divendres, 21 de gener del 2011

La direcció i l’autonomia dels centres públics en la gestió del personal

Interrompo avui la sèrie de posts dedicats al "lèxic de l’autonomia dels centres educatius" per tal de comentar-vos la intervenció que he fet aquesta setmana en una jornada tècnica organitzada per AXIA en l’Escola del Treball de Barcelona, sobre l’autonomia i la direcció dels centres públics. Això em permet dedicar aquest post (que arriba ja al número 100 d’aquest blog) a un tema d’actualitat com és ara analitzar les dificultats d’interpretació, i per tant d’aplicació, de les competències de la direcció dels centres públics en matèria de gestió del personal del seu centre, tal com han quedat dissenyades als decrets d’autonomia i de direcció.

Introducció

Els dos decrets que comento es van elaborar conjuntament al llarg del primer quatrimestre del curs 2009-2010, però la tramitació del decret de la direcció es va endarrerir, per diferents motius, i el text definitiu no es va aprovar fins al novembre del 2010, tres mesos després del decret d’autonomia, aprovat a començaments d’agost del mateix any.

Som davant dos decrets complementaris, i que s’han de llegir simultàniament, per interpretar-los correctament, ja que regulen una mateixa matèria organitzativa, l’autonomia dels centres públics i el paper que hi té el director o directora del centre públic com a principal responsable de la gestió del centre (un dels tres àmbits en què es classifica l’autonomia). Trobo, per tant, correcta la decisió de separar en dues normes diferents l’autonomia i la direcció dels centres públics, perquè hauria resultat un decret excessivament llarg si s’hagués regulat tot en una mateixa disposició. Però el fet de regular-ho en dues normes diferents pot provocar dificultats tècniques pel fet que alguns aspectes del primer decret estan repetits i ampliats en el segon, en el de direccions.

Em limitaré avui a repassar les responsabilitats de gestió de personal de la nova figura de les direccions dels centres públics. La primera dificultat amb què ens trobem és que la regulació d’aquesta matèria no és encara completa, ja que en diferents preceptes trobem remissions a futures normatives del Govern que completaran alguns dels aspectes anunciats. En concret, s’anuncien explícitament els futurs decrets de plantilles docents i de provisió de llocs de treball, així com una nova norma que reguli el procediment de gestió dels nomenaments de personal interí. Això dificulta la interpretació global del que s’apunta inicialment ja en aquests dos decrets.

Finalitat dels dos decrets en matèria de gestió de personal

L’objectiu principal dels dos decrets en dissenyar la gestió de personal és desplaçar la responsabilitat administrativa i, per tant, la resolució final d’alguns procediments de personal, actualment centralitzats en el Departament, a les direccions dels centres. Així, s’han eliminat tràmits de la normativa anterior en relació amb alguns procediments, que ara hauran de ser concretats als instruments aprovats pel centre mateix (als projectes educatiu i de direcció, i a les normes d’organització i funcionament, que es converteixen en els tres eixos fonamentals de l’autonomia).

De fet, la gestió dels centres públics és responsabilitat de la direcció de cada centre públic (LEC, 99.1) i, en conseqüència, el director o directora del centre públic és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal (LEC, 142.1), i està habilitat per a intervenir en l’avaluació de l’activitat docent i de gestió del personal del centre (LEC, 102.4).

En aquest mateix àmbit de gestió, el director pot assignar al professorat les responsabilitats de direcció, gestió i coordinació docent que requereixi l’aplicació del projecte educatiu (LEC, 114.5, D_aut, 40.1.e. i D_dir, 10.1.b) i pot encarregar als òrgans unipersonals de direcció, als òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre funcions de gestió, coordinació i docència, amb caràcter transitori (D_aut, 44).

Diferents nivells de responsabilitat en la gestió de personal

Entre les facultats i competències que la normativa atribueix a la direcció dels centres públics, com a cap immediat de tot el personal del centre (LOE, 132.e. i D_dir, 12.1), podem trobar diferents nivells de responsabilitats, algunes de molt importants, ja que posen fi al procediment administratiu, pel fet que s’atribueix tota la competència per a resoldre alguns procediments al director o directora mateix. Sense pretendre ser exhaustiu, entre les diferents actuacions administratives en matèria de gestió de personal que els dos decrets atribueixen al director, com ara les comunicacions, els tràmits, els informes, les propostes i altres actuacions, destacaré les següents:

1. Resolucions que finalitzen el procediment administratiu

Entre les resolucions que corresponen al director i que finalitzen el procediment (però que no posen fi a la via administrativa, ja que sempre és possible el recurs d’alçada davant el director dels serveis territorials), podem assenyalar les facultats següents:

(1)— Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i l’horari del professorat, resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades de tot el personal del centre (D_aut, 50.3). A aquests efectes, i sens perjudici de la sanció disciplinària que hi pugui correspondre, la direcció del centre ha de comunicar periòdicament al director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona la part de jornada no realitzada que determina la deducció proporcional d’havers corresponent. Aquesta deducció no té caràcter sancionador (D_dir, 11.2).

(2)— Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no treballades quan personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d’aplicar les deduccions proporcionals d’havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció (D_dir, 11.3).

(3)— També li correspon imposar sancions disciplinàries per faltes lleus comeses per personal del centre (D_aut, 50.4 i D_dir, 12.1).

(4)— El director o directora de cada centre pot assignar al professorat que hi ocupa els llocs de treball docent les responsabilitats de direcció, gestió i coordinació docent que requereixi l’aplicació del projecte educatiu, que han de ser adequades a la seva preparació i experiència (LEC, 114.5, D_aut, 40.1.e. i D_dir, 10.1.b) i pot encarregar als òrgans unipersonals de direcció, als òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre funcions de gestió, coordinació i docència, amb caràcter transitori (D_aut, 44).

(5)— El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 (LEC, 147.4). També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres membres del claustre, i la revocació d’aquestes funcions (LEC, 147.6).

(6)— El director té la funció específica d’assignar responsabilitats específiques als òrgans unipersonals de direcció i de coordinació (D_dir, 10.1.a).

(7)— Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als funcionaris docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix el Govern (D_dir, 11.1).

(8)— Sens perjudici que, si escau, l’òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d’acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l’adopció de mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui imprescindible per a garantir la prestació adequada del servei educatiu. Aquestes mesures poden comportar la reassignació de tasques docents de la persona afectada. En aquests casos, se li hauran d’assignar tasques complementàries concordants amb el seu cos i titulació, en la part de l’horari afectat per les mesures organitzatives provisionals (D_dir, 12.1).

(9)— Correspon al directiu professional docent concedir al professorat de la plantilla els permisos que preveu la legislació (D_dir, 39.1.c).

(10)— Correspon al directiu professional docent decidir sobre la participació de professorat de la plantilla en activitats de formació permanent en el centre educatiu, d’acord amb la planificació aprovada pel Departament i en funció de les necessitats que preveu el projecte educatiu del centre (D_dir, 39.1.e).

2. Propostes

2.1. Propostes sobre la plantilla docent i els perfils professionals d’alguns llocs de treball

Correspon a les direccions la proposta en relació amb la plantilla docent del centre i amb els perfils específics de determinats llocs de treball, per als quals s’exigeix un determinat requisit addicional de titulació o de capacitació professional:

(11)— L’Administració educativa fixa la plantilla de personal de cada centre públic a proposta de la direcció del centre (LEC, 102.3, 142.5.f. i D_aut, 31.3.d. i 49.1 i 2).

(12)— La direcció de cada centre públic pot proposar al Departament llocs docents per als quals sigui necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent (LEC, 102.2 i D_aut, 49.3), és a dir, un perfil específic de determinats llocs de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre (LEC, 114.3 i 115.2).

(13)— La direcció dels centres públics de la Generalitat intervé en la definició dels perfils del personal d’atenció educativa (D_aut, DA 21).

2.2. Propostes d’expedients disciplinaris per faltes greus o molt greus i d’expedients contradictoris i no disciplinaris

(14)— Correspon al director proposar la incoació d’expedient disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre, així com proposar motivadament la incoació d’expedients contradictoris i no disciplinaris (D_aut, 50.5 i 12.3) per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d’incompetència per a la funció docent palesada en el primer any d’exercici professional, i també en els supòsits d’incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició, d’acord amb el procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta s’ha de basar en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència (D_dir, 10.1.c).

(15)— També li correspon proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a conseqüència de l’avaluació de l’activitat docent, d’acord amb el procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta s’ha de basar en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència (D_dir, 10.1.d).

(16)— La direcció del centre públic ha de comunicar al ministeri fiscal qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès per qualsevol persona de la comunitat educativa en el centre o en relació directa amb la seva activitat (D_aut, DA 19.1). Quan el fet a què es refereix l’apartat 1 s’hagi comès en un centre educatiu de formació de persones adultes situat en un centre penitenciari i en pugui afectar la seguretat o la convivència, la direcció del centre educatiu l’ha de posar també en coneixement de la direcció del centre penitenciari, als efectes oportuns (D_aut, DA 19.3).

3. Nomenaments i cessaments

3.1. Nomenament / cessament dels membres de l’equip directiu, del consell de direcció, dels òrgans de coordinació i dels tutors

A diferència del que succeïa abans, en què el director proposava a l’Administració educativa el nomenament dels càrrecs directius del seu equip (LOE, 132.k), la LEC ha atribuït al director la facultat de nomenar, no de proposar, als membres del seu equip directiu, així com la resta de responsables de coordinació i tutors del centre:

(17)— Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu i del consell de direcció. També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres membres del claustre, i la revocació d’aquestes funcions (LEC, 142.7.b. i 147.6, D_aut, 37.2 i D_dir, 10.1.a).

(18)— Els tutors i tutores els nomena el director del centre (D_aut, 39.1). La direcció del centre pot revocar el nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per decisió pròpia (D_aut, 39.2).

(19)— El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació (D_aut, 41.5). Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions de coordinació o especialitzades previstes a les lleis (D_aut, 41.2). La direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de coordinació (D_aut, 41.4).

3.2. Nomenament del personal interí docent per cobrir substitucions

S’atribueix a les direccions dels centres la competència per a seleccionar i nomenar el professorat substitut dels centres públics:

(20)— Correspon al director seleccionar el personal interí docent per a cobrir substitucions temporals en el centre, que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent, d’acord amb la reglamentació que estableix el Govern, i nomenar-lo d’acord amb el procediment que estableix el Departament (D_dir, 10.1.e). En el nomenament del personal interí docent per a cobrir substitucions temporals, la direcció haurà de respectar la prelació de les persones aspirants, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i el procediment de gestió i els criteris d’ordenació de la borsa de treball que determini el Govern (D_aut, 50.6 i D_dir, 10.1.e).

3.3. Intervenció en el procediment de nomenament del personal docent amb destinació provisional

Al directiu professional docent li correspon intervenir en el procés de nomenament del personal docent amb destinació professional:

(21)— El directiu professional docent té atribuïda la competència d’intervenir -d’acord amb la reglamentació que estableix el Govern- en el procés d’incorporació del personal docent al centre, amb destinació provisional, per a ocupar una vacant de la plantilla (D_dir, 39.1.d).

3.4. Nomenament pel procediment de provisió especial

La direcció ha d’intervenir en la selecció de les candidatures dels procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial:

(22)— En tot cas, en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial es garanteix la intervenció de la direcció del centre en la selecció de les candidatures (D_aut, 49.5), en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas (D_dir, 10.1.f).

4. Incoació i finalització dels expedients disciplinaris per faltes lleus

S’atribueix també a les direccions la competència sancionadora per faltes lleus del personal funcionari del centre:

(23)— Les faltes a què fa referència l’apartat anterior se sancionen d’acord amb la normativa disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el Reglament disciplinari de l’Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de juny, que el Departament ha d’adaptar a les característiques específiques dels centres educatius, en el qual caldrà en tot cas l’audiència de la persona interessada. Les resolucions sancionadores que s’emetin s’han de comunicar als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona. Contra les resolucions de la direcció del centre es pot interposar recurs d’alçada davant la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o de l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona o, quan correspongui, reclamació prèvia a la via judicial laboral davant la Secretaria General del Departament d’Ensenyament (D_dir, 12.2).


5. Control de l’actuació del personal del centre

La direcció i gestió del personal del centre ha de garantir que compleix les seves funcions:

(24)— Correspon al director dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula (LEC, 142.7.h) i del control de l’actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent de què s’hagi dotat el centre (D_dir, 9.g).

6. Avaluació del personal

Les direccions intervenen en l’avaluació de l’activitat docent, deduint les valoracions corresponents (a diferència de la col·laboració en les avaluacions del professorat fixada per la LOE, art. 132.h):

(25)— La direcció de cada centre públic està habilitada per a intervenir en l’avaluació de l’activitat docent i de gestió del personal del centre. El Departament ha d’establir els procediments i criteris d’aquesta intervenció i els efectes de l’avaluació i ha de garantir els drets d’informació i audiència del personal afectat (LEC, 102.4).

(26)— Correspon al director participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula (LEC, 142.5.j) i de l’actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent de què s’hagi dotat el centre, així com la facultat de requerir del professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica que consideri necessària per a deduir-ne les valoracions corresponents, incloses les referides a la possible transmissió d’estereotips sexistes i la reproducció de rols de gènere a l’aula (D_dir, 6.g).

7. Assignació de complements retributius

Finalment, també s’atribueixen a les direccions competència en l’assignació de complements retributius dels òrgans unipersonals de direcció i de coordinació, així com d’alguns complements del professorat:

(27)— El director té la funció específica de proposar l’assignació dels complements retributius corresponents als òrgans unipersonals de direcció i de coordinació, tenint en compte els criteris que estableix el Govern i els recursos assignats al centre (D_dir, 10.1.a).

(28)— El directiu professional docent té atribuïda la competència d’assignar al professorat de la plantilla els complements retributius docents relacionats amb la major dedicació al centre, la innovació i la recerca educativa i la implicació en el millorament dels rendiments escolars, tenint en compte els criteris establerts pel Govern i els recursos assignats al centre (D_dir, 39.1.b).

Conclusió: autonomia i marge de discrecionalitat de les direccions

L’autonomia sempre comporta una "llibertat d’opció" entre diferents solucions vàlides. El director del centre disposa, no només de la capacitat de decidir ("resoldre"), posant fi a alguns procediments administratius, sinó que per a prendre la decisió ha de tenir un marge de discrecionalitat ("tècnica", com la dels tribunals d’oposició) que li permeti optar entre més d’una solució igualment correcta i ajustada a la normativa vigent. Aquesta discrecionalitat serà més o menys àmplia segons els diferents temes: nomenament dels membres de l’equip directiu, dels coordinadors, dels tutors; nomenament dels substituts; avaluació del professorat; propostes d’incoació d’expedient contradictori, etc.

Per acabar, un exemple de marge de discrecionalitat de la direcció en aplicar el règim sancionador per faltes lleus, regulat recentment:

— la deducció proporcional d’havers, sense caràcter sancionador, en ocasió d’absències i impuntualitats no justificades pot comportar (a criteri de la direcció del centre) una sanció disciplinària. La direcció pot considerar que "per la seva extensió, repetició o incidència en el funcionament del centre, una determinada absència o impuntualitat no justificada ha de merèixer, a més de la deducció automàtica proporcional d’havers, una correcció per via disciplinària" (Orientacions de la Secretaria General sobre l’aplicació del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en el primer curs de la seva vigència, adreçades als centres públics, apartat 3.2).

2 comentaris:

 1. Moltes gràcies per tanta informació.
  Salutacions
  I.H.

  ResponElimina
 2. Una síntesi excel.lent i molt treballada. M'ha ajudat a anar fent un nou mapa mental de les nostres funcions. Et dono les gràcies per la teva iniciativa.
  Carme Rabadán
  Directora I. El Castell (Esparreguera)

  ResponElimina