dissabte, 10 de març del 2012

El lligam entre el projecte de direcció i el projecte educatiu

Als 90 alumnes del segon curs de formació inicial dels equips directius dels centres públics (organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Departament d’Ensenyament), que s’han estat barallant amb la normativa per a redactar el treball final del mòdul 1 sobre aquest mateix tema

Dependència total del projecte de direcció en relació amb el PEC

El projecte de direcció aprovat està indissolublement lligat al projecte educatiu dels centres públics, fins al punt que és l’únic document que inclou propostes de modificació i millora, total o parcial del PEC (art. 24.1 D_dir). Aquesta relació és tan directa que en el cas de nomenament per a la direcció de centres nous (i que, per tant, no disposen encara de projecte educatiu), en el projecte de direcció s’ha de substituir el desplegament i aplicació del PEC “previst amb caràcter general per una proposta de projecte educatiu inicial per al centre” (art. 23.4 D_dir). I aquesta mateixa previsió d’incloure en el projecte de direcció una proposta de projecte educatiu inicial també s’ha d’aplicar als projectes de direcció relatius a altres centres que encara no tinguin definit el seu projecte educatiu.

En una paraula, en aquells casos en què no és possible derivar el projecte de direcció a partir del PEC, perquè aquest últim encara no està definit, la norma obliga a incloure en el projecte de direcció propi una proposta de PEC, que haurà de ser aprovada pel procediment ordinari (mitjançant la participació del claustre i l’aprovació definitiva pel consell escolar). És a dir, no és possible concebre un projecte de direcció que no estigui referit a un projecte educatiu, fins i tot en els casos extrems en què encara no s’hagi aprovat el PEC (tant en els centres nous com en aquells altres centres que encara no en disposin), ja que en aquest darrer supòsit el propi projecte de direcció ha d’incloure una proposta del futur PEC, en substitució de l’apartat general de desplegament i aplicació del PEC.

Aquesta dependència total del projecte de direcció en relació amb el PEC només es matisa en el cas de nomenament del director amb caràcter extraordinari, en què el projecte de direcció “es pot referir exclusivament a la programació anual d’activitats” (art. 23.3 D_dir), en lloc de referir-se al PEC. Aquesta excepció en la redacció del projecte de direcció dels nomenaments extraordinaris està justificada quan el nomenament del director només abasta el període d’un curs, d’acord amb el previst a l’art. 19.3 D_dir, i en aquest cas, és lògic referir el contingut del projecte de direcció a la programació anual, ja que no tindria sentit redactar un projecte de direcció que anés més enllà del període del nomenament. Ara bé, fins i tot en aquesta excepció, en què el PdD està referit a la programació anual, la norma ens recorda que aquesta programació està “en concordança amb el projecte educatiu del centre” (art. 23.3 D_dir).

Actualització del projecte de direcció i del PEC

En la renovació del mandat del director, aquest ha de “presentar, abans de fer-se’n efectiva la renovació, l’actualització del seu projecte de direcció” (art. 21.1 i 26.1D_dir). És, per tant, el director mateix qui actualitza el projecte de direcció a l’acabament del seu període de nomenament i abans de la renovació. Encara que, però, no l’he trobat explicitat en cap precepte, és evident que el projecte de direcció s’ha de mantenir actualitzat al llarg dels quatre anys del període del mandat, sobretot si es modifica el PEC. Està prevista explícitament a la normativa l’actualització o revisió del projecte educatiu, que no coincideix necessàriament amb el període final d’un mandat del director:

1) “Per definir o actualitzar el projecte educatiu, cada centre ha de tenir en compte les característiques socials i culturals del context escolar i, quan escaigui, de l’entorn productiu, i preveure les necessitats educatives de l’alumnat” (art. 4.3 D_aut).

2) Tanmateix, les normes d’organització i funcionament del centre han de determinar “el procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu” (art. 19.1.b D_aut), que pot estar motivat, entre altres causes, pels resultats de les autoavaluacions anuals del centre, que poden aconsellar adequar els objectius i els indicadors del PEC i, eventualment, també del PdD.

3) Entre altres efectes, l’avaluació del centre ha de permetre “revisar el projecte educatiu i les concrecions curriculars que conté, (...) i, en els centres públics, el projecte de direcció” (art. 59.2 D_aut).

No obstant això en aquest darrer cas de revisió del projecte de direcció, la norma no deixa clar qui és l’òrgan responsable de realitzar aquestes modificacions en el projecte de direcció, ja que el director no té atribuïda la competència de modificar el seu projecte de direcció durant el mandat. De tota manera, cada vegada tinc més clar que la competència per actualitzar el projecte de direcció per tal d’adequar-lo, permanentment, al projecte educatiu durant el mandat del director l’ha d’exercir l’equip directiu com a “òrgan executiu de govern del centre públic” i com a responsable de la gestió del projecte de direcció (art. 35.1 D_aut).

La diagnosi del centre

Coincidint amb l’any de finalització del mandat de la direcció, la normativa preveu una avaluació externa en què s’indiquen a cada centre els aspectes susceptibles de millora (art. 58.2 D_aut), i en aquest mateix any també està prevista l’avaluació de l’exercici de la direcció, requisit necessari per a la renovació del mandat, conjuntament amb el requisit d’actualització del projecte de direcció, segons hem vist abans (art. 21.1 D_dir).

Per tant, en aquest darrer any de cada mandat de les direccions es fa una diagnosi del centre, emetent-se “un informe amb el resultat de l’avaluació externa, un cop recaptades la informació i les dades pertinents” (art. 58.2 D_aut), que es tindrà en compte en l’avaluació de l’exercici de la funció directiva (art. 59.1 D_aut), i que també servirà, necessàriament, per explicitar “una diagnosi actualitzada del centre” que formarà part del projecte de direcció (art. 25.2 D_dir) i que permetrà portar a terme l’actualització del projecte de direcció prèvia a la renovació del mandat (art. 21.1 D_dir).

Malgrat que no s’hagi explicitat en la normativa, podem concloure que “la definició (inicial) o actualització del projecte educatiu” (art. 4.3 D_aut) també requereix una diagnosi del centre, resultat d’una avaluació interna del centre en qüestió, com a pas previ necessari per a determinar els indicadors de progrés i altres elements del projecte educatiu, de la mateixa manera que el projecte de direcció inclou una diagnosi del centre que permet concretar les actuacions de desenvolupament i aplicació del projecte educatiu (art. 25.2 D_aut).

Indicadors d’avaluació i altre contingut del PdD

El projecte de direcció, segons el decret de la direcció dels centres públics, ha de contenir tres tipus d’elements (art. 25.1 D_dir):

— Les actuacions de desenvolupament i aplicació del projecte educatiu (amb una diagnosi del centre i la precisió d’objectius que cal, que es pretén assolir en l’àmbit pedagògic)

— Les concrecions organitzatives

— Els indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció.

Aquests indicadors d’avaluació del projecte de direcció han d’estar “d’acord amb els indicadors de progrés del projecte educatiu” (art. 25.4 D_dir). Tant els uns com els altres es concreten cada curs en els indicadors d’avaluació del centre de la programació general anual, concreció que, “en els centres públics, es fa a partir dels indicadors que consten en el projecte de direcció, i d’acord amb els indicadors del projecte educatiu” (art. 58.1 D_aut).

Però podem dir el mateix dels dos primers components del projecte de direcció: les actuacions, els objectius pedagògics i les concrecions organitzatives del projecte de direcció pengen directament del que hagi establert el projecte educatiu.

En definitiva, trobem una coherència i dependència absolutes entre el contingut del projecte de direcció i el del projecte educatiu, fins al punt que si un centre no té encara aprovat un PEC, el projecte de direcció ha d’incloure una proposta que permeti la simbiosi entre tots dos projectes.