 145.2, DA 15; LOE, 139.2; DA 12.4.c); "la funció directiva" (LOE, 146), "l'acció directiva" (LEC, 147.7, 178.1.d), "l'exercici de la funció directiva" (LEC, 120.2, 145.2; 178.1.b, 183.1; LOE, 151.b, 141), "l'exercici de la direcció" (LEC, 144.3; LOE, 134.1.d), "l'exercici del càrrec de director" (LOE, DA 12.4.c), "la gestió del personal directiu docent" (LEC, 116.2).

c) Avaluació de la competència docent: "la idoneïtat dels candidats" (LEC, 124.1), "la competència docent" (LEC, 112.5, 122.3), "la capacitat professional" (LEC, 121.2, 130.2, DA 15), "les competències professionals dels candidats" (LEC, 119.2, 143.2), "la capacitat de lideratge" (LEC, 143.2), "l'especialització dels aspirants" (LOE, 154.3).

d) Avaluació de la carrera professional: les avaluacions anteriors "s'han de tenir en compte en la valoració de la carrera docent" (LEC, 106.4, 122.3, 145.2; LOE, 106.4), "avaluació periòdica de la tasca professional feta" (LEC, 131.1), "avaluació del desenvolupament de la funció pública docent" (LEC, 131.2).

e) Avaluació interna i externa de la funció inspectora (LEC, 121.2, 181.2).

2.- La LEC no recull, explícitament, "l'avaluació voluntària del professorat" (LOE, 106.3) ni "l'avaluació voluntària de la funció docent" (LOE, DA 6.3), si bé no cal deduir d'aquest fet que l'avaluació que s'hi regula tingui el caràcter de forçosa, ja que tampoc se li atribueix aquesta condició. Només és forçosa l'avaluació del final del mandat del director, la del directiu professional docent i la del treball desenvolupat com a càrrec directiu que figura en els barems dels concursos de mèrits dels diferents procediments d'ingrés i accés a la funció pública o de concursos de trasllats.

3.- Quant a l'òrgan avaluador del professorat, a més d'alguna referència genèrica a "l'Administració educativa" (LEC, 147.7), la funció d'avaluar s'atribueix a la Inspecció d'Educació (LEC, 178.1.b, d, 183.1, 186.1.c, d; LOE, 141, 151.b) i a la direcció de cada centre públic "que està habilitada per a intervenir en l'avaluació de l'activitat docent i de gestió del personal del centre" i per a "participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre personal destinat al centre" (LEC, 102.4, 142.5.j), d'una manera més precisa que la LOE, que limita el paper del director a "col·laborar en l'avaluació del professorat" (LOE, 132.h, 142.3).

En dues ocasions (LEC, 142.5.j, 142.7.h) s'atribueix al director la facultat de "l'observació de la pràctica docent a l'aula" per "avaluar l'exercici de les funcions del personal docent" i "per garantir que compleix les seves funcions".

4.- Una de les conseqüències de l'avaluació de la gestió del director és "el retiment de comptes davant el consell escolar i l'Administració educativa" (LEC, 147.7). "Els centres educatius han de retre comptes a la comunitat escolar i a l'Administració de llur gestió, dels resultats obtinguts i de l'aplicació dels acords de coresponsabilitat" (LEC, 92.2).

5.- Els efectes de l'avaluació "s'han d'establir pel Departament, que ha de garantir els drets d'informació i d'audiència del personal afectat" (LEC, 102.4). Els resultats, en definitiva, de l'avaluació es converteixen en "un mèrit a tenir en compte de manera preferent en els concursos de trasllats i en la carrera docent" (LOE, 106.4), i l'avaluació positiva de l'exercici docent "s'ha de tenir en compte en la valoració de la carrera docent" (LEC, 145.2).

6.- De manera especial, la principal novetat de la regulació de l'avaluació del professorat és la seva relació directa amb la carrera docent, ja que "la promoció docent s'articula sobre la base d'una avaluació periòdica de la tasca professional feta" (LEC, 131.1), d'acord amb el procediment regulat pel Departament que ha de tenir en compte els principis establerts per l'article 184.1, "amb criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació, i amb les garanties que estableix l'article 102.4" (LEC, 131.2).

La regulació de l'avaluació del professorat a la LEC és, en definitiva, un desplegament de la normativa bàsica de la LOE i de l'EBEP, tal com es pot deduir del següent quadre comparatiu entre les dues normes legals:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada