dilluns, 6 de juliol del 2009

El complement del lloc de treball

[article 136 del Projecte de llei d’educació]

Una de les disfuncions en l'aplicació del sistema retributiu docent des de l'aprovació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, ha estat que els dos complements creats per aquella llei, el complement de destinació i el complement específic, lligats a les funcions desenvolupades en el lloc de treball en el cas dels funcionaris de l'Administració, es van relacionar amb el cos docent, no amb el lloc de treball.

Però aquesta aplicació de les retribucions complementàries docents de manera diferent a la resta de funcionaris de l'Administració pública ha comportat que no hagin tingut l'oportunitat de consolidar una carrera professional mitjançant el canvi de lloc de treball, ja que els nivells del complement de destinació docent han estat sempre lligats al cos i no al lloc de treball. El mateix ha passat amb el complement específic, relacionat amb el cos del funcionari o amb la qualificació personal del docent, no amb el lloc de treball ocupat.

De tot això la principal conseqüència ha estat un gran uniformisme en el sistema retributiu, que ha homogeneïtzat les retribucions dintre de cada col·lectiu, sense tenir en compte en absolut els indicadors relacionats amb el lloc de treball: "l'especial dificultat tècnica, la responsabilitat, la dedicació…" (article 23.3.b. de la Llei 30/1984) ni les condicions en què es desenvolupa la feina.

L'article 136.1.c) del Projecte de llei d'educació trenca totalment aquesta situació: per una banda, desapareixen els dos complements esmentats, l'específic i el de destinació, i per l'altra se'n crea un de nou, denominat "complement de lloc de treball o funció docent", que a més de retribuir els criteris mencionats abans (l'especial dificultat tècnica, l'especial dedicació o la responsabilitat) n'afegeix de nous: "la innovació i la recerca educativa i la implicació en el millorament dels rendiments escolars".

Una altra novetat d'aquest nou complement retributiu, a diferència del que succeeix actualment amb el complement específic, és la possibilitat de percebre "més d'un d'aquests conceptes per part d'un mateix funcionari o funcionària docent", en les condicions que el Govern determini.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada