dilluns, 26 d’abril del 2010

Centres considerats com un únic centre educatiu

[article 72.3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

L'article 72.3 de la LEC recull una mesura organitzativa que permet agrupar diversos centres públics de qualsevol nivell educatiu d'una mateixa zona educativa, i també diversos centres públics d'educació infantil i primària d'una zona escolar rural, i els considera "com un únic centre educatiu", sense que els diferents centres perdin la seva identitat ni la condició de centres, ja que coexisteixen administrativament el centre únic i els centres agrupats.

De fet, aquesta disposició legal és un desplegament de l'article 107.5 LOE, declarat "bàsic" pels legisladors estatals, de manera sorprenent, al meu entendre, ja que ens trobem davant una mesura merament organitzativa de les administracions educatives, pel fet que la disposició "bàsica" les faculta, però no les obliga, per a aplicar necessàriament aquesta mesura:

"Les administracions educatives poden considerar centre educatiu, als efectes d'organització, gestió i administració, l'agrupació de centres públics ubicats en un àmbit territorial determinat" (art. 107.5 LOE).

La LEC atribueix aquesta condició de centre únic educatiu a les zones escolars rurals, de manera més precisa que el que es regula a la LOE, també amb caràcter bàsic:

"Les administracions educatives han de tenir en compte el caràcter particular de l'escola rural a fi de proporcionar els mitjans i sistemes organitzatius necessaris per atendre les seves necessitats específiques i garantir la igualtat d'oportunitats" (art. 82.1 LOE).

Per a aprofundir en el sentit i en els objectius amb què els legisladors han regulat aquest tipus de centres públics, considerats a efectes organitzatius com un únic centre educatiu", hem de recórrer a altres preceptes de la Llei:

1) No són centres "ordinaris", ja que la Llei mateixa els posa al mateix nivell que altres centre de característiques singulars, en allò que es refereix a l'estructura organitzativa de govern:

- "El Departament ha d'adaptar l'estructura de govern per als diversos centres que són considerats com un únic centre educatiu, d'acord amb el que estableix l'article 72.3, i per als altres centres de característiques singulars" (art. 139.5 LEC).
- "El Departament ha d'adaptar l'estructura i la composició del consell escolar a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix l'article 72.3, i d'altres centres de característiques singulars, per a garantir l'eficàcia en l'exercici de les funcions que li corresponen" (art. 148.2 LEC).

2) En un altre precepte s'especifica que aquests centres singularitzats estan "situats en un àmbit determinat" (art. 158.2.a, punt deu LEC), sense més precisions, i que, per tant, podria no coincidir amb una zona educativa o amb una zona escolar rural, tal com ho recull l'article 72.3 de la LEC.

3) La resta de centres "de característiques singulars" que esmenta la LEC, tenen punts de connexió, més o menys estreta, amb els centres únics que resulten de l'agrupació de diversos centres públics:

- El centre singular per a l'educació no presencial, que comparteix aquesta modalitat d'ensenyaments amb altres centres ordinaris que poden implantar les modalitats de formació semipresencial i no presencial (art. 55.4 i DA 28);
- L'Institut Superior de les Arts, que té adscrits tots els centres superiors d'ensenyaments artístics, que mantenen la seva autonomia de gestió (art. 66.3.f LEC), però que també agrupa els que imparteixen ensenyaments de la mateixa tipologia "en el marc proporcionat per l'Institut" i que disposen "d'elements homologables en matèria d'organització i projecte educatiu, d'una oferta curricular coordinada i d'unes relacions externes que els identifiquen com a centres vinculats a l'Institut" (art. 66.3.g LEC).

4) Les adaptacions que s'hauran d'introduir en aquest tipus de centres públics poden afectar, entre altres, els següents àmbits organitzatius i de gestió dels centres:

- L'estructura organitzativa pròpia dels centres.
- Els òrgans unipersonals de direcció i coordinació.
- Els òrgans col·legiats de participació en el control i la gestió.
- La definició de les plantilles i dels llocs de treball docents, que poden incloure característiques específiques, pròpies de l'organització com a centre únic.
- La gestió del centre únic en els diferents aspectes, tant dels recursos econòmics com de personal, que permetin un aprofitament més bo dels recursos disponibles.
- L'administració educativa del centre, en els diferents instruments de l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió.

5) Una primera regulació dels centres únics de les zones escolars rurals ja s'ha inclòs en una disposició addicional del projecte de decret d'autonomia dels centres educatius, que vaig comentar en aquest blog fa dues setmanes, el 7 d'abril. Cal esperar futures normatives del Govern de la Generalitat per a aclarir quines seran les adaptacions i flexibilitat necessàries de les estructures organitzatives de la resta de centres únics que preveu la LEC.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada