dijous, 27 de gener del 2011

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (28) [Entorn (del centre / de l'alumne) - Equip directiu]

Entorn (del centre / de l’alumne)

1. Àmbit. Entorn de convivència. Entorn social, productiu, sociocultural, socioeconòmic, laboral; realitat sociolingüística de l’entorn. Entorn territorial, empresarial. Institucions i entitats de l’entorn, accions educatives en l’entorn. La descoberta de l’entorn. Participació en entorns escolars ordinaris, entorns d’aprenentatge.

2. Entorn de convivència. Els centres, d’acord amb llurs projectes educatius, han de formular una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives (LEC, 20.1 i D_aut, 7.2).

3. Entorn de l’alumnat.
—El currículum s’orienta, entre altres finalitats, a capacitar els alumnes per a comprendre llur entorn i per a relacionar-s’hi d’una manera activa, crítica, cooperativa i responsable (LEC, 52.2).
—El currículum del primer cicle de l’educació infantil s’ha de centrar, entre d’altres continguts educatius, en les pautes elementals de convivència i relació social i la descoberta de l’entorn proper dels infants (LEC, 56.5).

4. Entorns escolars / entorns d’aprenentatge.
—Els projectes educatius dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats (LEC, 81.2).
—L’estructura i l’organització dels centres han de definir entorns d’aprenentatge que permetin el treball en xarxa i les diverses formes de transmissió de coneixement als grups classe, i també les activitats individuals de treball i estudi (LEC, 87).
—El projecte educatiu de cada centre ha de tenir en compte que la biblioteca escolar és un entorn d’aprenentatge que s’integra en els recursos del centre per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses àrees curriculars, i especialment de l’hàbit lector (LEC, 88.2).
—L’acord de coresponsabilitat inclou les singularitats del centre i el seu entorn (D_aut, 12.5)..

5. Entorn social.
—Els centres i els ajuntaments poden acordar d’elaborar conjuntament plans o programes socioeducatius que afavoreixin la major integració possible en l’entorn social dels objectius educatius i socials del centre (LEC, 40.1)
—Les administracions educatives han d’impulsar acords de col•laboració per a potenciar conjuntament accions educatives en l’entorn (LEC, 40.2).
—El projecte educatiu contribueix a impulsar la col•laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, i ha de tenir en compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials (LEC, 91.2 i D_aut, 4.2 i 11).
—El Govern ha de determinar el currículum del segon cicle de l’educació infantil de manera que permeti al centre educatiu un ampli marge d’autonomia pedagògica per fer possible que el primer ensenyament s’acordi amb el projecte educatiu del centre i s’adapti a l’entorn (LEC, 56.6).
—Els centres educatius públics i els centres concertats han de coordinar llurs actuacions amb les institucions i les entitats de l’entorn (LEC, 18.2).
—En tot cas, el projecte educatiu de cada centre ha de determinar la relació amb els alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en l’entorn social (LEC, 93.4).
—El director ha de promoure la implicació activa del centre en l’entorn social (D_dir, 7.g).
—L’Administració educativa de la Generalitat ha de promoure la implicació activa dels centres en l’entorn i una cooperació entre tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya (LEC, 158.3.c).
—El projecte lingüístic es concreta a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn (LEC, 91.4.e i D_aut, 5.1.e).
—Corresponen al consell escolar aprovar els criteris de col•laboració amb altres centres i amb l’entorn (LEC, 148.3.l. i 152.2.i).
—La coordinació del personal docent d’un centre públic s’ha d’orientar, en el marc del projecte educatiu, a assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s’hi imparteixen i adequar-los a les necessitats de l’entorn i context sociocultural (D_aut, 40.1.a).

6. Entorns socioeconòmics o culturals desfavorits.
—Per a satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals, el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal (LEC, 198.2). El Departament pot subvencionar l’escolarització d’infants en llars d’infants de titularitat privada que desenvolupen l’activitat amb finalitat essencial de servei, atenent, entre d’altres criteris, la satisfacció de necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals (LEC, 198.3).
—El Departament d’Educació ha de prioritzar els acords de coresponsabilitat amb els centres que desenvolupin estratègies orientades a assegurar l’equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de característiques socioeconòmiques i culturals especialment desafavorides o singulars (D_aut, 12.2).

7. Entorn laboral / productiu / empresarial.
—Els programes de qualificació professional inicial es poden portar a terme en centres educatius, en espais dependents dels ens locals i en entorns laborals, d’acord amb el que sigui establert per reglament (LEC, 60.4).
—Per definir o actualitzar el projecte educatiu, cada centre ha de tenir en compte les característiques socials i culturals del context escolar i, quan escaigui, de l’entorn productiu (D_aut, 4.3).
—Correspon als municipis la programació dels ensenyaments de formació professional i la coordinació amb l’entorn territorial i empresarial (LEC, 159.3.a).


Equip directiu

1. Definició.
—L’equip directiu és un òrgan de govern dels centres públics. Integren l’equip directiu el director, el secretari, el cap d’estudis i els que s’estableixin per reglament o en exercici de l’autonomia organitzativa del centre. És l’òrgan executiu de govern dels centres públics i ha de treballar d’una manera coordinada en el compliment de les seves funcions (LEC, 139.1.c. i 2 i 147.2; D_aut, 35.1 i 2).
— L’equip directiu de la ZER, òrgan executiu de govern de la ZER, està integrat pels tres òrgans de govern unipersonals de la zona i, com a mínim, per la direcció de cadascuna de les escoles (D_aut, DA 15.5).

2. Funcionament.
—Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció (LEC, 147.3 i D_aut, 35.1) i han de retre comptes dels resultats de la gestió del personal destinat al centre i han de preparar propostes per millorar aquesta gestió (D_aut, 50.2).
—Els òrgans unipersonals de coordinació responen davant de l’equip directiu de l’exercici de les seves funcions (D_aut, 41.2).
—L’equip directiu impulsa i coordina l’aplicació del projecte educatiu i gestiona el projecte de direcció de la ZER (D_aut, DA 15.5).

3. Substitució temporal de membres de l’equip directiu dels centres públics. El funcionari o funcionària docent d’un centre públic que, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, sigui nomenat temporalment per substituir la baixa del titular o la titular d’un òrgan unipersonal de direcció o coordinació del centre té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i les mateixes obligacions que té el titular o la titular de l’òrgan (LEC, DA 24), a partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal (D_aut, 36).

4. Lideratge distribuït. Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels centres públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en equip d’acord amb el que s’estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels membres de l’equip directiu (D_dir, 3.2).

5. Direcció del centre.
—El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 (LEC, 147.4).
—Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu (LEC, 147.6 i D_aut, 37.2) i coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre d’acord amb les previsions de la programació general anual, amb la col•laboració de l’equip directiu (D_dir, 6.e).
—El director ha de coordinar l’aplicació de la programació general anual del centre amb la resta de l’equip directiu (D_dir, 8.b).

6. Claustre del professorat. El claustre del professorat ha de donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del centre (LEC, 146.2.g) i per al compliment del projecte de direcció (D_aut, 48.2).

7. Consell escolar. Al consell escolar li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció (D_aut, 46.1).

[Vegeu “consell de direcció”.]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada