dilluns, 10 de gener del 2011

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (26) [Diversitat - Docència - Documents]

Diversitat

1. Àmbit. Diversitat dels alumnes i dels ensenyaments.

2. Principi organitzatiu d’atenció educativa.
[Vegeu “atenció a la diversitat”.]

3. Diversitat dels ensenyaments.
—Per raó de la diversitat dels ensenyaments o dels torns horaris, la direcció del centre pot encarregar funcions de les esmentades a l’apartat anterior a un òrgan unipersonal de direcció addicional que, en aquest cas, es podrà denominar cap d’estudis dels ensenyaments o torns que correspongui (D_aut, 32.3).
—El Govern determina l’import màxim anual que s’assigna a cada centre per la totalitat dels complements retributius a què fa referència la disposició addicional vint-i-dosena atenent variables de dimensió i complexitat dels centres, així com de diversitat de tipologies dels ensenyaments que imparteix (D_aut, 43.1).
—L’exercici de la direcció ha de ser retribuït amb el complement de lloc de treball o funció docent que correspongui, d’acord amb les quanties que determini el Govern atenent criteris de dimensió, complexitat del centre i diversitat dels ensenyaments que s’hi imparteixen (D_dir, 30.2).


Docència

1. Àmbits. [En relació amb la docència cal diferenciar dos àmbits separats: l’un emmarcat per l’exercici de la docència (exercir la docència), que té com a funció encarregar-se de la docència (= tenir l’encàrrec de la docència), per tenir aptitud per a la docència, i que s’identifica amb la funció docent; l’altre, el suport a la docència, atribuït a altres professionals d’atenció educativa, amb funcions diferents de les pròpies de la docència directa.]

2. Exercir la docència = Impartir ensenyaments (també, “impartir docència”).
—El professorat que imparteix ensenyaments en la modalitat d’educació no presencial ha de tenir la titulació requerida per a cada etapa educativa i ha d’acreditar la capacitació per a exercir la docència emprant mitjans telemàtics i els altres recursos propis de l’educació no presencial (LEC, 55.5).
—Alguns llocs de treball docents tenen requisits addicionals o perfil propi, d’experiència o de titulació, perquè tenen l’encàrrec d’impartir ensenyaments superiors d’arts o en els ensenyaments artístics finalistes de caràcter professionalitzador (LEC, 66.3.d).
—Els cossos docents agrupen funcionaris capacitats per llur especialitat docent per a exercir la docència en les diferents etapes i els ensenyaments (LEC, 112.1).
—Per a assolir la categoria superior de sènior cal superar un procés selectiu en el qual es comprovin els mèrits docents i formatius, l’exercici de la docència i els coneixements de l’especialitat (LEC, 132).
—Els funcionaris docents poden participar, tant a les universitats com als centres públics, en la impartició i la tutoria dels ensenyaments universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la docència (LEC, 133.3).
—Entre els requisits per participar en el procediment de selecció de directors, cal haver impartit docència directa com a funcionari de carrera en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta (D_dir, 14.1.b).
—En determinats supòsits, i d’acord amb els criteris establerts pel Departament d’Educació, la direcció d’un centre pot quedar exempta de l’obligació d’impartir docència directa (D_dir, 30.6).
—L’exercici de la direcció de centres en els llocs reservats al personal directiu professional docent permet no impartir docència directa (D_dir, 40.3)

3. Aptitud per a la docència.
—La formació inicial del professorat ha de garantir l’aptitud per a la docència i s’ha d’ajustar a les necessitats de titulació i de qualificació que requereix l’ordenació general del sistema educatiu (LEC, 109.1).
—El procés de selecció del director ha de valorar de manera objectiva, entre altres mèrits, els relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la gestió i la docència (D_dir, 13.3 i 17.1).

4. Encarregar-se de la docència. El tutor està designat d’entre el professorat que s’encarrega de la docència (LEC, 80.2).

5. Assignació de docència al professorat.
—Les mesures organitzatives específiques poden afectar variables com l’ús del temps i dels espais, l’agrupament de l’alumnat i els criteris d’assignació de docència al professorat, entre d’altres (D_aut, 14.2).
—El director o directora del centre pot encarregar als òrgans unipersonals de direcció, als òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre funcions de gestió, coordinació i docència, sempre que siguin adequades a la seva preparació i experiència i tinguin caràcter transitori (D_aut, 44 i D_dir, 10.1.b).

6. Avaluació de l’exercici de la docència.
—En l’avaluació de l’exercici de la docència s’ha de prendre en consideració la implicació del professor o professora en la implementació de les propostes de millora derivades de l’avaluació del centre (D_aut, 60.1).
—El resultat positiu de l’avaluació de l’exercici de la docència condueix als reconeixements professionals que escaiguin sobre l’adquisició de graus docents en el professorat dels centres públics i sobre els elements de promoció professional docent en el professorat dels centres privats concertats (D_aut, 60.2).
—El resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència pot comportar la incoació d’un expedient contradictori i no disciplinari (D_dir, 10.1.c. i d).

7. Professionals de suport a la docència.
—El Departament ha de regular l’estructura i el funcionament dels serveis educatius, que són integrats per funcionaris docents especialitzats i, si escau, per professionals de suport a la docència (LEC, 86.2).
—La quantia del mòdul econòmic del concert per unitat escolar en centres ordinaris pot comprendre quantitats assignades al pagament del personal no docent de suport a la docència i, si escau, a una dotació addicional de personal docent (LEC, 205.8)

8. Serveis didàctics de suport a la docència.
—Entre altres funcions, els serveis educatius han de facilitar l’accés dels centres i del professorat als recursos educatius, i facilitar-los serveis didàctics de suport a la docència (LEC, 86.2.d i 86.4).
—El Departament pot establir acords amb altres entitats per a prestar serveis educatius específics i serveis didàctics de suport a la docència, d’acord amb el que el Govern determini per reglament (LEC, 86.5).

[Vegeu “atenció docent”, “funció docent”, “personal docent”, “professorat”.]


Documents

1. Àmbit. Documentació administrativa (formal), documents acadèmics i pedagògics (documentació acadèmica), documents i procediments en la gestió econòmica dels centres públics, documents que precisen l’estructura i organització del centre.

2. Documentació acadèmica i pedagògica.
—Els centres han d’expedir la documentació acadèmica en català, sens perjudici del que estableix la Llei de política lingüística. La documentació acadèmica que hagi de tenir efectes a l’àmbit de l’Administració de l’Estat o en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic català, ha d’ésser bilingüe, en català i en castellà (LEC, 16.4).
—Es considera falta greument perjudicial per a la convivència en el centre educatiu la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics (LEC, 37.1.b).
—Els elements organitzatius que adoptin els centres en l’educació infantil han de contribuir específicament a documentar els processos individuals o de grup per compartir-los amb els infants i les famílies (LEC, 78.1).
—El dossier personal d’aprenentatge emmagatzema en suport digital i fa accessibles els documents i els objectes digitals que resulten de la producció intel·lectual de cada alumne o alumna durant el procés d’aprenentatge, des del darrer cicle de l’educació primària fins als ensenyaments postobligatoris. El contingut del dossier pot servir d’evidència en el procés d’avaluació (LEC, 89.3).
—Corresponen al director o directora del centre públic emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent i assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària del centre (LEC, 142.7.c. i e. i D_dir, 9.a. i c). També li correspon visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar continguts documentals arxivats en el centre (D_dir, 9.b) i la facultat de requerir del professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica que consideri necessària per deduir-ne les valoracions corresponents (D_dir, 6.g).
—Correspon al director o directora dels centres privats emetre certificacions i documents acadèmics (LEC, 150.2.d. i 154.2.d).
—Els inspectors d’educació, en l’exercici de llurs funcions, tenen l’atribució d’examinar i comprovar l’adequació dels projectes educatius i la resta de documentació acadèmica, pedagògica i administrativa dels centres i dels serveis educatius (LEC, 179.1.c).
—De la carta de compromís educatiu signada n’ha de quedar constància documental al centre i a la família (D_aut, 7.6).
—La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell escolar amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació (D_aut, 46.5).
—L’avaluació d’un centre ha de permetre, quan escaigui, revisar el projecte educatiu i les concrecions curriculars que conté, així com aquells altres documents que precisen l’estructura i organització del centre i, en els centres públics, el projecte de direcció (D_aut, 59.2).
—Per a l’elaboració del projecte de direcció, les persones candidates poden consultar la documentació relativa al centre a la direcció del qual opten en el mateix centre i en les seus dels serveis territorials del Departament d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona (D_dir, 15.4).

3. Documentació administrativa del centre.
—Les delegacions de funcions de la direcció del centre en el o la cap d’estudis i en el secretari o la secretària es formalitzen en resolució de la direcció, que s’ha de comunicar al claustre i al consell escolar, arxivar com a documentació administrativa formal del centre educatiu públic i incorporar a les normes d’organització i funcionament (D_aut, DA 5.1).

4. Documentació de gestió econòmica.
—El Departament assessora les direccions dels centres en l’execució de la gestió econòmica i, conjuntament amb el departament competent en matèria de finances, determina el model comptable, el pla de comptes, els destinataris de la informació comptable, els documents acreditatius de la gestió econòmica i el procediment per a acreditar davant l’Administració l’aprovació de la liquidació del pressupost anual (LEC, 103.5 i D_aut, DA 7).
—Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de funcions, preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions (D_aut, 33.2).

[Vegeu “normes d’organització i funcionament”, que són un conjunt de documents administratius del centre.]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada