divendres, 16 de juliol del 2010

La inspecció del sistema educatiu

[article 178 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

A l'Administració educativa de la Generalitat li correspon inspeccionar el conjunt del sistema educatiu (LEC, art. 158.2; LOE, art. 148.1), competència i responsabilitat que s'atribueixen directament "als serveis territorials de l'Administració educativa, […] d'acord amb els criteris generals establerts pel Govern, amb relació a l'àrea territorial corresponent" (LEC, art. 175.3.e).

Amb aquesta finalitat, segons la legislació estatal, "correspon a les administracions públiques competents ordenar, regular i exercir la inspecció educativa dins l'àmbit territorial respectiu" (LOE, art. 148.2).


I, en aquest sentit, el Departament d'Educació "exerceix la inspecció del sistema educatiu respecte de tots els centres, de qualsevol titularitat, dels serveis i dels altres elements del sistema, amb l'objectiu d'assegurar l'aplicació de l'ordenament i garantir l'exercici dels drets i el compliment dels deures que en deriven" (LEC, art. 177.1; LOE, art. 148.3, on a més d'aquests objectius relacionats a la LEC, s'afegeix també "la millora del sistema educatiu i la qualitat i equitat de l'ensenyament").

Tanmateix, la inspecció del sistema educatiu "està articulada territorialment" (LEC, art. 177.2; LOE, 148.2) i l'exerceixen funcionaris de la inspecció educativa, d'acord amb l'estructura, les atribucions i el funcionament dels òrgans corresponents, que reguli el Govern (LEC, art. 177.3). Aquest darrer precepte preveu, per tant, un desplegament normatiu de la inspecció educativa, malgrat que no hagi estat recollit expressament en l'Acord de Govern GOV/181/2009, de 3 de novembre, que va aprovar el calendari d'aplicació de la Llei, i que vaig comentar en el post del 23 de novembre de 2009.

L'article 178 LEC, que comento avui, recull les funcions de la inspecció educativa, pràcticament totes coincidents amb les fixades per la normativa bàsica estatal (LOE, art. 151), algunes amb més detall i amb certs matisos, però, de fet, la LEC no atribueix funcions noves a la inspecció educativa, ni tampoc introdueix novetats que mereixin ser destacades. L'apunt que vull destacar en aquesta nota és la incidència que poden tenir sobre les competències de la inspecció educativa, les responsabilitats atribuïdes per la LEC als directors dels centres públics i a la nova Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.

Em limitaré, en el post d'avui, a comparar les funcions de la inspecció educativa amb les dels directors dels centres públics i altres òrgans educatius, i més endavant ja tindré l'ocasió d'analitzar d'una manera més detallada l'Agència d'Avaluació. Resumint-ho molt, les funcions de la inspecció educativa són les següents:

a) "Supervisar i avaluar els centres i els serveis educatius i controlar l'assoliment dels objectius" (LEC, art. 178.1.a; LOE, art. 151.a)

La direcció dels centres públics comparteix amb la inspecció educativa aquesta funció de supervisar, avaluar i controlar els centres, en la mesura que li correspon "orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre" (LEC, art. 142.5.h), "participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre personal destinat en el centre" (LEC, art. 142.5.j) i "impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu" (LEC, art. 142.5.i).

b) "Supervisar i avaluar l'exercici de la funció docent i de la funció directiva" (LEC, art. 178.1.b; LOE, art. 151.b)

Com acabem de veure en l'apartat anterior, la inspecció educativa comparteix amb els directors dels centres públics l'avaluació de "l'exercici de les funcions del personal docent" (LEC, art. 142.5.j) i també avalua l'exercici de la funció directiva, ja que els directors "reten comptes davant el consell escolar i l'Administració educativa" (LEC, art. 147.7).

c) "Participar en la millora de la pràctica educativa" (LEC, art. 178.1.c; LOE, art. 151.b)

d) "Participar en l'avaluació del sistema educatiu" (LEC, art. 178.1.d; LOE, art. 151.c)

A la inspecció educativa se li encarrega "desenvolupar processos avaluadors i participar en l'aplicació d'avaluacions d'acord amb el que estableix el títol XI" (LEC, art. 178.1.d). En aquest títol XI de la Llei es regula l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, com un organisme independent del Departament d'Educació, i que ha de determinar els models i els protocols pertinents per a l'avaluació de centres, de la funció docent i de la funció directiva "d'acord amb la Inspecció d'Educació" (LEC, art. 190.1.d i e).

La Inspecció d'Educació és "l'òrgan per mitjà del qual l'Administració educativa vehicula preferentment la col•laboració en l'exercici de les funcions avaluadores encomanades a l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació amb relació a les modalitats d'avaluació a què fa referència l'article 186" (LEC, art. 194.2), és a dir, amb relació a totes les modalitats d'avaluació del sistema educatiu.

e) "Vetllar pel compliment de la normativa vigent que afecti el sistema educatiu" (LEC, art. 178.1.e; LOE, art. 151.d i e)

La inspecció educativa és l'òrgan de l'Administració encarregat de "vetllar pel respecte i el compliment de les normes reguladores del sistema educatiu i l'aplicació dels principis i valors que s'hi recullen, inclosos els destinats a fomentar la igualtat de gènere" (LEC, art. 178.1.e).

Ara bé, la inspecció educativa comparteix aquesta responsabilitat amb els directors dels centres públics, als quals correspon "garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents" (LOE, art. 132.d), amb l'Administració educativa i els municipis, a qui correspon "vetllar pel compliment d'aquesta llei i de la normativa que la desplega" (LEC, art. 158.2.l i 159.3.f) i amb el conseller del Departament, a qui correspon, en matèria de funció pública docent, "vetllar pel compliment de la normativa reguladora de la funció pública docent" (LEC, art. 117.2.k).

f) "Assessorar la comunitat educativa" (LEC, art. 178.1.f; LOE, art. 151.f)

També correspon a la inspecció educativa "assessorar, orientar i informar els diferents sectors de la comunitat educativa en l'exercici de llurs drets i en el compliment de llurs obligacions" (LEC, art. 178.1.f); aquesta funció la comparteixen, en part, amb altres responsables, com ara els serveis educatius, que "han de proporcionar suport i assessorament presencial i telemàtic als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, a llur professorat i a llurs alumnes i famílies" (LEC, art. 86.1; vegeu també l'art. 100, en què s'atribueix a aquests serveis l'orientació, a més de l'assessorament i el suport).

De fet, tot el professorat té l'obligació "d'oferir assessorament i atenció adequada a les famílies", que tenen dret a rebre informació sobre l'evolució educativa de llurs fills (LEC, art. 25.2), i d'"informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge" (LEC, art. 104.2.e).

g) "Emetre els informes corresponents" (LEC, 178.1.g; LOE, 151.g)

En l'exercici de les seves funcions, la inspecció educativa ha d'emetre els informes que se'n deriven, a instàncies de l'Administració educativa o d'ofici (LEC, art. 178.1.g). Té en aquest exercici la consideració d'autoritat pública (LEC, art. 177.2; LOE 150.2) que la Llei ha atribuït també als directors dels centres públics, els quals "gaudeixen de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari" (LEC, art. 142.9).

h) "Qualsevol altra que li encomani l'Administració educativa, en l'àmbit de les seves competències" (LEC, art. 178.1.h)

i) "Funcions d'arbitratge" (LEC, art. 178.2)

A més de les funcions enumerades en el punt 1 de l'article 178 LEC, i com a complement de les funcions esmentades en els apartats e) i f), "els inspectors d'educació poden intervenir en la mediació exercint funcions d'arbitratge en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa" (LEC, art. 178.2).

Aquesta funció d'arbitratge de la inspecció educativa és una novetat legal, en comparació amb la LOE, i s'ha de relacionar amb el procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin produir en el marc educatiu (LEC, art. 32.1; 30.5; 31.3.c), la resolució dels quals correspon als directors dels centres públics, "que han d'afavorir la convivència al centre i garantir la mediació en la resolució dels conflictes" (LOE, art. 132.f).


Conclusió

La novetat que vull destacar avui és, precisament, el nou paper amb què caldrà perfilar la inspecció educativa per la intervenció directa en els processos d'avaluació del sistema educatiu dels altres dos instruments de l'Administració educativa previstos per la Llei: els directors dels centres públics i l'Agència d'Avaluació i Prospectiva d'Educació. Aquests dos nous agents avaluadors limiten i condicionen, de fet, l'actuació tradicional de la inspecció en aquesta matèria avaluativa.

A parer meu, la Llei d'educació hauria pogut aprofundir més en la descripció de les funcions de la inspecció educativa, ja que d'aquesta relació triangular que acabo d'esmentar, mereixia adaptar i innovar les responsabilitats atribuïdes a la inspecció, per adequar-les al nou model de la inspecció i avaluació del sistema, en què hi intervindran tant les direccions dels centres públics com l'Agència d'Avaluació i Prospectiva d'Educació.

No n'hi ha prou de dir que "els inspectors d'educació, en l'exercici de llurs funcions i atribucions, han d'adequar llur actuació al règim d'autonomia dels centres i a l'assignació de responsabilitats a la direcció" (LEC, art. 179.2). A més d'adequar llur actuació a l'autonomia dels centres i a les noves responsabilitats de la direcció, els legisladors haurien d'actualitzar també les funcions de la inspecció per adaptar-les millor al nou model d'avaluació del sistema educatiu, tal com l'ha dissenyat la Llei.

1 comentari:

  1. Genial aquest article i clarificador. El compartir atribucions pot portar a confusions en l'exercici i desplegament de les mateixes. Coincideixo amb que era una bona oportunitat per deixar més concreció a aquestes atribucions.

    ResponElimina