dilluns, 14 de desembre del 2009

Comunitat educativa i comunitat escolar

[article 19 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació]


A l'article 19 de la LEC s'introdueix una distinció entre "la comunitat educativa" i "la comunitat escolar".

- La comunitat educativa està "integrada per totes les persones i les institucions que intervenen en el procés educatiu" (article 19.1 LEC). A més dels alumnes, les famílies, el professorat, els professionals d'atenció educativa i el personal d'administració i serveis, també formen part l'Administració educativa els ens locals i els agents territorials i socials i les associacions que els representen, així com els col•legis professionals de l'àmbit educatiu, l'associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius, és a dir, pràcticament s'identifica la comunitat educativa amb la societat educadora.

- La comunitat educativa del centre o "comunitat escolar" està "integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés d'ensenyament en el centre, personal d'administració i serveis del centre, i la representació municipal i, en els centres privats, els representants de llur titularitat".

Però al llarg de la Llei no és fàcil trobar accepcions de la comunitat educativa en el sentit ampli de la primera accepció de l'article 19. Pràcticament s'utilitzen els dos conceptes com a sinònims, ja que tant "la comunitat educativa" com "la comunitat escolar" es refereixen quasi sempre a una mateixa realitat, a la comunitat educativa del centre, en el sentit més restrictiu de l'article 19.

Per tant, la LEC utilitza indistintament "comunitat educativa" i "comunitat escolar" per a referir-se als principals actors que intervenen en la vida escolar: l'alumnat, el professorat, les famílies, el personal d'administració i serveis i la representació municipal. En canvi, l'articulat de la LOE només recull "comunitat educativa" (la "comunitat escolar" apareix dues vegades però només al preàmbul de la llei orgànica), i sempre amb el sentit restringit de "comunitat educativa del centre", que és el subjecte principal del dret constitucional de "participació en la programació general de l'ensenyament" i "d'intervenció en el control i en la gestió de tots els centres sostinguts amb fons públics" (article 27.5 i 7 CE).

A) En molts preceptes, la LEC recull el mateix contingut essencial d'aquest dret de participació, que ha estat regulat amb caràcter bàsic i orgànic per la LOE, i que podem agrupar en aquests deu àmbits:

1) La participació de la comunitat educativa en "l'organització, el govern, el funcionament i l'avaluació dels centres docents" [LOE, art. 1.j, 119.1; LEC, art. 2.3, 139.4, 148.1 i 153.3].

2) La participació de la comunitat educativa en el govern dels centres se realitza a través del consell escolar de centre [LOE, art. 119.2; LEC, art. 19.3, 148.1, 152.1 i 142.6].

3) Els projectes educatius han de ser públics per tal de facilitar que el conjunt de la comunitat educativa els conegui [LOE, art. 121.3; LEC, art. 91.6].

4) El director dels centres públics ha de fer arribar a l'Administració educativa els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa [LOE, art. 132.a; LEC, art. 142.4.d].

5) La comunitat educativa ha de participar en el procés de selecció del director del centre públic; s'han de seleccionar els candidats més idonis i que obtinguin el suport més alt de la comunitat educativa [LOE art. 133.1 i 2; LEC, art. 142.2 i 150.3].

6) La comunitat educativa ha de conèixer els resultats de les avaluacions de diagnòstic, i els plans d'actuació que en derivin [LOE, art. 21, 29 i 144.3; LEC, art. 184.2].

7) La comunitat educativa participa en els plans per a la valoració de la funció docent [LOE, art. 106.2; LEC, art. 194.1].

8) La Inspecció educativa assessora, orienta i informa els diferents sectors de la comunitat educativa en l'exercici dels seus drets i en el compliment de les seves obligacions [LOE, art. 151.f); LEC, art. 178.1.f)].

9) El titular del centre privat ha de posar en coneixement el caràcter propi del centre als diferents sectors de la comunitat educativa, així com qualsevol modificació [LOE, art. 115.2 i 3; LEC, art. 91.1].

10) Les biblioteques escolars són un espai obert a la comunitat educativa dels centres respectius [LOE, art. 113.4; LEC, art. 88.1].


B) En altres preceptes, la LEC introdueix innovacions i concrecions en el desplegament del dret de participació de la comunitat educativa:

1) S'ha de "garantir la participació de la comunitat educativa en la programació general de l'ensenyament" [LEC, art. 157.1]: és una de les poques accepcions de "comunitat educativa" en el sentit ampli de l'article 19.1, ja que la identifica amb l'expressió "amb la participació col·lectiva de tots els sectors afectats" de l'article 27.5 de la Constitució, reproduït literalment a l'article 27 de la LODE, però no recollit a la LOE.

2) El Departament ha de garantir per reglament l'atenció als docents, els alumnes, les famílies i els ciutadans en general que formulin consultes, queixes o denúncies sobre qualsevol assumpte relacionat amb l'àmbit educatiu. El Departament ha de tramitar aquestes consultes, queixes o denúncies i n'ha de fer el seguiment [LEC, art. 157.2].

3) A més de la direcció i del professorat, la resta de membres de la comunitat educativa del centre ha de participar en el control i aplicació de les normes de convivència [LEC, art. 22.4]. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la [LEC, art. 30.2 i 71].

4) Els centres han de vetllar perquè els membres de la comunitat escolar coneguin la Convenció sobre els drets dels infants [LEC, art. 30.3].

5) La comunitat escolar i, particularment, els professionals de l'educació i les famílies participen en la formulació de la carta de compromís educatiu [LEC, art. 20.1]. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, vincula individualment i col•lectivament els membres de la comunitat educativa del centre [LEC, art. 31.1].

6) La comunitat educativa ha de participar en el procés d'accés als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya [LEC, art. 46.1].

7) Els centres educatius han de retre comptes a la comunitat escolar i a l'Administració de llur gestió, dels resultats obtinguts i de l'aplicació dels acords de coresponsabilitat [LEC, art. 92.2].

8) El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió [LEC, art. 142.3].

9) Als serveis territorials els correspon la interlocució i atenció a la comunitat educativa [LEC, art. 157.3.f].

10) Els inspectors d'educació poden exercir funcions d'arbitratge en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa [LEC, art. 178.2]. Els inspectors d'educació tenen l'atribució de requerir i rebre informació dels diferents sectors de la comunitat educativa [LEC, art. 179.1.d].


En tots aquests preceptes de la LEC són intercanviables "comunitat educativa" i "comunitat escolar", amb l'excepció de la primera citació referida a la programació general de l'ensenyament (article 157.1), en què sembla més apropiada una interpretació àmplia del concepte, ja que seria molt difícil justificar una participació directa de la comunitat escolar en la programació general de l'ensenyament.

La LODE, als articles 27-35, reserva aquesta participació en la programació general de l'ensenyament als òrgans de participació d'àmbit superior a la comunitat escolar d'un centre, al Consell Escolar de l'Estat i als Consells Escolars de les Comunitats Autònomes.

La novetat, doncs, de la LEC ha estat precisament el fet de fixar un sentit molt ampli per a un concepte ja conegut, el de la comunitat educativa, i reservar la nova accepció de "comunitat escolar" per a referir-se a la "comunitat educativa del centre", que era l'ús ordinari del concepte "comunitat educativa".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada