dijous, 18 de novembre del 2010

Lèxic de l'autonomia dels centres educatius (1)

Estic preparant des de fa unes setmanes un curs de formació sobre l'autonomia dels centres educatius, que impartiré l'any 2011 i, per a aprofundir en l'anàlisi dels textos que comentaré al llarg del curs m'he confegit un lèxic dels conceptes relacionats amb l'autonomia. A partir d'avui, aprofitaré el material que ja he analitzat, per a oferir-vos en el blog un recull de les principals paraules que intervenen en el desenvolupament de l'autonomia dels centres tant a la legislació educativa, LEC i LOE, com en els dos decrets ja aprovats en què es concreta aquesta matèria.

El lèxic inclou en cada entrada, a més de les novetats principals que introdueix la LEC i els dos decrets de desplegament, una breu referència a l'àmbit del contingut de cada concepte i la seva relació amb altres conceptes, tot posant-lo en relació amb la normativa anterior a la LEC, si escau. No hi posaré sempre definicions dels conceptes, que són més pròpies d'un diccionari o d'un glossari, sinó que a partir dels textos normatius extrauré una descripció de cada paraula (en els diferents àmbits de l'autonomia en què s'utilitza, així com la seva relació amb altres termes i l'ús en els diferents contextos més freqüents) amb l'objectiu de tenir una visió de conjunt de les innovacions que s'han introduït en la regulació de l'autonomia. Les referències entre les diferents paraules relacionades més directament, ens permetran dibuixar una xarxa conceptual de tots els elements entrelligats que permeten definir l'autonomia dels centres educatius.

La meva intenció, per tant, no és construir un vocabulari en sentit clàssic amb les definicions dels conceptes, definicions que podeu trobar, amb facilitat, als diccionaris o al Glossari del Departament, sinó destacar els aspectes nous que introdueixen les paraules més destacades que conformen el context, el contingut i l'estructura conceptual de l'autonomia dels centres, referida sempre a la normativa vigent, en el context dels decrets d'autonomia [= D_aut] i de la direcció dels centres públics [= D_dir] que han desplegat la LEC.

A aquest lèxic de l'autonomia dels centres hi dedicaré moltes notes d'aquest blog, atesa l'extensió del vocabulari emprat en la normativa, la qual cosa no impedirà que, de tant en tant, per no avorrir-vos massa amb aquesta anàlisi filològica del text jurídic, alguna setmana interrompi la sèrie per intercalar-hi algun altre tema que pugui ser d'actualitat.

Acció educativa del centre (o de la ZER)

1. Àmbit. L'acció educativa engloba les activitats educatives i el conjunt dels aspectes educatius del centre (D_aut, 48.1), i és responsabilitat del director (D_dir, 7) i del claustre de professorat, com a òrgan de participació en el control i la gestió de l'acció educativa del centre (D_aut, 29.1 i DA 15.6).

2. Marc de la convivència. L'aplicació de les mesures correctores i sancionadores de l'alumnat s'inscriu en el marc de l'acció educativa (LEC, 31.2 i D_aut, 24.1).

3. Avaluació del centre. L'avaluació dels centres relaciona els resultats educatius amb els processos d'ensenyament i aprenentatge, els recursos, els objectius i els indicadors de progrés del projecte educatiu, en el context en què es desenvolupa l'acció educativa (D_aut, 55.1).

[Vegeu també "activitats educatives" i "processos d'ensenyament i aprenentatge".]

Acció tutorial

1. Àmbit. L'acció educativa a l'educació bàsica comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha de contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament de llur personalitat i els ha de prestar l'orientació de caràcter personal, acadèmic i, si escau, professional que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social, en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d'acord amb la seva edat (LEC, 57.7 i D_aut, 15.1).

A l'educació secundària obligatòria l'acció tutorial ha d'incorporar elements que permetin la implicació dels alumnes en llur procés educatiu, i al batxillerat ha de reforçar l'orientació de caràcter personal, acadèmic i professional als alumnes (LEC, 59.5 i 61.6).

2. Autonomia pedagògica. En l'exercici de l'autonomia pedagògica, els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya han de determinar les característiques de l'acció tutorial (LEC, 97.3), que forma part del projecte educatiu del centre (LEC, 91.4.a, LOE, 121.2, D_aut, 5.a).

3. Responsables

 • El claustre del professorat té la funció d'establir directrius per a l'acció tutorial (LEC, 146.2.c).
 • El director ha de dirigir i assegurar l'aplicació dels plantejaments del projecte educatiu inherents a l'acció tutorial (D_dir, 6.c).
 • El tutor o tutora de cada alumne és responsable immediat de l'acció tutorial individual i col·lectiva (D_aut, 38.2 i 3).

[Vegeu "tutor/a".]

[El "pla d'acció tutorial" no apareix esmentat, ni una sola vegada, ni en la LEC ni en els decrets d'autonomia i de direccions.]

Acords(i decisions d'organització i funcionament)

[Vegeu "normes d'organització i funcionament del centre".]

Acords de coresponsabilitat

1. Àmbit. En exercici de l'autonomia, els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya poden establir acords de coresponsabilitat amb l'Administració educativa per desenvolupar l'aplicació del projecte educatiu (LEC, 92.1 i D_aut, 12.1). L'acord de coresponsabilitat inclou el pla d'actuació, les singularitats del centre i el seu entorn i els recursos addicionals associats, si escau (LEC, 92.2 i D_aut, 12.5).

2. Recursos addicionals i contracte programa. Els recursos addicionals o mitjans necessaris per a l'aplicació del pla, que han de permetre als centres una programació pluriennal, s'aporten en funció de les característiques socioeconòmiques de la zona, la tipologia de les famílies dels alumnes i els continguts de l'acord de coresponsabilitat que se signi, i s'articulen per mitjà de contractes programa (LEC, 48.5 i 92.6 i D_aut, 12.6).

3. Projecte educatiu. Les normes d'organització i funcionament del centre han d'incloure la concreció de les previsions del projecte educatiu per orientar l'aplicació dels acords de coresponsabilitat (D_aut, 19.1.a).

4. Responsables. Correspon al consell escolar aprovar l'acord de coresponsabilitat i participar en l'avaluació de l'aplicació (D_aut, 12.3), avaluació que ha d'impulsar el director (D_aut, 31.3.a).

5. Retiment de comptes. El centre es compromet a aplicar el pla d'actuacions i a retre comptes a la comunitat escolar i a l'Administració educativa de l'assoliment dels objectius de l'acord de coresponsabilitat (LEC, 92.6 i D_aut, 12.6). Les direccions han de retre comptes a la comunitat escolar de l'aplicació dels acords de coresponsabilitat, mitjançant els pertinents processos d'avaluació (D_dir, 2.3).

6. Avaluació del centre. L'avaluació del centre abasta, entre altres aspectes, l'aplicació dels acords de coresponsabilitat (D_dir, 6.f), que ha de permetre revisar-los (D_aut, 59.2.c)., i la seva renovació resta subjecta al resultat de l'avaluació (D_aut, 12.7). El projecte de direcció ha d'incorporar els indicadors corresponents a l'acord de coresponsabilitat (D_dir, 25.4 i 26.2).

[Vegeu "contracte programa".]

Activitat educativa

1. Àmbit. L'activitat educativa, en singular, es refereix a l'activitat educativa no universitària del sistema educatiu (LEC, 8.2) i a l'activitat educativa del centre (entre altres, LEC, 23, 24.2, 84.1, 86.3), com a conjunt de les activitats educatives del centre.

2. Projecte educatiu. L'autonomia dels centres s'orienta a assegurar l'excel·lència de l'activitat educativa (LEC, 90.3). El Departament ha d'afavorir els projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya (LEC, 84.1). Les normes d'organització i funcionament dels centres han d'afavorir el compromís dels alumnes en l'activitat educativa (LEC, 23).

3. Participació dels alumnes. Les associacions d'alumnes tenen per finalitat essencial promoure la participació dels alumnes en l'activitat educativa (LEC, 24.2).

4. Innovació i millora. El Departament ha de facilitar als centres educatius l'accés a serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l'activitat educativa (LEC, 89.1). L'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació ha de realitzar recerca i prospecció sobre tendències i polítiques que poden influir en la innovació de l'activitat educativa (LEC, 190.1.f).

5. Suport. Entre altres funcions, els serveis educatius donen suport a l'activitat educativa, per mitjà de l'assessorament psicopedagògic als centres, al professorat, als alumnes i a les famílies (LEC, 86.3).

Activitats educatives / activitats del centre

1. Àmbit. El currículum guia les activitats educatives escolars, en concreta les intencions i proporciona guies d'acció adequades al professorat, que té la responsabilitat última a l'hora de concretar-ne l'aplicació (LEC, 52.1). La programació general anual ha d'incloure també les activitats i serveis que es presten durant tot l'horari escolar (D_dir, 8.b).

2. Tipologia: escolars, lectives, formatives, individuals de treball i estudi, complementàries, extraescolars, orals, escrites.

3. Participació dels alumnes i de les mares i pares. Les associacions de pares i mares i les associacions d'alumnes tenen per finalitat essencial promoure i facilitar la participació en les activitats del centre (LEC, 26.2; D_aut, 8.2). El tutor ha de vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del centre (LEC, 29.2.b; D_aut, 15.2). Entre els deures dels alumnes figuren participar en les activitats educatives del centre (LEC, 22.1.b) i contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre (LEC, 22.2.c).

4. Llengua vehicular educativa. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, han d'ésser normalment en català (LEC, 11,2). El director ha de garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre (LEC, 142.5.d; D_dir, 6.d). Els mestres i els professors, en l'exercici de llur funció, han d'emprar normalment el català, tant en les activitats d'ensenyament i aprenentatge com en l'àmbit general del centre (LEC, 13.1). El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres (LEC, 12.3).

5. Carta de compromís educatiu. Els centres han d'expressar-hi els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives (LEC, 20.1; D_aut, 7.2). Els procediments de resolució dels conflictes de convivència han de garantir la continuïtat de les activitats del centre (LEC, 31.3.b).

6. Responsables

 • El professorat té la responsabilitat última a l'hora de concretar-ne l'aplicació de les activitats educatives escolars (LEC, 52.1) i fa el seguiment de les activitats escolars que li siguin encomanades (LEC, 104.2f).
 • El director ha d'orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre d'acord amb les previsions de la programació general anual (LEC, 142.5.h, 150.2.a i 154.2.a; D_aut, 31.3.e; D_dir, 6.e).
 • L'equip directiu ha de col·laborar amb el director a orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre (D_dir, 6.e).
 • El claustre del professorat participa en el control i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre (LEC, 146.1; D_aut, 48.1) i té la funció de programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats (LEC, 146.2.e).
 • Correspon al cap d'estudis exercir les funcions que li delegui o li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular, d'organització, coordinació i seguiment dels ensenyaments i altres activitats del centre i d'atenció a l'alumnat (D_aut, 32.2).
 • Els inspector d'educació tenen l'atribució de conèixer i observar directament totes les activitats que tenen lloc als centres i serveis educatius (LEC, 179.1.b).

7. Jornada de treball. El Govern ha d'establir la distribució ordinària de la dedicació horària setmanal dels funcionaris docents a les activitats escolars en el centre i la participació en les activitats extraescolars i complementàries (LEC, 135.1).

8. Projecte educatiu i projecte de direcció. Les concrecions organitzatives que es proposin en el projecte de direcció han de buscar la major sistematització de les activitats del centre (D_dir, 25.3).

9. Avaluació. L'avaluació del sistema educatiu afecta tots els centres, les activitats i els serveis sostinguts amb recursos públics (LEC, 183.2).

[Vegeu "acció educativa" i "programació general anual".]

3 comentaris:

 1. On, quan i a qui s'adreçarà el curs?

  Gràcies!

  ResponElimina
 2. El curs s'impartirà al Departament d'Educació, entre febrer i juny del 2011, adreçat al personal d'administració i serveis del propi Departament i dels Serveis territorials, dins el pla de formació permanent del PAS.

  Gàcies pel teu interès.

  Alberto del Pozo

  ResponElimina
 3. Senyor del Pozo, Espero poder-me matricular al curs i que sigui tant interessant com ho va ser el de l'EBEP.

  ResponElimina