dijous, 16 de juliol del 2009

Les propostes dels directors en relació amb les plantilles docents

[articles 102.3, 114.3, 115.1, 142.4.f) del Projecte de llei d'educació]

Cal que ens plantegem, d'entrada, si la proposta de la direcció del centre en relació amb la plantilla docent s'ha de considerar un tràmit que vincula l'aprovació de les plantilles per l'Administració educativa o si, simplement, som davant un requisit formal del procediment d'aprovació de les plantilles, que no condiciona la decisió final de l'Administració.

En no haver-hi cap previsió expressa a la Llei, hem de deduir que aquestes propostes no vinculen l'Administració, però això no vol dir que siguem davant uns informes facultatius (segons preveu l'article 83 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú), ja que la Llei d'educació relaciona directament aquestes propostes dels directors amb el contingut i objectius del projecte educatiu del centre, i en aquest sentit, en la mesura que els perfils i requisits dels llocs de treball proposats siguin la concreció dels principis i finalitats del projecte educatiu, l'Administració no pot deixar, discrecionalment, de tenir-los en compte en el moment de l'aprovació de les plantilles.

Aquestes propostes no tenen a veure únicament amb els llocs de treball específics de l'article 115, ja que el legislador ha atribuït al director la responsabilitat de "proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives" (article 142.5.f), és a dir, la proposta del director sobre la plantilla del seu centre abasta tots els llocs de treball, siguin ordinaris, específics o d'especial responsabilitat. De manera puntual, l'apartat g) d'aquest mateix article 142.5 atribueix al director la funció de "presentar les propostes a què fa referència l'article 115", que són els llocs docents amb perfils propis i de naturalesa especial, amb sistemes de provisió diferents als dels llocs ordinaris.

Almenys en tres ocasions es recull a la Llei la competència de l'Administració de fixar la plantilla de professorat (articles 102.3, 114.4 i 114.7), però sempre amb la intervenció del director que ha d'elaborar la corresponent proposta, en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu:

- L'Administració educativa fixa la plantilla de personal de cada centre públic a proposta de la direcció del centre (article 102.3);
- "La direcció de cada centre públic pot proposar al Departament, en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents per als quals sigui necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent" (article 102.2);
- "El Departament, a proposta del director o directora, pot establir requisits o perfils propis per a llocs de treball de la plantilla docent definits d'acord amb el projecte educatiu del centre" (article 114.3);
- "L'Administració educativa, a proposta de la direcció del centre, i d'acord amb el procediment i les condicions que el Govern estableixi, pot determinar a quins llocs de la plantilla docent s'atorga un perfil específic a fi d'assegurar la continuïtat del projecte educatiu" (article 115.1).

El projecte educatiu també és l'instrument que habilita el director a "assignar al professorat [...] les responsabilitats de direcció, gestió i coordinació docent que requereixi l'aplicació del projecte educatiu, que han d'ésser adequades a la seva preparació i experiència" (article 114.5), és a dir, sempre que siguin apropiades al seu perfil professional, que és el nucli sobre el qual pivota tot aquest entramat de requisits, condicions de formació, titulació o experiència del professorat.

De manera semblant, la Llei autoritza el Govern a determinar les circumstàncies per les quals els funcionaris docents poden "desenvolupar funcions docents en etapes o ensenyaments diferents dels assignats al seu cos" (article 112.3), d'acord amb el seu perfil professional (atenent als requisits de titulació, formació o experiència que s'estableixin en cada cas).

Per finalitzar, també trobem la funció de proposar perfils específics en el nou organisme autònom creat per la Llei, l'Institut Superior de les Arts, que, entre altres funcions, té la de proposar al conseller uns perfils específics "de requisits addicionals o perfil propi, d'experiència o de titulació, per a accedir als llocs de treball docents que tenen l'encàrrec d'impartir ensenyaments superiors d'arts […]" (article 66.3.d).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada