dimarts, 17 de novembre del 2020

Novetats del projecte de LOMLOE (2) “L’autonomia dels centres”

 

1. Objectius del projecte de llei en relació amb l’autonomia dels centres

La millora de l’autonomia dels centres apareix destacada dins dels objectius de la reforma educativa a l’infograma penjat al web del Ministeri d’Educació sobre la LOMLOE:

Dins l’objectiu 1, “Modernitzar el sistema educatiu”, s’inclou “l’augment de l’autonomia pedagògica i curricular dels centres amb rendiments de comptes”, el qual a l’Educació Primària es concreta en “l’autonomia dels centres per flexibilitzar les àrees, metodologies, espais i temps”, i a l’ESO “l’autonomia dels centres per agrupar matèries per àmbits interdisciplinaris”.

I dins de l’objectiu 3, en aquest mateix document, “Millorar els resultats i augmentar l’èxit escolar” hi trobem “l’aposta per l’autonomia dels centres i els seus plans estratègics de millora”.

S’hi inclouen, finalment, 7 novetats de “l’autonomia dels centres i professionalitat docent per elevar els resultats”:

¾      Més autonomia pedagògica per innovar i millorar continguts, metodologies i organització d'espais i temps.

¾      Plans de millora dels centres a partir dels resultats de les avaluacions-diagnòstic.

¾      Es reforça la vinculació comunitària dels centres amb el seu entorn.

¾      Dona suport als centres que escolaritzen alumnat que té més necessitats.

¾      Foment del lideratge pedagògic dels directors.

¾      Participació del Claustre i del Consell Escolar en la selecció del director o directora.

¾      Es torna al Consell Escolar la seva funció d'òrgan de govern, control i gestió dels centres sostinguts amb fons públics.

 

A la Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu del projecte s’assenyala entre els objectius de la llei aquests dos:

¾      “Vincular la autonomía de los centros al fomento de planes estratégicos y líneas de trabajo para mejorar su calidad, exigiendo una mayor transparencia en la rendición de cuentas” (pàg. 168).

¾      Facilitar la autonomía de los centros a partir de una reflexión sobre unas líneas estratégicas en el que enmarcar el proyecto educativo. El plan debe partir del análisis de las evaluaciones internas y externas, pudiendo dar lugar a un compromiso con la Administración para la mejora del centro” (pàg. 129).

Finalment, al preàmbul del projecte de llei, es resumeixen tots els aspectes innovadors en la regulació de l’autonomia dels centres:

“Por otra parte, se señala que, en el ejercicio de su autonomía, los centros pueden adoptar experimentaciones, programas educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones educativas y cumpliendo algunas condiciones que se especifican. Se definen cuáles deben ser los aspectos que deben recoger los proyectos educativos de centro, relativos a los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, así como algunos aspectos que deben necesariamente incorporar. Como novedad, se establece que el proyecto educativo debe incluir un plan de mejora del centro, que se revisará periódicamente.”

 

A la nota d’avui analitzo fins a quin punt aquests objectius de millora de l’autonomia dels centres s’han assolit al projecte de LOMLOE, i en quin grau podem constatar un augment de l’autonomia dels centres.

 

 

2. Canvis introduïts per la LOMLOE en els capítols I i II del títol V, sobre participació, autonomia i govern del centres

 

 

CAPÍTOL I

Participació en el funcionament i el govern dels centres

 

 

Article 119. Participació en el funcionament i el govern dels centres públics i privats concertats.

Es recupera el concepte de “participació de la comunitat educativa en el govern dels centres”, que havia estat suprimit per la LOMCE.

 

Així, l’apartat 1 recupera el redactat exacte de la LOE del 2006 amb la garantia de “la participació de la comunitat educativa en l’organització, el govern, el funcionament i l’avaluació dels centres”, en lloc de la modificació introduïda per la LOMCE: la garantia de “la intervenció de la comunitat educativa en el control i gestió dels centres”.

L’apartat 2 recupera la mateixa redacció del 2006: la comunitat educativa participarà en el govern dels centres a través del seu Consell Escolar, punt nuclear de l’organització que havia estat suprimit per la LOMCE.

L’apartat 5 recupera la consideració del Consell Escolar i Claustre del Professorat com a òrgans col·legiats de govern. També inclou la novetat que “a la composició del Consell Escolar s’haurà de promoure la presència equilibrada de dones i homes”.

Amb aquestes tres modificacions, l’article 119 recupera la redacció de la LOE originària.

 

 

CAPÍTOL II

Autonomia dels centres

 

Article 120. Disposicions generals.

Es mantenen sense canvis els dos primers apartats, que tampoc no havien estat modificats per la LOMCE.

L’apartat 3 recupera parcialment el text originari de la LOE-2006 (“Les Administracions educatives afavoriran l’autonomia dels centres”) en lloc del canvi introduït per la LOMCE (“... potenciaran i promouran l’autonomia dels centres”). També s’introdueixen els conceptes de “donar resposta i viabilitat als projectes educatius i propostes d’organització” en lloc del text coincident de LOE-2006 i LOMCE: “adequar-se als plans de treball i organització”. S’hi manté la modificació introduïda per la LOMCE: “Els centres sostinguts amb fons públics hauran de retre comptes dels resultats obtinguts”.

Se suprimeix un llarg paràgraf d’aquest apartat 3, que havia estat introduït per la LOMCE:

“Las Administraciones educativas publicarán los resultados obtenidos por los centros docentes, considerados en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto en que radiquen, de acuerdo con lo indicado en los artículos 140 y siguientes de esta Ley Orgánica y en los términos que el Gobierno establezca reglamentariamente.

Las Administraciones educativas podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos centros públicos que no alcancen los niveles adecuados.

En relación con los centros concertados se estará a la normativa reguladora del concierto correspondiente.”

L’apartat 4, en enumerar els àmbits en els quals els centres poden exercir la seva autonomia (“experimentacions, plans de treball, formes d’organització, normes de convivència o ampliació del calendari escolar o de l’horari lectiu d’àmbits, àrees o matèries”), previstos a la LOE modificada per la LOMCE, afegeix dos nous àmbits d’autonomia pedagògica: les innovacions pedagògiques i els programes educatius. També s’afegeix la condició que totes aquestes activitats no poden “suposar discriminació de cap tipus”.

L’apartat 5 es manté sense canvis des de la LOE-2006.

 

Article 121. Projecte educatiu.

En aquest article fonamental per a l’autonomia dels centres, la LOMCE només havia modificat l’apartat 3 i havia afegit dos nous apartats, el 7 i el 8. La LOMLOE suprimeix aquests darrers apartats sencers i modifica els apartats 1 i 2, afegint-hi també dos nous apartats: el 2.bis i el 2.ter.

A l’apartat 1, se substitueix els “objectius” del projecte educatiu pels “fins” i s’afegeix el següent:

“El proyecto educativo del centro (…) impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Asimismo incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos.

El proyecto educativo del centro recogerá asimismo la estrategia digital del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis.5.

Com a novetat, l’apartat 2 (no modificat per la LOMCE) emmarca el projecte educatiu en “unes línies estratègiques” i amplia l’entorn social i cultural del centre a “l’entorn social, econòmic, natural i cultural de l’alumnat del centre”.  Aquestes línies estratègiques cal posar-les en relació amb la planificació estratègica de l’article 122 bis.2, introduït per la LOMCE i mantingut per la LOMLOE.

L’acció tutorial i el pla de convivència es converteixen en “les mesures relatives a l’acció tutorial, els plans de convivència i de lectura”.

També s’hi afegeixen les següents noves previsions:

“(…) especificando medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad particularmente de mujeres y hombres.”

S’hi afegeixen dos nous apartats a aquest article 121:

¾      “2 bis. Los centros adoptarán las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, tomando como referencia el análisis realizado previamente e incluyendo dicho análisis y tales medidas en su proyecto educativo.

Las Administraciones educativas adoptarán las iniciativas necesarias para facilitar a los centros la aplicación de dichas medidas.”

¾      “2 ter. El proyecto educativo incorporará un plan de mejora, que se revisará periódicamente, en el que, a partir del análisis de los diferentes procesos de evaluación del alumnado y del propio centro, se planteen las estrategias y actuaciones necesarias para mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación con las familias y el entorno.”

Aquests plans de millora apareixien abans a l’article 120.3, en un text ara suprimit per la LOMLOE, però tenien una altra condició: eren “es Administracions educatives les qui “podien establir plans específics de millora en aquells centres públics que no assoleixin els nivells adequats”. Ara, en canvi, el pla de millora es converteix en un component obligatori dels projectes educatius dels centres públics i concertats.

 

No hi ha cap canvi als apartats 3, 4, 5 i 6 que es mantenen tal com van ser aprovats a la LOE del 2006.

Se suprimeixen els apartats 7 i 8, que havien estat afegits per la LOMCE, referents als instituts d’educació secundària amb especialització curricular.

 

Article 122. Recursos.

Només es modifica l’apartat 3 per retornar al Consell Escolar la competència per aprovar l’obtenció de recursos complementaris, competència atribuida per la LOMCE al director del centre.

 

Article 122 bis. Accions destinades a fomentar la qualitat dels centres docents

Se suprimeixen els apartats 3, 4 i 5 d’aquest article 122 bis afegit per la LOMCE, referents al projecte educatiu de qualitat i les actuacions tendents a l’especialització curricular, així com l’autonomia del director per realitzar les esmentades actuacions. Sorprèn, especialment, la supressió de l’apartat 4, sobre l’autonomia del director en matèria de gestió de personal docent i de proposar requisits i mèrits per als llocs de treball lligats al projecte educatiu, sense que aquestes competències directives s'hagin recollit en un altre precepte.

L’apartat 1 es manté sense canvis i a l’apartat 2 es manté la planificació estratègica per a desenvolupar les accions de qualitat educativa. Tanmateix a aquest segon apartat s’elimina tota referència al projecte educatiu de qualitat i s’afegeix la següent especificació sobre les accions de qualitat educativa:

2. Las Administraciones educativas fomentarán acciones de calidad educativa que podrán dirigirse, de manera específica, a aspectos de una etapa o enseñanza de las impartidas por el centro o, de manera general, a aspectos asociados a una consideración integral del centro y podrán tomar como referencia diversos modelos de análisis y gestión (…)”

 

Article 123. Projecte de gestió dels centres públics.

No es modifica l’apartat 1, que queda igual que va ser aprovat, inicialment, a la LOE-2006.

A l’apartat 2 es fan dues modificacions:

¾     Substituir dues vegades “les Administracions educatives” per “les Administracions públiques”: Las Administraciones públicas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros (…). El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar estos recursos estará sometido a las disposiciones que las Administraciones públicas establezcan para regular el proceso de contratación, de realización y de justificación del gasto, ja que aquestes matèries econòmiques estan regulades per normativa dictada per un Ministeri diferent del d’Educació.

¾     S’actualitza la normativa vigent, substituint el Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per “la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y, en su caso, con la legislación autonómica en materia de contratación del sector público”.

No es modifiquen els apartats 3, 4 i 5 que mantenen la redacció originària del 2006.

 

Article 124. Normes d’organització i funcionament.

L’evolució d’aquest precepte sobre les NOFC ha sofert un tractament sorprenent per part de la LOE, LOMCE i LOMLOE:

¾     La redacció inicial de la LOE-2006 només tenia dos apartats, amb un total de 6 línies de text a dues columnes.

¾     La LOMCE va ampliar extraordinàriament l’extensió d’aquests dos apartats, amb un detall impropi d’una norma que regula l’autonomia dels centres, arribant a un total de 26 línies a una columna. A més, va afegir dos nous apartats amb 10 línies més.

¾     La LOMLOE no toca ni una paraula de tot el regulat per la LOMCE, i afegeix un cinquè apartat nou, amb 9 línies més a una columna. Per tant, hem passat de 6 línies de text normatiu a 51 en 5 apartats, dos ells amb caràcter bàsic ( el 3 i el 5).

El nou apartat 5 afegit per la LOMLOE diu:

“5. Las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia, así como los requisitos y las funciones que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que debe designarse en todos los centros educativos independientemente de su titularidad. Las directoras, directores o titulares de centros educativos se responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos. En todo caso deberán garantizarse los derechos de las personas afectadas.”

A aquest pas, el precepte de les NOFC acabarà tenint major extensió que el del Projecte Educatiu.

 

Article 125. Programació general anual.

El breu precepte de 5 línies sobre la Programació general anual no ha estat modificat per la LOMLOE, ni tampoc ho havia estat per la LOMCE, i per tant manté la redacció inicial de la LOE-2006.

 

3. Grau de modificació de la LOE i de la LOMCE per part de la LOMLOE:

Si repassem el nombre d’apartats d’aquests dos capítols de la llei sobre la participació i l’autonomia dels centres, podem dibuixar el següent quadre que permet comparar la diferent incidència de la nova llei sobre els preceptes originaris de la LOE i sobre les modificacions introduïdes per la LOMCE:

Capítols I i II del títol V de la LOE: participació i autonomia dels centres

Graus de la innovació normativa en els preceptes de LOMLOE

Total apart.

%

1. Apartats innovadors (totalment nous, afegits per la LOLMOE)

3

7,5

2. Recuperen el text de LOE 2006 (que havia modificat la LOMCE)

3

7,5

3. Mantenen el mateix text de LOE-2006 (no modificat per LOMCE)

15

37,5

4. Modifiquen el text de LOE-2006 (no modificat per LOMCE)

5

12,5

5. Suprimeixen el text de LOE-2006 (no modificat per LOMCE)

0

0

6. Mantenen el mateix text de LOMCE-2013 (que havia modificat LOE)

6

15

7. Modifiquen el text de LOMCE-2013 (que havia modificat LOE)

3

7,5

8. Suprimeixen el text de LOMCE-2013 (que havia modificat LOE)

5

12,5

TOTAL APARTATS

40

100

 

Si sumem tots els apartats en que s’han introduït modificacions (les files 1, 2, 4, 7 i 8) resulta que no arriben a la meitat del total (el 47,5%), mentre que en un 52,5% dels apartats es manté el text originari de la LOE o les modificacions introduïdes per la LOMCE, sense cap variació (en concret, les files 3 i 6).

L’apartat 1 de la Disposició derogatòria única del projecte de LOMLOE, proclama que “queda derogada la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa” (LOMCE). Aquesta derogació no afecta a l’article únic que incloïa les modificacions de la LOE, que es van incorporar al propi text vigent de la llei, sinó a les disposicions addicionals, transitòries i finals de la pròpia LOMCE que no haguessin modificat preceptes d’una altra llei.

 Així, dels 40 apartats que contenen aquests dos capítols de la Llei Orgànica d’educació, la LOMCE va modificar 17 apartats, dels quals ara la LOMLOE modificarà 6 apartats (en 3 d’ells, recuperant el text originari de la LOE) i suprimirà 5, però els altres 6 apartats de la LOMCE continuaran vigents, sense cap canvi. No es pot, per tant, acceptar sense més que la LOMLOE derogui “tota” la LOMCE.

La LOMCE, en canvi, havia respectat, sense cap modificació, 20 apartats d’aquests capítols de la LOE. D’aquests 20, ara la LOMLOE introdueix modificacions en 5.

 

4. Conclusió:

En resum, en aquests dos capítols sobre la participació de la comunitat educativa en el govern del centre i sobre l’autonomia del centre, s’han introduït les següents modificacions del text:

1.       Es recupera la participació de la comunitat educativa en l’organització, el govern, el funcionament i l’avaluació dels centres (art. 119.1);

2.       El Consell Escolar i el Claustre del Professorat tornen a tenir la consideració d’òrgans col·legiats de govern (art. 119.5);

3.       Se suprimeix la publicació dels resultats obtinguts pels centres docents (art. 120.3);

4.       S’afegeixen les innovacions pedagògiques i els programes educatius als àmbits de l’autonomia dels centres (art. 120.4);

5.       S’afegeixen al projecte educatiu els següents conceptes: aprenentatge competencial orientat a l’exercici de la ciutadania activa, tractament transversal de l’educació en valors, del desenvolupament sostingut, de la igualtat entre dones i homes, de la igualtat de tracte i no discriminació i de la prevenció de la violència contra les nenes i les dones, del assetjament i del ciberassetjament escolar, així com de la cultura de pau i els drets humans (art. 121.1);

6.       El projecte educatiu recollirà l’estratègia digital del centre (art. 121.1);

7.       El projecte educatiu s’emmarca en unes línies estratègiques, tenint en compte les característiques de l’entorn social, econòmic, natural i cultural de l’alumnat, així com les relacions amb agents educatius, socials, econòmics i culturals de l’entorn. (art. 121.2);

8.       El projecte educatiu recollirà plans de lectura a més de la forma d’atenció a la diversitat de l’alumnat, les mesures relatives a l’acció tutorial i els plans de convivència, que ja estaven recollits a la LOMCE (art. 121.2);

9.       El projecte educatiu inclourà l’anàlisi prèvia i les mesures necessàries per compensar les carències en comunicació lingüística, en llengua castellana i en les llengües cooficials (art. 121.2 bis);

10.   El projecte educatiu inclourà també un pla de millora, prèvia una anàlisi dels diferents processos d’avaluació dels alumnes i del propi centre, amb les estratègies i actuacions per millorar els resultats educatius i els procediments de coordinació i de relació amb les famílies i l’entorn (art. 121.2 ter);

11.   Se suprimeix el projecte educatiu de qualitat i les actuacions tendents a l’especialització curricular dels instituts d’educació secundària (art. 121.7 i 8, i 122 bis.3, 4 i 5);

12.   El Consell Escolar recupera la competència per aprovar l’obtenció de recursos complementaris (art. 122.3);

13.   Es manté la planificació estratègica per a desenvolupar les accions de qualitat educativa, que podran dirigir-se, de manera específica, a aspectes d’una etapa o ensenyament o, de manera general, a aspectes d’una consideració integral del centre (art. 122 bis.2);

14.   Se substitueixen “les Administracions educatives” per “les Administracions públiques”, en relació amb la delegació en els òrgans de govern dels centres públics l’adquisició de béns, contractació d’obres, serveis i subministraments (art. 123.2);

15.   Les Administracions educatives regularan els protocols d’actuació en front dels indicis d’assetjament escolar, ciberassetjament, assetjament sexual, violència de gènere i qualsevol altra manifestació de violència (art. 124.5) i, finalment,

16.   Nova figura del coordinador o coordinadora de benestar i protecció, en tots els centres educatius, les funcions i requisits del qual seran regulades per les Administracions educatives (art. 124.5).

 

Una vegada revisades les 16 modificacions introduïdes per la LOMLOE en l’àmbit de l’autonomia dels centres, podem comprovar si han comportat una innovació normativa que suposi un increment en l’autonomia del centre, tal com fixaven els objectius de la nova llei.

De fet, només hi ha innovació normativa, que comporti un increment de l’autonomia del centre en relació amb la regulació de la LOMCE, en els següents dos apartats: el números 6 i el 16 del llistat anterior. En totes les altres modificacions, no hi ha cap innovació normativa, perquè en uns casos les competències ja estaven a mans dels centres, i en altres aquestes innovacions no suposen cap increment en l’autonomia del centre.

La incidència de les modificacions ha estat també desequilibrada en els diferents àmbits de l’autonomia: a l’àmbit de l’autonomia pedagògica hi ha més modificacions (en 9 apartats) que als altres dos àmbits, el de l’autonomia organitzativa (2 apartats) i de gestió (3 apartats).

Sobta, finalment, comprovar que no s’ha regulat cap mesura nova relativa a la gestió del personal docent del centre, i en canvi s’ha suprimit sencer l’apartat 4 de l’art. 122 bis, en què el director rebia “autonomia per adaptar els recursos humans a les necessitats derivades de les accions de qualitat”, amb les següents facultats: “a) Establir requisits i mèrits específics per als llocs de funcionaris docents i d’interins; b) Rebutjar la incorporació de professorat interí; i c) Proposar la pròrroga de funcionaris docents en comissió de serveis o la renovació del nomenament de personal interí”.

 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada