divendres, 8 d’octubre del 2010

La gestió del personal docent en els centres públics

[art. 99.1.a) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

Avui torno al mateix tema del post del 23 de juliol de 2009 en aquest blog, sobre les "competències del director en la gestió del personal destinat al centre" [article 142.7.h) del Projecte de llei d'educació], una vegada aprovat el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.

De fet, no és possible separar, tècnicament parlant, la regulació de l'autonomia dels centres educatius de l'establiment de les responsabilitats de les direccions. Per això, el decret d'autonomia ha recollit, dins el seu text, competències del director, avançant i reproduint, algunes vegades literalment, el que es concretarà amb més detall en el futur decret sobre les direccions dels centres públics, que ja està a la fase final de la seva tramitació, pendent només de l'informe de la Comissió Jurídica Assessora i de l'aprovació pel Govern.

Per a interpretar moltes de les matèries regulades en el decret d'autonomia caldrà recórrer, com a complement necessari, al que regula el decret de la direcció dels centres públics, ja que totes dues normes comparteixen aspectes comuns: l'autonomia dels centres no es pot escindir del paper competencial de la direcció, responsable de moltes actuacions dels àmbits de l'autonomia ("pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials", art. 90.1 LEC), i, per una altra banda, l'exercici de l'autonomia dels centres resulta en molts casos un límit a l'actuació de les direccions.

Per tant, aquests dos decrets regulen, de manera complementària, moltes matèries organitzatives comunes que no poden ser analitzades sense una interpretació global i coherent del contingut de les dues normes.

Entre aquestes matèries compartides pels dos decrets, destaca la gestió del personal del centre com una de les novetats en les competències atribuïdes al director. El decret d'autonomia dedica dos articles a la gestió de personal (el 49 i el 50), prou importants per a començar avui una breu anàlisi del seu contingut, amb l'objectiu inicial de separar-ne els aspectes que requereixen un desplegament reglamentari posterior (ja sigui en l'imminent decret de direccions o en el futur decret de plantilles i de provisió de llocs, explícitament esmentat per l'article 49.5 del Decret d'autonomia, que serà la tercera peça normativa de la regulació de l'organització dels centres, juntament amb el d'autonomia i el dels directors) d'aquells altres que ja són d'aplicació sense que calgui nou desplegament, si bé en ocasions el decret preveu instruccions del Departament.

He trobat en els esmentats articles 49 i 50 del Decret d'autonomia (i en altres preceptes relacionats) les següents competències de les direccions sobre la gestió de personal:


1) Propostes sobre la definició dels llocs de treball docent (art. 49.2 i 3)

L'article 49.4 enumera els principis que cal tenir en compte a l'hora d'elaborar "les prescripcions i criteris per a la definició de les plantilles dels centres", però les concrecions sobre aquestes prescripcions i criteris de definició de les plantilles docents no s'inclouen en el Decret d'autonomia, sinó que es remet al Govern i al Departament la fixació de "les prescripcions i els criteris generals", que han de ser tinguts en compte en formular "les propostes sobre la definició de llocs de treball docent" (art. 49.2).

L'apartat 5 del mateix article remet aquesta concreció al tercer futur decret que he esmentat abans: "En la regulació reglamentària del procediment de definició de les plantilles i dels sistemes de provisió dels llocs que correspon al Govern es determinen els procediments i condicions per a la formulació de les propostes a què es refereixen els apartats anteriors" (art. 49.5).

Les propostes sobre la definició dels llocs de treball docent es refereixen, en principi, als següents elements que intervenen en la "definició dels llocs de treball", segons l'article 114 LEC:

a) Nombre de llocs de cada especialitat docent.
b) Requisits de titulació específica o formació acreditada de determinats llocs de treball ordinaris.
c) Perfils propis de determinats llocs de treball singulars i d'especial responsabilitat, d'acord amb el projecte educatiu del centre.

El Decret d'autonomia estableix, d'altra banda, la següent garantia de resolució motivada i formalment comunicada al director o directora quan no es puguin atendre les propostes de les direccions sobre la definició de les plantilles: "La resolució administrativa del Departament d'Educació sobre definició de la plantilla d'un centre que no incorpori les propostes formulades en temps i forma per la direcció haurà de ser motivada i comunicada formalment al director o directora" (art. 49.2).


2) Propostes sobre els requisits de titulació i capacitació professional docent respecte de determinats llocs de treball docents (art. 49.3)

L'article 49.3, "en aplicació del que preveu l'apartat anterior", és a dir, la formulació de propostes sobre la definició dels llocs de treball docent, estableix que la direcció de cada centre públic proposi al Departament requisits de titulació i capacitació professional docent respecte de determinats llocs de treball docents.

Aquest altre tipus de propostes, referides al perfil professional exigit per ocupar els llocs de treball, pot afectar els tres tipus de llocs docents: els llocs de treball ordinaris que s'han de proveir pel procediment de concurs general, els llocs de treball singulars que s'han de proveir mitjançant el concurs específic de provisió i els llocs d'especial responsabilitat que donen suport als òrgans de govern del centre, i que es proveeixen pel procediment de provisió especial.

Aquest apartat 49.3 no preveu cap referència sobre l'aplicació immediata, o no, d'aquestes propostes de les direccions sobre el perfil professional exigit per ocupar determinats llocs de treball docent, però des del moment en què podem considerar-les incloses dins "les propostes sobre la definició dels llocs de treball docent" (art. 49.2), l'efectivitat d'aquestes propostes sobre el perfil de determinats llocs s'ha d'ajornar fins que "el Govern i el Departament d'Educació fixin les prescripcions i els criteris generals" (art. 49.2) i fins que "el Govern determini els procediments i condicions per a la formulació de les propostes a què es refereixen els apartats anteriors" (art. 49.5).


3) Intervenció en els sistemes de provisió dels llocs de treball (art. 49.5
)

El Decret d'autonomia es limita a esmentar els sistemes de provisió, i remet a una futura normativa la "regulació reglamentària […] dels sistemes de provisió de llocs que correspon al Govern" (art. 49.5), però introdueix ja una garantia de la intervenció de la direcció del centre "en la selecció dels candidats […] en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial".


4) Deducció proporcional d'havers corresponent a faltes d'assistència i de puntualitat no justificades (art. 50.3)

Per primera vegada es regula en l'àmbit de la funció pública docent la deducció proporcional de retribucions corresponent a una part de la jornada no realitzada, que no té caràcter sancionador (deducció establerta per l'art. 30.1 EBEP) i s'atribueix al director/a del centre, "en el marc dels sistemes de control de la jornada i l'horari del personal" (art. 50.3), resoldre (no pas proposar) sobre les faltes d'assistència i de puntualitat no justificades.

Aquesta competència de les direccions per a resoldre sobre aquestes deduccions proporcionals de retribucions és vigent des de l'entrada en vigor del Decret d'autonomia. Per a la seva aplicació ordinària només falta que el Departament estableixi un circuit administratiu que permeti, d'una manera àgil i mitjançant les eines telemàtiques oportunes, "comunicar periòdicament al director o directora dels serveis territorials o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona la part de jornada no realitzada que determina la deducció proporcional d'havers corresponent" (art. 50.3).


5) Deduccions per vaga (art. 50.3)

De manera similar a la deducció per faltes d'assistència o de puntualitat no justificades, també s'atribueix a la direcció del centre públic la comunicació de les jornades no treballades pels qui exerceixin el dret de vaga, a fi d'aplicar les deduccions proporcionals de retribucions que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció (art. 50.3 del Decret d'autonomia i 30.2 EBEP).


6) Nomenament dels substituts (art. 50.6)

L'atribució al director o directora del nomenament del personal interí docent per a cobrir substitucions temporals resta pendent fins que el Departament estableixi "els criteris i procediment" corresponents (art. 50.6) i el Govern determini "el procediment de gestió i els criteris d'ordenació de la borsa de treball" (art. 50.6), ja que la normativa vigent (el Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost) no preveu la intervenció directa de les direccions dels centres en el procediment de gestió de la borsa de treball.


7) Novetats en el procediment disciplinari del professorat (art. 50.4 i 5)

Deixaré per a més endavant l'anàlisi de les novetats del Decret d'autonomia en relació amb el paper del director en matèria disciplinària del personal del centre, una vegada es faci públic el projecte d'Ordre d'adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques dels centres educatius públics, que és l'instrument necessari per a aplicar el procediment disciplinari de les faltes lleus en l'àmbit del centre públic.

1 comentari:

 1. Bona nit!
  Aquests canvis que implementa la LEC i el seu desplegament, el decret d'Autonomia, Direcció i Provisió són d'una enorme importància. Penso que si no se camina en aquest sentit les Escoles i Instituts públics van cap una situació cada vegada pitjor, per diverses raons que podria fer menció.
  Els meus dubtes són bàsicament dos.
  El primer és que amb aquest nou escenari caldrà a les Direccions de centre un suport específic, donat que la seva posició serà un punt d'equilibri. Perquè forma part del mateix claustre i tard o d'hora, tornarà al claustre. I en el millor dels casos cal decisió per aplicar segons quins articles dels decrets.
  Ara que s'ha crear el marc legal, cal crear unes condicions favorables per la direcció del centre i pel propi centre, afavoridores per a entendre el per què d'aquestes noves normes i que es vol assolir amb elles.
  El segon punt es saber fins a quin punt la pròpia administració farà ressò de les seves instruccions. Per exemple, que passarà amb la definició de lloc/vacants en l'imminent concurs de trasllats estatal d'aquí a pocs mesos?. Sortiran totes les possibles, fent la plantilla orgànica més gran i amb menys possibilitats de definició de llocs per a un futur pròxim. Veurem com es planteja la situació.
  Amb ànim de col.laborar, molt cordialment.

  Un director de la pública

  ResponElimina