dijous, 18 de març del 2010

El titular del centre concertat

[article 99.3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

L'article 149.1 de la LEC enumera el nombre mínim d'òrgans de govern i de coordinació docent dels centres privats concertats, sense recollir-hi explícitament qui ha de ser el titular del centre al costat del director o directora, el claustre del professorat i el consell escolar. Però és evident que la LEC no ha oblidat aquesta figura central del govern dels centres concertats, que apareix al llarg del text en molts preceptes.

El titular té responsabilitats cabdals en el govern del centre concertat, malgrat que la Llei no li hagi dedicat un precepte específic per regular-les de manera global, com fa amb altres òrgans de govern. D'entrada, la LEC li atribueix al titular "la gestió dels centres privats sostinguts amb fons públics […], sense cap altra restricció que les establertes amb caràcter general per la legislació educativa i laboral i les que deriven de les finalitats i els principis que regeixen el sistema educatiu i el Servei d'Educació de Catalunya" (art. 99.3 LEC). En el cas dels centres públics, la seva gestió "és responsabilitat de la direcció de cada centre" (art. 99.1), no de l'entitat titular, tant si correspon al Departament d'Educació com a un municipi.

Per tant, tal com es dedueix de molts preceptes de la LEC, el titular dels centres concertats té atribuïdes responsabilitats que en els centres públics corresponen als directors i al consell escolar. Així, sense ànim de ser exhaustiu, els titulars dels centres concertats tenen, entre altres, les funcions, els drets i els deures següents:

- aprovar el projecte educatiu del centre, havent escoltat el consell escolar (art. 95.1);

- establir el caràcter propi del centre (art. 74.3);

- impulsar l'exercici de l'autonomia pedagògica i al director o directora liderar-lo (art. 97.5);

- proposar al consell escolar la sol·licitud d'autorització de percepcions […] per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars (art. 152.2.c);

- proposar al consell escolar el pressupost anual i el retiment de comptes (art. 152.2.d);

- adoptar les decisions sobre l'estructura organitzativa del centre, havent escoltat el claustre del professorat (art. 98.4);

- proposar al consell escolar les normes d'organització i funcionament del centre (art. 152.2.f);

- participar en el procediment de la programació de l'oferta educativa (art. 44.3);

- adoptar mesures i iniciatives per a fomentar la convivència en els centres i la resolució pacífica dels conflictes (art. 31.6);

- sol·licitar la subscripció i la renovació dels concerts educatius (art. 205. 6 i 13);

- manifestar la voluntat de rebre finançament de la Generalitat (art. 44.6);

- promoure els instruments i les condicions adequats per al perfeccionament, la promoció i el desenvolupament professionals del professorat (art. 28.2), ja que la formació permanent és una responsabilitat de l'Administració i dels altres titulars dels centres educatius (art. 110.2);

- participar en les convocatòries de processos de concurs per a concedir llicències o atorgar permisos retribuïts al professorat (art. 110.5);

- donar la conformitat a les adscripcions entre centres públics i centres privats concertats (art. 76.2);

- proposar al consell escolar del centre l'aprovació de la carta de compromís educatiu (art. 151.1.g), de la programació general anual del centre (art.152.2.h) i dels acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa (art. 152.2.i).

Per a calibrar, finalment, la importància de les decisions i responsabilitats del titular dels centres concertats, pot ser útil comparar-les amb les corresponents al director o directora i al consell escolar del centre concertat, segons es relacionen en la taula següent:


3 comentaris:

 1. Alberto, em sorgeixen alguns dubtes respecte al tema del titular de centre... les funcions em queden clares. Però podriem dir que el titular és creador d'aquell centre absolutament? Com aconsegueix aquesta persona que li arribin a concertar el centre?´Aquest titular per dir-ho així és l apersona que posa els diners per crear l'escola? o les escoles subvencionades són subvencionades també des d'un inici?... Gràcies!!!

  ResponElimina
  Respostes
  1. El titular del centre és la persona física o jurídica que pren la iniciativa econòmica i social de "crear" un negoci de tipus educatiu. Si reuneix les condicions requerides en el moment de la creació del centre, ho sol·licita i hi ha necessitat real d'atenció escolar en aquella zona, se li fa concert creixent, és a dir, les unitats d'inici d'etapa seran concertades el primer any, i així, en successió tindrà totes les unitats concertades. Exemples de condicions per tenir el concert:
   -atenir-se a les normes generals del Departament d'E. de Catalunya.
   -participar dels mecanismes de preinscripció i matrícula que regula el departament
   -tenir les unitats concertades amb una ocupació de 20 o més alumnes.
   Salutacions

   Elimina
 2. El titular del centre te completa llibertat per tancar el centre quan vulgui, o te certes limitacions atenent als drets dels nens i les famílies a acabar el projecte educatiu en el qual han sigut admesos?

  ResponElimina