divendres, 10 de desembre del 2010

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (12)

Comunitat educativa / comunitat escolar

1. Comunitat educativa i comunitat escolar.
—La comunitat educativa és integrada per totes les persones i les institucions que intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i socials i les associacions que els representen, i també els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius (LEC, 19.1).
—La comunitat educativa del centre, o comunitat escolar, és integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, personal d’administració i serveis del centre, i la representació municipal i, en els centres privats, els representants de llur titularitat (LEC, 19.2).
[Malgrat que la pròpia LEC introdueix dues definicions diferents de la "comunitat educativa" i de la "comunitat escolar", de fet en moltes ocasions s’utilitza "comunitat educativa" amb el mateix significat de "comunitat escolar", és a dir, com "comunitat educativa del centre".]

2. Dret de participació.
—La participació de la comunitat educativa és un principi organitzatiu del sistema educatiu (LEC, 2.3.d i D_aut, 30.2).
—Els projectes educatius han de preveure mecanismes de participació de la comunitat escolar en la vida del centre (LEC, 8.1 i D_aut, 19.1.d i 2.a). Les normes d’organització i funcionament poden determinar òrgans i procediments de participació de la comunitat educativa en el funcionament del centre (LEC, 153.3).
—El projecte de direcció ha d’incorporar els elements que es considerin pertinents per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre (D_dir, 25.5).
—La comunitat escolar participa en l’elaboració dels continguts comuns de la carta de compromís educatiu (LEC, 20.1 i D_aut, 7.5).
—La comunitat educativa participa en el procés d’accés als centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya (LEC, 46.1).
—La biblioteca escolar ha d’estar a l’abast dels alumnes, del professorat i de la comunitat educativa (LEC, 88.1).
—La comunitat escolar participa en la selecció del director pel procediment de concurs (LEC, 142.2 i D_dir, 13.1). La comunitat educativa del centre participa en el nomenament del director o directora per mitjà del consell escolar (LEC, 150.3).
—En l’administració de l’educació s’han de crear instruments que tinguin la finalitat de garantir la participació de la comunitat educativa en la programació general de l’ensenyament (LEC, 157.1).
—El Departament ha de garantir per reglament l’atenció als docents, els alumnes, les famílies i els ciutadans en general que formulin consultes, queixes o denúncies sobre qualsevol assumpte relacionat amb l’àmbit educatiu (LEC, 157.2).
— Els centres privats no sostinguts amb fons públics poden definir, en llurs normes d’organització i funcionament, òrgans per mitjà dels quals es canalitzi la participació de la comunitat escolar (LEC, 19.4).

3. Altres drets.
—El director ha de garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar (D_dir, 7.c).
—Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la (LEC, 7.1) [ = "dret a conviure en un bon clima escolar", LEC, 30.2 i D_aut, 23.1].
—Els centres han de vetllar perquè els membres de la comunitat escolar coneguin la Convenció sobre els drets dels infants (LEC, 30.3).
—La direcció de cada centre públic i la titularitat i la direcció de cada centre privat concertat han de garantir que la comunitat escolar és informada del contingut de la programació general anual i del resultat de la seva avaluació (D_aut, 10.3).

4. Deures.
—Els alumnes tenen el deure de respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa (LEC, 22.2.a).
—Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar (LEC, 25.3).
—Tots els membres de la comunitat escolar tenen el deure de facilitar un bon clima escolar amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre (LEC, 30.2).

5. Consell escolar.
—En els centres sostinguts amb fons públics, els membres de la comunitat escolar estan representats en el consell escolar del centre (LEC, 19.3).
— El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió dels centres educatius (LEC, 148.1 i 152.1; D_aut, 26 i 27).
—L’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de les llars d’infants o escoles bressol sostingudes amb fons públics, o consell de participació, passa a denominar-se consell escolar (D_aut, DA 10.2).
—El consell escolar de la ZER és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern de la ZER (D_aut, DA 15.8). Cadascuna de les escoles que integren la ZER té consell escolar. La composició del consell escolar de cada escola ha de garantir la representació equilibrada de tots els sectors de la comunitat escolar (D_aut, DA 15.9).
—Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent (D_aut, 46.6).
— El consell escolar pot autoritzar que s’incorporin d’altres persones membres de la comunitat educativa a una comissió quan sigui d’interès per als objectius de la comissió (D_aut, 47.4).

6. Marc de convivència.
—El director té la facultat d’intervenció, directa o per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir funcions d’arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa (D_dir, 7.b).
—En el control i l’aplicació de les normes de convivència hi ha de participar, a més del director i el professorat de cada centre, la resta de membres de la comunitat educativa del centre (LEC, 30.4).
—La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, vincula individualment i col·lectivament els membres de la comunitat educativa del centre (LEC, 31.1).
—Les mesures correctores i sancionadores s’adopten pels actes dels alumnes que afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa (LEC, 35.3).
—Es consideren greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa (LEC, 37.1.a).
—La direcció del centre públic ha de comunicar al ministeri fiscal qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès per qualsevol persona de la comunitat educativa en el centre o en relació directa amb la seva activitat (D_aut, DA 19.1).

7. Les direccions.
—El director o directora té funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar (LEC, 142.3 i D_aut, 3.1).
—El director també té funcions en relació a la comunitat escolar (LEC, 142.6 i D_dir, 7).
—Les direccions poden sol·licitar i han de rebre informació dels diferents sectors de la comunitat educativa del seu centre i dels altres òrgans i serveis de l’Administració educativa, amb la finalitat de disposar de la informació suficient del seu centre i de la zona educativa per a l’exercici eficient i eficaç de les seves funcions (D_dir, 4.2).

8. Projecte educatiu.
—El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa (LEC, 91.2 i D_aut, 4.2).
— El projecte educatiu ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat educativa (LEC, 91.6 i D_aut, 6.3). En els centres de titularitat dels ens locals, aquests han de garantir la difusió del projecte educatiu entre les persones membres de la comunitat educativa (D_aut, DA 3.1.a).

9. Retiment de comptes.
—Els centres educatius han de retre comptes a la comunitat escolar i a l’Administració de llur gestió, dels resultats obtinguts i de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat (LEC, 92.2 i D_aut, 12.6).
—Les direccions han de retre comptes a la comunitat escolar, en el marc de les funcions que el consell escolar té atribuïdes per llei (D_dir, 2.3).
10. Mesures de reconeixement. L’Administració educativa ha d’establir la concessió de mesures de reconeixement per contribucions destacades al millorament de les pràctiques educatives, del funcionament dels centres i de la relació d’aquests amb la comunitat educativa (LEC, 105.3).

11. Inspecció d’Educació.
—La Inspecció d’Educació té la funció d’assessorar, orientar i informar els diferents sectors de la comunitat educativa en l’exercici de llurs drets i en el compliment de llurs obligacions (LEC, 178.1.f).
—Els inspectors d’educació poden intervenir en la mediació exercint funcions d’arbitratge en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa (LEC, 178.2).
—Els inspectors d’educació, en l’exercici de llurs funcions, tenen l’atribució de requerir i rebre informació dels diferents sectors de la comunitat educativa i dels altres òrgans i serveis de l’Administració educativa (LEC, 179.1.d).

12. Serveis territorials. Els serveis territorials tenen, com a funció, la interlocució i l’atenció a la comunitat educativa (LEC, 175.3.f).

13. Avaluació del desenvolupament i la concreció del currículum. L’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació ha d’elaborar criteris i pautes de referència i posar-les a disposició del conjunt del sistema educatiu, en general, i de la comunitat educativa, de manera específica (LEC, 193.3).

[Vegeu "consell escolar".]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada