dimarts, 30 de novembre del 2010

Lèxic de l'autonomia dels centres educatius (6)

[Avui comentaré els tres àmbits de l’autonomia dels centres educatius en el mateix ordre en què apareixen esmentats a la LEC (art. 90.1), és a dir, autonomia pedagògica, autonomia organitzativa i autonomia de gestió, sense respectar, per tant, l’ordre alfabètic.]

Autonomia pedagògica

1. Àmbit. Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya exerceixen l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació (LEC, 97.1). Han de determinar les característiques específiques de l’acció tutorial, del projecte lingüístic i de la carta de compromís educatiu (LEC, 97.3).

2. Concreció dels currículums. El centre educatiu disposa d’un ampli marge d’autonomia pedagògica per fer possible que el segon cicle de l’educació infantil, el primer ensenyament, s’acordi amb el projecte educatiu i s’adapti a l’entorn (LEC, 56.6). La concreció dels currículums té la finalitat de garantir l’assoliment de les competències bàsiques i les específiques de cada currículum i pot comportar la incorporació d’objectius addicionals i l’adopció de mesures organitzatives i de gestió específiques (LEC, 97.4; D_aut, 14.1).

3. Criteris d’organització pedagògica. En el marc de l’autonomia, els centres educatius han de determinar en el projecte educatiu els criteris que regeixen a cada centre l’organització pedagògica dels ensenyaments (LEC, 77.1 i 91.4.a) i regeixen i orienten l’exercici professional de tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa (LEC, 77.2).


4. Responsables
-En els centres públics, correspon a la direcció de cada centre impulsar i liderar l’exercici de l’autonomia pedagògica (LEC, 97.5);
-En els centres privats concertats, correspon al titular de cada centre impulsar l’exercici de l’autonomia pedagògica i al director liderar-lo (LEC, 97.5).

5. Centres privats no concertats. Disposen d’autonomia pedagògica i organitzativa i han de desenvolupar i concretar el currículum dels ensenyaments que imparteixen (LEC, 96.1 i 2).
[Vegeu "criteris d’organització pedagògica", "mesures organitzatives i de gestió".]

Autonomia organitzativa

1. Àmbit. Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya exerceixen l’autonomia organitzativa per mitjà d’una estructura organitzativa pròpia i de les normes d’organització i funcionament (LEC, 98.1).

2. Estructura organitzativa. En l’exercici de l’autonomia organitzativa, els centres públics poden establir òrgans unipersonals addicionals, als quals poden assignar responsabilitats específiques (LEC, 101.1 i 147.2). Els centres públics, en l’exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de direcció, integrat per membres del claustre que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació (LEC, 147.5).

3. Responsables
-En els centres públics, correspon a la direcció de cada centre impulsar i adoptar mesures per a millorar l’estructura organitzativa del centre (LEC, 98.3).
-En els centres privats concertats, correspon al titular de cada centre, havent escoltat el claustre del professorat, adoptar les decisions sobre l’estructura organitzativa del centre, i correspon al consell escolar, a proposta del titular, aprovar les normes d’organització i funcionament (LEC, 98.4).
-El Govern ha de determinar les condicions aplicables a l’establiment dels òrgans unipersonals addicionals, i ha d’establir els criteris d’assignació als centres dels recursos docents i els complements retributius corresponents (LEC, 101.2).
-En el marc de l’autonomia organitzativa i de gestió, correspon al Departament determinar les funcions mínimes i comunes del cap d’estudis i del secretari (LEC, 139.3).
-L’Administració educativa ha de regular les competències i la composició dels òrgans de govern dels centres públics i, si escau, els procediments i els requisits d’elecció, sens perjudici de l’autonomia organitzativa (LEC, 158.2.a.sisè).
[Vegeu "estructura organitzativa pròpia" i "normes d’organització i funcionament".]

Autonomia de gestió de personal i econòmica

1. Àmbit. L’autonomia de gestió dels centres públics comprèn la gestió del professorat, del personal d’atenció educativa i del personal d’administració i serveis; l’adquisició i la contractació de béns i serveis; la distribució i l’ús dels recursos econòmics del centre; el manteniment i millorament de les instal·lacions del centre, en el cas dels centres que imparteixen educació secundària; i l’obtenció, o l’acceptació, si escau, de recursos econòmics i materials addicionals (LEC, 99.1).

2. Gestió de personal. La gestió de personal inclou les següents actuacions de la direcció de cada centre: proposta de la plantilla de personal del centre i les modificacions successives, així com de la definició dels llocs de treball docent (LEC, 102.3 i 142.5.f; D_aut, 49.2); proposta dels llocs de treball amb requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent o dels perfils propis dels llocs, d’acord amb el projecte educatiu (LEC, 102.2, 114.3 i 115.1); intervenció en l’avaluació de l’activitat docent i de gestió del personal del centre (LEC, 102.4 i 142.5.j); nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte educatiu (LEC, 142.7.b); nomenar i cessar els membres de l’equip directiu i del consell de direcció (LEC, 147.6); dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula (article 142.7.h); d’instar al Departament la convocatòria del procediment especial de provisió dels llocs de treball d’especial responsabilitat (LEC, 142.5.g).

3. Gestió econòmica. Són objecte de la gestió econòmica dels centres públics de la Generalitat les assignacions als centres per a atendre despeses derivades de l’activitat dels centres, les quantitats obtingudes per la prestació de serveis, els ingressos obtinguts per la venda de productes generats per l’activitat normal del centre i per la venda de material i mobiliari obsolet o deteriorat, els ingressos derivats de l’ús de les instal·lacions, els immobles i el material dels centres i les quantitats i les rendes provinents de donacions o de llegats fets al centre (LEC, 103.2).

4. Responsables
-La gestió dels centres públics és responsabilitat de la direcció de cada centre (LEC, 99.1).
-La gestió dels centres privats concertats correspon a llurs titulars (LEC, 99.3).

Autorització

1. Àmbit. (Subjectiu) del Departament, de les direccions, dels ajuntaments, dels pares o mares. (Objectiu) dels centres privats, de percepcions (econòmiques), de les estratègies didàctiques pròpies.

2. Autoritzacions del Departament
-Per a impartir continguts curriculars en alguna de les llengües estrangeres, es requereix autorització del Departament (LEC, 12.3; D_aut, 5.1).
-El consell escolar dels centres concertats aprova, a proposta del titular, la sol·licitud d’autorització de percepcions per les activitats complementàries (LEC, 152.2.c).
-Les estratègies didàctiques pròpies que impliquin una alteració en l’assignació global de les hores de cada matèria en el conjunt de l’etapa o que augmentin el nombre màxim de matèries que es poden cursar simultàniament, han de comptar amb l’autorització del Departament d’Educació abans de la seva aplicació en el centre (D_aut, 17.3).

3. Règim d’autorització dels centres privats
-Els centres educatius privats estan sotmesos al principi d’autorització administrativa. El centre és autoritzat si compleix els requisits fixats pel Govern amb relació a la titulació acadèmica del personal docent, la ràtio entre alumnes i docents, les instal·lacions i la capacitat (LEC, 74.2).
-L’Administració educativa ha de regular els requisits que han de complir els centres i els procediments d’autorització de centres de titularitat privada (LEC, 158.2.a. quart).
-Els serveis territorials resolen l’autorització dels centres privats, d’acord amb el que es determini per reglament (LEC, 175.1.3).
-L’establiment de centres que imparteixen exclusivament ensenyaments no reglats o que no condueixin a l’obtenció de títols o certificats amb validesa a tot l’Estat s’ha de subjectar al procediment de comunicació prèvia, sens perjudici de l’aplicació del principi d’autorització administrativa a la resta de centres de titularitat privada (LEC, DA 27).

4. Autorització dels pares, mares o tutors. Les normes d’organització i funcionament del centre poden determinar que, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la consideració de falta (D_aut, 24.2).

5. Autorització de l’ús social dels centres. Correspon als ajuntaments resoldre sobre l’ús social, fora de l’horari escolar, dels edificis de les escoles i altres centres educatius dels quals tinguin la propietat demanial. L’ajuntament, prèviament a la realització de l’activitat, notifica a la direcció del centre l’autorització concedida (D_aut, 54.2) El Departament d’Educació ha d’establir, amb criteris d’analogia, el procediment d’autorització de l’ús social dels centres públics de la Generalitat en els casos de propietat demanial no fixats en aquest article (D_aut, 54.7).

Avaluació

1. Àmbit. La riquesa del concepte "avaluació" a la LEC i als decrets de desplegament és molt amplia. Sense cap ànim de ser exhaustiu, l’avaluació abasta els àmbits següents:
-dels aprenentatges dels alumnes, dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge, del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna, de resultats i de processos (educatius), dels rendiments educatius, de diagnòstic de les competències bàsiques assolides pels alumnes, del rendiment escolar;
-dels centres educatius, dels serveis educatius;
-de l’aplicació de l’autonomia del centre, del projecte educatiu, de l’aplicació de l’acord de coresponsabilitat, del projecte de direcció, de la programació general anual;
-del professorat o de l’exercici de la funció docent o de l’exercici de la docència o de la docència, avaluació de la competència del professor novell,
-del director o directora, de la funció directiva o de l’exercici de la funció directiva, de l’exercici de la direcció professional docent, de la inspecció;
-del sistema educatiu, de l’Administració educativa.

L’avaluació, per tant, afecta tots els centres, les activitats i els serveis sostinguts amb recursos públics. Pel que fa als resultats dels alumnes, i a contextos i processos educatius, l’avaluació afecta tots els centres i serveis del sistema educatiu (LEC, 183.2).

2. Responsables
-Els inspectors d’educació
-Els directors dels centres públics
-L’Agència d’Avaluació i Prospectiva Educativa


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada