divendres, 3 de desembre del 2010

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (10)

Cessament

1. Del director o directora.
—El consell escolar dels centres públics participa en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora (LEC, 148.2.h).
—El consell escolar dels centres concertats intervé en la designació i el cessament del director o directora del centre (LEC, 152.2.a).
—Els alumnes membres del consell escolar dels dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria no poden participar en la selecció o el cessament del director (LOE, 126.5).
—El cessament del director o directora dels centres públics es produeix per la finalització del període de nomenament, per renúncia, per incapacitat física o psíquica o per revocació motivada del nomenament (LOE, 138 i 127.d; D_dir, 22.1).
—Correspon a cada ens local titular de centres públics establir les condicions i els procediments, entre altres, per a la selecció, nomenament, renovació i cessament de la direcció (D_dir, DA 4).


2. De l’equip directiu i del consell de direcció. Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu i del consell de direcció (LEC, 147.6; D_aut, 37.2). El consell escolar dels centres públics ha de ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu (LOE, 127.d).

3. Òrgans unipersonals de coordinació. El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el claustre en relació amb els criteris d’aplicació, i informa al consell escolar i al claustre dels nomenaments i cessaments corresponents (D_aut, 41.5).

4. Dels tutors i tutores. Abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, la direcció del centre pot revocar el nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia decisió, expressament motivada en l’incompliment de les seves funcions o en les necessitats de funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona afectada (D_aut, 39.2). El director o directora informa el consell escolar del centre i el claustre de professorat del nomenament i cessament de tutors i tutores (D_aut, 39.3).

5. Dels membres del consell escolar. La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació (D_aut, 28.4). Les persones membres de la segona meitat han de cessar en la primera renovació. Les persones membres de la primera meitat continuen fins a la segona renovació (D_aut, DA 4.3).

6. Per supressió o remoció del lloc de treball. Comporta l’adscripció a un altre lloc de treball vacant a la mateixa zona educativa, sense que calgui tornar a participar en un procediment de provisió (LEC, 132.2). El cessament per remoció discrecional o per alteració o supressió del lloc de treball llocs de treball a l’Administració de la Generalitat comporta les mateixes garanties de tipus retributiu que les establertes amb caràcter general per a la remoció i cessament (LEC, 127.2).

7. En la comissió de serveis. Un cop finalitzat el període de dos anys en comissió de serveis voluntària, l’eventual cessament comporta l’adscripció a un lloc de treball vacant de la zona educativa on tenia la darrera destinació definitiva obtinguda per concurs de mèrits, sense que li calgui participar en un nou procediment de provisió (LEC, 123.3).

[Vegeu "nomenament"]


Claustre del professorat

1. Definició.
—El claustre del professorat és un dels òrgans de govern (també, òrgan col·legiat de participació en el govern i la gestió) dels centres (LEC, 139.1.b, 139.4 i 149.1.b i D_aut, 26).
—És l’òrgan propi de participació dels professors en el govern del centre i té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, si s’escau, decidir tots els aspectes educatius del centre (LOE, 128.1) i està integrat per la totalitat dels professors que presten servei al centre (LOE, 128.2; LEC, 146.1 i 151.1 i D_aut, 29.2 i 48.1).
—És l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre (LEC, 146.1 i D_aut, 29.1, 48.1 i DA 15.6). Es poden convocar a les sessions del claustre professionals d’atenció educativa perquè informin amb relació a l’exercici de determinades funcions (LEC, 146.3 i 151.2), segons concretin les normes d’organització i funcionament del centre (D_aut, 29.3).
—La ZER es dota d’un consell escolar i d’un claustre (D_aut, DA 15.3).

2. Funcions del claustre dels centres públics
—Formular dels projectes educatius, a iniciativa del director i amb la participació dels professionals d’atenció educativa (LEC, 94.1); intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu (LEC, 146.2.a). [La direcció formula i presenta al claustre del professorat la proposta inicial de projecte educatiu i, si escau, les posteriors modificacions i adaptacions (D_dir, 6.a).]
—Designar els representants en la comissió de selecció del director (LEC, 143.3 i 146.2.b i D_dir, 16.1).
—Establir directius per a la coordinació docent i l’acció tutorial (LEC, 146.2.c).
—Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes /LEC, 146.2.d).
—Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats (LEC, 146.2.e).
—Elegir els representants del professorat en el consell escolar (LEC, 146.2.f i D_aut, 45.1.d).
—Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la programació general del centre (LEC, 146.2g i D_aut, 48.2) i per al compliment del projecte de direcció (D_aut, 48.2).
—Intervenir en la formulació de les normes d’organització i funcionament, sense perjudici de la seva competència per adoptar les decisions sobre els temes de caràcter educatiu que li corresponen (D_aut, 48.3).
—Ser escoltat en relació amb els criteris corresponents al nomenament de tutors i òrgans unipersonals de coordinació, i ser informat del seu nomenament i cessament (D_aut, 39 i 41.5); ser informat també del nomenament i destitució dels altres òrgans unipersonals de direcció i de coordinació (D_10.1.a).
—Tenir coneixement de la resolució de sol·licituds admeses al procediment de selecció del director (D_dir, 15.3) i conèixer les candidatures al centre i els seus projectes de direcció (D_dir, 23.2 i annex 1.1).
—Les funcions addicionals que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de l’ordenament vigent (LEC, 146.2.h i D_aut, 19.2.c).
—Fer propostes sobre l’aplicació d’estratègies didàctiques pròpies (D_aut, 17.2).
—Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries (LEC, 146.2.i).

3. Comissions de treball. Les normes d’organització i funcionament del centre poden establir comissions de treball en el si del claustre del professorat dels centres públics per a l’estudi de temes específics, i determinar-ne l’àmbit d’actuació i les funcions que se’ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al claustre (D_aut, 48.5).

4. Funcionament.
—El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs, i sempre que el convoqui el director o directora del centre o ho sol·liciti al menys un terç de les persones membres (D_aut, 48.6).
—El director o directora de centre que es presenti com a candidat manté el seu dret a la presència, participació i vot en les reunions del claustre i del consell escolar on s’han d’escollir les persones representants en la comissió de selecció, que seran presidides pel cap o la cap d’estudis, però s’ha d’abstenir de qualsevol altra participació en el procés (D_dir, annex 1.3).
—En cadascuna de les escoles que integren la zona escolar rural es constitueix un claustre de professorat, integrat per tot el professorat que presta serveis en l’escola. L’adscripció a cada claustre d’escola del professorat itinerant de la ZER i la concreció de les funcions de cada claustre d’escola s’estableixen a les normes d’organització i funcionament de la ZER (D_aut, DA 15.7).
—El professorat específic dels ensenyaments artístics dels instituts escola pot, si escau, ser contractat en règim de vinculació laboral. Mentre estigui assignat al centre, aquest professorat ha de ser membre de ple dret del claustre (D_aut, DA 18.2).

5. Funcions del claustre dels centres concertats
—Formular el projecte educatiu, d’acord amb el que estableixin les normes d’organització i funcionament (LEC, 95.1).
—Intervenir en l’aprovació de les decisions del titular sobre l’estructura organitzativa del centre i les normes d’organització i funcionament (LEC, 98.4 i 151.1 i D_aut, 21.1).
—Les funcions de coordinació docent i tutoria (LEC, 151.1).
—Designar els representants del professorat (LEC, 151.1).
—Proposar sobre l’aplicació d’estratègies didàctiques pròpies (D_aut, 17.2).
—Les que li atribueixen les normes d’organització i funcionament del centre (LEC, 151.1 i D_aut, 19.1.f).

6. La direcció i el secretari del centre.
—El director o directora presideix el claustre del professorat dels centres públics (LEC, 142.3.c, 146.1, D_aut, 48.1i DA 15.6 i D_dir, 5.1.b) i dels centres concertats (LEC, 151.2).
—Correspon al secretari del centre l’exercici de els funcions pròpies de la secretaria del claustre (D_aut, 33.3).
—La direcció del centre ha d’assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de caràcter tecnicopedagògic que li corresponen (D_dir, 7).
—Les resolucions de delegació de funcions de la direcció en el cap d’estudis i en el secretari s’han de comunicar al claustre i al consell escolar i s’han d’incorporar a les normes d’organització i funcionament (D_aut, DA 5.1).


Comissions de treball

1. Àmbit. Es poden constituir comissions de treball en el consell escolar (LEC, 148.5 I D_aut, 47) i en el claustre del professorat (D_aut, 48.5) per tal que formulin aportacions i propostes, respectivament, al plenari del consell escolar i al claustre de professorat.

2. Comissions del consell escolar. Les normes d’organització i funcionament poden establir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar en tot cas la direcció del centre o, en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares (LEC, 148.5 i D_aut, 47.1 i 2). El consell escolar pot autoritzar que s’incorporin d’altres persones membres de la comunitat educativa a una comissió quan sigui d’interès per als objectius de la comissió (D_aut, 47.4).

3. Comissió econòmica del consell escolar. Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica (LEC, 148.5), integrada, com a mínim, pel director, que la presideix, el secretari i, en el seu cas, l’administrador, un professor, un representant dels pares i mares i un representant dels alumnes. La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre i formula, d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria (D_aut, 47.3).

4. Comissions del claustre. Les normes d’organització i funcionament del centre poden establir comissions de treball en el si del claustre del professorat per a l’estudi de temes específics, i determinar-ne l’àmbit d’actuació i les funcions que se’ls encomana (D_aut, 48.5).


Compensació econòmica (per la utilització de les instal·lacions)

1. Àmbit. L’ús dels equipaments i material dels centres públics que comporti despeses per al centre, s’ha de compensar per les despeses ocasionades en la utilització de les instal·lacions del centre (D_aut, 54.2).

2. Import de la compensació. Quan escaigui, la direcció dels centres a què es refereix l’apartat anterior fixa l’import de la compensació econòmica derivada de l’activitat a desenvolupar, la qual ha de respondre a laCursiva finalitat de donar cobertura a tota la despesa generada, tant corrent com de reposició de material i de reparació d’instal·lacions i equipaments eventualment malmesos, d’acord amb els criteris aprovats pel consell escolar (D_aut, 54.4).

[Vegeu "ús social dels centres públics".]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada