divendres, 13 de juny del 2014

Els projectes educatiu i de direcció en el Decret 39/2014, de 25 de marçLa Llei d’educació relaciona directament el contingut dels dos instruments interns del centre (el PEC i el PdD) amb l’autonomia de gestió de la direcció. Així, “la direcció de cada centre públic pot proposar al Departament, en funció de  les necessitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents per als quals sigui necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent” (art. 102.2 LEC).

Per tant, alguns dels requisits per a ocupar els llocs de treball, com ara “la titulació específica o a formació acreditada” han d’estar “d’acord amb el projecte educatiu del centre” (art. 114.2.b/ LEC). Aquests requisits o perfils propis per a llocs de treball de la plantilla docent s’estableixen pel Departament “a proposta del director o directora (...) d’acord amb el projecte educatiu del centre” (art. 114.3 LEC).

En definitiva, aquests perfils específics d’alguns llocs de treball tenen com a finalitat “assegurar la continuïtat del projecte educatiu”:

LEC, art. 115.1. L’Administració educativa, a proposta de la direcció del centre, i d’acord amb el procediment i les condicions que el Govern estableixi, pot determinar a quins llocs de la plantilla docent s’atorga un perfil específic a fi d’assegurar la continuïtat del projecte educatiu. Aquests llocs es proveeixen d’acord amb el que estableix l’article 123.6.

De manera semblant, “els llocs d’especial responsabilitat donen suport als òrgans de govern del centre per al desenvolupament del projecte educatiu” (art. 115.2 LEC).

És a dir, el desenvolupament, la continuïtat o la conformitat amb el projecte educatiu justifiquen la definició de llocs de treball amb perfil específic, que “exigeixen tècniques de treball o responsabilitats especials o condicions d’ocupació amb peculiaritats pròpies, especificades a les plantilles de professorat, d’acord amb el projecte educatiu del centre” (art. 123.6 LEC).

No sorprèn, per tant, que la Llei d’educació emmarqui l’exercici de totes les funcions del director “en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat” (art. 142.3 LEC).

El desplegament i la concreció del currículum han de ser “coherents amb el projecte educatiu” (art. 142.5.b/ LEC), les propostes de les direccions sobre “la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives” s’han de fer “d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries” (art. 142.5.f/ LEC) i els membres de l’equip directiu “són responsables de la gestió del projecte de direcció” (art. 147.3 LEC).

El projecte educatiu no només justifica l’actuació del director, sinó també serveix d’instrument de control d’aquesta actuació, ja que “el director respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes davant el consell escolar i l’Administració educativa” (art. 147.7 LEC).

La Llei d’educació, doncs, ha lligat els perfils, continguts i requisits de determinats llocs de treball de la plantilla docent al desenvolupament i aplicació del projecte educatiu (i del projecte de direcció). Recentment, en desplegament de la Llei, al llarg del Decret 39/2014, de 25 de març, s’esmenten 28 vegades el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, sempre relacionats amb els continguts i requisits dels llocs de treball o com a motivació de les propostes de les direccions per a l’ocupació de determinats llocs de treball. D’aquesta manera, el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció es converteixen en els instruments necessaris per definir els perfils específics d’alguns llocs de treball i en la justificació requerida per assignar requisits addicionals de perfil de titulació o formació a determinats llocs de treball.

En el post d’avui repassaré el lligam entre els continguts del PEC i del PdD i la possibilitat de definició de perfils específics de determinats llocs, a proposta de les direccions dels centres públics, tal com han quedat regulats en el Decret 39/20014, de 25 de març (D_plan).


Les propostes de definició de llocs de treball de la plantilla s’han de basar en les mesures organitzatives previstes al PEC i al PdD

Les propostes de les direccions dels centres educatius públics sobre la plantilla de professorat, que aprova el Departament, s’han de fer “d’acord amb els projectes educatiu i de direcció del centre i, si escau, els continguts de l’acord de coresponsabilitat” (art. 10.1 D_plan). Per tant, correspon a la direcció de cada centre públic, “d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció” proposar la plantilla de llocs de treball del centre i les modificacions successives (art. 2.1 D_plan).

Aquesta mateixa idea ja havia estat recollida al Decret d’autonomia:

D_aut, art. 31.3. En aplicació del que s’hagi previst en el projecte de direcció, i en exercici de les seves funcions, correspon al director o a la directora:
(...)
d) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o perfils propis d’alguns llocs de treball.

En el nou Decret es concreten els criteris per definir les plantilles i els llocs de treball, tot relacionant la seva coherència amb el projectes educatiu i de direcció amb “les mesures organitzatives previstes al projecte educatiu i projecte de direcció, i si escau, a l’acord de coresponsabilitat” (art. 9.1.g/ D_plan).

També es poden justificar aquestes propostes en “els criteris pedagògics del projecte educatiu del centre (que) regeixen i orienten l’activitat professional de tot el personal que hi treballa” (art. 6.2 D_aut) i, per tant, també la definició dels llocs de la plantilla.

Al Decret d’autonomia ja s’hi va incloure un article extens, el 49, sobre la definició de les plantilles i dels llocs de treball docents, on es poden constatar les mateixes idees que les recollides al nou Decret. Així, a l’apartat 3 d’aquest article, es regula la possibilitat que les direccions dels centres públics proposin al Departament requisits de titulació i capacitació:

D_aut, 49 (...) “en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, requisits de titulació i capacitació professional docent respecte de determinats llocs de treball docents a proveir pel procediment de concurs general. Així mateix pot proposar els llocs de la plantilla docent als quals se’ls atorga un perfil singular d’acord amb el projecte educatiu que s’han de proveir mitjançant el procediment de concurs i la definició dels perfils professionals dels llocs d’especial responsabilitat que donen suport als òrgans de govern del centre per al desenvolupament del projecte educatiu i l’aplicació del projecte de direcció”.

Als apartats c), d) i e) de l’article 8 del Decret de direccions trobem, de nou, les mateixes idees sobre els propostes de les direccions “de manera concordant amb el projecte educatiu del centre” i “en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre”.

Reprodueixo sencer, per acabar aquest punt, l’article 50 del Decret d’autonomia, on queda patent que les concrecions organitzatives del projecte de direcció estan relacionades amb l’estructura de la plantilla del centre i amb l’assoliment dels objectius fixats al projecte educatiu, que són, en definitiva, els que permeten justificar les especificitats de la plantilla docent:

D_aut, art. 50
Altres aspectes referits a la gestió de personal
1. En matèria de gestió del seu personal, els òrgans de govern dels centres públics poden fixar objectius addicionals i definir les estratègies per assolir-los; organitzar el centre; determinar els recursos que necessita, definir, d’acord amb el projecte de direcció vigent, els procediments per aplicar el projecte educatiu i, en general, concretar aspectes específics de política de personal i d’avaluació del centre. Les concrecions organitzatives han de buscar la major sistematització de les activitats del centre, la implicació de tot el personal en el treball en equip i afavorir-ne el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.
2. Les persones membres de l’equip directiu, com a responsables de la gestió del projecte de direcció, han de retre comptes dels resultats de la gestió del personal destinat al centre i han de preparar propostes per millorar aquesta gestió, amb mesures que adeqüin l’estructura de la plantilla i de l’organització pròpia del centre a l’assoliment dels objectius fixats al projecte educatiu.Organització flexible dels ensenyaments i els criteris d’organització pedagògica

En l’educació bàsica, la definició dels llocs de treball s’ha d’adequar al context d’organització flexible dels ensenyaments (art. 4. D_plan), tal com preveu la LEC quan declara com a objectiu del currículum l’organització flexible dels seus continguts :

LEC, art. 52.2.j) Permetre una organització flexible, diversa i individualitzada de l’ordenació dels continguts curriculars, especialment als ensenyaments obligatoris, que faci possible una educació inclusiva.

I, en concret, en l’educació bàsica la Llei d’educació relaciona aquest context d’organització flexible dels ensenyaments amb els criteris d’atenció a la diversitat i l’aplicació de les mesures organitzatives i curriculars corresponents, que com veurem a continuació, el Decret 39/2014 considera com a justificació de la definició dels llocs de treball:

LEC, art. 57.6. Correspon al Departament, en un context d’organització flexible dels ensenyaments d’educació bàsica, establir els criteris que han de regir l’atenció a la diversitat a què fa referència l’apartat 5 i orientar els centres per a l’aplicació de les mesures organitzatives i curriculars corresponents.

En desplegament d’aquests preceptes de la LEC, el Decret 39/2014 posa en connexió la definició dels llocs de treball, l’organització flexible dels ensenyaments, els criteris d’organització pedagògica i els plantejaments educatius del projecte educatiu i del projecte de direcció. Tota aquesta combinació de mesures organitzatives és la que permet aplicar criteris de l’atenció a la diversitat dels alumnes i les mesures organitzatives i curriculars corresponents:

D_plan, art. 4.1. En l’educació bàsica, la definició dels llocs de treball docents s’ha d’adequar al context d’organització flexible dels ensenyaments, d’acord amb els criteris d’organització pedagògica i els plantejaments educatius del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció, i ha de permetre l’aplicació dels criteris que han de regir l’atenció a la diversitat i de les mesures organitzatives i curriculars corresponents.

Aquest principi de flexibilitat per atendre la diversitat de necessitats educatives específiques dels alumnes també va ser recollit al Decret d’autonomia:

D_aut, art. 22.2. Així mateix, les normes d’organització i funcionament del centre, d’acord amb les previsions del projecte educatiu i amb el principi d’inclusió, han de preveure els mecanismes i procediments d’assignació dels recursos disponibles per a l’atenció a les necessitats educatives específiques de l’alumnat, el tractament de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar, i l’atenció als alumnes amb altes capacitats.

D_aut, art. 49.4. Les prescripcions i criteris per a la definició de les plantilles dels centres han de tenir en compte els principis següents:
(...)
b) Flexibilitat i polivalència de les atribucions docents.


Llocs específics i l’aplicació dels projectes educatiu i de direcció

La definició dels requisits específics per ocupar determinats llocs de treball ha de realitzar-se “d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció”, en els termes indicats a l’apartat C de l’annex 1 (art. 2.2 D_plan). Aquests llocs específics tenen “un perfil propi amb característiques i funcions específiques docents que exigeixen tècniques de treball, responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats pròpies, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció” (art. 3.1.b/ D_plan).

La LEC també posa en relació els requisits específics dels llocs de treball amb el projecte educatiu del centre:

LEC, art. 114.2.b) Els cossos docents o les categories professionals, i els requisits específics exigits per a ocupar els llocs, entre els quals s’han d’incloure l’especialitat o les especialitats docents, el coneixement del català i, si escau, d’acord amb el projecte educatiu del centre, la titulació específica o la formació acreditada.

LEC, art. 123.6. Els concursos específics es convoquen per als llocs de treball docents específics que exigeixen tècniques de treball o responsabilitats especials o condicions d’ocupació amb peculiaritats pròpies, especificades a les plantilles de professorat, d’acord amb el projecte educatiu del centre. En aquests concursos específics es pot exigir l’elaboració de memòries o la realització d’entrevistes.

En definitiva, les funcions específiques de determinats llocs de treball exigeixen requisits de perfil propi, de titulació específica o de formació, adequades a les característiques i contingut funcional del lloc, d’acord amb les previsions del projectes educatiu i de direcció, que han de descriure les necessitats educatives que serveixen de justificació als perfils específics :

D_plan, art. 5.2. Llocs de treball específics. La definició de cada lloc de treball docent específic ha d’establir el contingut funcional i els requisits de perfil propi, de titulació específica o de formació acreditada del lloc, adequats a les característiques individualitzades del lloc i a les seves funcions docents específiques, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció.
(...)
Les funcions docents específiques que determinen el perfil propi dels llocs de treball específics poden estar referides, entre altres, als àmbits lingüístics, d’ús i aplicació de les TIC, tècniques de treball innovadores per a la millora dels processos d’ensenyament dels alumnes, coneixements professionals específics i altres especificacions requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i del projecte de direcció, així com per a l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.

D_plan, Annex 1.A.1) Per a tots els llocs de treball docent que tinguin atribuïda la impartició d’àrees, matèries o mòduls dels diferents ensenyaments del sistema educatiu, s’ha d’incorporar a la definició del contingut funcional del lloc les funcions docents genèriques següents:
d) Desenvolupar l’acció docent de manera coherent amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, i d’acord amb el principi de la coordinació entre docents.

D_plan, Annex 1.A.3) Els llocs de treball docent específics, en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu, i que es proveeixen per concurs específic de mèrits, han de tenir incorporat al seu contingut funcional aquelles funcions docents específiques, d’entre les següents, que assegurin als seus ocupants estar en condicions, segons correspongui a cada lloc, de:
a) Desenvolupar activitats específiques relacionades amb el suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre.
b) Assumir responsabilitats docents lligades a un perfil específic, que exigeix una titulació, una formació o una capacitació professional específiques acreditables documentalment i, si escau, amb entrevista o una prova d’idoneïtat.
c) Exercir tasques docents que requereixen tècniques de treball, responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats pròpies, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció.

D_plan, Annex 1.C. Requisits específics de titulació o de capacitació professional
Les condicions sota les quals les direccions dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament, per al compliment dels seus projectes educatius, poden proposar requisits específics de titulació i capacitació professional acreditables documentalment per ocupar determinats llocs de treball específics de les seves plantilles docents s’han d’ajustar als criteris següents:
1) Correspon al Departament d’Ensenyament, per a cada àmbit o tipus de perfil propi, establir els requisits específics de titulació o capacitació professional, a proposta de la direcció del centre educatiu públic, i sempre com a conseqüència del que prevegi el projecte educatiu i el projecte de direcció.

No és estrany, doncs, que el projecte estratègic vinculat al lloc específic que han de defensar davant de la comissió de valoració els aspirants a ocupar un lloc de treball específic, per concurs públic de mèrits, hagi de desplegar els continguts funcionals del lloc de treball “vinculat al projecte educatiu del centre” (art. 15.2.b/ D_plan).

També els llocs de treball de responsabilitat especial estan directament lligats al projecte educatiu del centre (vegeu, per exemple, els art. 3.1.c/, 17.4, 18.1.d/, annex 1.A.4.a/ y b/ D_plan).


Propostes de destinacions provisionals i l’adequació al projecte educatiu

En les propostes de destinació provisional de funcionaris de carrera o en pràctiques, les direccions les han de motivar valorant la capacitat i idoneïtat del candidata per acomplir el lloc de treball “d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció”:

D_plan, art. 26.1. (...) La proposta s’ha de fer degudament motivada i valorant la capacitat i idoneïtat del candidat per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció, sempre que reuneixi els requisits específics, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre, tenint en compte, entre altres criteris, l’experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència.

Les propostes d’interins en vacant de plantilla, així com la selecció de substituts per part de les direccions, també han de complir aquests mateixos requisits de motivació:

D_plan, art. 27.2. La proposta de la direcció de nomenaments d’interins de nova incorporació s’ha de fer de manera degudament motivada, valorant l’adequació de la persona candidata atenent a la seva capacitat i idoneïtat per al lloc de treball, d’acord amb les previsions del projecte educatiu i tenint en compte, entre altres, els criteris qualitatius establerts a l’article 28.2, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre educatiu públic.

D_plan, art. 28.1. El director del centre educatiu públic pot seleccionar, d’acord amb les condicions, criteris i procediment que estableixi la direcció general competent en matèria de professorat, el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre educatiu públic, nomenant de forma motivada aquell candidat que hagi accedit a la borsa de treball de personal interí docent i reuneixi els criteris de major mèrit i capacitat i s’adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball.

D_plan, art. 28.4. La selecció del professor substitut per part d’un director s’ha de motivar en una valoració de la formació i especialitats acreditades per l’aspirant seleccionat, la seva experiència docent i l’adequació al projecte educatiu del centre, segons es desprengui dels aspectes qualitatius enumerats en l’apartat 2 d’aquest article i, si s’escau, de l’entrevista personal.


Conclusió

La definició dels perfils dels llocs de treball docents s’ha de basar, necessàriament, en les mesures organitzatives i en els criteris curriculars previstos en el projecte educatiu i en el de direcció, així com en altres instruments interns de l’exercici de l’autonomia del centre, ja siguin les normes d’organització i funcionament del centre o en un acord de coresponsabilitat. És a dir, no és possible deslligar els continguts i perfils dels llocs de treball de l’autonomia pedagògica i organitzativa del centre educatiu públic, gestionades a través dels projectes del centre.

El nou Decret ha definit, doncs, un model de gestió que integra les necessitats educatives descrites als projectes educatiu i de direcció amb la possibilitat que la direcció del centre intervingui en la definició dels llocs de treball docents i en la incorporació de nous professors al centre, per tal d’adequar l’autonomia pedagògica i organitzativa a l’estructura de la plantilla docent.