divendres, 7 de maig del 2010

Constitucionalitat de la Llei. Crònica d'una guerra jurídica que encara no ha acabat (2)

Continuo avui amb la relació cronològica de fets i documents que vaig iniciar ahir, i que em servirà d'introducció a l'anàlisi de la constitucionalitat de la llei en altres notes d'aquest blog.

5) Per acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, en la reunió celebrada el 7 d'octubre de 2009 (publicat per Resolució de 8 d'octubre de 2009, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, al BOE núm. 271, del 10.11.2009) es van iniciar negociacions entre representants del Govern central i el de la Generalitat per a resoldre les discrepàncies competencials suscitades en relació amb els següents articles de la LEC, que considero el quart atac d'aquesta crònica:

- Art. 7.2, sobre les regles de convivència als centres educatius
- Art. 13.1, sobre el requisit d'acreditació del domini de la llengua castellana per part del professorat
- Art. 53, en connexió amb l'article 9, sobre la definició del currículum
- Art. 59.1, sobre l'agrupació de matèries en àmbits de coneixement
- Art. 109, sobre la formació inicial del professorat
- Art. 112.1, sobre l'estructura de la funció pública docent de la Generalitat de Catalunya en cinc cossos docents, i els apartats 3, 4 i 5 d'aquest mateix article 112, que atribueixen al Govern de la Generalitat diverses funcions relacionades amb les especialitats docents
- Art. 117.2.e), que atribueix al Govern de la Generalitat la competència per a establir el temari dels processos selectius d'ingrés del personal funcionari docent
- Art. 119 al 122, sobre els sistemes de selecció
- Art. 158.2.b), sobre el sistema propi de beques i ajust a l'estudi
- Art. 205.2, sobre els concerts amb centres privats
- Disposició addicional segona, sobre la regulació de classes passives i seguretat socials dels funcionaris docents
- Disposició addicional novena, sobre la competència de la Generalitat de Catalunya per a integrar funcionaris dels cossos docents d'àmbit estatal en els cossos docents de la Generalitat de Catalunya

6) El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 27 d'octubre de 2009, va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 8741/2009, promogut per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats contra els següents preceptes de la LEC:

- Paràgrafs 7, 20, 22, 27, 28 i 36 del Preàmbul
- Art. 4.2, sobre la programació general de l'ensenyament
- Art. 8.1 i 3, sobre el sistema educatiu català i el mapa escolar de Catalunya
- Art. 9.2, sobre el currículum de l'ensenyament de les llengües
- Art. 10.2 i 4, sobre el dret i el deure de conèixer les llengües oficials
- Art. 17, sobre l'aranès
- Art. 51, sobre els ensenyaments del sistema educatiu
- Art. 52, sobre el currículum
- Art. 53, sobre la competència per a determinar el currículum
- Art. 55.1 i 6, sobre l'educació no presencial
- Art. 57.1, sobre l'educació bàsica
- Art. 58, sobre l'educació primària
- Art. 59, sobre l'educació secundària obligatòria
- Art. 61, sobre el batxillerat
- Art. 64.4 i 5, sobre els currículums i les proves d'homologació dels ensenyaments reglats d'idiomes
- Art. 65, sobre els ensenyaments artístics
- Art. 68, sobre els ensenyaments esportius
- Art. 70.1, sobre l'educació d'adults
- Art. 104.3, sobre les funcions docents
- Art. 109, sobre la formació inicial del professorat
- Art. 111 i 112, sobre la creació de cossos docents de la Generalitat de Catalunya
- Art. 114.1, sobre l'estructuració dels llocs de treball en plantilles de professorat;
- Art. 117.1.c), d) i f), sobre la competència del Govern de la Generalitat per a establir les especialitats docents
- Art. 119, 120 i 121, sobre l'ingrés i accés als cossos docents
- Art. 125 sobre la permanència mínima en un lloc de treball docent
- Art. 153, 154 i 155, sobre l'organització interna i el govern dels centres privats no concertats
- Art. 158.1, 2.a) -primer, segon i quart- i 2.f), sobre les competències de l'Administració de la Generalitat
- Art. 161, sobre el règim específic per a l'Aran
- DT 3a, sobre el manteniment dels drets econòmics del personal docent que s'integra en els cossos docents de Catalunya
- DT 6a, sobre el marc horari en el desplegament curricular
- DT 10a, sobre la situació administrativa dels inspectors en comissió de serveis
- DA 2a, sobre la regulació de classes passives i seguretat socials dels funcionaris docents
- i DA 9a, sobre la competència de la Generalitat de Catalunya per a integrar funcionaris dels cossos docents d'àmbit estatal en els cossos docents de la Generalitat de Catalunya

Aquest ha estat el cinquè atac contra la LEC.

7) El 23 de novembre de 2009 el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya va publicar les al·legacions que formula el Parlament en relació amb el Recurs d'Inconstitucionalitat núm. 8741/2009, interposat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats contra determinats articles de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (BOPC núm. 579, de 23.11.2009).


8) El "Consejo de Estado", a petició del vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial de 25 de setembre de 2009, va emetre el 26 de novembre de 2009 el demolidor Dictamen núm. 1698/2009, referent a la interposició de recurs d'inconstitucionalitat contra determinats preceptes de la LEC, que ha resultat el sisè i definitiu atac contra la Llei d'educació. El Dictamen recull que a l'expedient consta la proposta d'Acord del Consell de Ministres pel qual se sol·licita del president del Govern que promogui recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional per a la impugnació dels articles següents (pràcticament coincidents amb els de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes, enumerats en el punt 4 anterior):

- Art. 13.1, sobre el requisit d'acreditació del domini de la llengua castellana per part del professorat
- Art. 53.1, en connexió amb l'article 9, sobre la definició del currículum
- Art. 109 ,sobre la formació inicial del professorat
- Art. 112.1, sobre l'estructura de la funció pública docent de la Generalitat de Catalunya en cinc cossos docents, i els apartats 3, 4 i 5 d'aquest mateix article 112, que atribueixen al Govern de la Generalitat diverses funcions relacionades amb les especialitats docents
- Art. 117.1.c), sobre la competència del Govern de la Generalitat d'establir les especialitats de cadascun dels cossos docents
- Art. 117.2.e), que atribueix al Govern de la Generalitat la competència per a establir el temari dels processos selectius d'ingrés del personal funcionari docent
- Art. 119 al 122, sobre els sistemes de selecció
- Art. 158.2.b), sobre el sistema propi de beques i ajuts a l'estudi
- Art. 205.2, sobre els concerts amb centres privats
- Disposició addicional segona, sobre la regulació de classes passives i seguretat socials dels funcionaris docents
- Disposició addicional novena, sobre la competència de la Generalitat de Catalunya per a integrar funcionaris dels cossos docents d'àmbit estatal en els cossos docents de la Generalitat de Catalunya

En la proposta d'Acord del Consell de Ministres s'invoca, expressament, l'article 161.2 de la Constitució, amb la finalitat que es produeixi la suspensió dels preceptes esmentats de la LEC.


9) L'1 de desembre de 2009, els advocats del Gabinet Jurídic de la Generalitat, en representació i defensa del seu Govern, van comparèixer en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 8741/2009, promogut per més de 50 diputats del Grup Popular del Congrés dels Diputats contra molts preceptes de la LEC (vegeu el punt 6 del post), i van formular les seves al·legacions amb l'objecte d'oposar-se al recurs.


10) Fa només dues setmanes, el dia 15 d'abril de 2010, el vicepresident tercer i Ministre de Política Territorial, el Sr. Manuel Chaves González, i el conseller d'Interior, relacions Institucionals i Participació, el Sr. Joan Saura i Laporta, van signar l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat en relació amb la Llei de Catalunya 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, mitjançant el qual es finalitzen les negociacions prèvies celebrades pel Grup de treball, ja que ambdues parts consideren resoltes les discrepàncies competencials manifestades sobre la LEC, en raó dels compromisos assumits respecte dels preceptes de la Llei (negociacions iniciades a partir de l'Acord esmentat en el punt 5 del post i del Dictamen del Consell d'Estat núm. 1698/2009, esmentat en el punt 8 del post).

Aquest Acord està pendent de publicació al BOE i al DOGC, i comporta que el Govern de l'Estat ha renunciat a presentar recurs d'inconstitucionalitat contra la LEC davant el Tribunal Constitucional.

11) El pròxim esdeveniment d'aquesta guerra judicial contra les competències de la Generalitat per a regular per Llei el sistema educatiu propi, es produirà ben aviat, quan el Tribunal Constitucional aconsegueixi, finalment després de quatre anys de la presentació del recurs pels 50 diputats del PP del Congrés, aprovar la Sentència sobre l'EAC.

Una declaració per part del Tribunal Constitucional de la inconstitucionalitat de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, com sembla que inevitablement es produirà, pot provocar una crisi institucional a Catalunya, causada per la declaració d'inconstitucionalitat sobrevinguda de moltes lleis ja aprovades pel Parlament i que ja han desplegat l'Estatut. En el cas de la LEC, aquest primer "torpede" no serà més que l'anunci de la segona Sentència, quan el TC resolgui el recurs contra la LEC mateixa, que pot acabar de soscavar-la.

Una única sentència judicial pot produir un forat legislatiu sense precedents en la història de la democràcia espanyola, ja que els seus efectes en cascada sobre moltes lleis catalanes produiran un buit jurídic grandiós, la solució del qual requerirà, probablement, un replantejament del marc constitucional, a fi d'evitar que es puguin repetir situacions com aquesta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada