dilluns, 8 de febrer del 2010

El claustre del professorat i les normes d’organització i funcionament del centre

[article 146.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació]

Aquests dies s'està debatent el projecte de decret d'autonomia dels centres educatius, tant en el Consell Escolar de Catalunya com en la Mesa sectorial de personal docent no universitari, i en aquests dos àmbits s'estan plantejant algunes dificultats tècniques en la interpretació de la LEC, de les quals no em puc estar de fer-ne un breu comentari.

En tots dos fòrums s'ha plantejat el paper del claustre del professorat en l'elaboració d'alguns documents educatius essencials per a l'autonomia dels centres, com ara el projecte educatiu de centre, l'estructura organitzativa pròpia i les normes d'organització i funcionament.

En concret i amb relació a les normes d'organització i funcionament, un dels instruments per mitjà dels quals "els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya exerceixen l'autonomia organitzativa" (art. 98.1), juntament amb l'estructura organitzativa pròpia, s'ha constatat el "buit legal" que suposa el fet que l'article 146.2 de la LEC no hagi recollit, entre les funcions del claustre del professorat dels centres públics, cap referència explícita a la intervenció del claustre en el procés intern d'elaboració de les normes d'organització i funcionament del centre.

Es dóna, a més, la paradoxa que aquestes normes s'esmenten a l'apartat h) de l'article 146.2, segons el qual el claustre del professorat té les funcions "que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del centre, en el marc de l'ordenament vigent", però en la resta d'apartats no s'esmenta quina ha de ser la intervenció d'aquest òrgan col•legiat en l'elaboració de les en qüestió normes, peça clau de l'organització de tots els centres públics, en l'exercici de la seva autonomia.

Segons l'article 148.3.d), correspon al consell escolar dels centres públics "aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents" i, d'acord amb l'article 142.7.a), correspon al director o directora dels centres públics "impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del centre i dirigir-ne l'aplicació".

En canvi, la LEC ha estat més explícita en el paper del claustre del professorat dels centres privats concertats, en atribuir-li explícitament "la intervenció en l'aprovació de les decisions sobre l'estructura organitzativa i les normes d'organització i funcionament" (art. 151.1 LEC), i atribuir al titular del centre l'aprovació dels dos instruments organitzatius:

"En els centres privats sostinguts amb fons públics, correspon al titular o la titular de cada centre, havent escoltat el claustre del professorat, adoptar les decisions sobre l'estructura organitzativa del centre, i correspon al consell escolar, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar les normes d'organització i funcionament" (art. 98.4 LEC; vegeu també els articles 151.1, sobre el claustre, i el 152.2, sobre el consell escolar).

Em sorprèn el fet que l'apartat 3 d'aquest mateix article 98 sigui menys concret en el procediment d'elaboració i aprovació dels instruments organitzatius dels centres públics, ja que no menciona explícitament ni el claustre del professorat ni el consell escolar, que queden inclosos en el genèric "d'acord amb les competències dels òrgans de govern":

"En els centres públics, correspon a la direcció de cada centre, d'acord amb les competències dels òrgans de govern, impulsar i adoptar mesures per a millorar l'estructura organitzativa del centre, en el marc de les disposicions reglamentàries aplicables" (art. 98.3).

Per a emplenar aquest aparent "buit jurídic", perquè és evident que el claustre del professorat dels centres públics ha d'intervenir en el procés d'elaboració de les normes d'organització i funcionament, es poden fer les següents operacions interpretatives:

1) Recuperar l'article 129.h) de la LOE, en el qual s'atribueix al claustre la competència "d'emetre informe sobre les normes d'organització i funcionament del centre", que hem de considerar directament aplicable per dos motius: pel seu caràcter de norma bàsica, i perquè l'apartat i) de l'esmentat article 146.2 de la LEC atribueix al claustre del professorat "qualsevol altra (funció) que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries", entre les quals es troba, evidentment, la LOE.

2) En aplicació del criteri d'analogia, assignar al claustre del professorat dels centres públics almenys les mateixes funcions que la Llei d'educació atribueix al claustre dels centres privats concertats en aquesta matèria organitzativa, ja que tots ells formen part dels Servei d'Educació de Catalunya i que no seria coherent que els claustres dels centres concertats tinguessin una competència no atribuïda legalment als claustres dels centres públics.

3) Finalment, també hi ha la possibilitat d'interpretar, aplicant una altra vegada l'analogia, que el claustre ha de tenir en l'elaboració d'aquest document organitzatiu el mateix paper, almenys, que l'atribuït per la llei al claustre en relació amb altres instruments de l'autonomia del centre, per exemple, el projecte educatiu:

"La formulació dels projectes educatius dels centres públics correspon al claustre del professorat, a iniciativa del director o directora i amb la participació dels professionals d'atenció educativa. L'aprovació del projecte educatiu correspon al consell escolar" (art. 94.1 LEC).

"El claustre del professorat té les funcions següents: a) Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu […]" (art. 146.2 LEC).

Aquesta tercera possibilitat ens introdueix en una altra discussió tècnica, que també s'ha plantejat aquests dies, la del significat precís de la paraula "formulació" referida a un document educatiu, no a les fórmules del món científic. Però aquesta paraula em permetrà dedicar-li una altra nota del blog, més endavant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada