dimarts, 23 de febrer del 2010

El règim jurídic del concert educatiu i la legislació orgànica

[article 205 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

El text de la Llei d'educació ha estat molt curós en desenvolupar el finançament dels centres privats mitjançant el concert educatiu, que havia estat regulat amb tot detall a la LOE i a la LODE. Per no trepitjar un terreny tan delicat i per tal de mantenir-se fidel als aspectes bàsics regulats per les lleis orgàniques de l'Estat, les quals esmenta la LEC en molt poques ocasions, a l'article 205 s'hi refereix explícitament fins a quatre vegades, per no haver de reproduir les minucioses condicions i requisits previstos a la LOE. Així, el legislador remet expressament a la regulació orgànica i bàsica del concert educatiu i a la mateixa Llei d'educació:

·"(...) el concert educatiu, tal com el defineixen la regulació orgànica i aquesta llei" [art. 205.1 LEC];

·"(...) amb les condicions bàsiques establertes per les lleis orgàniques i per aquesta llei" [art. 205.2 LEC)];

·"(...) amb les obligacions i els drets que resulten de la regulació bàsica de la matèria i del que estableix aquesta llei" [art. 205.6 LEC];

·"(...) atenent circumstàncies específiques dels centres determinades per l'Administració educativa, a més de les especificacions establertes per la regulació orgànica (...)" [art. 205.8 LEC].

Malgrat el detall i l'extensió amb què es regula el concert en la legislació orgànica de l'Estat, la Llei d'educació aconsegueix introduir alguns aspectes nous en aquesta matèria, com ara el fet de referir-se al règim jurídic del concert com a model, denominació que vesteix aquest instrument de finançament dels centres privats amb una pàtina més educativa.

En dues ocasions la Llei d'educació substitueix la paraula "règim dels concerts", que és la normalment utilitzada per la LOE ["el règim de concerts", art. 116.1, 2 i 4, entre altres; "el règim de concertació educativa", art. 116.1; "el règim econòmic", art. 116.4] pel "model de concert educatiu", paraula utilitzada per l'Estatut d'autonomia per referir-se al model educatiu d'interès públic que garanteix el dret a l'educació i l'accés en condicions d'igualtat (esmentat a l'article 42.1 LEC):

·"El model ordinari de finançament amb recursos públics dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya és el concert educatiu" [art. 205.1 LEC];

· "El finançament amb recursos públics dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya (...) es basa en el model de concert educatiu" [art. 42.4 LEC].

· "En el sistema educatiu de Catalunya, definit per l'article 8, s'estableix un model educatiu d'interès públic d'acord amb l'article 21 de l'Estatut" [art. 42.1 LEC].

Ara bé, és l'Administració educativa de la Generalitat la competent per a dictar les normes reglamentàries i la regulació del "règim jurídic i el procediment per a la incorporació de centres de titularitat privada a la prestació del Servei d'Educació de Catalunya per mitjà del concert educatiu" [art. 158.2.a) vuitè LEC; tal com preveu la LOE art. 116.4].

La subscripció del concert educatiu comporta que "el centre de titularitat privada s'incorpora a la prestació del Servei d'Educació de Catalunya, amb les obligacions i els drets que resulten de la regulació bàsica de la matèria i del que estableix aquesta llei" [art. 205.6 LEC]. La LOE resumeix amb precisió el contingut jurídic del concert educatiu: "El concert ha d'establir els drets i les obligacions recíproques quant a règim econòmic, durada, pròrroga i extinció del concert, nombre d'unitats escolars concertades i altres condicions, amb subjecció a les disposicions reguladores del règim de concerts" [art. 116.4 LOE].

Els dos requisits essencials per a obtenir un concert són, en definitiva, que els centres privats ofereixin ensenyaments obligatoris i satisfacin necessitats d'educació [art. 45.2 i 205.2 LEC; també, art. 116.1 LOE]. La LEC, aprofundint en aquesta matèria, concreta el requisit de "satisfer necessitats d'escolarització" i defineix amb total claredat les condicions que han de reunir els centres privats per complir el requisits de satisfer necessitats d'escolarització, desenvolupant el criteri de la normativa bàsica:

Article 205.3: "Als efectes del que disposa l'apartat 2, es considera que un centre docent privat satisfà necessitats d'escolarització si compleix les condicions següents:

a) Té una relació mitjana d'alumnes per unitat escolar no inferior a la que determina el Departament per a cada zona.
b) Escolaritza alumnes amb domicili habitual al municipi o a la zona educativa en la proporció que determina el Departament, atenent els criteris de programació de l'oferta educativa a què fa referència l'article 44".

1 comentari:

  1. Hola,
    Sóc membre de l'AMPA d'una escola concertada de Barcelona. Llegint la LEC, no em queda clar si l'escola concertada té l'obligació d'admetre alumnes en règim de plaça pública, és a dir, sense l¡obligatorietat de pagar la quota per activitats complementàries i serveis complementaris que solen cobrar les escoles concertades.
    Algú m'ho pot aclarir?
    Gràcies

    ResponElimina