dijous, 25 de juny del 2009

Llocs de treball d'especial responsabilitat

[articles 102, 114, 115 i 124 del Projecte de llei d'educació]

Entre les nombroses novetats del Projecte de llei d'educació relacionades amb l'organització dels centres públics destaca el nou disseny de les plantilles docents, a les quals la llei dedica l'article 114, sobre l'estructuració dels llocs de treball en plantilles de professorat.

En la definició de les plantilles dels centres públics intervé directament la direcció del centre (articles 102.3), que pot proposar "requisits o perfils propis per a llocs de treball definits d'acord amb el projecte educatiu del centre" (articles 102.2, 114.3 i 115.1), és a dir, les plantilles docents poden incloure, a més dels llocs de treball ordinaris, llocs específics amb perfils especials "de titulació o de capacitació professional docent" (articles 102.2), en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i a fi d'assegurar la continuïtat del projecte educatiu.

En la classificació dels llocs de treball docents el Projecte de llei va una mica més enllà de la clàssica separació entre "llocs ordinaris" i "llocs específics", i introdueix en les plantilles dels centres públics una tercera tipologia de llocs docents, absolutament nova: els "llocs d'especial responsabilitat que donen suport als òrgans de govern del centre per al desenvolupament del projecte educatiu" (article 115.2).

La denominació d'aquest tipus de llocs com "d'especial responsabilitat" només s'esmenta en aquest article 115, en el qual se'ls defineix per la seva condició "de suport als òrgans de govern del centre", de forma diferenciada d'altres llocs de treball docents amb requisits específics, amb els quals comparteixen algunes notes comunes.

De fet, la naturalesa dels llocs "específics" i dels "d'especial responsabilitat" és molt propera, en la mesura que els dos tipus de llocs tenen relació amb el projecte educatiu del centre i s'exigeixen requisits específics d'ocupació (entre els requisits dels llocs específics el legislador utilitza una expressió molt pròxima a "l'especial responsabilitat", "responsabilitats especials o condicions d'ocupació amb peculiaritats pròpies", segons l'article 123.6).

Però el fet que separa clarament els dos tipus de llocs de treball és el diferent sistema de provisió:

- els llocs de treball docents específics es proveeixen per concurs de mèrits, amb algunes particularitats (la Llei el denomina "concurs específic" a l'article 123.6), com ara l'exigència d'elaboració de memòries o la realització d'entrevistes,

- però els llocs de treball d'especial responsabilitat no es cobreixen per concurs de mèrits, sinó pel procediment establert per l'article 124 del Projecte de llei, que es converteix, com indica el títol de l'article 124, en un "procediment de provisió especial", o un "sistema extraordinari de provisió de llocs de treball" (article 99.2):

"Article 124. Procediment de provisió especial
1. Els llocs de treball docents a què fan referència els articles 99.2, 102 i 115.2, quan s'han de cobrir amb professorat que no tingui destinació obtinguda per concurs en el mateix centre docent, es proveeixen per mitjà de convocatòria pública, pel procediment de provisió especial, d'acord amb el que el Govern estableixi per reglament. La provisió d'aquests llocs ha d'atendre criteris de publicitat, transparència, igualtat i capacitat, i ha de valorar en tot cas la idoneïtat dels candidats amb relació a les responsabilitats exigides per a ocupar el lloc de treball."

Per a completar i delimitar amb més detall la naturalesa i el contingut d'aquests nous llocs de treball docents hem de recórrer a altres articles de la Llei:

1) Cal entendre que els ocupants d'aquests llocs de treball d'especial responsabilitat, en la mesura que "donen suport als òrgans de govern del centre per al desenvolupament del projecte educatiu" (article 115.2) estan inclosos en "l'equip de suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre" esmentat a l'article 102.1, com un "conjunt de docents i de professionals d'atenció educativa" en l'exercici de l'autonomia dels centres en matèria de gestió de personal.

2) Aquests llocs de treball d'especial responsabilitat també poden tenir assignades "les responsabilitats específiques dels òrgans unipersonals addicionals" que poden establir els centres públics en l'exercici de l'autonomia organitzativa (article 101.1).

3) També es pot entendre que aquests llocs de treball d'especial responsabilitat poden ser ocupats pel professorat que tingui assignades "responsabilitats de direcció, gestió i coordinació docent que requereixin l'aplicació del projecte educatiu" (article 114.5) i que formin part de l'equip directiu, com a "òrgan executiu de govern dels centres públics" (article 139.2 i 147.2), "responsables de la gestió del projecte de direcció establert per l'article 144" (article 147.3) o, finalment, també poden formar part del "consell de direcció, integrat per membres del claustre del professorat d'entre els que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació" (article 147.5).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada