dilluns, 13 de juliol del 2009

Nous perfils dels llocs de treball docents i el projecte educatiu

Al llarg del text de la llei, de manera molt asistemàtica apareixen nous tipus de llocs de treball docents, que no sempre estan recollits a l'article 114 en què es regulen, de manera general, les plantilles de professorat dels centres i dels serveis educatius.

Entre els llocs de treball docents podem considerar "específics" aquells que, a diferència dels llocs ordinaris, tenen assignats "requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent" (article 102.2). Aquests requisits reben la denominació de "addicionals" en tant que s'afegeixen als requisits d'ocupació de tots els tipus de llocs, siguin ordinaris o no: són requisits "generals" les especialitats docents i el coneixement de català. Els llocs específics es caracteritzen per tenir requisits addicionals que conformen un perfil propi de l'ocupant del lloc: una "titulació específica o la formació acreditada" (article 114.2.b), és a dir, un perfil professional, adequat sempre a les necessitats educatives dissenyades en el projecte educatiu del centre.

De manera reiterada, la Llei justifica aquests requisits específics d'alguns llocs de treball per la seva relació amb el projecte educatiu del centre. Així, el perfil dels llocs específics es dedueix de "les necessitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre" (article 102.2), es fixa "d'acord amb el projecte educatiu del centre" (article 114.2.b), i en definitiva, és el Departament qui "pot establir requisits o perfils propis per a llocs de treball de la plantilla docent definits d'acord amb el projecte educatiu del centre", sempre a proposta del director/a (article 114.3). Així, el perfil específic d'alguns llocs de treball té la finalitat "d'assegurar la continuïtat del projecte educatiu" (article 115.1).

En una paraula, aquest caràcter de llocs de treball lligats al projecte educatiu és el que defineix la naturalesa i la denominació mateixa d'una nova tipologia de llocs docents, els de provisió especial definits en funció del projecte educatiu: "els llocs d'especial responsabilitat que donen suport als òrgans de govern del centre per al desenvolupament del projecte educatiu" (article 115.2), i que poden ser ocupats pel professorat destinat al centre mitjançant un canvi d'adscripció interna, i per professorat destinat a altres centres, des del quals poden accedir pel procediment de provisió especial regulat en l'article 124.

Per una altra banda, també consten a la llei altres tipus de llocs docents no ordinaris: els "llocs singulars dels serveis educatius" (disposició addicional novena) i els llocs amb requisits específics no lligats al projecte educatiu, com ara els llocs de treball per impartir els ensenyaments artístics superiors (articles 65.7 i 66.3.d), "amb requisits addicionals o perfil propi, d'experiència o de titulació", un cop justificat el seu caràcter específic per les tasques assignades, corresponents a un nivell d'ensenyaments superiors, no per la seva relació amb el projecte educatiu.

A més dels llocs específics i dels d'especial responsabilitat, uns i altres amb una naturalesa lligada al projecte educatiu, la Llei d'educació preveu altres llocs docents, més propers a les tasques de direcció i gestió del centre. Així, la disposició addicional vint-i-vuitena, sobre la creació i regulació del centre singular per a l'educació no presencial, preveu llocs no reservats exclusivament a docents, a diferència dels llocs docents:

"2. En el centre per a l'educació no presencial, a més dels llocs amb atribucions docents, s'hi poden preveure, per a les tasques de direcció i gestió, llocs no reservats exclusivament a docents."

També la nova figura de l'administrador, que té les responsabilitats "d'assistir la direcció en la gestió administrativa i econòmica del centre i donar-li suport en l'exercici de les funcions corresponents" (article 140) ocupa "places" específiques, la provisió de les quals correspon al Departament.

Encara que no es digui d'una manera explícita, el desplegament de la Llei pot definir llocs de treball específics per a la direcció, en la mesura que el règim jurídic del personal directiu docent, previst en l'article 116, pot incloure l'ocupació de llocs de treball directius, amb responsabilitats específiques i reservats únicament per als funcionaris docents que hagin assolit aquesta condició de directiu professional.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada