dilluns, 14 de setembre del 2009

La qualificació professional docent

[articles 108, 109, 110 i 113 de la Llei 12/2009, d'educació]

Al capítol II del títol 8 de la LEC, sobre formació del professorat, trobem el concepte de "qualificació professional", directament relacionat amb la formació inicial i permanent del professorat. Aquesta "qualificació" inclou en català dos significats que en castellà s'han desdoblat en dues paraules de la mateixa arrel, però amb dos significats molt diferents: "calificación" i "cualificación".

"Qualificació", en el seu significat d'"atribució de qualitats (professionals, pròpies d'una professió)", està relacionada amb "especialització", que és un dels components bàsics de la qualitat educativa, i en els articles que comento avui de la LEC aquesta "qualificació" té un significat de "preparació per a exercir una determinada activitat o professió", que coincideix amb la paraula castellana "cualificación". En canvi, el castellà "calificación", amb el significat de "puntuació obtinguda en un examen o prova", està inclòs dintre dels significats del català "qualificació".

De manera coherent amb aquesta accepció específica de "qualificació", el significat del verb "qualificar" és, en general, "especialitzar algú per a desenvolupar un treball", i en l'àmbit jurídic passa a significar, en una accepció molt més concreta, "revestir algú de la facultat legal per a fer quelcom".

Una vegada analitzat molt breument el significat de "qualificació", passo al comentari del concepte en la Llei d'educació.

A diferència d'altres conceptes que hem anat comentant, que apareixen reiteradament al llarg de la llei, la "qualificació professional" del docent només apareix recollida cinc vegades a la LEC, sempre referides a la preparació inicial del professorat i a la formació permanent del personal docent i dels professionals d'atenció educativa. Sorprèn que no aparegui en altres capítols, com els que regulen la carrera professional, l'avaluació del professorat o la selecció i promoció docents.

A l'article 108, referit als professionals d'atenció educativa, la qualificació professional es relaciona amb la titulació i el perfil professional "adequats per a complementar l'atenció educativa als alumnes, en funció de les necessitats de cada centre", i a l'article 109, sobre la formació inicial del professorat, s'estableix que cal "garantir l'aptitud per a la docència" i que "s'ha d'ajustar a les necessitats de titulació i de qualificació que requereix l'ordenació general del sistema educatiu".

També són les necessitats del sistema educatiu les que determinen la qualificació del professorat especialista previst a l'article 113 de la LEC, com a "professionals no necessàriament titulats que exerceixin llur activitat en l'àmbit laboral".

"Qualificació" és, en definitiva, sinònim d'"especialització", com es pot deduir de l'article 26.3 LOE, que atribueix a les administracions educatives la competència per a establir "les condicions que permetin que, en els primers cursos de l'etapa (de l'ESO), els professors amb la qualificació deguda imparteixin més d'una matèria al mateix grup d'alumnes". Aquesta mateixa idea de la polivalència d'un mateix especialista en més d'una matèria de l'ESO ha estat recollida per la LEC a l'article 79.6:

"En concordança, s'ha de promoure la polivalència curricular del professorat que actua sobre un mateix grup d'alumnes (de l'educació secundària obligatòria), tenint en compte la seva especialització i formació".

A més del concepte "especialitat docent", en diferents articles de la LEC s'utilitzen altres paraules en els mateixos contextos en què apareix "qualificació" referida al perfeccionament o actualització del professorat:

- Capacitació: "capacitació per a exercir la docència" (article 55.5 LEC), "la capacitació que ha d'acreditar el personal educador" (article 56.7 LEC), "requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent" (article 102.2 LEC), "la formació inicial ha de comprendre la capacitació adequada per a afrontar els reptes del sistema educatiu en el marc dels principis d'aquesta llei" (article 109.2 LEC).

- Atribució: "programar i impartir ensenyament [...] d'acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen l'atribució docent" (article 104.2 LEC), "atribució docent de les accions de formació" (article 112.6 LEC), "llocs amb atribucions docents" (disposició addicional 28.2 LEC).

- Idoneïtat, competència: "criteris d'idoneïtat ... acreditar competència docent per a impartir àrees, matèries i mòduls professionals diferents dels atribuïts a la seva especialitat docent" (article 112.5 LEC), "les proves de selecció s'han d'orientar a determinar la idoneïtat i la competència dels candidats" (article 119.3 LEC), "ha de valorar en tot cas la idoneïtat dels candidats amb relació a les responsabilitats exigides per a ocupar el lloc de treball", (article 124.1 LEC), "el Departament ha d'adoptar les mesures necessàries per a actualitzar la competència lingüística del professorat" (article 13.2 LEC), "el resultat de l'avaluació en determina la competència per a exercir amb caràcter interí en els centres públics dependents del Departament" (article 122.3 LEC), "en el procés de selecció del director o directora es valoren els mèrits de competència professional i capacitat de lideratge" (article 143.2 LEC), "basant-se en criteris de competència professional i capacitat de lideratge" (article 143.4 LEC), "el període de pràctiques permet valorar el grau de desenvolupament de les competències professionals dels candidats" (article 119.2 LEC).

En definitiva, l'adquisició d'aquesta mateixa qualificació professional és una de les finalitats de la formació professional, juntament amb "la millora d'aquesta qualificació i l'actualització permanent dels coneixements dels treballadors" (article 62.1 LEC) i l'objectiu primordial dels programes de qualificació professional inicial, una de les novetats del sistema educatiu:

"Els programes de qualificació professional inicial tenen com a objectiu afavorir la inserció educativa i laboral dels alumnes que els cursen, proporcionar-los les competències pròpies dels perfils professionals corresponents al nivell 1 de qualificació professional i, complementàriament, donar-los opcions de continuar la formació acadèmica per mitjà de l'obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria" (article 60.1 LEC).

2 comentaris:

 1. En primer lloc, felicitats pel blog. És didàctic i entenedor i ajuda a analitzar poc a poc la LEC.
  En segon lloc, i referent a aquest post, no entenc el salt final de l'escrit, en passar d'analitzar la qualificació professional del professorat i les seves manifestacions i referències a la LEC a la qualificació professional que busca proporcionar la formació professional i els PQPI.
  Gràcies

  ResponElimina
 2. Teniu raó en el salt final d'aquest comentari, potser massa brusc, però d'alguna manera provocat volgudament: a la LEC la qualificació professional del professorat i la de la formació professional i PQPI són el mateix concepte, lligat en els dos casos a les competències del professional, sigui docent o un alumne de la formació professional.
  Gràcies pel vostre comentari.

  Alberto del Pozo

  ResponElimina