dimecres, 22 de desembre del 2010

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (23) [Desplegament - Deures]

Desplegament

[És un sinònim de "desenvolupament", en molts contextos.]

1. Àmbit. Disposicions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la Generalitat (LEC, 9.1 i DT 6), les normes de desplegament de la llei (LEC, 24.1 i 5, 26.1 i 36.3), el finiment del termini de desplegament de la llei (LEC, DT 1), el desplegament del que estableix aquesta llei (LEC, DT 3.1), el desplegament reglamentari de l’ordenament dels ensenyaments (LEC, 66.3.i), el desplegament de l’ordenació de la funció pública docent (LEC, 158.2.a.setè).

2. Desplegament reglamentari.
—S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions necessàries per a desplegar i executar aquesta llei, sens perjudici de les habilitacions expresses de desplegament i execució que aquesta llei estableix a favor del Departament (LEC, DF 3).

3. Desplegament d’accions. La Inspecció d’Educació participa en el desplegament d’accions per al millorament de la pràctica educativa i del funcionament dels centres, i també dels processos de reforma i innovació educativa (LEC, 178.1.c).

4. Desplegament del currículum.
[Vegeu "desenvolupament del currículum".]
—Correspon al director vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment (LEC, 142.5.b. i D_aut, 31.3.e).

5. Desplegament del projecte educatiu.
[Vegeu "desenvolupament del projecte educatiu".]
—El projecte de direcció ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat i concretar l’estructura organitzativa del centre (LEC, 144.1, D_aut, 31.2 i D_dir, 23.1 i 24.1).
—En el nomenament per a la direcció de centres nous, en el projecte de direcció s’ha de substituir el desplegament i aplicació del projecte educatiu previst amb caràcter general per una proposta de projecte educatiu inicial per al centre (D_dir, 23.4).

[Vegeu "desenvolupament".]


Deures

1. Àmbit. Deures dels alumnes, dels professors, de la comunitat educativa.

2. Principis del sistema educatiu.
—El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació vigent és un principi general del sistema educatiu (LEC, 2.1.a).
—Els procediments de resolució dels conflictes de convivència han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar el compliment dels deures dels afectats (LEC, 31.3.c).

3. Comunitat escolar.
—Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la (LEC, 7.1 i 30.2 i D_aut, 23.1).

4. Els alumnes.
Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:
—Assistir a classe; participar en les activitats educatives del centre; esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals; respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.
—Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa; complir les normes de convivència del centre; contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre; respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre; fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre (LEC, 22 i 79.1.b).
—Les associacions d’alumnes tenen per finalitat essencial promoure la participació dels alumnes en l’activitat educativa i facilitar-los l’exercici dels drets i el compliment dels deures (LEC, 24.2).

5. Les mares, els pares o els tutors.
—Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs fills, el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar (LEC, 25.3).
—Per a facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar i d’implicar-se en el procés educatiu de llurs fills, els centres han d’establir procediments de relació i cooperació amb les famílies i els han de facilitar informació sobre l’evolució escolar i personal de llurs fills (LEC, 57.7 i D_aut, 15.2.b).

6. Els mestres i els professors.
Els mestres i els professors, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els deures específics següents:
—Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del projecte educatiu.
—Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una societat democràtica.
—Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent.
(LEC, 29.2 i DA 11.2, en relació amb els educadors de primer cicle d’educació infantil).
—La formació permanent constitueix un dret i un deure del professorat, i és alhora una responsabilitat de l’Administració i dels altres titulars de centres educatius (LEC, 110.2).
—Les funcions del professorat s’exerceixen en el marc dels drets i els deures establerts per les lleis (LEC, 104.3).
—El professorat exerceix la seva professió d’acord amb un conjunt de normes que reflecteixen els valors que li han de servir de guia des d’una perspectiva ètica. A aquest efecte, es pot dotar d’un codi deontològic, elaborat pels col·legis professionals respectius, que ha de tenir en compte els drets i els deures regulats per les lleis (LEC, 106.4).
—Correspon al director o directora del centre imposar sancions disciplinàries per les faltes lleus comeses pel personal del centre en relació amb els seus deures i obligacions (D_aut, 50.4).
—Correspon al director o directora proposar la incoació d’expedient disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en relació amb els seus deures i obligacions (D_aut, 50.5 i D_dir, 12.3).
—De la resolució ferma d’un expedient disciplinari per incompliment greu o molt greu de deures o obligacions inherents al càrrec de director pot resultar la revocació del nomenament del director o la directora (D_dir, 22.2)
—Els mestres que ocupen els llocs adscrits a la ZER tenen la condició de mestres itinerants, amb els drets i deures que els són inherents (D_aut, DA 15.10).

7. Els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis. Tenen el dret i el deure de participar en la vida del centre, en els termes determinats per la normativa vigent, i han de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre (LEC, 108.3).

8. Garantia dels deures.
—El Departament exerceix la inspecció del sistema educatiu respecte de tots els centres, de qualsevol titularitat, dels serveis i dels altres elements del sistema, amb l’objectiu d’assegurar l’aplicació de l’ordenament i garantir l’exercici dels drets i el compliment dels deures que en deriven (LEC, 177.1).
—Correspon al director del centre públic garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar (D_dir, 7.c).
—Els inspectors d’educació, sens perjudici de llurs facultats per a assegurar el compliment efectiu de drets i deures, poden intervenir en la mediació exercint funcions d’arbitratge (LEC, 178.2).

[Vegeu "drets" i "obligacions".]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada