dissabte, 15 de gener del 2011

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (27) [Elegir / Elecció - Elements - Encàrrec (transitori) de funcions]

Elegir / Elecció

1. Àmbit. Elegir representants del claustre de professorat / de l’alumnat / dels pares i mares (en el consell escolar de centre).

2. Representants del professorat i altres treballadors.
—El claustre del professorat té, entre d’altres, la funció d’elegir els representants del professorat en el consell escolar (LEC, 146.2.f i D_aut, 45.1.d).
—Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de la seva situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del professorat al consell escolar del centre, amb l’única excepció del professorat substitut, que no és elegible (D_aut, 48.4).
—Al consell escolar de les llars de la Generalitat hi ha dos representants del personal de la categoria professional d’educador/a de llar d’infants, elegits per i entre els que treballen a la llar d’infants i un representant dels treballadors de les altres categories professionals que treballen a la llar d’infants, elegit/da per i entre aquest personal (D_aut, DA 10.4.b. i e).
—En les zones escolars rurals que disposin d’unitats d’educació especial forma part del consell escolar un o una representant del personal d’atenció educativa elegit per i entre aquest personal. Aquest representant no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar de la ZER (D_aut, DA 15.8).

3. Representants de l’alumnat i dels pares i mares.
—El consell escolar d’un centre públic està integrat, entre altres membres, pels representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells (D_aut, 45.1.e).
—Al consell escolar de les llars de la Generalitat hi ha dos representants del sector de mares i pares de la llar d’infants, elegits respectivament per ells i entre ells (D_aut, 10.4.c).

4. Representant del personal d’administració i serveis.
—El consell escolar d’un centre públic està integrat, entre altres membres, per un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal (D_aut, 45.1.f).

5. Eleccions dels representants dels diferents sectors al consell escolar de centre.
—Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del consell escolar les convoca el director o directora del centre públic i la persona titular del centre privat concertat amb quinze dies d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Educació (D_aut, 28.2)
—Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s’ha d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre. Si aquestes no ho preveuen, la vacant s’ha d’ocupar per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant (D_aut, 28.3).
—Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que aprovi el consell escolar a proposta de la direcció del centre públic o de la persona titular del centre privat concertat. En tot cas, aquestes normes han de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses candidatures, han de determinar la composició de les meses, que seran presidides pel director o directora, o persona de l’equip directiu en qui delegui, i han d’establir un període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions d’un sector i el dia de les votacions (D_aut, 28.5).
—Un cop elegits per primera vegada per a la constitució del consell escolar d’un centre nou, els i les representants electes de cadascun dels sectors de la comunitat educativa s’han de dividir en dues meitats. Si el nombre de persones membres electes és parell, les dues meitats han de tenir el mateix nombre de persones membres i si és senar, la primera meitat té un membre més que la segona. Per determinar quines persones membres corresponen a cada meitat, s’han d’ordenar totes les electes segons el nombre de vots obtinguts en el procés electoral. En cas d’empat a vots, les persones membres s’han d’ordenar per ordre alfabètic. Un cop ordenades, segons aquest criteri, les primeres persones membres han de completar la primera meitat i les restants la segona Les persones membres de la segona meitat han de cessar en la primera renovació. Les persones membres de la primera meitat continuen fins a la segona renovació (D_aut, DA 4.1. i 2).

6. Representants del consell escolar i del claustre del professorat.
—La comissió de selecció del director està integrada, a més dels tres representants de l’Administració, per tres membres del consell escolar que no siguin professors, elegits per i entre ells, i per tres professors del centre elegits pel claustre (D_dir, 16.1).

Elements

1. Àmbit. Elements organitzatius del centre (= “criteris d’organització pedagògica” / “elements necessaris per a l’organització i funcionament del centre”) / elements del projecte educatiu o del projecte de direcció [és a dir, els documents que conformen el projecte educatiu i el de direcció.] / elements del sistema educatiu / elements del procés educatiu o de la tasca educativa

2. Elements organitzatius.
—En el marc del que estableix l’article 77, els elements organitzatius que adoptin els centres en l’educació infantil / en les etapes que integren l’educació postobligatòria han de contribuir específicament a (...) (D_aut, 78.1, 80.1).
—Els projectes educatius dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats (LEC, 81.2; vegeu també 82.1 i 83.1). —En el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre s’han de determinar la resta d’elements necessaris per a l’organització i funcionament del centre (D_aut, 19.1.g).

3. Elements del projecte educatiu.
—L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, els indicadors de progrés, la concreció curricular, els criteris de l’estructura organitzativa, el projecte lingüístic, el caràcter propi (LEC, 91.4).
—Correspon al director establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu (LEC, 142.5.e i D_aut, 31.3.c) i concretats en el projecte de direcció (D_aut, 20.1).
—Correspon als ens locals titulars de centre establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu (D_aut, DA 3.1.b).

4. Elements del projecte de direcció.
—Quan escaigui, el projecte de direcció conté les propostes i elements necessaris per a la revisió del projecte educatiu (D_aut, 31.2).
—El projecte de direcció ha d’incorporar els elements que es considerin pertinents per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït (D_dir, 25.5).

5. Elements del sistema educatiu.
—El Departament exerceix la inspecció del sistema educatiu respecte de tots els centres, de qualsevol titularitat, dels serveis i dels altres elements del sistema (LEC, 177.1).
—L’òrgan responsable de l’avaluació ha de promoure la recerca orientada a millorar les metodologies d’avaluació i el coneixement dels elements que defineixen el funcionament i el rendiment del sistema educatiu (LEC, 185.2).

6. Elements del procés educatiu.
—L’aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés educatiu (D_aut, 23.1).
—La tutoria individual és element essencial en la tasca educativa dels centres (D_aut, 38.2) [Vegeu “documents”.]

Encàrrec (transitori) de funcions

1. Definició. [Els encàrrecs de funcions de la direcció a altres òrgans unipersonal del centre públic només apareixen al decret d’autonomia.] Vegeu la definició de l’encàrrec de gestió a l’article 10.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya: “La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme”. Aquesta mateixa Llei defineix la delegació a l’article 8.1:: Els òrgans administratius poden delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració pública, encara que no en depenguin jeràrquicament, o en els organismes i les entitats públiques vinculats o que en depenen.

2. Encàrrecs de funcions.
—Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions de coordinació o especialitzades previstes a les lleis o adients a les necessitats del centre derivades de l’aplicació del projecte educatiu, entre les quals hi ha la coordinació d’equips docents i de departaments. De l’exercici de les seves funcions responen davant de l’equip directiu (D_aut, 41.2).
—Sense perjudici del que s’estableix en els articles anteriors i quan no estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans unipersonals de direcció o coordinació per les normes d’organització i funcionament del centre, el director o directora del centre pot encarregar als òrgans unipersonals de direcció, als òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre funcions de gestió, coordinació i docència, sempre que siguin adequades a la seva preparació i experiència i tinguin caràcter transitori. El professorat afectat té l’obligació d’assumir-les i exercir-les dins de la jornada de treball setmanal que tingui assignada (D_aut, 44).

3. Procediment.
—a) Els encàrrecs de funcions de la direcció del centre en qualsevol òrgan unipersonal de direcció o de coordinació a què fan referència els articles dels capítols 1 i 2 del títol 2 tenen també caràcter intern al centre, es formalitzen en la forma que s’estableixin en les normes d’organització i funcionament del centre, i no suposen canvi de l’òrgan titular de la competència.
—b) Les delegacions i els encàrrecs de funcions es poden revocar per la direcció en qualsevol moment, amb les mateixes formalitats que preveuen els apartats anteriors. (D_aut, DA 5). [Vegeu “delegació”.]

2 comentaris:

 1. Bon dia,

  Com a directora puc nomenar al secretari director en funcions mentrestant estic de permís de maternitat?

  Gràcies!

  ResponElimina
  Respostes

  1. Només si les NOFC preveuen aquesta situació, ja que l'article 32.4 del Decret d'autonomia estableix que el cap d'estudis ha de substitutir el director/a, amb les excepcions previstes a les normes d'organització i funcionament del centre:

   4. Llevat que les normes d’organització i funcionament del centre ho prevegin
   altrament, el o la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència,
   malaltia o vacant.

   Elimina