dijous, 25 de juny del 2009

Idoneïtat, capacitat i aptitud del professorat

[articles 109, 112 i 119 del Projecte de llei d'educació]

El Projecte de llei d'educació recull la idoneïtat, al costat dels conceptes constitucionals de "mèrit i capacitat", com a criteris per a seleccionar el professorat més qualificat per a realitzar les tasques docents. D'aquesta manera la Llei incorpora un concepte és ampli que el de mèrit i capacitat, ja que la idoneïtat inclou l'aptitud i la capacitat com a elements definidors de la qualificació professional del personal docent, tot seguint la jurisprudència més recent del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem.

"Idoni" és qui té les qualitats necessàries o la suficiència per a una determinada cosa, i inclou dintre del seu camp conceptual les qualitats de capacitat i suficiència per a exercir una activitat o càrrec. La "capacitat" és, en definitiva, l'aptitud o suficiència per a alguna cosa, i en concret en les entrades que comentarem, es refereix a la capacitat professional, a la competència i a la idoneïtat que garanteixen els coneixements suficients per a l'exercici docent.

En aquest mateix sentit, l'Estatut bàsic de l'empleat públic esmenta també les "competències, capacitats i coneixements" com les qualitats professionals que s'han d'acreditar per mitjà d'un procés selectiu (article 75.1). El criteri d'idoneïtat també el trobem a l'Estatut bàsic com un factor decisiu de valoració dels requisits exigits per acomplir el lloc de treball (article 80.1 i 3, i 13.2).

La idoneïtat del personal funcionari docent és el criteri per a "acreditar competència docent per a impartir àrees, matèries i mòduls professionals diferents dels atribuïts a la seva especialitat docent" (article 112.5). Aquests dos conceptes, idoneïtat i competència docent, són els que intervenen en les proves de selecció, a la fase d'oposició:

"Les proves de selecció s'han d'orientar a determinar la idoneïtat i la competència dels candidats sobre la base dels coneixements i les aptituds, i poden incloure una entrevista" (article 119.3).

També en el procediment extraordinari de provisió de llocs de treball d'especial responsabilitat, esmentat als articles 99.2, 102 i 115.2 del Projecte de llei, es valora "en tot cas la idoneïtat dels candidats amb relació a les responsabilitats exigides per a ocupar el lloc de treball" (article 124.1), atenent també als criteris de publicitat, transparència, igualtat i capacitat.

A la LOE la "idoneïtat" només apareix una vegada, amb el sentit d'idoneïtat professional, referida al procés de selecció dels directors que "ha de permetre seleccionar els candidats més idonis professionalment i que obtinguin el suport més alt de la comunitat educativa" (article 133.2). La proposta de Llei d'educació és més concreta, encara, en aquesta matèria: "En el procés de selecció del director o directora es valoren els mèrits de competència professional i capacitat de lideratge" (article 143.2).

"L'aptitud per a la docència" ha de quedar garantida per la formació inicial del professorat (article 109) -adequada a les necessitats de qualificació que requereix el sistema educatiu-, una formació inicial que ha de comprendre "la capacitació adequada per a afrontar els reptes del sistema educatiu, l'adquisició de coneixements i el desenvolupament de capacitats i actituds professionals" (article 109.2).

Aquesta capacitació dels funcionaris docents apareix en cada un dels cossos creats per la Llei a l'article 112.1, atribuïda a les especialitats docents de cada cos:

- El cos de catedràtics d'educació de la Generali¬tat de Catalunya -grup A, subgrup A1-, que agrupa funcionaris capacitats per llur especialitat docent per a exercir la docència en les etapes i els ensenyaments següents: […]
- El cos de professors d'educació de la Generalitat de Catalunya -grup A, subgrup A1-, que agrupa funcionaris altres que els agrupats en el cos de catedràtics d'educació de la Generalitat de Catalunya capacitats per llur especialitat docent per a exercir la docència en les etapes i els ensenyaments següents: […]
- El cos de mestres de la Generalitat de Catalunya -grup A, subgrup A2-, que agrupa els funcionaris capacitats per llur especialitat docent per a exercir la docència en l'educació infantil i en l'educació primària.
- El cos de professors tècnics de la Generalitat de Catalunya -grup A, subgrup A2-, que agrupa funcionaris capacitats per llur especialitat docent per a exercir la docència en les etapes i els ensenyaments següents: […]


En els procediments selectius d'ingrés o d'accés als cossos docents apareix la "capacitat" dels aspirants com a criteri essencial del procediment de selecció: "En la fase d'oposició es valoren els coneixements específics de l'especialitat docent a la qual s'opta, la capacitat pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent" (article 119.2); "En la fase de concurs (del procediment selectiu dels inspectors d'educació) es valora la capacitat professional dels candidats i els mèrits específics com a docents, el desenvolupament de càrrecs directius amb avaluació positiva…" (article 121.2).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada