dilluns, 21 de desembre del 2009

L'avaluació del professorat

[article 131 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

Els "principis d'avaluació i de retiment de comptes", juntament amb "el de qualitat pedagògica, de direcció responsable i professionalitat docent", intervenen en la definició dels centres públics (art. 93.3 LEC). A més del reconeixement i valoració (social) de la funció docent (art. 106 LEC), la llei utilitza valoració i avaluació del professorat com dos conceptes sinònims (tant la LOE com la LEC recorren indistintament a les dues paraules en els mateixos contextos).

1.- El contingut de "l'avaluació del professorat" (LOE, 132.h, 142.3) és molt variat i apareix en molts preceptes de la LEC, referida a diferents aspectes de la labor docent:

a) Avaluació de l'acompliment del lloc de treball docent: "l'activitat docent" (LEC, 102.4, 129.2, LOE, DA 12.2 i 3), "la pràctica docent" (LEC, 122.3), "la funció docent" ("LEC, 120.2, LOE, 106.1), "l'exercici docent" (LEC, 186 1.c), "l'exercici de la funció docent" (LEC, 120.2), "el treball desenvolupat" (LEC, 129.2; LOE, 136.3), "la tasca professional feta" (LEC, 131.1), "l'exercici de les funcions del personal docent" (LEC, 142.5.j, 178.1.d), "el desenvolupament de la funció pública docent" (LEC, 131.2), "el compliment de les funcions dels docents" (LEC, 133.1).

b) Avaluació de la funció directiva: "l'exercici de càrrecs directius" (LEC, 121.2, 145.2, DA 15; LOE, 139.2; DA 12.4.c); "la funció directiva" (LOE, 146), "l'acció directiva" (LEC, 147.7, 178.1.d), "l'exercici de la funció directiva" (LEC, 120.2, 145.2; 178.1.b, 183.1; LOE, 151.b, 141), "l'exercici de la direcció" (LEC, 144.3; LOE, 134.1.d), "l'exercici del càrrec de director" (LOE, DA 12.4.c), "la gestió del personal directiu docent" (LEC, 116.2).

c) Avaluació de la competència docent: "la idoneïtat dels candidats" (LEC, 124.1), "la competència docent" (LEC, 112.5, 122.3), "la capacitat professional" (LEC, 121.2, 130.2, DA 15), "les competències professionals dels candidats" (LEC, 119.2, 143.2), "la capacitat de lideratge" (LEC, 143.2), "l'especialització dels aspirants" (LOE, 154.3).

d) Avaluació de la carrera professional: les avaluacions anteriors "s'han de tenir en compte en la valoració de la carrera docent" (LEC, 106.4, 122.3, 145.2; LOE, 106.4), "avaluació periòdica de la tasca professional feta" (LEC, 131.1), "avaluació del desenvolupament de la funció pública docent" (LEC, 131.2).

e) Avaluació interna i externa de la funció inspectora (LEC, 121.2, 181.2).

2.- La LEC no recull, explícitament, "l'avaluació voluntària del professorat" (LOE, 106.3) ni "l'avaluació voluntària de la funció docent" (LOE, DA 6.3), si bé no cal deduir d'aquest fet que l'avaluació que s'hi regula tingui el caràcter de forçosa, ja que tampoc se li atribueix aquesta condició. Només és forçosa l'avaluació del final del mandat del director, la del directiu professional docent i la del treball desenvolupat com a càrrec directiu que figura en els barems dels concursos de mèrits dels diferents procediments d'ingrés i accés a la funció pública o de concursos de trasllats.

3.- Quant a l'òrgan avaluador del professorat, a més d'alguna referència genèrica a "l'Administració educativa" (LEC, 147.7), la funció d'avaluar s'atribueix a la Inspecció d'Educació (LEC, 178.1.b, d, 183.1, 186.1.c, d; LOE, 141, 151.b) i a la direcció de cada centre públic "que està habilitada per a intervenir en l'avaluació de l'activitat docent i de gestió del personal del centre" i per a "participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre personal destinat al centre" (LEC, 102.4, 142.5.j), d'una manera més precisa que la LOE, que limita el paper del director a "col·laborar en l'avaluació del professorat" (LOE, 132.h, 142.3).

En dues ocasions (LEC, 142.5.j, 142.7.h) s'atribueix al director la facultat de "l'observació de la pràctica docent a l'aula" per "avaluar l'exercici de les funcions del personal docent" i "per garantir que compleix les seves funcions".

4.- Una de les conseqüències de l'avaluació de la gestió del director és "el retiment de comptes davant el consell escolar i l'Administració educativa" (LEC, 147.7). "Els centres educatius han de retre comptes a la comunitat escolar i a l'Administració de llur gestió, dels resultats obtinguts i de l'aplicació dels acords de coresponsabilitat" (LEC, 92.2).

5.- Els efectes de l'avaluació "s'han d'establir pel Departament, que ha de garantir els drets d'informació i d'audiència del personal afectat" (LEC, 102.4). Els resultats, en definitiva, de l'avaluació es converteixen en "un mèrit a tenir en compte de manera preferent en els concursos de trasllats i en la carrera docent" (LOE, 106.4), i l'avaluació positiva de l'exercici docent "s'ha de tenir en compte en la valoració de la carrera docent" (LEC, 145.2).

6.- De manera especial, la principal novetat de la regulació de l'avaluació del professorat és la seva relació directa amb la carrera docent, ja que "la promoció docent s'articula sobre la base d'una avaluació periòdica de la tasca professional feta" (LEC, 131.1), d'acord amb el procediment regulat pel Departament que ha de tenir en compte els principis establerts per l'article 184.1, "amb criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació, i amb les garanties que estableix l'article 102.4" (LEC, 131.2).

La regulació de l'avaluació del professorat a la LEC és, en definitiva, un desplegament de la normativa bàsica de la LOE i de l'EBEP, tal com es pot deduir del següent quadre comparatiu entre les dues normes legals:

dilluns, 14 de desembre del 2009

Comunitat educativa i comunitat escolar

[article 19 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació]


A l'article 19 de la LEC s'introdueix una distinció entre "la comunitat educativa" i "la comunitat escolar".

- La comunitat educativa està "integrada per totes les persones i les institucions que intervenen en el procés educatiu" (article 19.1 LEC). A més dels alumnes, les famílies, el professorat, els professionals d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis, també formen part l'Administració educativa els ens locals i els agents territorials i socials i les associacions que els representen, així com els col•legis professionals de l'àmbit educatiu, l'associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius, és a dir, pràcticament s'identifica la comunitat educativa amb la societat educadora.

- La comunitat educativa del centre o "comunitat escolar" està "integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés d'ensenyament en el centre, personal d'administració i serveis del centre, i la representació municipal i, en els centres privats, els representants de llur titularitat".

Però al llarg de la Llei no és fàcil trobar accepcions de la comunitat educativa en el sentit ampli de la primera accepció de l'article 19. Pràcticament s'utilitzen els dos conceptes com a sinònims, ja que tant "la comunitat educativa" com "la comunitat escolar" es refereixen quasi sempre a una mateixa realitat, a la comunitat educativa del centre, en el sentit més restrictiu de l'article 19.

Per tant, la LEC utilitza indistintament "comunitat educativa" i "comunitat escolar" per a referir-se als principals actors que intervenen en la vida escolar: l'alumnat, el professorat, les famílies, el personal d'administració i serveis i la representació municipal. En canvi, l'articulat de la LOE només recull "comunitat educativa" (la "comunitat escolar" apareix dues vegades però només al preàmbul de la llei orgànica), i sempre amb el sentit restringit de "comunitat educativa del centre", que és el subjecte principal del dret constitucional de "participació en la programació general de l'ensenyament" i "d'intervenció en el control i en la gestió de tots els centres sostinguts amb fons públics" (article 27.5 i 7 CE).

A) En molts preceptes, la LEC recull el mateix contingut essencial d'aquest dret de participació, que ha estat regulat amb caràcter bàsic i orgànic per la LOE, i que podem agrupar en aquests deu àmbits:

1) La participació de la comunitat educativa en "l'organització, el govern, el funcionament i l'avaluació dels centres docents" [LOE, art. 1.j, 119.1; LEC, art. 2.3, 139.4, 148.1 i 153.3].

2) La participació de la comunitat educativa en el govern dels centres se realitza a través del consell escolar de centre [LOE, art. 119.2; LEC, art. 19.3, 148.1, 152.1 i 142.6].

3) Els projectes educatius han de ser públics per tal de facilitar que el conjunt de la comunitat educativa els conegui [LOE, art. 121.3; LEC, art. 91.6].

4) El director dels centres públics ha de fer arribar a l'Administració educativa els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa [LOE, art. 132.a; LEC, art. 142.4.d].

5) La comunitat educativa ha de participar en el procés de selecció del director del centre públic; s'han de seleccionar els candidats més idonis i que obtinguin el suport més alt de la comunitat educativa [LOE art. 133.1 i 2; LEC, art. 142.2 i 150.3].

6) La comunitat educativa ha de conèixer els resultats de les avaluacions de diagnòstic, i els plans d'actuació que en derivin [LOE, art. 21, 29 i 144.3; LEC, art. 184.2].

7) La comunitat educativa participa en els plans per a la valoració de la funció docent [LOE, art. 106.2; LEC, art. 194.1].

8) La Inspecció educativa assessora, orienta i informa els diferents sectors de la comunitat educativa en l'exercici dels seus drets i en el compliment de les seves obligacions [LOE, art. 151.f); LEC, art. 178.1.f)].

9) El titular del centre privat ha de posar en coneixement el caràcter propi del centre als diferents sectors de la comunitat educativa, així com qualsevol modificació [LOE, art. 115.2 i 3; LEC, art. 91.1].

10) Les biblioteques escolars són un espai obert a la comunitat educativa dels centres respectius [LOE, art. 113.4; LEC, art. 88.1].


B) En altres preceptes, la LEC introdueix innovacions i concrecions en el desplegament del dret de participació de la comunitat educativa:

1) S'ha de "garantir la participació de la comunitat educativa en la programació general de l'ensenyament" [LEC, art. 157.1]: és una de les poques accepcions de "comunitat educativa" en el sentit ampli de l'article 19.1, ja que la identifica amb l'expressió "amb la participació col·lectiva de tots els sectors afectats" de l'article 27.5 de la Constitució, reproduït literalment a l'article 27 de la LODE, però no recollit a la LOE.

2) El Departament ha de garantir per reglament l'atenció als docents, els alumnes, les famílies i els ciutadans en general que formulin consultes, queixes o denúncies sobre qualsevol assumpte relacionat amb l'àmbit educatiu. El Departament ha de tramitar aquestes consultes, queixes o denúncies i n'ha de fer el seguiment [LEC, art. 157.2].

3) A més de la direcció i del professorat, la resta de membres de la comunitat educativa del centre ha de participar en el control i aplicació de les normes de convivència [LEC, art. 22.4]. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la [LEC, art. 30.2 i 71].

4) Els centres han de vetllar perquè els membres de la comunitat escolar coneguin la Convenció sobre els drets dels infants [LEC, art. 30.3].

5) La comunitat escolar i, particularment, els professionals de l'educació i les famílies participen en la formulació de la carta de compromís educatiu [LEC, art. 20.1]. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, vincula individualment i col•lectivament els membres de la comunitat educativa del centre [LEC, art. 31.1].

6) La comunitat educativa ha de participar en el procés d'accés als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya [LEC, art. 46.1].

7) Els centres educatius han de retre comptes a la comunitat escolar i a l'Administració de llur gestió, dels resultats obtinguts i de l'aplicació dels acords de coresponsabilitat [LEC, art. 92.2].

8) El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió [LEC, art. 142.3].

9) Als serveis territorials els correspon la interlocució i atenció a la comunitat educativa [LEC, art. 157.3.f].

10) Els inspectors d'educació poden exercir funcions d'arbitratge en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa [LEC, art. 178.2]. Els inspectors d'educació tenen l'atribució de requerir i rebre informació dels diferents sectors de la comunitat educativa [LEC, art. 179.1.d].


En tots aquests preceptes de la LEC són intercanviables "comunitat educativa" i "comunitat escolar", amb l'excepció de la primera citació referida a la programació general de l'ensenyament (article 157.1), en què sembla més apropiada una interpretació àmplia del concepte, ja que seria molt difícil justificar una participació directa de la comunitat escolar en la programació general de l'ensenyament.

La LODE, als articles 27-35, reserva aquesta participació en la programació general de l'ensenyament als òrgans de participació d'àmbit superior a la comunitat escolar d'un centre, al Consell Escolar de l'Estat i als Consells Escolars de les Comunitats Autònomes.

La novetat, doncs, de la LEC ha estat precisament el fet de fixar un sentit molt ampli per a un concepte ja conegut, el de la comunitat educativa, i reservar la nova accepció de "comunitat escolar" per a referir-se a la "comunitat educativa del centre", que era l'ús ordinari del concepte "comunitat educativa".

dilluns, 7 de desembre del 2009

La programació de l'oferta educativa

[article 44 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

L'article 44 LEC regula un dels instruments fonamentals del dret a l'educació, "la programació de l'oferta educativa", que desplega la "programació general de l'ensenyament" dels poders públics, com a garantia constitucional del dret de tothom a l'educació (article 27.5 CE). Aquesta "programació de l'oferta educativa" esdevé un dels criteris essencials per a la concessió de concerts als "centres de titularitat privada que imparteixen les etapes d'educació obligatòria o els altres ensenyaments declarats gratuïts i satisfan necessitats d'escolarització" (article 205.2 LEC). "En tot cas, la subscripció de nous concerts ha d'atendre les previsions de programació de l'oferta educativa establerts per l'article 44" (article 205.7 LEC).

A diferència del que succeeix amb la LOE (que només recull la programació educativa en dos articles i una disposició addicional: "la programació general de l'ensenyament", DA 28; "la programació educativa", article 15.2; "una oferta suficient de places", article 15.2; "la programació de l'oferta de places", article 109.1; "la programació de l'oferta educativa dels ensenyaments", article 109.2), la LEC utilitza una variada gamma d'expressions que matisen molt més aquest concepte fonamental de la "programació de l'oferta educativa".

La LEC ha concretat el contingut de "la programació de l'ensenyament", esmentada dues vegades a l'Estatut d'autonomia de Catalunya (apartats 2.a i 3.a de l'article 131), estructurant les seves traces essencials entorn de sis grups de conceptes, tots sis relacionats entre ells, i que permeten definir amb precisió l'abast de la "programació educativa":

1) "Programació general de l'ensenyament" / "programació específica dels ensenyaments de règim especial".

2) "Programació educativa", "programació de les necessitats educatives", "programació de les necessitats d'escolarització", "establir les necessitats d'escolarització", "les necessitats d'escolarització derivades de la programació educativa".

3) "Programació de l'oferta educativa", "previsions de l'oferta educativa", "previsions de la programació educativa".

4) "Oferta de llocs escolars", "programació de l'oferta de llocs escolars", "programació de l'oferta de places", "oferta educativa", "l'oferta del sistema educatiu, per satisfer necessitats d'escolarització".

5) "El mapa escolar", "el mapa del sistema educatiu".

6) "Les zones educatives com a unitats de programació de l'oferta educativa", "d'acord amb la programació dels recursos i en el marc de les zones educatives".


Totes aquestes expressions apareixen en diferents contextos de la LEC, sempre relacionats amb l'oferta educativa de places escolars:

a) "Programació general" (158.2.e); "programació general de l'ensenyament" (4.2, 157.1, 159.1, 171.1, 171.2.a, 172.1); "la programació específica" (200.2); "d'acord amb la programació de l'oferta específica" (DA 26).

b) "Programació educativa" (44.4, 44.6, 158.2.c, 159.4, 197.3, 199); "programació de les necessitats educatives" (2.3.g); "establir les necessitats d'escolarització" (44.2, 44.3, 76.3); "les necessitats d'escolarització derivades de la programació educativa" (DA 8).

c) "Programació de l'oferta educativa" (44.1, 44.2, 45.1, 45.2, 74.1, 76.3, 158.2.c, 159.2, 171.3.b, 205.2, 205.3.b); "les previsions de programació de l'oferta educativa" (205.7); "d'acord amb les previsions de la programació educativa" (175.2).

d) "Oferta de llocs escolars" (44.4); programació de l'oferta de llocs escolars" (171.2, 172.1); "programació de l'oferta d'altres ensenyaments" (44.5); "programació de l'oferta de places" (198.1); "oferta educativa" (4.1); "programar una oferta suficient i equilibrada territorialment" (60.2); "programar una oferta d'estudis" (62.3); "programar i desplegar l'oferta formativa dels ensenyaments" (68.4); "l'oferta del sistema educatiu, per satisfer les necessitats d'escolarització" (198.2, 198.3).

e) "Mapa del sistema educatiu" (8); "el mapa escolar" (8.2, 158.2.c).

f) "Les zones educatives constitueixen unitats de programació de l'oferta educativa" (176.2); "d'acord amb la programació dels recursos i en el marc de les zones educatives" (114.6, 158.2.c).


De la relació entre unes i altres es pot deduir el sentit concret d'algunes expressions, que d'una altra manera serien confuses:

- La "programació" sempre es refereix a la "programació educativa" (44.4), entesa com a "previsions de la programació educativa" (175.2), "oferta de llocs escolars" (171.2 i 172.1) o "les previsions de programació de l'oferta educativa" (205.7);
- Les "necessitats educatives" són sempre "necessitats d'escolarització" (44.3, 198.2, 198.3), que s'han de "satisfer amb l'oferta de places escolars, d'acord amb la programació" (198.2, 198.3);
- El marc de "l'oferta educativa" generalment es refereix a "l'oferta de llocs escolars" (44.4), o a la "disponibilitat de places escolars" (76.3):
- La "programació general de l'ensenyament no universitari" comprèn "la programació de l'oferta de llocs escolars" (171.2, 172.1);
- El mapa escolar és "l'instrument que reflecteix l'oferta del sistema educatiu […] i és la base a partir de la qual s'ha d'elaborar la programació de l'oferta de llocs escolars a què fa referència l'article 44" (8.2); Les "necessitats d'escolarització" es deriven de la "programació educativa" (44.3, DA 8);
- Els "criteris de programació" inclouen "periodicitat, mapa escolar, articulació del territori en zones educatives i llurs necessitats d'escolarització" (44.3);
- "Les necessitats de la programació educativa" no són sempre necessitats d'escolarització (per exemple, a l'article 118.3, té un sentit més ampli, i es refereix a les necessitats d'efectius de personal docent, no a les necessitats de places escolars);
- "La programació de l'oferta educativa té per objecte establir, amb caràcter territorial, les necessitats d'escolarització que ha de satisfer el Servei d'Educació de Catalunya" (44.4);
- Finalment, l'oferta s'utilitza referida tant als llocs escolars (4.1, 44.4, 60.2, 171.2, 172.1, 198.1, 198.2, 198.3) com als ensenyaments o estudis (44.5, 62.3, 68.4).


En aquest context de l'oferta de llocs escolars sempre s'utilitza "programar" o "programació", mai no es troba "planificar" o "planificació", que la LEC ha limitat a la "planificació econòmica" (197.1, 197.2), malgrat que en alguna ocasió fa servir "planificar" en un context molt ampli: "l'Administració educativa de la Generalitat regula, planifica, ordena, supervisa i avalua el sistema educatiu" (158.1) i "el Departament ha de planificar, organitzar i desenvolupar les accions formatives corresponents" (63.4).

En una altra nota hauré de tornar sobre aquest tema per relacionar aquest instrument amb altres procediments nuclears del dret a l'educació.