diumenge, 9 de gener del 2011

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (25) [Disciplinari - Distribució - Diversificació curricular]

Disciplinari
1. Àmbit. Procediment / règim / caràcter disciplinaris, mesures disciplinàries, expedient disciplinari, expedient contradictori i no disciplinari, sancions disciplinàries. [El Decret d’autonomia evita la paraula “disciplinàries” per referir-se a “les mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o lates comeses per l’alumnat que afectin la convivència” (D_aut, 24.1), mentre el Decret de directors només en una ocasió, a l’article 7.b, es refereix a aquestes mesures com a “mesures disciplinàries”. En canvi, la LEC utilitza l’expressió “mesures disciplinàries” en relació amb els alumnes, per exemple, als articles 142.6.b. i 150.2.e]

2. Mesures disciplinàries.
—Correspon al director del centre públic garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents (LEC, 142.6.b. i D_dir, 7.b). En l’exercici d’aquesta funció, el director o directora del centre té la facultat d’intervenció, directa o per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir funcions d’arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa (D_dir, 7.b).

—És funció del director del centre concertat adoptar les mesures disciplinàries pertinents respecte dels alumnes davant de problemes greus de convivència en el centre (LEC, 150.2.e).

—La direcció del centre públic ha de comunicar al ministeri fiscal qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès per qualsevol persona de la comunitat educativa en el centre o en relació directa amb la seva activitat, sense perjudici de la continuïtat de les accions correctores previstes en aquest Decret per a l’alumnat i en la regulació disciplinària d’aplicació als treballadors del centre d’acord amb el que preveuen les lleis (D_aut, DA 19.1). 3. Caràcter disciplinari de les sancions dels alumnes. Per aplicació d’una resolució sancionadora de caràcter disciplinari es pot produir un canvi de centre (LEC, 48.6). [És més freqüent l’ús de ”mesures / accions correctores i sancionadores” en lloc de “disciplinàries”, referides als alumnes.]

4. Règim disciplinari dels funcionaris.
—L’òrgan competent pot adoptar mesures cautelars d’acord amb el règim disciplinari (D_aut, 50.5 i D_dir, 12.3).
—En l’exercici de la direcció de centres en els llocs reservats al personal directiu professional docent continua sent aplicable el règim disciplinari dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat (D_dir, 40.4). 5. Procediment disciplinari sumari en matèria de personal. Correspon al director o directora del centre públic imposar sancions disciplinàries per les faltes lleus comeses pel personal del centre en relació amb els seus deures i obligacions. Ha de fer-se pel procediment disciplinari sumari (D_aut, 50.4 i D_dir, 12.1 i 12.2). 6. Expedient disciplinari. Correspon al director o directora proposar la incoació d’expedient disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en relació amb els seus deures i obligacions. Sense perjudici que l’òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d’acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l’adopció de mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui imprescindible per garantir la prestació adequada del servei educatiu. Aquestes mesures poden suposar la reassignació de tasques docents de la persona afectada. En aquests casos, i amb l’audiència prèvia de la persona interessada, se li assignaran tasques complementàries, concordants amb la seva categoria professional i titulació, en la part de l’horari afectada per les mesures organitzatives provisionals (D_aut, 50.5 i D_dir, 12.3). 7. Expedient contradictori i no disciplinari.

—Correspon al director del centre públic proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d’incompetència per a la funció docent palesada en el primer any d’exercici professional, i també en els supòsits d’incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició, d’acord amb el procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta s’ha de basar en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència (D_dir, 10.c).

—També li correspon proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a conseqüència de l’avaluació de l’activitat docent, d’acord amb el procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta ha de basar-se en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència (D_dir, 10.d). 8. Revocació del nomenament de director.

—L’incompliment de funcions inherents a la direcció del centre pot comportar la revocació motivada del nomenament per part de l’Administració [que no sempre és conseqüència d’una sanció disciplinària.] En tot cas, la resolució de revocació s’emet després de la instrucció d’un expedient contradictori, amb l’audiència prèvia a la persona interessada i escoltat el consell escolar, sense perjudici de les mesures cautelars que puguin derivar de l’eventual incoació d’un expedient disciplinari. La proposta motivada del consell escolar ha de ser aprovada per majoria absoluta dels seus membres [majoria insuficient, al meu entendre, ja que l’article 127.e) LOE preveu una majoria de dos terços] (D_dir, 22.1.d).

—Quan de la resolució ferma d’un expedient disciplinari per incompliment greu o molt greu de deures o obligacions inherents al càrrec de director en resulti la revocació del nomenament del director o la directora, la persona afectada no podrà participar en concursos de selecció de directors durant el termini de dos anys, en el cas de falta greu, i de tres anys, en el cas de falta molt greu (D_dir, 22.2). 9. Mesures no sancionadores. Correspon al director o directora del centre, en el marc dels sistemes de control de la jornada i l’horari del personal, resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades. A aquests efectes, sense perjudici de la sanció disciplinària que pugui correspondre, ha de comunicar periòdicament al director o directora dels serveis territorials o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona la part de jornada no realitzada que determina la deducció proporcional d’havers corresponent. Aquesta deducció no té caràcter sancionador. Així mateix, la direcció ha de comunicar les jornades no treballades quan el personal del centre exerceixi el dret de vaga, als efectes d’aplicar les deduccions proporcionals d’havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció (D_aut, 50.3 i D_dir, 11.2).

[Vegeu “expedient disciplinari”, “mesures correctores”, “normes de convivència” i “sanció”.]

Distribució [Aquest concepte s’utilitza en contextos molt diversos, però quasi sempre està directament lligat a l’autonomia del centre.]

1. Distribució dels recursos econòmics del centre. La gestió dels centres públics és responsabilitat de la direcció de cada centre i l’autonomia comprèn, entre altres aspectes, la distribució i l’ús dels recursos econòmics del centre. (LEC, 99.1.c). 2. Distribució d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

—Per a cada zona educativa, la comissió de garanties d’admissió ha de garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu entre tots els centres (LEC, 46.2.b).

—S’ha d’oferir lloc escolar als alumnes en el marc de la disponibilitat de places i les preferències de centre explicitades per les famílies en la corresponent sol·licitud i de l’adequada distribució dels alumnes (LEC, 49.3).

—En cadascuna de les zones educatives s’ha de garantir, per mitjà dels centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya, una oferta suficient de places en els ensenyaments obligatoris, amb una distribució equilibrada dels alumnes, d’acord amb el que estableix l’article 44, i una previsió dels serveis educatius corresponents (LEC, 176.2).

3. Distribució de les àrees i matèries per cicles i cursos. Les mesures organitzatives i de gestió específiques del currículum poden afectar variables com l’ús del temps i dels espais, l’agrupament de l’alumnat i els criteris d’assignació de docència al professorat, l’ús dels recursos didàctics, la utilització de la biblioteca escolar i la formació del professorat i d’acord amb el que determinin els decrets d’ordenació curricular aplicables, la distribució de les àrees i matèries per cicles o cursos (D_aut, 14.2).

4. Distribució de la dedicació horària setmanal a les activitats escolars. El Govern ha d’establir la jornada ordinària i les jornades especials dels funcionaris docents, la distribució ordinària de la dedicació horària setmanal a les activitats escolars en el centre i la participació en les activitats extraescolars i complementàries (LEC, 135.1). Distribuït (lideratge) [Vegeu “lideratge”.]

Diversificació curricular (programes de)
Definició. L’ordenació de l’educació secundària obligatòria ha d’establir programes de diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació. Aquests programes poden comprendre activitats regulars fora dels centres, en col·laboració, si escau, amb les administracions locals, i s’han de portar a terme amb les mesures de garantia que es determinin per reglament (LEC, 59.4).

1 comentari:

  1. Quizás hace ya mucho tiempo desde que se publicó este artículo, pero me surge una duda ¿tiene caducidad el expedient contradictori i no disciplinari? ¿Le es de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

    ResponElimina