dissabte, 21 de novembre del 2020

Novetats del projecte de LOMLOE (3) “La direcció dels centres públics”

 

1. Objectius del projecte de llei en relació amb la direcció dels centres públics

Les direccions dels centres apareixen dins els objectius de la reforma educativa a l’infograma penjat al web del Ministeri d’Educació sobre la LOMLOE:

Dins l’objectiu 4 “ESTABILIZAR EL SISTEMA EDUCATIVO COMO PILAR BÁSICO DE LAS POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO”, hi trobem el “reforç del lideratge pedagògic de les direccions dels centres”.

Dins les 7 novetats de “l’autonomia dels centres i professionalitat docent per elevar els resultats” també apareix aquest mateix objectiu del “foment del lideratge pedagògic dels directors”.

Aquest lideratge en la regulació del projecte de llei queda limitat únicament a l’àmbit pedagògic: “el liderazgo y dinamización pedagógica” (art. 131.1) i “la valoración de la capacidad de liderazgo pedagógico” (DA 12.4.b), que són les dues úniques ocasions on s’esmenta aquesta paraula a tot el text del projecte. La qual cosa ja és un avançament amb relació amb la LOMCE, on aquesta paraula només pareixia al preàmbul de la llei, no al text legislatiu que no el recollia.

Finalment, a les pàgs 34 i 35 de la Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu i al preàmbul del projecte de llei, es resumeixen tots els aspectes innovadors en la regulació de la direcció dels centres:

“La dirección de los centros educativos se identifica como factor clave para la calidad del sistema educativo, y se apuesta por un modelo de dirección profesional que se alinea con las recomendaciones europeas sobre esta figura, que ha de conjugar la responsabilidad institucional de la gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde un enfoque colaborativo, y la lógica de buscar el equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas. Constituye una prioridad del sistema educativo contar con una dirección de calidad en los centros. La función directiva ha de ser estimulante y motivadora, de modo que los docentes más cualificados se animen a asumir esta responsabilidad. Para ello se establece la necesidad de superar una formación específica por quien finalmente asuma el cargo para una tarea que obtendrá en todo caso el reconocimiento de la administración. Se modifica la regulación de los procesos de selección y nombramiento del director o directora. La selección será realizada en el centro por una comisión constituida por representantes del centro correspondiente; de estos representantes en la comisión, un tercio será profesorado elegido por el Claustro y otro tercio será elegido por y entre los miembros del Consejo Escolar que no son profesores o profesoras. Además, se establece la incorporación de la figura de un director o directora con experiencia y con trayectoria en el ejercicio de la dirección en centros similares.”

 

 

A la nota d’avui analitzo les modificacions introduïdes per la LOMLOE en la regulació de la figura de la direcció dels centres públics, on en general s’ha recuperat pràcticament quasi tota la redacció inicial de la LOE del 2006, amb algunes innovacions que comentaré.

 

 

 

2. Canvis introduïts per la LOMLOE en el capítol IV del títol V de la LOE, sobre la direcció dels centres públics

 

Article 131. L’equip directiu.

 

Es mantenen sense cap modificació els 5 apartats d’aquest precepte, tal com havien estat aprovats per la LOE-2006, ja que la LOMCE-2013 no els va modificar.

Ara, en canvi, la LOMLOE afegeix un nou apartat 1, amb un redactat idèntic al text del preàmbul que he citat abans:

“1. La dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad institucional de la gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde un enfoque colaborativo, buscando el equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas.”

No és freqüent que l’articulat d’una llei reculli, sense canvis, el mateix text que ha servit com a preàmbul de la norma, i que en aquest cas ja repetia literalment el contingut de la Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu, justificativa de  la pròpia llei.

De fet, aquest apartat no afegeix res de nou al sistema educatiu tal com estava regulat fins ara, on ja coexistien la gestió del centre, la seva organització, la gestió administrativa, la gestió de recursos i l’autonomia pedagògica, que ara per primera i única vegada a l’articulat rep la denominació de “lideratge i dinamització pedagògica”. Afegir, com fa l’apartat, que la direcció dels centres educatius “ha de buscar l’equilibri entre les tasques administratives i pedagògiques, des d’un enfoc col·laboratiu” no afegeix cap innovació normativa a la norma ni suposa un reforç de la figura de la direcció.

Limitar-se a mencionar una única vegada en tot l’articulat de la llei el “lideratge” pedagògic de la direcció, sense concretar en què consisteix aquest lideratge ni què noves funcions s’afegeixen a la seva figura, és realment poca cosa. Tampoc no s’entén perquè el lideratge es limita a l’àmbit pedagògic, i no també als altres àmbits organitzatiu i de gestió de l’autonomia del centre.

 

Article 132. Competències del director o directora.

En aquest precepte se suprimeixen totes les funcions afegides per la LOMCE [apartats l), m), n), ñ) i o)], funcions que havien estat traspassades del Consell Escolar a la direcció del centre públic:

¾     Aprovar els projectes i les normes;

¾     Aprovar la programació general anual del centre;

¾     Decidir sobre l’admissió dels alumnes;

¾     Aprovar l’obtenció de recursos extraordinaris;

¾     Fixar les directrius per a la col·laboració amb les Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.

Dels altres apartats, només hi ha una modificació menor: es substitueixen “les mesures disciplinàries” per “les mesures correctores” (apartat f).

Finalment, s’afegeixen tres nous apartats a l’article 132: l), m) i n).

 

Nou apartat l): “Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia, ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, de acuerdo con lo recogido en el artículo 120.4.

Les competències d’aquest apartat, sobre experimentacions, plans i programes, ja estaven atribuïdes a l’autonomia del centre a l’article 120.4, al qual la LOMLOE afegeix les innovacions pedagògiques i els programes educatius. Però, de fet, aquest nou apartat l) se solapa amb els apartats c) i f) d’aquest mateix article:

“c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.”

“f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente (…)”

El claustre també té competències atribuïdes en aquestes matèries:

Art. 129.d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

També els catedràtics tenen competències referents en la direcció de la investigació pedagògica dins de la seva especialitat:

DA 8.2. Con carácter preferente se atribuyen a los funcionarios de los cuerpos citados en el apartado anterior, las siguientes funciones:

a) La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la propia especialidad que se realicen en el centro.

Les noves competències de la direcció de l’apartat l) es limiten a atribuir a la direcció la promoció de les activitats que ja estan totes atribuïdes a l’autonomia del centre per l’art. 120.4:

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de ámbitos, áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, suponga discriminación de ningún tipo, ni se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas.

 

Nou apartat m): “Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la investigación, la experimentación y la innovación educativa en el centro.”

Aquest apartat sobre el foment de la formació, la investigació i la innovació també es solapa, en part, amb l’apartat c) d’aquest mateix article de les competències de la direcció:

“c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.”

Són competències que ja estaven recollides a l’article 2.2 sobre els fins del sistema educatiu:

Art. 2.2 Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, humanos y materiales, las condiciones ambientales y de salud del centro escolar y su entorno, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.”

Les activitats de formació i de recerca i innovació educatives també apareixen juntes a l’article 105, sobre mesures per al professorat de centres públics:

Art. 105. d) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezcan, con el fin de estimular la realización de actividades de formación y de investigación e innovación educativas que reviertan en beneficio directo del propio sistema educativo.”

En relació amb aquestes matèries, la LOMLOE ha afegit un nou contingut a la disposició addicional 35a.:

Disposición adicional trigésima quinta. Promoción de la investigación e innovación educativas.

El Ministerio responsable de Educación y las administraciones educativas facilitarán la identificación de grupos de investigación e innovación educativas, fomentarán la creación de bases unificadas de conocimiento, evidencias y buenas prácticas, y promoverán el desarrollo de centros de investigación que sean referentes especializados, con el fin de mejorar las prácticas docentes y los procesos educativos, elevar los resultados y asegurar la calidad de la educación con mayor equidad e inclusión.

Así mismo promoverán la difusión de experiencias y el intercambio de los resultados relevantes de la investigación e innovación educativas entre redes de centros educativos y las universidades.”

 

Nou apartat n):  “Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la programación general anual.”

Caldrà interpretar el sentit exacte de “dissenyar” la planificació i organització docent del centre, recollida a la programació general anual, perquè no entri en conflicte amb les competències reconegudes al Claustre de professorat”:

Art. 127.b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.

Art. 129.a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual.

 

Article 133. Selecció del director.

No hi ha cap canvi, ni tan sols al títol del precepte que no afegeix “o de la directora”, i que es manté tal com el va deixar la LOMCE, la qual es va limitar a suprimir un apartat, que ara no es recupera:

“2. Dicho proceso debe permitir seleccionar a los candidatos más idóneos profesionalmente y que obtengan el mayor apoyo de la comunidad educativa.”

Aquest apartat incloïa la única referència de la LOE a la “idoneïtat professional” del professorat.

 

Article 134. Requisits per ser candidat a director.

En aquest precepte s’inclouen dues modificacions:

¾     A l’apartat b) se substitueix el requisit d’haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, per haver exercit funcions docents com a funcionari de carrera, que és més ampli que la docència directa, és a dir, se flexibilitza el requisit que es compleix ocupant un lloc docent sense docència directa, com ara els llocs de treball dels serveis educatius.

¾     A l’apartat c) se suprimeix el requisit obligatori d’estar en possessió de la certificació d’haver superat un curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva, i se substitueix per:

“c) Las Administraciones Educativas podrán considerar como requisito la formación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 135.”

Aquest apartat 6 (nou) de l’article 135 regula el programa de formació sobre competències per al desenvolupament de la funció directiva, previ al nomenament com a director:

“6. Quienes hayan superado el procedimiento de selección deberán superar un programa de formación sobre competencias para el desempeño de la función directiva, de manera previa a su nombramiento. Las características de esta formación serán establecidas por el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, y tendrá validez en todo el Estado. Asimismo, se establecerán las excepciones que corresponda a los aspirantes que hayan realizado cursos de formación de estas características antes de la presentación de su candidatura o acrediten experiencia en el ejercicio de la función directiva con evaluación positiva de su trabajo.

Las Administraciones educativas también podrán establecer las condiciones en que los directores y directoras deban realizar módulos de actualización en el desempeño de la función directiva.”

El curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva, amb validesa en tot el territori nacional, suprimit de l’apartat 134.c) com a requisit previ per poder participar en el concurs de mèrits, passa ara amb la LOMLOE a l’apartat 1 de l’article 135 com a mèrit a ser valorat obligatòriament en la convocatòria de selecció del director:

(…) Valoración de los mèritos, entre los que incluirán la superación de un programa de formación sobre el desarrollo de la función directiva, impartido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, con validez en todo el territorio nacional.

 

Article 135. Procediment de selecció.

En el procediment de selecció, la LOMLOE suprimeix, pràcticament, totes les innovacions que havia introduït la LOMCE i recupera, netament, el text originari de la LOE-2006:

 

LOE- 2006

LOMCE-2013

LOMLOE-2020

1. Para la selección de los directores en los centros públicos, las Administraciones educativas convocarán concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos y el procedimiento de valoración de los méritos del candidato y del proyecto presentado.

1. Para la selección de los directores en los centros públicos, las Administraciones educativas convocarán concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos y el procedimiento de selección, así como los criterios de valoración de los méritos del candidato y del proyecto presentado.

1. Para la selección de los directores o directoras en los centros públicos, a excepción de los Centros Integrados de Formación Profesional, las Administraciones educativas convocarán concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos y el procedimiento de valoración del proyecto presentado y de los méritos del candidato, entre los que incluirán la superación de un programa de formación sobre el desarrollo de la función directiva, impartido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, con validez en todo el territorio nacional.

2. La selección será realizada en el centro por una Comisión constituida por representantes de la Administración educativa y del centro correspondiente.

2. La selección será realizada por una comisión constituida, por un lado, por representantes de las Administraciones educativas, y por otro,

2. La selección será realizada en el centro por una comisión constituida por representantes de la Administración educativa y del centro correspondiente.

3. Corresponde a las Administraciones educativas determinar el número total de vocales de las comisiones. Al menos un tercio de los miembros de la comisión será profesorado elegido por el Claustro y otro tercio será elegido por y entre los miembros del Consejo Escolar que no son profesores.

en una proporción mayor del treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del centro correspondiente.

De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro del profesorado de dicho centro. Las Administraciones educativas determinarán el número total de vocales de las comisiones y la proporción entre los representantes de la Administración y de los centros. En cualquier caso, deberán dar participación en las comisiones a los Consejos Escolares de los centros.

La comisión actuará de acuerdo con lo indicado en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Corresponde a las Administraciones educativas determinar el número total de vocales de las comisiones. Al menos un tercio de los miembros de la comisión será profesorado elegido por el claustro y otro tercio será elegido por y entre los miembros del consejo escolar que no son docentes.

 

Además, entre los miembros de la comisión deberá haber, al menos, un director o directora en activo en centros que impartan las mismas enseñanzas que aquel en que se desarrolla el procedimiento de selección, con uno o más periodos de ejercicio con evaluación positiva del trabajo desarrollado.

4. La selección del director, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes y la valoración

del proyecto de dirección, será decidida democráticamente

por los miembros de la Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos por las Administraciones educativas.

3. La selección se basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes, la valoración del proyecto de dirección, y la experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de la labor docente realizada como profesor o profesora. Se valorará de forma especial la experiencia previa en un equipo directivo, la situación de servicio activo, el destino, trabajo previo y labor docente desarrollada en el centro cuya dirección se solicita, así como, en su caso, haber participado con una valoración positiva en el desarrollo de las acciones de calidad educativa reguladas en el apartado 4 del artículo 122 de esta Ley Orgánica, o en experiencias similares.

4. La selección del director o directora, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes y la valoración del proyecto de dirección orientado a lograr el éxito escolar de todo el alumnado, que deberá incluir, entre otros, contenidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y prevención de la violencia de género, será decidida democráticamente por los miembros de la comisión, de acuerdo con los criterios establecidos por las Administraciones educativas.

5. La selección se realizará considerando, primero,

las candidaturas de profesores del centro, que tendrán

preferencia. En ausencia de candidatos del centro o cuando éstos no hayan sido seleccionados, la Comisión

valorará las candidaturas de profesores de otros centros.

 

5. La selección se realizará valorando especialmente las candidaturas del profesorado del centro.

Art. 136.1 Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación inicial, organizado por las Administraciones educativas. Los aspirantes seleccionados que acrediten una experiencia de al menos dos años en la función directiva estarán exentos de la realización del programa de formación inicial.

 

6. Quienes hayan superado el procedimiento de selección deberán superar un programa de formación sobre competencias para el desempeño de la función directiva, de manera previa a su nombramiento. Las características de esta formación serán establecidas por el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, y tendrá validez en todo el Estado. Asimismo, se establecerán las excepciones que corresponda a los aspirantes que hayan realizado cursos de formación de estas características antes de la presentación de su candidatura o acrediten experiencia en el ejercicio de la función directiva con evaluación positiva de su trabajo.

Las Administraciones educativas también podrán establecer las condiciones en que los directores y directoras deban realizar módulos de actualización en el desempeño de la función directiva.

 

 

Apartat 1.

1.1 La LOMLOE exclou d’aquest procediment de selecció els Centres Integrats de Formació Professional, en aplicació de l’article 11.5 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions y de la Formació Professional:

5. La dirección de los Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad de las Administraciones educativas, será nombrada mediante el procedimiento de libre designación por la Administración competente, entre funcionarios públicos docentes, conforme a los principios de mérito, capacidad y publicidad, previa consulta a los órganos colegiados del centro.

1.2 “El procediment de selecció, així com els criteris de valoració” (LOMCE) recupera la redacció inicial de la LOE: “el procediment de valoració del projecte presentat i dels mèrits del candidat”.

1.3 Com he comentat a l’article 134 anterior, la LOMLOE inclou al final de l’apartat una especificació sobre l’obligació de ser valorats els programes de desenvolupament de la funció directiva:

“(...) entre los que incluirán la superación de un programa de formación sobre el desarrollo de la función directiva, impartido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, con validez en todo el territorio nacional.”

Aquest programa formatiu deu ser el mateix que apareixia a l’article 134.1.c), segons la redacció introduïda per la LOMCE, i que ara modifica la LOMLOE.

 

Apartats 2 i 3.

2.1 L’apartat 2, segons redacció introduïda per la LOMCE, torna a desdoblar-se en dos apartats diferents, el 2 i el 3, tal com havia fet la LOE-2006.

Amb les següents innovacions:

¾     Es recupera la precisió que la selecció serà realitzada “en el centre”, expressió suprimida per la LOMCE;

¾     Es modifiquen les proporcions dels representants que formen la comissió: se suprimeixen els límits de major d’un trenta i menor del cinquanta per centre dels representants del centre, i el mínim del 50% de representants del claustre torna al terç de la composició que havia estat fixada per la LOE-2006; també es recupera el mínim del terç de membres del consell escolar, amb la mateixa redacció de la LOE-2006.

2.2 Al final de l’apartat 3 hi ha una novetat important:

“Además, entre los miembros de la comisión deberá haber, al menos, un director o directora en activo en centros que impartan las mismas enseñanzas que aquel en que se desarrolla el procedimiento de selección, con uno o más periodos de ejercicio con evaluación positiva del trabajo desarrollado.”

 

Apartat 4.

4.1 Aquest apartat recupera, una vegada més, el redactat inicial de la LOE-2006: la valoració “objectiva” dels mèrits i la valoració del projecte de direcció “serà decidida democràticament pels membres de la comissió”. No és massa afortunat recuperar en el context del treball d’una comissió de valoració de mèrits la paraula “democràticament”, ja que les comissions actuen “col·legiadament” en el cas dels òrgans col·legiats, tal com estan regulats per la llei de procediment administratiu.

4.2 Se suprimeix de la modificació introduïda per la LOMCE la concreció dels mèrits específics que han de ser valorats, i que, en la nova redacció, seran establerts per les Administracions educatives:

“(…) la valoración de la experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de la labor docente realizada como profesor o profesora. Se valorará de forma especial la experiencia previa en un equipo directivo, la situación de servicio activo, el destino, trabajo previo y labor docente desarrollada en el centro cuya dirección se solicita, así como, en su caso, haber participado con una valoración positiva en el desarrollo de las acciones de calidad educativa reguladas en el apartado 4 del artículo 122 de esta Ley Orgánica, o en experiencias similares.”

4.3 Hi ha una innovació respecte al contingut del projecte de direcció, que ha d’estar orientat a l’èxit escolar i ha d’incloure continguts en matèria d’igualtat entre dones i homes:

“(…) la valoración del proyecto de dirección orientado a lograr el éxito escolar de todo el alumnado, que deberá incluir, entre otros, contenidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y prevención de la violencia de género (…)”

 

Apartat 5.

Es recupera el criteri de donar preferència als candidats del propi centre, si bé ara la prioritat no és absoluta como ho era a la LOE-2006 (“considerant, primer, les candidatures de professors del centre”) sinó que només és una “valoració especial”, amb un major pes dins el barem, però que no exclourà de la valoració els professors de fora del centre.

Per això, no es recull la previsió de l’apartat originari que restringia la valoració d’altres candidats:

En ausencia de candidatos del centro o cuando éstos no hayan sido seleccionados, la Comisión valorará las candidaturas de profesores de otros centros”.

 

Apartat 6.

Aquest apartat recupera, amb innovacions, l’article 136.1 de la LOE originària, sobre el nomenament dels directors, el qual preveia un programa de formació inicial obligatori entre la selecció i el nomenament, programa suprimit per la LOMCE.

La LOMLOE introdueix les següents modificacions al programa de formació:

¾     El programa de formació “inicial” es converteix en programa de formació sobre “competències per a l’acompliment de la funció directiva”;

¾     Deixa d’estar a mans de les Administracions educatives la seva organització, per passar a les del Gobierno que ha d’establir les seves característiques, “en col·laboració amb les Administracions educatives” (tècnicament, és poc precisa l’expressió “en col·laboració”, quan la formació del professorat és una competència exclusiva de les Comunitats Autònomes. Vegeu, per exemple, l’art. 131.2.f) de l’EAC);

¾     El nou programa “tindrà validesa en tot l’Estat”, igual que la tenia el “curs sobre el desenvolupament de la funció directiva” de l’article 134.1.c), tal com va quedar redactat per la LOMCE, i les característiques del qual havien de ser desenvolupades reglamentàriament pel Gobierno.

¾     S’establiran excepcions (no s’especifica si el Gobierno o les Administracions educatives) per als aspirants que hagin realitzat cursos semblants abans de presentar la candidatura o acreditin experiència en l’exercici de la funció directiva amb avaluació positiva. La LOE-2006 només va establir l’excepció dels qui acrediten almenys dos anys d’experiència en la funció directiva.

 

Article 136. Nomenament.

Novament, aquest precepte recupera la redacció inicial de la LOE-2006:

Apartat 1.

¾     El nomenament es condiciona a la superació del programa de formació previst a l’article 135.6.

¾     S’inclou, per segona vegada en aquest capítol de la LOMLOE, una referència al nomenament dels directors dels Centres Integrats de Formació Professional, que s’han de nomenar per lliure designació, no per concurs de mèrits, segons estableix l’article 11.5 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Apartat 2.

¾     A la renovació del mandat de la direcció s’inclou un nou tràmit, “escoltat el Consell escolar”.

¾     Se suprimeix de les condicions de l’avaluació final de la direcció el següent text:

“(los criterios serán) objetivos e incluirán los resultados de las evaluaciones individualizadas, a que hace referencia el artículo 144, realizadas durante su mandato, que, en todo caso, considerarán los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto y el seguimiento de la evolución en el tiempo”.

 

Article 137. Nomenament amb caràcter extraordinari.

A més de reiterar, de forma innecessària per tercera vegada, la referència a la Llei orgànica 5/2002, en aquest precepte (que no havia estat modificat per la LOMCE) s’introdueixen dues modificacions:

¾     S’inclou el tràmit previ al nomenament de ser escoltat el consell escolar;

¾     El director o directora amb nomenament extraordinari haurà de superar el programa de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva previst a l’article 135.1 (no el de l’apartat 135.6, sobre les competències per a l’acompliment de la funció directiva, que són programes formatius diferents).

 

Articles 138. Cessament del director, i 139. Reconeixment de la funció directiva.

Aquests dos preceptes no han sofert cap canvi a la LOMLOE, ni tampoc havien estat modificats per la LOMCE.

 

 

3. Conclusió:

En resum, en aquest capítol sobre la direcció dels centres públics, la majoria de les modificacions del text suposen recuperar literalment la redacció de la LOE-2006, en concret en els següents apartats:

1.       Es recupera  el procediment de valoració dels mèrits i del projecte (art. 135.1);

2.       Es recupera la precisió que la selecció dels candidats serà realitzada en el centre (art. 135.2);

3.       Es recupera la proporció dels representants que formen la comissió: un mínim d’un terç per als representants del claustre i també del consell escolar (art. 135.3);

4.       La valoració objectiva dels mèrits i la valoració del projecte de direcció serà decidida democràticament pels membres de la omissió (art. 135.4);

5.       Se suprimeix la concreció dels mèrits específics que han de ser valorats (exercici previ com a càrrec directiu, treball docent com a professor o professora, especialment en el mateix centre la direcció del qual se sol·licita, i haver participat amb valoració positiva en accions de qualitat educativa), que seran (art. 135.4);

6.       Es recupera el criteri de donar preferència als candidats del propi centre, no amb prioritat absoluta sinó amb una “valoració especial” (art. 135.5);

7.       Es recupera la superació del programa de formació com a pas previ al nomenament (art. 136.1).

 

En canvi, són innovacions legislatives en relació amb la LOMCE i la LOE original les següents:

1.       Responsabilitat institucional de la gestió del centre, buscant l’equilibri entre les tasques administratives i pedagògiques (art. 131.1);

2.       Competència de la direcció per dissenyar la planificació i organització docent del centre, recollida en la programació general anual (art. 132.n);

3.       Requisit per a ser candidat a director: haver exercit funcions docents com a funcionari de carrera durant al menys 5 anys (art. 134.b);

4.       Les Administracions educatives podran considerar com a requisit la formació de l’article 135.6 (art. 134.c);

5.       Nou programa de formació sobre competències per a l’acompliment de la funció directiva (art. 135.6);

6.       Mèrit d’obligada valoració en el concurs de selecció del director o directora: la superació d’un programa de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva, amb validesa en tot el territori nacional (art. 135.1);

7.       Obligació de valorar, entre els mèrits dels candidats, els programes superats de desenvolupament de la funció directiva (art. 135.1);

8.       S’inclou entre els membres de la comissió de selecció, al menys, un director o directora en actiu amb un o més períodes d’exercici amb avaluació positiva del treball desenvolupat (art. 135.3);

9.       El contingut del projecte de direcció ha d’estar orientat a l’èxit escolar i ha d’incloure continguts en matèria d’igualtat entre dones i homes (art. 135.4);

10.   El programa de formació “inicial”, previ al nomenament com a director o directora, passa a ser de “formació sobre competències per a l’acompliment de la funció directiva”. El responsable d’establir les seves característiques és el Gobierno, “en col·laboració amb les Administracions educatives” i el nou programa tindrà validesa en tot l’Estat (art. 135.6);

11.   Per a la renovació del mandat de la direcció s’inclou un nou tràmit de ser escoltat el consell escolar (art. 136.2);

12.   En el nomenament amb caràcter extraordinari, s’inclou un tràmit nou previ de ser escoltat el consell escolar (art. 137);

13.   El director amb nomenament extraordinari ha de superar el programa de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva (art. 137).

 

Hi ha, per tant, un total de 20 innovacions introduïdes per la LOMLOE en aquests 9 preceptes de la LOE que regulen la direcció dels centres públics.

 

 

 

 

 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada