diumenge, 11 de maig del 2014

La idoneïtat com a criteri en la selecció del professorat al Decret 39/2014, de 25 de marçUna de les novetats del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, és el paper que s’atorga a la idoneïtat com a criteri a valorar, necessàriament, en diferents procediments de selecció del professorat (en el concurs específic de mèrits, en els nomenaments de funcionaris de carrera o pràctiques amb destinació provisional, en les propostes de les direccions referents als nomenaments del personal interí i substitut, així com en el nou període de prova del personal interí i substitut novell).

Ja vaig tenir ocasió en tres posts anteriors d’aquest blog (els publicats el 25 de juny i 14 de setembre de 2009, i el del 2 de març de 2010) d’analitzar el criteri de la idoneïtat en la selecció del professorat. Torno avui a revisar aquest concepte, una altra vegada, aprofitant que la idoneïtat és un aspecte nuclear en el Decret 39/2014, de 25 de març.


La valoració de la idoneïtat comporta valorar les competències professionals

A diferència dels principis constitucionals del mèrit i de la capacitat (que també intervenen en tots els procediments de selecció regulats al Decret, i que estan més relacionats amb els coneixements, les aptituds o la suficiència dels candidats i que el capaciten per a l’exercici de les seves funcions), la idoneïtat està més vinculada a les competències necessàries per a l’acompliment del lloc de treball (perfil professional o competencial del professor), i per tant, en la valoració de la idoneïtat d’un professor per ocupar un lloc de treball s’ha de tenir en compte la seva adequació als continguts funcionals del propi lloc.

Per poder valorar la idoneïtat d’un professor cal provar que reuneix els requisits exigits per a ocupar el lloc i, a més, valorar que el seu perfil professional s’adequa als continguts funcionals del lloc de treball. Valorar des de la perspectiva de la idoneïtat suposa abandonar la concepció tradicional de predomini, en la selecció, dels coneixements i valorar altres variables que permeten predir el comportament laboral, com ara les competències professionals, que impliquen el domini no només de coneixements, sinó també d’habilitats, actituds, motivacions...

Aquesta primera idea queda molt clara en aquest Decret quan es regula la valoració de la idoneïtat de les persones seleccionades en el procediment de provisió especial:

Les propostes d’adscripció al lloc de treball han d’incloure una valoració explícita de la idoneïtat de les persones seleccionades, en relació amb la seva competència professional en l’àmbit de la gestió i la docència, així com amb la formació específica i acadèmica. És criteri per a la valoració l’adequació al perfil i continguts funcionals del lloc de treball a proveir” (art. 19.2 D_plan).


La valoració de la idoneïtat permet comprovar l’adequació al lloc de treball

Hi ha sempre una relació directa entre la idoneïtat de l’aspirant i la seva competència “per a l’acompliment de les responsabilitats associades al contingut funcional del lloc” (art. 17.2) o “amb relació a les responsabilitats exigides per ocupar els llocs” (art. 17.4), la qual queda recollida també en altres procediments:

Concurs específic de mèrits
Malgrat no es mencioni, explícitament, la idoneïtat dels aspirants, aquests “han de defensar davant de la comissió de valoració el projecte estratègic de desplegament dels continguts funcionals del lloc de treball al qual opten, vinculat al projecte educatiu del centre” (art. 15.2.b), la finalitat de la qual és acreditar la idoneïtat en relació amb els continguts del lloc de treball a ocupar.

Propostes de destinacions provisionals de funcionaris de carrera o en pràctiques
Les propostes ’han de motivar en una valoració de “la capacitat i idoneïtat del candidat per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció” (art. 26.1). “Les propostes de la direcció s’han de fer degudament motivades valorant l’adequació de la persona candidata al lloc de treball atenent a la seva capacitat i idoneïtat per a l’acompliment del lloc de treball (art. 26.3).

Propostes de nomenaments d’interins en vacant de plantilla
En cas de noves incorporacions, s’han de fer “de manera degudament motivada, valorant l’adequació de la persona candidata atenent a la seva capacitat i idoneïtat per al lloc de treball, d’acord amb les previsions del projecte educatiu” (art. 27.2). En cas de propostes de continuïtat en el mateix centre, la proposta de la direcció ha d’estar també “motivada en la valoració de la capacitat i la idoneïtat de la persona candidata per al lloc de treball” (art. 27.3).

Nomenaments de substituts docents
El director del centre educatiu públic pot nomenar “de forma motivada aquell candidat que hagi accedit a la borsa de treball de personal interí docent i reuneixi els criteris de major mèrit i capacitat i s’adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball” (art. 28.1 i 3). La selecció s’ha de motivar, doncs, en “una valoració de la formació i especialitats acreditades per l’aspirant seleccionat, la seva experiència docent i l’adequació al projecte educatiu del centre” (art. 28.4).

Aquesta mateixa justificació del nomenament del substitut pel director del centre educatiu “en la selecció de la candidatura més adequada per al lloc de treball en el centre” ja estava recollida en el art. 50.6 del Decret d’autonomia.

Selecció del director del centre educatiu
En el Decret de direccions, la valoració “de manera objectiva dels mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la gestió i la docència” intervé en el procés de selecció del director (art. 13.1, 17.1, 19.1 i 20.1 del D_dir), procediment que ha de “permetre seleccionar els candidats més idonis professionalment” (art. 17.4 D_dir). També en l’obtenció de l’acreditació de personal directiu professional docent s’han d’atendre “criteris d’idoneïtat per a la funció directiva” (art. 34 D_dir) i s’ha de valorar “el perfil competencial del candidat” mitjançant una entrevista amb l’òrgan tècnic de valoració (art. 36.4 i 5 D_dir).


La valoració de la idoneïtat permet realitzar una entrevista personal o proves

Hi ha, doncs, una relació necessària entre la valoració de la idoneïtat i la del perfil professional (competencial) de l’aspirant per a ocupar un determinat lloc de treball, valoració que es pot realitzar a través d’una “entrevista personal” o de “proves d’idoneïtat adequades al lloc de treball” en el nomenament d’interins de determinats ensenyaments:

Concurs específic de mèrits
En la segona fase del concurs específic, mitjançant una entrevista o altre procediment previst a la convocatòria, “es poden valorar altres coneixements, habilitats i aptituds específiques amb relació als continguts funcionals i a les característiques específiques del lloc de treball” (art. 15.2.b).

Propostes del procediment de provisió especial
La proposta motivada del director del centre educatiu públic ha de valorar la idoneïtat del candidat seleccionat per al lloc de treball, a partir del currículum professional. “Per completar la valoració de la idoneïtat del seu perfil professional, el director, conjuntament amb un altre membre de l’equip directiu, entrevista personalment les persones candidates” (art. 19.1).

Propostes de destinacions provisionals de funcionaris de carrera o en pràctiques
“Per a la valoració de la capacitat i idoneïtat del candidat per ocupar el lloc de treball, la direcció del centre educatiu públic pot realitzar una entrevista” (art. 26.1).

Propostes de nomenaments d’interins en vacant de plantilla
Poden realitzar-se “proves d’idoneïtat adequades al lloc de treball amb la participació de la direcció del centre educatiu públic, en els ensenyaments esmentats a l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig” (art. 27.5).

Nomenaments de substituts docents
La selecció s’ha de fer “després d’haver entrevistat un mínim de tres aspirants”, d’entre els vint primers que “compleixin els criteris d’adequació a les peculiaritats del centre educatiu i al contingut del lloc de treball, segons la seva experiència docent o formació” (art. 28.3).


La valoració de la  idoneïtat també intervé en altres procediments

1) Prova d’idoneïtat sobre la seva especialitat docent, després de la remoció per avaluació negativa

Els funcionaris de carrera remoguts per avaluació negativa, abans de reincorporar-se a un lloc de treball ordinari amb docència directa, “han de superar una prova d’idoneïtat sobre la seva especialitat docent i s’ha d’iniciar un període de tutorització, que inclou l’avaluació del seu acompliment” (art. 22.4).

2) Provisió de llocs docents amb caràcter provisional

Entre els criteris que s’han d’establir en les convocatòries públiques de destinacions provisionals, s’han d’acreditar “els requisits d’especialitat docent i d’idoneïtat referits a titulació, formació o experiència docent” (art. 25.2).

3) Període de prova de l’interí i substitut novell

Amb l’objectiu d’avaluar la competència docent del funcionari interí docent, s’estableix un període de prova durant els quatre primers mesos de l’exercici docent, la superació del qual permet “acreditar la seva idoneïtat en l’exercici docent en els nivells d’ensenyament per als quals s’hagi efectuat el nomenament” (art. 3 bis.1 del Decret 133/2001).

En aquest període de prova inicial cal acreditar “la idoneïtat per a l’exercici pràctic docent”, entre altres requisits com la suficiència per impartir la docència, l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent (art. 3 bis.1 del Decret 133/2001),

Quan la valoració per part de la direcció del centre sigui negativa, la Inspecció Educativa ha d’emetre “un informe sobre la idoneïtat docent inicial de l’interí o substitut novell, realitzant l’avaluació directa de la seva activitat docent i tenint en compte els informes emesos pels directors dels centres” (art, 3 bis.2 del Decret 133/2001).

La valoració negativa de la seva competència docent determinarà la seva exclusió de la borsa de treball, i l’interessat no podrà tornar a accedir-hi si no “supera una prova específica d’idoneïtat de l’especialitat docent i un nou període de prova inicial” (art. 3 bis.3 del Decret 133/2001).

La valoració positiva del període de prova comporta l’obtenció d’un “certificat de capacitació docent inicial (que) té els mateixos efectes que la superació de les proves d’idoneïtat previstes a l’article 3.3” (art. 3 bis.5 del Decret 133/2001).

4) Prova d’idoneïtat com a requisit a superar per ocupar un lloc de treball específic

Entre altres funcions docents específiques, d’acord amb les necessitats derivades del projecte educatiu, els llocs de treball docent específics han “d’assumir responsabilitats docents lligades a un perfil específic, que exigeix una titulació, una formació o una capacitació professional (...) i, si escau, amb entrevista o una prova d’idoneïtat” (annex 1.A.3.b).


Conclusió: la idoneïtat en la Llei d’educació

La idoneïtat no apareix mencionada ni a la Constitució ni a l’Estatut d’autonomia, on només trobem els principis del mèrit i de la capacitat en l’accés a la funció pública, en condicions d’igualtat  (art. 103.3 i 23.2 CE). Però aquest concepte de la idoneïtat, juntament amb les capacitats i coneixements, fa anys que ha estat recollit per la doctrina constitucional:

El propio principio de mérito y capacidad supone la carga para quien deba acceder a una determinada función pública de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad exigibles para la función a la que aspira” (STC 46/1991, F. 3).

L’EBEP, en canvi, ha diferenciat entre els “principis de mèrit i capacitat” i “els criteris d’idoneïtat” (art, 13.2), relacionant també la idoneïtat dels aspirants amb els requisits exigits per acomplir un lloc de treball (art. 80.1 i 3) i, en definitiva, la LEC ha recollit amb claredat la relació entre els criteris d’idoneïtat i la competència docent:

“El Govern ha d’establir els criteris d’idoneïtat i el procediment  específic perquè el personal funcionari docent pugui acreditar competència docent per a impartir àrees, matèries i mòduls professionals diferents dels atribuïts a la seva especialitat docent. Per a l’acreditació de competència docent en una àrea, matèria o mòdul, cal tenir en compte els criteris de titulació acadèmica, formació i experiència docent acreditada i la superació d’un període de pràctiques amb avaluació positiva” (art. 112.5 LEC).

Finalment, la provisió dels llocs de treball, segons la LEC, “ha de valorar en tot cas la idoneïtat dels candidats amb relació a les responsabilitats exigides per a ocupar el lloc de treball” (art. 124.1). De manera semblant, en el sistema d’ingrés a la funció pública docent “les proves de selecció s’han d’orientar a determinar la idoneïtat i la competència dels candidats sobre la base dels coneixements i les aptituds, i poden incloure una entrevista” (art. 119.3).

Tanmateix, el Decret 39/2014, de 25 de març, quan utilitza com a criteri de valoració la idoneïtat del professorat està plenament recolzat per les previsions de la Llei d’educació.