dijous, 1 de novembre del 2012

Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE) [2]


2) Definició del sistema educatiu espanyol

De forma sorprenent, l’avantprojecte de llei orgànica afegeix a la LOE un nou article 2.bis sobre el sistema educatiu espanyol:

“A efectos de esta ley orgánica, se entiende por Sistema Educativo Español el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo” (art. 2.bis.1 LOE, segons LOMQE).

Ja fa temps que estic convençut que les lleis no haurien d’incloure definicions dels termes tècnics, llevat de casos excepcionals d’un contingut marcadament especialitzat, que no és el cas que comento avui.

No s’entén l’objectiu d’afegir un precepte a la LOE amb aquesta definició del sistema educatiu espanyol, si no és per a destacar el caràcter espanyol del sistema quan, com veurem, la definició no s’està referint al sistema espanyol sinó a l’estatal: el sistema educatiu espanyol és el conjunt de tots els sistemes educatius de les diferents Comunitats Autònomes, que no apareixen mencionades explícitament en aquest precepte, quan els responsables de definir el sistema educatiu són els poders públics (Estat i Administracions educatives), d’acord amb les previsions de l’article 27 de la Constitució:

-          els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb les seves conviccions”, apart. 3
-          els poders públics garanteixen el dret de tothom a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament”, apart. 5
-          els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per tal de garantir el compliment de les lleis”, apart.8 i
-          els poders públics ajudaran aquells centres docents que reuneixin els requisits que la llei estableixi”, apart. 9.

Però el que s’està entenent en aquest precepte per “sistema educatiu espanyol” és només el “sistema educatiu estatal”, no els sistemes educatius de les diferents Administracions amb competències en matèria educativa, com es dedueix amb facilitat del segon apartat del precepte on s’enumeren una sèrie d’instruments “amb els quals comptarà el sistema educatiu espanyol per a la consecució dels fins previstos a l’article 2”, tots ells de caràcter estatal:

-          el Consell Escolar de l’Estat
-          la Conferència Sectorial d’Educació
-          la Mesa de Diàleg Social per a l’Educació (?)
-          el Sistema d’Informació Educativa
-          el Sistema Estatal de Beques i Ajuts a l’Estudi (vegeu l’art. 83.2 LOE que denomina aquest sistema com a “sistema general de beques i ajuts a l’estudi”).

No hi ha en aquesta relació cap instrument semblant de les Administracions educatives per facilitar la consecució dels fins previstos del sistema educatiu, i per tant podem concloure que el que s’ha fet és afegir a la LOE una definició del sistema educatiu estatal, destacant-lo dels sistemes educatius de les Comunitats Autònomes. Però tinc clar que l’Estat no hauria de definir un sistema educatiu espanyol que no tingui en compte els sistemes educatius autonòmics.

No es mencionen, per tant, en aquesta definició els dos àmbits del sistema educatiu espanyol, l’estatal i el propi de cada Administració educativa amb competències per a regular el sistema educatiu. Així, les avaluacions del sistema educatiu previstes a la LOE es refereixen a “l’àmbit territorial estatal o autonòmic en què s’apliquin” (art. 140.2 LOE, precissament suprimit per la LOMQE). La suma d’aquests dos àmbits estatal i autonòmic conformen el sistema educatiu espanyol, però l’avantprojecte sembla referir-se només al sistema estatal (que només pot comprendre els aspectes bàsics del sistema, però que no inclou un sistema educatiu complet).

El concepte “sistema educatiu” ja l’he analitzat en aquest blog en notes anteriors (especialment en la de 24 de març de 2010, “El sistema educatiu de Catalunya” i en la de 28 de novembre de 2011, “El sistema educatiu com a espai educatiu”). De fet, aquest és un concepte molt ampli, més del que es dedueix del precepte nou de la LOE, i hauria de referir-se a “tots els elements i aspectes que integren el sistema educatiu” (art. 148.3  i 151.c/ LOE), per exemple als següents:

-          els principis (rectors, organitzatius) i els objectius generals del sistema educatiu (art. 1 i 2 LOE)
-          els ensenyaments que ofereix el sistema educatiu, organitzats en etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament (art. 3.1 i 2, i 72 LOE)
-          els centres i serveis educatius (art. 107 i 112.2 LOE)
-          els alumnes, com a usuaris dels sistema educatiu (art. 176.3 LEC)
-          el professorat i altres professionals d’atenció educativa, com a agents del procés educatiu (art. 92 i ss. LOE)
-          els programes educatius (art. 79 LOE)
-          el procés educatiu i les activitats educatives, és a dir, els processos d’ensenyament i aprenentatge (art. 148 LOE)
-          la recerca i la innovació educatives (art. 105.2.d/ LOE)
-          les experiències d’interès pedagògic per al sistema educatiu (art. 116.2 LOE)
-          l’accès l la permanència en el sistema educatiu, així com la progressió de l’alumnat (art. 3.8, 66.3 i 74.1 LOE)
-          les polítiques d’educació compensatòria per a reforçar l’acció del sistema educatiu (art. 80.2 LOE)
-          el mapa escolar i la programació educativa, com a instruments que reflecteixen l’oferta del sistema educatiu (art. 109 LOE)
-          la llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu (art. 11.1 LEC)
-          els suports específics per a la incorporació tardana al sistema educatiu (art. 78.1 i 2, i 79.3 LOE)
-          les activitas de lleure (art. 39.1 i 2 i 41 LEC)
-          l’ordenació general del sistema educatiu (art. 150.1.a/ LOE), que comprèn les lleis, els reglaments i altres disposicions vigents que afectin el sistema educatiu (art, 151.d/ LOE)
-          les necessitats del sistema educatiu, ja siguin les necessitats de titulació i qualificació requerides pel sistema weducatiu i també les necessitats d’escolarització (art. 95.2, 96.3 i 4, 97.2, 98.2 i 100.1)
-          la qualitat, l’eficiència i l’equitat del sistema educatiu (art. 7 LOE), així com la millora del sistema educatiu i la qualitat i l’equitat de l’ensenyament (art. 148 LOE)
-          la inspecció del sistema educatiu (art. 148.1 LOE)
-          l’avaluació (general) del sistema educatiu i els resultats dels processos avaluadors (art. 10.2, 140.1 i 2, 142.1 i 143.1 LOE). Els principals indicadors del sistema educatiu (art. 147.1 LOE)
-          la comunitat educativa i els sectors implicats en l’educació (els agents i les institucions amb incidència en el sistema educatiu) (art. 143.3 LOE)
-          el finançament dels recursos econòmics del sistema educatiu (art. 155.1 LOE).


Peró és un atreviment que l’Estat defineixi amb caràcter bàsic el sistema educatiu sense referir-se als sistemes educatius de les Comunitats Autònomes, quan la Constitució atribueix als poders públics la regulació del sistema educatiu que no pot convertir-se en monopoli estatal.

Finalment, l’apartat 3 d’aquest article recull uns quants principis (en concret 8) que regeixen el funcionament del sistema educatiu espanyol, quan l’article 1 de la LOE, que no ha estat modificat enumera fins a 17 principis que orienten el sistema educatiu. Caldria suprimir aquest apartat, per innecessari.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada