divendres, 15 d’octubre del 2010

La formació inicial del director o directora

[article 145.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació]

La formació inicial en la direcció és la condició necessària per a acreditar la professionalització del director o directora, segons es desprèn del text de la Llei en diferents preceptes [art. 116, 117.1.d), 136.1.d), 143.2, 145.1, entre altres].

No tothom dóna suport a aquest model professionalitzat de la direcció dels centres públics: encara se senten veus en alguns fòrums que defensen el model preconstitucional del director pedagògic del centre públic, considerat només un "primum inter pares" entre els membres del claustre de professorat.

Però és evident que la LEC ha revestit la figura de la direcció dels centres públics amb un marcat caràcter de professionalitat, tal com es dedueix de les competències gerencials que li atribueix l'article 142 i de la "condició de personal directiu professional" (art. 116.1) que pot assolir dins de la seva carrera, per ocupar o haver ocupat la direcció d'un centre educatiu.

De fet, la LEC ha atorgat al director o directora del centre públic el doble paper de "director pedagògic" i, en part, de "titular del centre", papers que en els centres concertats estan atribuïts a dues persones diferents. En els centres públics, en canvi, la LEC ha reunit en la direcció del centre públic la doble autoritat de la direcció pedagògica i del gestor de recursos amb competències gerencials, com les que té qualsevol altre directiu públic de l'Administració pública.

L'exercici d'aquestes responsabilitats o "competències gerencials" (en el sentit en què les entenen Francisco Longo i Rafael Jiménez Asensio) exigeix de les direccions unes qualitats i atributs professionals, fruit d'un llarg aprenentatge de la professió directiva, basat en una formació professional de qualitat en la direcció dels centres i no només en la seva experiència professional com a docent.

Avui, en la meva anàlisi de la formació inicial del director o directora dels centres públics en la LEC, m'aprofitaré àmpliament del magnífic treball de Maite Gorriz sobre " Lideratge dels centres educatius: una formació de qualitat" (llicència retribuïda d'estudis concedida pel Departament d'Educació durant el curs 2009-2010), en què ha recollit un ampli ventall de dades i conclusions sobre la formació de les direccions, amb una precisió i concisió envejables.

El pes de la formació inicial en direcció escolar en el procediment de selecció de les direccions dels centres públics és molt minso en la LOE, ja que no estableix cap formació inicial específica com a requisit previ per a poder participar en el procés de selecció. El "programa de formació inicial" que apareix en la LOE és un requisit previ al nomenament, una vegada seleccionats els aspirants (art. 136.1 LOE), del qual resten exempts els aspirants seleccionats que acreditin una experiència d'almenys dos anys en la funció directiva.

La LEC ha introduït millores en aquesta matèria, en considerar "un mèrit preferent en el procediment de selecció del director o directora" la superació dels programes de formació inicial relatius a la funció directiva (art. 145.1) i en especificar dins el procés de selecció del director la valoració dels "mèrits de competència professional i capacitat de lideratge" (art. 143.2), entre els quals podem incloure la formació inicial en direcció, i que es converteixen en element clau de la selecció, ja que requereixen "una puntuació mínima, d'acord amb el que s'estableixi per reglament".

La formació inicial en direcció intervé, per tant, en el mateix procés selectiu de les direccions, abans del "programa de formació inicial" fixat per la legislació estatal, amb caràcter bàsic, com a requisit previ al nomenament del director o directora.

L'altre aspecte que s'ha de destacar sobre la importància que atribueix la LEC a aquesta formació inicial en direcció és el fet que "s'encomana a entitats i institucions públiques o privades de prestigi reconegut, o a les universitats" (art. 145.1), és a dir, en paraules de Maite Gorriz, "una formació de tipus màster, que permeti el desenvolupament de la direcció de centres autònoms" (pàg. 25).

El projecte de decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent desplega amb detall el paper de la formació inicial en direcció en la selecció de les direccions dels centres públics:

- La formació inicial per a l'exercici de la direcció s'ha d'encomanar a institucions públiques o privades, de prestigi reconegut, o a les universitats, que han de dissenyar mestratges i altres programes de formació en direcció i gestió de centres educatius públics d'acord amb els principis i prioritats del sistema educatiu (art. 27.1 del projecte).

- El procés de selecció ha de valorar de forma objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l'experiència dels aspirants en l'àmbit de la gestió i la docència (art. 13.3 del projecte).

- El concurs de mèrits per a la selecció de la direcció consta de dues fases eliminatòries. En la primera fase es valoren els mèrits relacionats amb la competència i l'experiència professional dels aspirants en l'àmbit de la gestió i la docència en centres i serveis educatius, així com la formació específica i la formació acadèmica general. En la segona fase es valoren el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de les persones candidates (art. 17.1 del projecte).

- La superació de programes de formació relatius a la funció directiva es considera un mèrit preferent en el procediment de selecció (art. 17.2 del projecte).

- El barem preveu la valoració per la superació dels programes de formació inicial relatius a la funció directiva, que en cas d'haver estat avaluats amb notable o superior obtenen la puntuació màxima de l'apartat B.

L'article 34 del projecte de decret preveu que l'acreditació de personal directiu professional atengui criteris d'idoneïtat per a la funció directiva, per tal de garantir la formació, capacitat, habilitats i, si escau, experiència dels candidats.

Per a completar el post d'avui, us transcric unes quantes dades i conclusions de l'estudi de Maite Gorriz, perquè pugueu valorar la magnitud del tema. Algunes de les dades del seu treball són sorprenents:

- "El 65% dels directius en actiu han rebut menys de 90 hores de formació en el que és la seva professió" (pàg. 43);
- "El 37% dels directors enquestats ha participat en el programa de formació inicial" (pàg. 10);
- "Del 58% dels enquestats que posseeixen l'acreditació de direcció […] només el 43% la va obtenir en els cursos de formació corresponents" (pàg. 9);
- "Del 37% de les persones enquestades que han realitzat la formació inicial, el 32% valoren negativament la utilitat de la formació. D'altra banda, el 7% la valora molt útil" (pàg. 9);
- "Si analitzem horitzontalment la informació, és a dir, els enquestats un a un, observem que al voltant del 84% manifesta la necessitat de rebre una formació en direcció escolar com a mínim en 14 dels 18 aspectes plantejats" (pàg. 15 i 43).
- "Finalment, un dels aspectes que es repeteix en més d'una de les aportacions fa referència a la tipologia de la formació, que ha de ser socialment valorada, i impartida per una institució reconeguda" (pàg. 16).

Finalment, comparteixo les conclusions de l'estudi de Maite Gorriz, en relació a l'actual manca de formació inicial professional en direcció escolar:

- "A l'hora de mostrar la situació actual en què es troben els directius escolars en actiu referent a la formació inicial rebuda es pot concloure que un nombre molt important de directius escolars accedeix al càrrec directiu sense una formació inicial. Dels nombres presentats en aquesta memòria, juntament amb les opinions i valoracions de la formació inicial existent, es pot concloure la necessitat d'una formació de professionalització de la direcció escolar" (pàg. 42).

I també que cal diferenciar entre dues formacions inicials de les direccions:

"1. Programa específic de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció, article 28 de l'esmentat esborrany, que correspon a la formació segons la LOE. I que en aquest treball i de forma estesa en el món educatiu s'entén com la formació inicial.
2. 'Formació inicial de professionalització de les direccions escolars' o 'formació de direccions de centres autònoms'. Formació que va lligada al nou concepte de la professionalització de les direccions segons la LEC" (pàg. 42).

També m'agrada la "conclusió personal" del seu treball en el sentit que "el model professional que aporta la LEC és el marc normatiu per a definir una formació que faciliti eines a fi que cada directiu desenvolupi el seu model lligat al seu context i permetre desenvolupar, d'aquesta manera, l'autonomia de centre necessària per a la millora de l'aprenentatge de l'alumnat. […] En tot cas, cada directiu ha de construir el seu model segons les característiques del centre i l'entorn, així com el moment concret en què es troba" (pàg. 43).

Per a acabar, us reprodueixo la "conclusió final" en què es lliguen la formació inicial en direcció escolar, la professionalització de les direccions i la millora del sistema educatiu de Catalunya:

"Com a conclusió final cal remarcar que la necessitat d'una formació en direcció escolar de qualitat que permeti la professionalització de les direccions és un reclam des de diferents àmbits i que es presenta com una OPORTUNITAT per tal d'aconseguir beneficis col•laterals que millorarien el Sistema Educatiu Català en la consecució dels seus objectius generals" (pàg. 44).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada