dimarts, 2 de febrer del 2010

El contingut del Servei d'Educació de Catalunya (3)

[article 42 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

4) Gratuïtat dels ensenyaments impartits pels centres sostinguts amb fons públics

La gratuïtat dels ensenyaments impartits pels centres sostinguts amb fons públics és, entre altres, una de les principals característiques del Servei d'Educació de Catalunya, principi recollit a l'article 24.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya ("L'ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que s'estableixin per llei"), i en aquest sentit la Llei d'educació reconeix la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris i d'altres ensenyaments, que el legislador considera "gratuïts i universals" (article 5.2 LEC).

Aquesta "educació gratuïta i de qualitat" que garanteixi el dret a l'educació de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes va ser un dels fonaments del Pacte (pàg. 21, entre altres) que també va preveure "en un termini no superior a sis cursos, la gratuïtat en aquests centres en condicions equivalents als centres de titularitat pública" (PNE, pàg. 23).

La LEC, en definitiva, ha recollit en el seu articulat aquestes previsions del Pacte, que permeten "garantir la suficiència econòmica derivada de la gratuïtat dels ensenyaments a què fa referència l'article 5.2, establerts en la programació educativa" (article 197.3 LEC) i també assolir "la gratuïtat total de l'horari escolar", mitjançant un finançament addicional per als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya que desenvolupin estratègies orientades a assegurar l'equitat i a fer possible el millorament dels resultats educatius" (article 201.1 LEC).


5) El model de concert educatiu

La primera regulació del règim de concerts (LODE, 1985) va ser, precisament, la que també va introduir el nou concepte jurídic de la "prestació del servei públic de l'educació" per part dels centres privats que "imparteixin l'educació bàsica i reuneixin els requisits previstos en aquella mateixa llei orgànica" (article 47.1). Ens trobem, doncs, davant una regulació bàsica de desplegament del dret fonamental a l'educació.

Aquest sistema o règim de concerts educatius, creat per garantir el finançament dels centres privats sostinguts amb fons públics, rep també la denominació de "model" educatiu que permet garantir el dret a l'educació i a la llibertat de l'ensenyament. Per la seva claredat, recull un fragment del preàmbul de la LOE (2006) en què el legislador va fer un resum històric molt precís d'aquest concepte del "servei públic" des de l'any 1970:

"La Llei 14/1970, general d'educació i de finançament de la reforma educativa, i la Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a l'educació, declaraven l'educació com a servei públic. La Llei orgànica d'educació segueix aquesta tradició i s'hi inscriu. El servei públic de l'educació la considera com un servei essencial de la comunitat, que ha de fer que l'educació escolar sigui assequible a tothom, sense distinció de cap classe, en condicions d'igualtat d'oportunitats, amb garantia de regularitat i continuïtat i adaptada progressivament als canvis socials. El servei públic de l'educació el poden prestar els poders públics i la iniciativa social, com a garantia dels drets fonamentals dels ciutadans i la llibertat d'ensenyament.
[...]
La Constitució espanyola va reconèixer l'existència d'una doble xarxa de centres escolars, públics i privats, i la Llei orgànica del dret a l'educació va disposar un sistema de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic i social de l'educació, de manera gratuïta, en condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de l'ensenyament. Aquest model, que respecta el dret a l'educació i a la llibertat d'ensenyament, ha estat funcionant satisfactòriament, en línies generals, per bé que amb el pas del temps s'han manifestat noves necessitats."

Per una altra banda, la LEC, seguint aquesta mateixa direcció de la legislació orgànica sobre la prestació del servei educatiu, esmenta l'Estatut d'autonomia al preàmbul i al mateix articulat:

"Avui, l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006 amplia les competències de la Generalitat en matèria educativa i determina que 'totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. La Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès públic que garanteixi aquests drets'" (preàmbul LEC).

"En el sistema educatiu de Catalunya, definit per l'article 8, s'estableix un model educatiu d'interès públic d'acord amb l'article 21 de l'Estatut" (article 42.1 LEC).

Com a part essencial d'aquest model educatiu establert en el sistema educatiu de Catalunya, la llei preveu, com a model ordinari de finançament amb recursos públics, el concert educatiu:

"El finançament amb recursos públics dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya atén amb criteris de suficiència el que estableixen els pressupostos de la Generalitat, i es basa en el model de concert educatiu" (article 42.4 LEC).

"En el marc de la programació educativa, d'acord amb l'article 21.3 de l'Estatut, els centres privats que ofereixen ensenyaments obligatoris i satisfan necessitats d'escolarització es poden vincular, si escau, a la prestació del Servei d'Educació de Catalunya per mitjà de l'accés al concert educatiu, amb les condicions i els requisits establerts legalment. El compliment dels requisits que han donat lloc al concert educatiu s'ha de mantenir durant tota la vigència del concert" (article 45.2 LEC).

"El model ordinari de finançament amb recursos públics dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya és el concert educatiu, tal com el defineixen la regulació orgànica i aquesta llei" (article 205.1; la regulació del concert també apareix a la resta d'aquest article 205, en especial els apartats 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 i 14 i les disposicions addicional 8 i transitòria 2 de la LEC).

En aquest aspecte del servei educatiu, la LEC ha estat molt respectuosa amb tots els continguts referents al concert recollits al Pacte nacional per a l'Educació:

"El Govern establirà el concert educatiu amb cadascun dels centres educatius de titularitat privada que hagin de prestar el servei públic educatiu. El concert és un instrument que l'Administració disposa per atendre necessitats d'escolarització en un marc de llibertat d'ensenyament, igualtat d'oportunitats i planificació de l'oferta educativa. [...] per garantir la igualtat d'oportunitats i la gratuïtat en l'exercici del dret individual en l'educació en un context de llibertat d'ensenyament. [...] El concert s'ha d'adequar a la diversa realitat dels centres i [...] en qualsevol cas, l'import dels mòduls ha de garantir la plena gratuïtat per a les famílies dels ensenyaments bàsics objecte de concert" (PNE, pàg. 25).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada