dimecres, 8 de juliol del 2009

L'excel·lència educativa

[article 43.2 del Projecte de llei d'educació]

A la qualitat i l'equitat presents reiteradament a la LOE, la Llei d'educació afegeix com a nou concepte educatiu el principi d'excel·lència, importat directament del Pacte nacional per a l'educació (PNE), tal com es reconeix expressament al preàmbul del text legal:

"El Pacte constitueix un referent ineludible de la Llei d'educació, que per mitjà del Servei d'Educació de Catalunya fa seu el compromís de millora que s'hi va plasmar, amb la voluntat concorde amb la societat catalana de fer possibles al mateix temps els objectius d'equitat i d'excel·lència."

Al PNE es va constatar que "encara som lluny dels estàndards europeus pel que fa […] als nivells d'excel·lència del sistema" (pàg. 6) i entre els objectius de la gestió dels recursos públics es van destacar "l'equitat educativa, l'eficàcia i l'excel·lència del servei educatiu i l'eficiència" (pàg. 51), principis tots ells relacionats amb la qualitat del sistema educatiu.

L'excel·lència, en sentit propi, significa "qualitat superior" i també "qualificació màxima", és a dir, "qualitat que sobrepassa (excel·leix) tots els altres, que es distingeix per la seva superioritat" i també "que es converteix en referent de molts altres". En definitiva, l'excel·lència és el grau màxim de la qualitat i, per tant, habitualment apareix en els mateixos contextos que altres conceptes, com "qualitat" i "equitat", que són objectius que ha d'assolir el sistema educatiu:

- "La qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l'excel·lència, en un context d'equitat" (article 2.1.g);

- "El Govern ha de garantir que la prestació del Servei d'Educació de Catalunya esdevingui un referent de qualitat en el procés d'assoliment de l'equitat i l'excel·lència" (article 43.2);

- "[…] i continguts educatius de qualitat, […] orientats a potenciar l'excel·lència dels aprenentatges i a facilitar el funcionament dels centres" (article 89.2);

"Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars siguin referent de qualitat educativa i d'assoliment dels objectius d'excel·lència i d'equitat que aquesta llei determina" (article 93.1).

La Llei d'educació converteix la "qualitat pedagògica" i la "cerca de l'excel·lència" en principis que defineixen els centres públics (article 93.3), i en aquesta mateixa direcció de la millora del sistema educatiu aquells centres educatius que "acreditin bones pràctiques educatives" rebran la qualificació de "centres de referència educativa", d'acord amb el marc reglamentari que ha d'establir el Govern (article 85).

Per a fer possible el millorament dels resultats educatius el preàmbul de la Llei fixa el propòsit de "facilitar el marc institucional estable i adequat per a la millora sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu català", finalitat que es concreta, al llarg de tota la Llei, reforçant l'autonomia dels centres, potenciant els instruments d'avaluació i incrementant progressivament els recursos econòmics:

- "L'autonomia dels centres s'orienta a assegurar l'equitat i l'excel·lència de l'activitat educativa" (articles 90 i 77.1.d);

- "(Finalitats de l'avaluació del sistema educatiu) […] millorar la qualitat, l'eficiència i l'equitat del sistema educatiu" (article 182.2.a);

- "El Govern, a fi d'assolir els objectius d'aquesta llei, ha d'incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els països europeus que excel·leixen en educació, ha de situar progressivament durant els propers vuit anys la despesa educativa a l'entorn, com a mínim, del 6% del producte interior brut" (disposició final segona).

És evident que sense els recursos econòmics necessaris no serà possible atendre "els objectius d'equitat i d'excel·lència del Servei d'Educació de Catalunya i els altres objectius de caràcter específic que estableixi el Govern" (article 197.2) i amb aquesta finalitat aquest mateix article preveu l'elaboració periòdica d'un pla econòmic, directament relacionat amb la disposició final segona, que pren com a referència l'excel·lència en educació dels països europeus, igual que havia fet el PNE en considerar que l'educació catalana estava "lluny dels estàndards europeus pel que fa als nivells d'excel·lència del sistema".

Una part d'aquests recursos permetrà la implantació del nou complement per retribuir "la implicació (del professorat) en el millorament dels rendiments escolars" (article 136.1.c), que ja he comentat en la nota sobre el complement del lloc de treball, i que està directament relacionat amb l'assoliment per part del professorat de nivells superiors en la qualitat educativa amb l'objectiu final d'arribar a l'excel·lència.

1 comentari:

  1. Me sembla interessant i positiu que determinada terminologia sobre qualitat apareixi de forma natural en l'articulat d'una llei com la LEC. Hem de reconèixer que Qualitat i Gestió són d'aquestes paraules "mal vistes" entre el col·lectiu docent poc avesat a fer extensiu a l'àmbit educatiu conceptes ben arrelats des de fa temps en la teoria de les organitzacions. Des del meu punt de vista està clar que caldrà temps per modificar substancialment determinats tabús al voltant de la governança escolar i espero que la LEC sigui en aquest sentit una eina útil.

    Salutacions cordials,

    marià :-)

    ResponElimina