dimecres, 24 de març del 2010

El sistema educatiu de Catalunya

[article 8.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

L'objecte de la Llei d'educació és "regular el sistema educatiu de Catalunya", llevat del sistema universitari de Catalunya, "que es regeix per la seva normativa específica" (art. 1.1 i 2). Aquesta regulació del sistema educatiu ocupa la major part del text legal, i, atesa la seva extensió, resulta difícil analitzar el contingut concret del que el legislador entén per "sistema educatiu".

En una primera definició del sistema educatiu, l'article 8.1 de la LEC només hi inclou els ensenyaments, els centres que els imparteixen i els serveis educatius, "qualssevol que siguin els destinataris de l'ensenyament, la titularitat del centre i el seu sistema de finançament".

Però és evident que hem d'incloure altres elements dins del sistema educatiu (o per ser mes precisos, aspectes o àmbits del sistema educatiu, segons especifiquen els articles 159.3, 171.4, 183,1 i la disposició addicional 14), a més dels enumerats al ja esmentat 8.1.

De fet, malgrat que no utilitzi aquesta paraula, la llei es refereix al sistema educatiu com un "espai", en què es presta el servei educatiu, i al qual es pot accedir (art. 4.1, 10.2 i 21.2.a i b), romandre (per exemple, la "permanència i progressió" de l'alumnat en el sistema educatiu, art. 3.8 LOE i art. 6.3.h LODE) i del qual hom pot estar fora (art. 5.1 LEC i art. 5.4 LOE). La sortida ordinària del sistema educatiu és el món laboral (per exemple, art. 30.3.b LOE).

El sistema educatiu és un conjunt d'elements i aspectes, ordenats i relacionats entre ells, "agregats" o "enganxats" els uns als altres (etimològicament, la paraula grega σστημα tenia el sentit de 'enllaçat' o 'lligat'), que conformen un cos únic, un tot, un espai educatiu que agrupa i relaciona els drets i deures de tots els agents que intervenen en els processos educatius, un espai en què tenen lloc totes les activitats educatives i els processos de l'ensenyament. Hom pot estar dintre i fora del sistema educatiu, hom pot formar-se dins i fora del sistema educatiu, i de la mateixa manera que hom pot accedir al sistema educatiu, també el pot abandonar (havent obtingut, o no, una titulació determinada).

Queden fora del sistema educatiu regulat per la LEC, a més del sistema universitari ja esmentat (art. 1.2), els ensenyaments no reglats (art. 64.2 i DA 26 i 27), la formació en el món laboral (sigui la "formació contínua" o la "formació per a l'ocupació", art. 62.1) i altres sistemes educatius (com els estrangers, art. 6.6 LOE).

Per a resseguir els principals elements que comprèn el sistema educatiu, ens pot ser útil la revisió de les competències atribuïdes per la LEC a l'Administració educativa de la Generalitat per a "regular, planificar, ordenar, supervisar i avaluar el sistema educatiu" (art. 158.1), competències que ja he comentat en un altre post d'aquest blog (7.9.2009). De les competències de l'Administració educativa en relació amb el sistema educatiu, podem deduir-ne els aspectes fonamentals del propi sistema:

(1) L'ordenament jurídic i les normes reglamentàries i els principis que regeixen els diversos aspectes del sistema educatiu (art. 2.1, 2.2, 2.3, 66.2, 77.1, 99.3, 109.1, i 178.1 i 2);

(2) El règim d'admissió d'alumnes com a procediment únic d'accés als centres públics i concertats (art. 4.2, 42.2, 46.1 i 166) i les proves d'accés al sistema educatiu (art. 55.2 i 69.1 i 2);

(3) El currículum de les diferents etapes i els diferents ensenyaments del sistema educatiu (art. 51, 52, 62.1, 3 i 5, 64.1 i 69.2);

(4) La formació permanent dels mestres i els professors i d'altres professionals de l'educació (art. 86.3.e i 110);

(5) Els requisits que han de complir els centres (art. 158.2.a);

(6) El Servei d'Educació de Catalunya (art. 42.1, 43.2, 99.3, 158, 197.2, 201.1 i DF 1.2);

(7) El contingut mínim i el procediment per a aprovar els instruments en què es concreta l'autonomia dels centres educatius públics (art. 90-103);

(8) Els òrgans de govern dels centres educatius públics (art. 139-148);

(9) El desplegament de l'ordenació de la funció pública docent (art. 111-138);

(10) Els concerts educatius (art. 205);

(11) Els sectors implicats (art. 184.2) i el procediment de participació de les associacions d'alumnes i de les associacions de mares i pares d'alumnes en els òrgans col·legiats dels centres educatius (art. 158.2.a);

(12) El sistema propi de beques i ajuts a l'estudi (art. 6, 25.1.h, 158.2.b, 200.1 i 202);

(13) El mapa escolar i la programació de l'oferta educativa del Servei d'Educació de Catalunya (art. 8, 44.3 i 158.2.c);

(14) L'expedició i homologació dels títols acadèmics i professionals (art. 158.2.f);

(15) La inspecció del sistema educatiu (art. 158.2.i, 175.3.e, i 177.1 i 2);

(16) L'avaluació del sistema educatiu (art. 182, 183.2, 184.2 i 186.1.a);

(17) El marc general de l'ordenació de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya (art. 25.1.f, 50.3, 104.2.i, 158.2.k, 169.1, 202 i 205.11);

(18) La implicació activa dels centres en l'entorn i en les activitats de lleure (art. 39.1 i 2 i 41);

(19) La participació i la implicació dels alumnes i de llurs famílies en el procés educatiu (art. 19 i 193.3);

(20) La garantia de l'oferta adequada de places en centres públics (art. 2.3, 44 i 158.3.e).

Tanmateix, amb aquesta llista no s'esgoten tots els components del sistema. La LEC esmenta altres aspectes lligats al sistema educatiu, que permeten definir-lo millor, com són ara:

- el règim lingüístic del sistema educatiu (art. 9.1),

- la incorporació tardana al sistema educatiu (art. 10.2 i 81.3.b),

- els objectius del sistema educatiu (art. 98.2, i 197.2 i 3),

- les necessitats del sistema educatiu (art. 44.1, 79.1.c, 97.4, 102.2, 113 i 205.2),

- l'excel·lència del sistema educatiu (art. 43.2 i 168.1),

- els usuaris del sistema educatiu (art. 176.3),

- el procés educatiu (art. 19.1, 21.1, 28.1, 31.2, 77.1.g, 78.1.a i 80.1.a),

- i el finançament del sistema educatiu (art. 196, 197 i DF 2),

però tots aquests aspectes del dret a l'educació em permetran redactar més d'una nota un altre dia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada