dimecres, 14 d’octubre del 2009

El projecte educatiu de centre (1)

Dels tres factors principals en què es fonamenta, la LEC (l'autonomia dels centres educatius, la figura del director i l'avaluació del sistema educatiu), avui iniciaré, breument -el projecte educatiu descrit a la LEC permet escriure un llibre sencer-, el comentari del projecte educatiu, un dels instruments educatius que està relacionat directament amb les tres potes en què es recolza la LEC: el projecte educatiu concreta i limita l'autonomia del centre, el director és el principal impulsor i executor del projecte educatiu (ha de desenvolupar-lo en el seu projecte de direcció) i, finalment, el projecte educatiu inclou els indicadors de progrés que permeten avaluar tots els actors de la vida del centre.

El projecte educatiu és la concreció i adaptació als trets característics del centre de tota la normativa educativa que regula les activitats del centre (tant la mateixa LEC com els reglaments del Govern o del Departament que la despleguin) i, per tant, també suposa un desplegament, en el marc del centre educatiu, de la LEC (en la mesura que concreta, interpreta i aplica les previsions legals, adequant-les a les necessitats i objectius del centre).

Avui només enumeraré, en aquesta primera nota sobre el projecte educatiu, tot un seguit de documents educatius relacionats directament entre ells o que formen part del mateix projecte educatiu, ja que en definitiva el projecte educatiu no és un document únic, sinó que conté diferents parts, unes d'obligatòries i unes altres d'opcionals:

- El projecte educatiu. "[…] és la màxima expressió de l'autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu" [article 91.1; vegeu també els articles 14.1, 22.2.d), 25.1.a), 25.3, 28.3, 29.1a), 29.2.a), 30.1, 53.2, 56.6, 57.4, 76.1, 77.2, 78.2, 79.2, 79.3, 82.1, 83.1, 84.1, 86.3.h), 88.2, 90.2, 91- 95, 97.4, 98.2, 102.1 i 2, 104.5, 108.1 i 3, 110.1, 114.2.b), 114.3 i 5, 115.1 i 2, 123.6, 124.2, 142.3, 142.5.a), b), c), d), f) i i), 142.7.b), 144.1 i 2, 146.2.a), 147.7, 148.3.a), 150.2.a) i f), 154.2.a), DA 11.1.a) i 2.a)].

- Les normes d'organització i funcionament del centre. No estan definides ni a la LEC ni a la LOE [vegeu els articles 19.4, 23, 24.4, 24.5, 25.1.e), 26.3, 35.1, 37.4, 95.1, 98.1, 98.4, 142.7.a), 146.2.h), 148.3.d), 149.2, 150.2.h), 151.1, 152.2.f), 153.2, 153.3, 154.2 i 155].

- L'acció tutorial. "[A l'educació bàsica] comporta el seguiment individual i col•lectiu dels alumnes, ha de contribuir al desenvolupament de llur personalitat i els ha de prestar l'orientació de caràcter personal, acadèmic i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social" [article 57.7; vegeu també els articles 59.5, 61.6, 97.3 i 146.2.c)].

- El projecte lingüístic. "Emmarca el tractament de les llengües al centre" [article 14.1; vegeu, a més, els articles 12.2 i 3, 14, 91.4.e), 97.3, 142.5.c) i d)].

- El projecte de direcció. "Ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període de mandat i concretar l'estructura organitzativa del centre" [article 144.1; vegeu també els articles 91.8, 102.2, 142.3, 142.5.c), 143.2 i 4, 144, 147.3 i 147.7].

- La programació general anual del centre, no definida a la LEC. L'article 125 de la LOE, que no té caràcter bàsic, la defineix com la planificació anual que "recull tots els aspectes relatius a l'organització i el funcionament del centre, inclosos els projectes, el currículum, les normes, i tots els plans d'actuació acordats i aprovats" [vegeu a la LEC els articles 25.1.g), 142.5.h), 148.3.b) i 152.2.h)].

- El caràcter propi del centre, si n'hi ha: "L'escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi" [article 93.2; vegeu també els articles 25.1.b), 22.2.d), 25.3, 91.1 i 4 f), 93.2. i 3, 104.5 i 108.3]; per al caràcter propi dels centres privats, expressió de la llibertat de creació de centres docents de l'article 27.5 CE, vegeu article 22 de la LODE.

- Els acords de coresponsabilitat. "amb l'Administració educativa amb l'objectiu de desenvolupar l'aplicació del projecte educatiu" [article 92.1; vegeu també els articles 48.5, 50.3, 92.1 i 2, 98.2, 142.4.i), 148.3.c), 150.2.f) i 152.2.i)].

- Els contractes programa. "[Articulen] recursos addicionals, que han de permetre als centres una programació pluriennal" [article 48.5; vegeu també els articles 152.2.c) i i), 201.1 i 205.9];

- La carta de compromís educatiu. "en la qual han d'expressar els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives" [article 20.1; vegeu, a més, els articles 20, 25.1.d), 31.1, 35.1, 97.3, 142.5.c), 142.6.a), 148.3.e) i 152.2.g)].

- L'ordenació de les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que s'ofereixen [articles 6.3, 7.2, 25.1.f), 35.3, 50.3, 62.1, 91.f), 104.2, 152.2.e) i g), 158.2.k) 169.1, 202 i 205.11].

- Els projectes d'innovació educativa. "Projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya" [article 84.1; vegeu també els articles 84 i 86.3.h)].

- Els indicadors de progrés, que permeten avaluar "el projecte educatiu i, eventualment, els acords de coresponsabilitat", així com el projecte de direcció, i en definitiva tot el sistema educatiu [articles 91.4.b), 142.5.i), 144.3 i 185.1].


De tots aquest documents no apareixen a la LOE ni el projecte lingüístic, ni els acords de coresponsabilitat, ni els contractes programa ni la carta de compromís educatiu. En canvi, a la LOE apareixen recollits com a instruments organitzatius dels centres el "pla de convivència", que forma part de les normes d'organització i funcionament (article 124.1 LOE), i el "projecte de gestió" (article 123 LOE). Malgrat que no es troben amb aquestes denominacions a la LEC, estan reflectits tanmateix en els documents educatius que he enumerat abans.

2 comentaris:

 1. Sr. del Pozo:

  i d'acord amb el plantejament de la LEC de documents bàsics de centre, en el cas de centres educatius públics de nova creació que s'han de governar des del primer dia de la seva posada en funcionament prèviament a la constitució de la seva comunitat educativa com creu vosté que s'hauria de procedir:

  1.- redactant primer el projecte de direcció i després el projecte educatiu?
  2.- redactant primer el projecte educatiu i després el projecte de direcció?
  3.- redactant paral·lelament el projecte de direcció i el projecte educatiu?
  4.- de cap de les anteriors opcions?

  Quin document estratègic ha de guiar les accions d'un equip directiu nomenat amb antelació a l'obertura d'un nou centre quan encara no hi ha ni equip docent, ni consell escolar constituit?

  Quan encara no hi ha camí a seguir, com es marca el camí? Gràcies de bestreta per les orientacions que pugui donar al respecte.

  Salutacions cordials,

  marià :-)
  http://mcanosan.blogspot.com

  ResponElimina
 2. Sr. del Pozo,

  estem treballant el Decret d'autonomia de centres, intentant identificar el conjunt de documentació bàsica que un centre ha de disposar. En relació als que ara existeixen, n'hi ha un que no sabem ben bé on ubicar-lo. És el Pla TAC (http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf), un document que fa referència a la
  governança de les tecnologies al centre
  docent.

  Estem fent un esquema que ens ajudi a visualitzar-ho:

  http://tinyurl.com/6du9wxe

  i hem consultat documentació diversa, com ara els seus articles. Només hem pogut trobar una certa referència a la pàgina 8 del Pla TAC (http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf):

  "Tant la nova Llei d'Educació de Catalunya, que conté en el seu articulat referències
  explícites a la incorporació generalitzada de les tecnologies de la informació i la
  comunicació en els processos d'ensenyament-aprenentatge (vegeu annex 1) i que
  eixampla l'autonomia de centre, com el desplegament normatiu de la LOE ...)"

  ..... però no ho acabem de veure amb claredat. És per aquest motiu que voldríem demanar-li parer al respecte. Així que la qüestió és:

  El Pla TAC o "el que podria ser el seu document anàleg" en quina part de la documentació bàsica de centre s'hauria d'incorporar?

  Gràcies per endavant.

  Artur Tallada

  ResponElimina