dimarts, 16 de febrer del 2010

La formulació del projecte educatiu

[articles 94.1 i 95.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació]

La LEC utilitza la paraula "formulació" per referir-se a la competència del claustre del professorat per a intervenir en el procés d'elaboració del projecte educatiu: "la formulació dels projectes educatius dels centres públics correspon al claustre del professorat, a iniciativa del director o directora i amb la participació dels professionals d'atenció educativa" [article 94.1 LEC; també apareix aquesta mateixa paraula referida a la competència del claustre del professorat dels centres privats sostinguts amb fons públics, que "ha de participar en la formulació del projecte educatiu, d'acord amb el que estableixin les normes d'organització i funcionament del centre", art. 95.1 LEC].

La "iniciativa del director" dels centres públics en relació a la formulació del projecte educatiu es clarifica en un altre article, quan s'atribueix al director o directora la funció de "formular la proposta inicial del projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents" [art. 142.5.a) LEC]. Així, es pot deduir que la iniciativa del director en l'elaboració d'aquest instrument consisteix en la redacció d'una primera proposta del projecte educatiu, l'elaboració del qual correspon al claustre del professorat, que "té la funció d'intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu" [art. 146.2.a) LEC].

En aquest context, la paraula "formular" té el significat de "posar una proposta en una forma clara i precisa" i normalment quasi sempre es refereix explícitament o implícitament a l'elaboració de la proposta d'un document educatiu: així, el director, com ja hem vist abans, "formula la proposta inicial de projecte educatiu" [art. 142.5.a) LEC], l'Institut Superior de les Arts té, entre altres funcions, la de "formular les propostes que siguin pertinents per a garantir l'adequació i l'actualització del currículum" [art. 66.3.a) LEC], el Consell Escolar de Catalunya "pot formular per iniciativa pròpia propostes al Departament" [art. 171.5 LEC; vegeu també l'art. 174.2 en relació amb el Consell Català de Formació Professional i l'art. 46.4 sobre la formulació de propostes de l'oficina municipal d'escolarització].

No és d'estranyar que l'expressió "formular propostes" aparegui a la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en el capítol 6, en el qual regula el funcionament dels òrgans col•legiats "que han de formular propostes a altres òrgans de l'Administració" [art. 34.3], i que resulta directament aplicable a l'aspecte que estic comentant avui: el claustre del professorat, com a òrgan col•legiat, formula una proposta de projecte educatiu a un altre òrgan col•legiat, el consell escolar del centre, que és el responsable d'aprovar el projecte educatiu [art. 94.1 i 148.3.a) LEC] per una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels seus membres.

De fet, la LOE, a l'article en què atribueix competències al claustre de professors, també utilitza aquesta expressió en contextos molt semblants: "formular a l'equip directiu i al consell escolar propostes per a l'elaboració dels projectes del centre i de la programació general anual" [art. 129.a) LOE], o en relació amb el director, "que ha de formular proposta de nomenament i cessament a l'Administració educativa dels càrrecs de cap d'estudis i secretari" [art. 131.3 LOE].

Però, per una altra banda, també és freqüent que la LEC no mencioni explícitament la paraula "proposta" en utilitzar el verb "formular" o el substantiu "la formulació", i en aquests casos caldrà esbrinar si "formular" té el significat de "redactar una proposta" o si, fins i tot, pot arribar a significar "aprovar la proposta": per exemple, els serveis educatius donen suport als centres "en la formulació del projecte educatiu" [art. 86.3.h) LEC, que pot referir-se tant a la proposta del claustre com a l'aprovació final pel consell escolar del centre], els centres "han de formular una carta de compromís educatiu" [art. 20.1, 29.1 i 142.5.a) LEC, l'aprovació de la qual correspon al consell escolar, segons els articles 148.2.e) i 152.2.g)], i a vegades, la Llei utilitza "formular" com a sinònim de "definir o aprovar", com succeeix en el procediment d'aprovació de les plantilles de professorat:

"El Departament ha de formular les plantilles de professorat, que són públiques, i ha de definir els continguts funcionals mínims de cada lloc de treball" [art. 114.4 LEC; vegeu també l'article 114.7, en què s'utilitza "la formulació de les plantilles docents"].

En aquesta ocasió la "formulació" del Departament no equival a la proposta, ja que aquesta està atribuïda explícitament sempre al director [art. 142.5.f) LEC, entre altres, com ara l'art. 102.3], mentre que el Departament és l'òrgan que té la competència final d'aprovar o definir les plantilles docents dels centres i serveis educatius [art. 117.2.f) LEC].

Com a conclusió, podem deduir amb seguretat que el claustre del professorat només té atribuïda la funció de proposta en relació amb l'elaboració del projecte educatiu, quan la LEC li atribueix la formulació del projecte educatiu. Aquesta funció de proposta la comparteix amb el director del centre públic, al qual la Llei ha atribuït la proposta inicial de l'elaboració del projecte educatiu. Tant en un cas com en l'altre, la formulació de la proposta és una de les quatre funcions que l'article 21 de l'esmentada Llei 13/1989 atribueix als "òrgans consultius", aquells que "tenen assignades expressament funcions d'informe, consulta, assessorament o proposta". En canvi, el consell escolar del centre té la competència decisòria d'aprovar el projecte educatiu, a partir de la proposta que li ha d'arribar del claustre, "a iniciativa del director".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada