diumenge, 20 de maig del 2012

Novetats sobre funció pública a les lleis de pressupostos del 2012 (2)

A tots els seguidors del blog, en el seu tercer aniversari.


El 26 i 27 de maig de 2009 vaig publicar les dues primeres notes sobre la LEC, quan encara no s’havia aprovat la llei al Parlament de Catalunya

No puc deixar passar aquesta setmana de maig sense publicar una nova nota al blog, per tal de celebrar els tres anys que porto comentant-vos la Llei d’educació des d’aquest mitjà de comunicació electrònica. Continuo avui, doncs, amb les novetats que han introduït les lleis de pressupostos del 2012 en matèria de funció pública docent, que vaig iniciar en la nota anterior.3. Modificació de les reduccions de jornada per cura de fill (art. 97 i disposició transitòria vuitena de la Llei 5/2012, de 20 de març)L’article 97 de la Llei 5/2012, de 20 de març, introdueix un nou redactat de l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, que comporta profundes modificacions del contingut anterior de la norma:— S’amplia el període de la reducció de jornada fins als 12 anys del menor (abans només abastava fins als 6 anys).

— Es diferencien dos períodes en relació amb els drets retributius; fins als 6 anys, la reducció d’un terç de jornada té assignat el 80% de les retribucions i la d’una meitat de jornada, el 60% de les retribucions; en canvi, el nou període a partir dels 6 anys té associada la reducció proporcional de les retribucions.

— Es suprimeixen les reduccions de jornada amb dret a percebre el 100% de retribucions durant el primer any, amb l’excepció de “les atorgades abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, (que) es regeixen per la normativa vigent en el moment que es van autoritzar” (DT 8 de la Llei 5/2012, de 20 de març).

— Es preveu, finalment, la possibilitat d’altres reduccions “entre la vuitena part i la meitat de la jornada, (...) si les necessitats del servei ho permeten”.L’ampliació fins als 12 anys de les reduccions de jornada per cura directa d’un menor és conseqüència directa de les previsions que en aquest sentit havia introduït l’EBEP l’any 2007 (art. 48.1.h), si bé no deixa de cridar l’atenció el fet que es mantinguin els drets retributius del 80% i del 60% corresponents a les reduccions del terç i de la meitat de la jornada, quan la norma bàsica estatal preveu que la reducció de la jornada de treball comportarà “la disminució de les seves retribucions que correspongui”.

4.Modificació dels permisos per assumptes personals i del premi de dies addicionals de vacances (art. 96.3 i disposició addicional sisena de l Llei 5/2012, de 20 de març)Es modifica l’article 96.2 del Decret legislatiu 1/1997, reduint-se de 9 a 6 els dies de permís l’any, com a màxim, per assumptes personals sense justificació. Es preveu també el “dret a gaudir de dos dies addicionals en complir el sisè trienni. Aquest dret s’incrementa en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè” (art. 96.3 Llei 5/2012). Amb aquesta modificació legal la regulació dels dies de permís per assumptes personals coincideix amb la de l’EBEP (art. 48.1.k).Per una altra banda, també es suprimeixen els dies addicionals de vacances dels funcionaris, en suspendre la Llei els acords i pactes sindicals que estableixin qualsevol sistema de premis vinculats als anys de serveis prestats (DA 6 de la Llei 5/2012).[Continuaré aquesta anàlisi en la propera nota].