dilluns, 7 de setembre del 2009

Administració educativa

[articles 156 i 158 del Projecte de llei d'educació]

La Llei d'educació dedica a l'Administració educativa dos articles: el 156, en què la defineix de manera molt innovadora, ja que a més d'identificar Administració educativa i Generalitat de Catalunya, atribueix la condició d'Administració educativa als ens locals "en l'exercici de les competències pròpies, d'acord amb l'Estatut"; i el 158, que n'enumera les competències, amb relació al conjunt del sistema educatiu, i les funcions per regular, planificar, ordenar, supervisar i avaluar el sistema educatiu de Catalunya.

L'Administració educativa de la Generalitat de Catalunya és, doncs, la dipositària de totes les competències educatives atribuïdes per l'Estatut d'autonomia, i les exerceix a través del Govern i del Departament, malgrat que una lectura poc afinada de l'apartat 1 de l'article 156 pot induir a l'error de confondre Administració educativa i Departament d'Educació:

"156.1. L'Administració educativa és l'Administració de la Generalitat i actua per mitjà del Departament."

L'Administració educativa s'identifica clarament amb l'Administració de la Generalitat, i per tant amb el Govern, que exerceix, en aquesta matèria educativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, i amb el Departament competent en matèria d'educació. L'esmentat article 156.1 precisa que l'Administració educativa "actua" per mitjà del Departament, és a dir, desenvolupa les activitats educatives a través del Departament, però aquesta afirmació no exclou l'actuació del Govern en aquelles matèries que li són pròpies. La prova més evident de la interpretació que estic fent és, precisament, l'atribució al Govern i al Departament de les competències de l'Administració educativa, enumerades a l'article 158:

- 2.a) Primer - Dictar les normes reglamentàries del règim d'admissió d'alumnes en els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya (l'article 46.1 atribueix al Govern la regulació i supervisió del procés d'accés a llocs escolars; l'article 49.1 atribueix al Departament la fixació dels terminis, els instruments i els procediments dels procés anual d'admissió d'alumnes);

- Segon - Regular el currículum de les diferents etapes i els diferents ensenyaments del sistema educatiu (competència atribuïda al Govern per l'article 53.1);

- Tercer - Regular la formació permanent dels mestres i els professors i d'altres professionals de l'educació (atribució del Departament, segons l'article 110.3);

- Quart - Regular els requisits que han de reunir els centres, i els procediments de creació de centres públics i d'autorització de centres privats (regulació atribuïda al Govern per l'article 74, punts 1 i 2);

- Cinquè - Regular l'autonomia dels centres públics (l'articulat de la Llei no concreta l'òrgan administratiu que haurà de regular, de manera general, aquesta matèria, si bé l'article 139.3 preveu que el Departament ha de determinar les funcions mínimes i comunes a què s'ha d'ajustar l'exercici de les funcions de cap d'estudis i de secretari en els centres públics);

- Sisè - Regular les competències i la composició dels òrgans de govern dels centres públics (tampoc no es precisa, a l'articulat del text, l'òrgan competent per a regular aquesta matèria, amb caràcter general, si bé l'article 141 atribueix al Departament la competència de regular les funcions mínimes que han de desenvolupar els òrgans de coordinació didàctica i tutoria);

- Setè - Regular el desplegament de l'ordenació de la funció pública docent (competència atribuïda per l'article 117 tant al Govern com al conseller o consellera titular del Departament);

- Vuitè - Regular el règim jurídic i el procediment dels concerts educatius (segons l'article 205.2, el Govern ha de regular per reglament el procediment de concertació);

- Novè - Regular el procediment de participació de les associacions d'alumnes i de les associacions de mares i pares d'alumnes en els òrgans col·legiats dels centres educatius (els articles 24.4 i 26.3 atribueix aquesta competència al Govern);

- Desè - Regular les condicions per agrupar en un únic centre els centres públics situats en un àmbit determinat (competència del Govern, segons l'article 72.3);

- 2.b) Establir un sistema propi de beques i ajuts a l'estudi (competència atribuïda pels article 6 i 200.1 al Govern i al Departament);
- 2.c) Portar a terme la programació de l'oferta educativa del Servei d'Educació de Catalunya (atribuïda, indistintament, al Govern i al Departament pels articles 44, 62.2, 63.4 i 197.2);
- 2.d) Crear i suprimir centres públics i autoritzar centres privats (atribuïda la primera competència al Govern, segons l'article 74.1, i la segona al Departament, entre altres, pels articles 55.6 i 205.11);
- 2.e) Crear i suprimir els serveis educatius (atribució del Departament, segons l'article 86, punts 1 i 2);
- 2.f) Expedir i homologar els títols acadèmics i professionals (competència que no apareix en cap altre article de la Llei);
- 2.g) Adoptar mesures per a fomentar la convivència en els centres i la resolució pacífica de conflictes (competència atribuïda al Govern i al Departament pels articles 33 i 36);
- 2.h) Determinar l'adscripció entre centres (competència del Departament, d'acord amb l'article 76.2);
- 2.i) Inspeccionar el sistema educatiu (a través del Departament, que exerceix la inspecció del sistema educatiu respecte de tots els centres, segons l'article 177.1);
- 2.j) Avaluar el sistema educatiu (competència atribuïda al Departament, als articles 185.1 i 187.1 i .3, però també hi intervé el Govern, que ha de presentar al Parlament un informe sobre els resultats de l'avaluació, segons l'article 187.2);
- 2.k) Establir el marc general d'ordenació de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars (que han de ser regulades pel Departament, segons els articles 50.3, 201.3 i 202);
- 2.l) Vetllar pel compliment d'aquesta llei i de la normativa que la desplega (competència atribuïda al Departament, a través de la Inspecció d'Educació, segons l'article 177.1.e);
- 3.a) Donar suport als centres públics en el desenvolupament dels projectes educatius (funció atribuïda al Departament, segons l'article 91.7);
- 3.b) Assegurar la dotació de plantilles de personal (funció atribuïda al Departament, segons l'article 114.4);
- 3.c) Promoure la implicació activa dels centres en l'entorn (segons l'article 40.2, correspon al Govern d'establir les condicions mínimes per a la formalització dels convenis corresponents);
- 3.d) Promoure la participació i la implicació dels alumnes i de llurs famílies en el procés educatiu (per mitjà de la carta de compromís educatiu, el Departament té atribuïda aquesta funció, d'acord amb l'article 20.2);
- 3.e) En el marc de la programació general, garantir l'oferta adequada de places en centres públics (funció atribuïda al Departament, segons l'article 44.4).


Tanmateix, la novetat més significativa de l'article 156 és el fet d'incloure dintre del concepte jurídic d'Administració educativa els ens locals, innovació absoluta en relació amb la legislació orgànica educativa:

"156.2. Els ens locals tenen la condició d'Administració educativa en l'exercici de les competències pròpies, d'acord amb l'Estatut, i exerceixen també les competències que els són atribuïdes d'acord amb el que estableix aquesta llei."

Finalment, la tramitació parlamentària ha eliminat del text l'apartat que atribuïa, en l'avantprojecte de Llei aprovat pel Govern, la condició d'Administració educativa als "consorcis constituïts per l'Administració de la Generalitat amb ens locals, quan ho determinin els seus estatuts" (article 140.3 de l'avantprojecte de Llei).

En una altra nota tindrem ocasió de comentar les competències en matèria educativa que atribueix la Llei d'educació als ens locals i als consorcis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada