dilluns, 22 de novembre del 2010

Lèxic de l'autonomia dels centres educatius (2)

Activitats complementàries

1. Àmbit. El Departament ha d'establir el marc general d'ordenació de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya (LEC, 158.2.k) i ha de regular les activitats complementàries i els serveis escolars, i n'ha de garantir el caràcter no lucratiu i voluntari per a les famílies (LEC, 50.3 i 25.1.f). El Departament ha d'establir els criteris per a autoritzar les quanties màximes que els centres poden percebre per activitats complementàries (LEC, 205.11). Les activitats complementàries i extraescolars es desenvolupen fora de l'horari lectiu (D_aut, 53.2).

2. Projecte educatiu. L'oferta i contingut d'activitats escolars complementàries, si n'hi ha, ha de ser coherent amb els objectius del projecte educatiu (D_aut, 9.1).

3. Marc de convivència. Són objecte de correcció pel centre les conductes i actes contraris a la convivència dels alumnes si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars o altres serveis organitzats pel centre (LEC, 35.3). Entre les sancions que es poden imposar figura la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries (LEC, 37.3).

4. Participació de les famílies. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes tenen dret a rebre informació sobre les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que s'ofereixen, el caràcter voluntari i l'aportació econòmica que, si escau, els comporta (LEC, 25.1.f).

5. Ajuts i beques. Les administracions públiques han de promoure mesures que facilitin l'accés de tots els alumnes a les activitats complementàries i extraescolars (LEC, 6.3). El Govern pot atorgar ajuts per a la realització d'activitats educatives fora de l'horari lectiu (LEC, 6.6). El Departament ha d'establir ajuts i atorgar beques amb relació a activitats complementàries i extraescolars (LEC, 202).

6. Responsables

- Els mestres i els professors han de promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar, si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral (LEC, 104.2.i. i 135.1).
- El consell escolar dels centres públics aprova les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i extraescolars (LEC, 148.3.j).
- L'equip directiu dels centres públics ha de col·laborar amb el director a orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre (D_dir, 6.e).
- El consell escolar dels centres concertats aprova, a proposta del titular, la sol·licitud d'autorització de percepcions per les activitats complementàries (LEC, 152.2.c) i elabora directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars (LEC, 152.2.g).


7. Avaluació. El consell escolar dels centres públics avalua el desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars (LEC, 148.3.j). Entre les modalitats d'avaluació, la LEC preveu l'avaluació de les activitats educatives fetes més enllà de l'horari lectiu (LEC, 186.1.g).

8. Voluntariat. Les entitats de voluntariat en l'àmbit de l'educació col·laboren amb l'Administració educativa en la realització d'activitats complementàries i extraescolars i d'educació en el lleure (LEC, 169.1).

[No confongueu les " activitats complementàries " amb les " tasques complementàries ".]


Activitats escolars

1. Àmbit. Les activitats escolars són les activitats ordinàries dels centres dins l'horari escolar (D_aut, 53.2). En el segon cicle d'educació infantil i en l'educació primària, l'horari escolar es pot estendre més enllà de l'horari lectiu, fins a un total de mil cinquanta hores cada curs. En la resta d'etapes, l'horari escolar, que conté en tot cas l'horari lectiu, es pot concretar en funció de la programació anual del centre (LEC, 54.4).

2. Currículum. El currículum guia les activitats educatives escolars, en concreta les intencions i proporciona guies d'acció adequades al professorat (LEC, 52.1).

3. Horari escolar. S'entén per "horari escolar" el període temporal que comprèn l'horari lectiu, l'interlectiu del migdia, així com el període anterior i posterior a l'horari lectiu en què es desenvolupen activitats, siguin extraescolars o complementàries (D_aut, 53.2). En el segon cicle d'educació infantil i en els ensenyaments obligatoris, l'horari escolar comprèn normalment horari de matí i tarda (LEC, 54.5). El Departament pot establir un finançament addicional per als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, que permeti la gratuïtat total de l'horari escolar (LEC, 201.1).

4. Responsables

- Correspon a la direcció del centre públic resoldre motivadament sobre l'ús social quan, excepcionalment, hagi de tenir lloc dins de l'horari escolar (D_aut, 54.1).
- Els mestres i els professors han d'exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades (LEC, 104.2.f).


5. Programació general anual. Ha d'incloure les activitats i serveis que es presten durant tot l'horari escolar (D_dir, 8.b).

5. Jornada de treball. El Govern ha d'establir la distribució ordinària de la dedicació horària setmanal a les activitats escolars en el centre i la participació en les activitats extraescolars i complementàries (LEC, 135.1).

[Vegeu " horari escolar " i " programació general anual ".]


Activitats extraescolars

1. Àmbit. El Departament ha d'establir el marc general d'ordenació de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya (LEC, 158.2.k) i n'ha de garantir el caràcter no lucratiu i voluntari per a les famílies (LEC, 50.3 i 25.1.f). Les activitats complementàries i extraescolars es desenvolupen fora de l'horari lectiu (D_aut, 53.2).

2. Projecte educatiu del centre i projecte educatiu territorial. L'oferta i contingut d'activitats escolars complementàries, si n'hi ha, ha de ser coherent amb els objectius educatius establerts en el projecte educatiu del centre (D_aut, 9.1).

3. Marc de convivència. Són objecte de correcció pel centre les conductes i actes contraris a la convivència dels alumnes si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars o altres serveis organitzats pel centre (LEC, 35.3). Entre les sancions que es poden imposar figura la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries (LEC, 37.3).

4. Participació de les famílies. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes tenen dret a rebre informació sobre les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que s'ofereixen, el caràcter voluntari i l'aportació econòmica que, si escau, els comporta (LEC, 25.1.f).

5. Ajuts i beques. Les administracions públiques han de promoure mesures que facilitin l'accés de tots els alumnes a les activitats complementàries i extraescolars (LEC, 6.3). El Govern pot atorgar ajuts per a la realització d'activitats educatives fora de l'horari lectiu (LEC, 6.6). El Departament pot subscriure convenis amb els ens locals d'una zona educativa per a aportar recursos extraordinaris a activitats extraescolars (LEC, 201.3 i DF 3). El Departament ha d'establir ajuts i atorgar beques amb relació a activitats complementàries i extraescolars (LEC, 202).

6. Responsables

- El Govern ha d'establir, en regular la jornada dels funcionaris docents, la seva participació en les activitats extraescolars i complementàries (LEC, 135.1).
- Correspon als municipis l'establiment de mesures que permetin als centres portar a terme activitats extraescolars promogudes per l'Administració educativa, i la coordinació d'aquestes activitats (LEC, 159.3).
- Correspon al Consell General d'Aran participar en l'oferta d'activitats extraescolars i d'altres serveis escolars (LEC, 161).
- El consell escolar dels centres públics aprova les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i extraescolars (LEC, 148.3.j).
- L'equip directiu dels centres públics ha de col·laborar amb el director a orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre (D_dir, 6.e).
- El consell escolar dels centres concertats aprova, a proposta del titular, la comunicació de l'establiment de percepcions per les activitats extraescolars (LEC, 152.2.c) i elabora directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars (LEC, 152.2.g).


7. Avaluació. Entre les modalitats d'avaluació, la LEC preveu l'avaluació de les activitats educatives fetes més enllà de l'horari lectiu (LEC, 186.1.g). El consell escolar dels centres públics avalua el desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars (LEC, 148.3.j).

8. Voluntariat. Les entitats de voluntariat en l'àmbit de l'educació col·laboren amb l'Administració educativa en la realització d'activitats complementàries i extraescolars i d'educació en el lleure (LEC, 169.1).

[No confongueu les " activitats extraescolars " amb les "activitats regulars fora dels centres" dels programes de diversificació curricular orientats a l'obtenció de la titulació d'ESO, establerts per la LEC, 59.4.]


Activitats de formació permanent

1. Àmbit. El Departament ha de promoure la formació permanent del professorat i dels professionals d'atenció educativa per mitjà de la programació d'activitats formatives que s'han de portar a terme prioritàriament en els centres educatius (LEC, 100.3).

2. Responsables

- A la direcció del centre li correspon fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i d'actualització de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu (D_dir, 10.1.g).
- El directiu professional docent té la competència específica de decidir sobre la participació de professorat de la plantilla en activitats de formació permanent en el centre educatiu, en funció de les necessitats que preveu el projecte educatiu del centre (D_dir, 39.1.e).
- L'Administració educativa ha de facilitar la participació de les associacions professionals de docents en l'organització i la realització d'activitats d'innovació i de formació permanent (LEC, 107).


3. Carrera docent. La participació en activitats de formació permanent de la funció directiva i la seva superació és un aspecte a valorar en la carrera docent dels directors i directores (D_dir, 29.2).

4. Avaluació. L'avaluació d'un centre ha de permetre orientar la participació del professorat en activitats de formació permanent i d'actualització de les seves capacitats professionals (D_aut, 59.2).

[Vegeu " formació permanent " i " activitats formatives".]


Activitats formatives

1. Àmbit. Les "activitats formatives" equivalen a les "activitats educatives" (dels alumnes, del centre, LEC, 72.2 i DA 19) i a les "activitats de formació permanent" (del professorat i dels professionals d'atenció educativa, LEC, 110.3).

2. Deure del professorat. Els mestres i els professors, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen el deure de participar en les activitats formatives necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent (LEC, 29.2.c i DA 11.2.c).


[També s'utilitza, com a sinònim, "accions formatives", LEC, 55.3, 63.1, 63.4, 69.1.d, i DA 19.]

[Vegeu " activitats educatives " i " activitats de formació permanent ".]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada