dimecres, 15 de desembre del 2010

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (17)

Coordinació docent / didàctica

1. Àmbit. Coordinació docent, didàctica; responsabilitats i tasques de coordinació; coordinació de l’equip docent; òrgans unipersonals de coordinació docent; coordinació dels projectes educatius; coordinació de les etapes educatives; coordinació de programes i serveis de suport; funcions de coordinació de les zones educatives.

2. Funció docent de coordinació. Els mestres i els professors tenen, entre altres, la funció d’exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades (LEC, 104.2.f). La funció docent ha d’incorporar els valors de la col·laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa i del treball en equip (LEC, 104.5).

3. Responsabilitats i tasques de coordinació.
—Els membres del claustre del professorat poden tenir assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació (LEC, 147.5 i D_aut, 37.2).
—Correspon al director del centre públic assignar al professorat del centre altres responsabilitats de direcció, gestió i coordinació docent, adequades a la seva preparació i experiència (LEC, 114.5, D_aut, 44 i D_dir, 10.1.b).

4. Òrgans de coordinació didàctica / docent.
—En tots els centres públics s’han de constituir òrgans amb funcions de coordinació didàctica i de tutoria (LEC, 141). Les normes d’organització i funcionament del centre concertat han de determinar els òrgans de coordinació docent i de tutoria (LEC, 149.2).
—En el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre (públic i concertat) s’ha de determinar l’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre (D_aut, 19.1.a).
—L’estructura organitzativa pròpia ha de determinar les competències i la composició dels òrgans de govern i de coordinació (D_aut, 20.3).
—Els centres fixen l’estructura i funcions dels òrgans de coordinació docent (D_aut, 40.2) i es doten d’òrgans unipersonals de coordinació (D_aut, 41.1).

5. Coordinació de l’equip docent.
—S’ha de garantir la coordinació dels integrants de l’equip docent que intervenen en un mateix grup classe. En tot cas, per curs o per etapa, s’ha d’assignar a cada alumne o alumna un tutor o tutora, designat d’entre el professorat, i se n’ha de garantir la coordinació amb tot el professorat i amb els professionals d’atenció educativa (LEC, 79.2).
—Les normes d’organització i funcionament del centre han de preveure els mecanismes interns de coordinació en els equips docents i els mecanismes de coordinació de la tutoria (D_aut, 22.1.b. i e)
—Entre les funcions de coordinació, hi ha la coordinació d’equips docents i de departaments (D_aut, 41.2).

6. Direcció.
—Correspon a la direcció del centre públic la funció de coordinar l’equip directiu (D_dir, 6.e). També li correspon dirigir / coordinar l’aplicació de la programació general anual del centre (LEC, 142.5.h. i D_dir, 8.b).
—És funció del director del centre privat dirigir i coordinar totes les activitats educatives del centre d’acord amb el projecte educatiu (LEC, 150.2.a. i 154.2.a).
—L’exercici de la direcció i gestió del personal comporta la facultat del control de l’actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent (D_dir, 6.g. i 9.g).
—A la direcció del centre públic li correspon nomenar i destituir els òrgans unipersonals de coordinació; assignar-los responsabilitats específiques i proposar l’assignació dels complements retributius corresponents (LEC, 142.7.b, D_aut, 41.5 i D_dir, 10.1.a).
—Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions de coordinació o especialitzades previstes a les lleis (D_aut, 41.2).
—L’equip directiu de la ZER impulsa i coordina l’aplicació del projecte educatiu (D_aut, DA 15.5).
7. Cap d’estudis. Al cap d’estudis li corresponen funcions, preferentment, en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat (D_aut, 32.2).

8. Claustre del professorat.
—El claustre del professorat del centre públic estableix directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial (LEC, 146.2.c).
—El claustre del professorat dels centres privats, a més de les funcions que li atribueixen les normes d’organització i funcionament del centre, té les funcions de coordinació docent i tutoria (LEC, 151.1 i 155). Les normes d’organització i funcionament dels centres concertats inclouen l’estructura i funcions dels òrgans de coordinació docent i de tutoria (D_aut, 19.1.f).

9. Ens locals.
—Correspon als ens locals la regulació de les competències i la composició dels òrgans de govern i de coordinació del centre (D_aut, DA 3.2).
—Correspon als municipis la coordinació de les activitats extraescolars promogudes per l’Administració educativa (LEC, 159.3.a).
—També els correspon garantir la coordinació dels serveis socials amb els serveis educatius (LEC, 159.3.e).

10. Coordinació dels projectes educatius.
—El Departament ha de promoure la coordinació entre els projectes educatius de centres que imparteixen etapes successives a un mateix grup d’alumnes (LEC, 91.7 i D_aut, 11).
—La direcció del centre públic ha d’impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d’altres centres per tal de poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible actuacions educatives conjuntes (D_dir, 6.h).

11. Coordinació entre les etapes educatives.
—L’educació bàsica ha de garantir la coordinació entre les etapes que la componen per tal de facilitar la continuïtat del procés educatiu i assegurar als alumnes una transició adequada d’una etapa a l’altra (LEC, 57.2).
—El Departament pot facilitar itineraris de batxillerat amb una organització flexible de l’oferta i dels horaris i amb la coordinació i la relació entre els diversos estudis postobligatoris (LEC, 61.4).
—El Departament ha d’establir mecanismes de coordinació entre els centres que imparteixen batxillerat, els centres que imparteixen formació professional de grau superior i les universitats (LEC, 61.6).
—El Govern ha de garantir la coordinació de l’ordenació dels ensenyaments universitaris amb la formació professional superior (LEC, 62.12).
—El Departament, amb relació als ensenyaments artístics reglats, ha d’establir procediments de coordinació entre les escoles de música i dansa, els centres educatius integrats, els conservatoris i els centres superiors que garanteixin l’establiment d’itineraris professionalitzadors per als alumnes amb més capacitat (LEC, 65.9).

12. Serveis educatius. Els programes i serveis específics de suport a l’educació inclusiva de l’alumnat amb discapacitat en centres educatius que duen a terme els centres especialitzats en educació especial, s’han de coordinar amb els serveis educatius (D_aut, DA 9.3).

13. Zones educatives. Les zones educatives constitueixen unitats de programació de l’oferta educativa a les quals es poden atribuir per reglament funcions de coordinació de les actuacions en el sistema educatiu i dels recursos humans i econòmics que les administracions hi aportin (LEC, 176.2).

1 comentari:

 1. Bon dia Sr. del Pozo.

  Sóc director d'un CEIP i li explicaré el meu cas particular. Actualment tinc treballant amb nosaltres una pedagoga/psicopedagoga que ocupa una plaça d'Educació especial. És una magnífica professional, excepcional diria jo. De cara al proper curs i acollint-me a la nova llei, m'agradaria que formés part de la meva plantilla de professionals, demanaré com a necessària la incorporació de la figura d'un psicopedagog (perquè així ho crec) i la demanaré a ella concretament.

  Mirant l'article 10:

  Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent, d'acord amb la reglamentació que estableix el Govern, i nomenar-lo d'acord amb el procediment que estableix el Departament d'Educació.

  Per tant, no la puc demanar? la vull des del començament de curs fins al final del mateix, i això no queda contemplat, només la podria demanar en cas que substituís a una persona que ja haguessin enviat des del servei territorial a començament de curs

  Em pot confirmar això? li pregunto a vostè perquè des dels serveis territorials no em sabem dir el què.

  Moltes gràcies!

  ResponElimina