diumenge, 28 d’octubre del 2012

Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE)


El 25 de setembre d’enguany el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha fet públic al seu web l’avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, que modifica profundament la LOE (2006). En la nota d’avui començo una anàlisi del contingut de l’avantprojecte, en què intentaré repassar les principals novetats de la nova llei, que amb l’excusa de la millora del sistema educatiu introdueix moltes modificacions en l’actual LOE, totes elles amb caràcter bàsic, i que tenen una incidència directa en la LEC (2009).1) La millora de la qualitat educativa

Segons el preàmbul de l’avantprojecte, “el principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa, partiendo de la premisa de que la calidad educativa debe medirse en función del "output" (resultados de los estudiantes) y no del "input" (niveles de inversión, número de profesores, número de centros, etc.)”.

Resulta curiós que aquesta “millora del sistema educatiu o de la qualitat educativa” només aparegui al preàmbul de l’avantprojecte, no a l’articulat de l’avantprojecte (on només trobem els “programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment”, art. 27, 28.8 i “la millora del rendiment escolar”, art. 122.4), ja que després del preàmbul en cap precepte no es torna a mencionar l’objectiu de la millora de la qualitat educativa.

No és nou aquest objectiu legal de la millora de la qualitat educativa, reconegut explícitament i reiterada a la LOE, on intervenen les Administracions públiques educatives en la consecució d’aquest objectiu, molt més que a la nova llei. Així podem trobar-hi a la LOE vigent totes aquestes referències a la qualitat del sistema educatiu:

(1) “Les administracions educatives poden concertar l’establiment de criteris i objectius comuns amb la finalitat de millorar la qualitat del sistema educatiu i garantir l’equitat. La Conferència Sectorial d’Educació ha de promoure aquest tipus d’acords i ha de ser informada de tots els que s’adoptin” (LOE, art. 7).

(2) “Correspon a les administracions educatives facilitar l’intercanvi d’informació i la difusió de bones pràctiques educatives o de gestió dels centres docents, a fi de contribuir a la millora de la qualitat de l’educació” (LOE, art. 10.1).

(3) “Els programes de formació permanent han de preveure l’adequació dels coneixements i mètodes a l’evolució de les ciències i de les didàctiques específiques, així com tots els aspectes de coordinació, orientació, tutoria, atenció educativa a la diversitat i organització encaminats a millorar la qualitat de l’ensenyament i el funcionament dels centres” (LOE, art. 102.2).

(4) “Les administracions educatives han de prestar una atenció prioritària a la millora de les condicions en què el professorat du a terme el seu treball i a l’estímul d’una creixent consideració i reconeixement social de la funció docent” (LOE, art. 104.2).

(5) “A fi de millorar la qualitat de l’ensenyament i el treball dels professors, les administracions educatives han d’elaborar plans per a l’avaluació de la funció docent, amb la participació del professorat”, (LOE, art. 106.1).

(6) “Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat” (LOE, art, 127,k).

(7) “Les administracions educatives han d’afavorir l’exercici de la funció directiva en els centres docents, mitjançant l’adopció de mesures que permetin millorar l’actuació dels equips directius en relació amb el personal i els recursos materials i mitjançant l’organització de programes i cursos de formació” (LOE, art. 131.5).

(8) “L’avaluació del sistema educatiu té com a finalitat (...) contribuir a millorar la qualitat i l’equitat de l’educació” (LOE, art. 140.1.a).

(9) “L’avaluació del sistema educatiu té com a finalitat (...) oferir informació sobre el grau de compliment dels objectius de millora establerts per les administracions educatives” (LOE, art. 140.1.d).

(10) “Amb la finalitat de millorar el funcionament dels centres educatius, les administracions educatives, en l’àmbit de les seves competències, poden elaborar plans per a la valoració de la funció directiva” (LOE, art. 146).

(11) “La inspecció educativa s’ha d’efectuar sobre tots els elements i aspectes del sistema educatiu, a fi d’assegurar el compliment de les lleis, la garantia dels drets i l’observança dels deures de tots els qui participen en els processos d’ensenyament i aprenentatge, la millora del sistema educatiu i la qualitat i equitat de l’ensenyament” (LOE, art. 148.3).

(12) “[Funcions de la inspecció educativa] Supervisar la pràctica docent, la funció directiva i col·laborar en la seva millora contínua” (LOE, art. 151.b).

(13) “Correspon a les administracions educatives proveir els recursos necessaris per garantir, en el procés d’aplicació d’aquesta Llei: (...) c) L’establiment de programes de reforç i suport educatiu i de millora dels aprenentatges (LOE, art. 157.1.c).


De tot l’anterior és fàcil deduir que la LOE vigent ja té com a una de les seves finalitats principals la millora de la qualitat educativa, finalitat concretada al llarg del seu articulat en molts dels seus preceptes, i en canvi la LOMQE, malgrat el que s’anuncia en el seu títol i al llarg del preàmbul, no la menciona ni una sola vegada en els nous preceptes que afegeix a la LOE. El nou projecte es limita a modificar la LOE canviant a fons, i sense miraments, l’estructura del sistema educatiu i el repartiment competencial entre l’Estat i les Comunitats Autònomes.

De fet, hi ha poques propostes de noves millores de la qualitat educativa en l’avantprojecte de llei orgànica, el que trobem en el nou text és una revisió profunda de la LOE amb un objectiu polític clar i ocult, que no es pot reconèixer obertament: reduir la participació de les Administracions educatives en el desenvolupament normatiu del sistema educatiu i, paral·lelament, incrementar la competència estatal en matèria educativa amb una interpretació amplíssima de les funcions que la Constitució atribueix a l’Estat, buidant de contingut les actuals competències autonòmiques.