dimarts, 30 de novembre del 2010

Lèxic de l'autonomia dels centres educatius (5)


Associacions de mares i pares d’alumnes (i associacions d’alumnes)


1. Àmbit. Les associacions d’alumnes i les associacions de mares i pares tenen per finalitat essencial promoure la participació dels alumnes i de les mares i els pares en l’activitat educativa i facilitar als alumnes l’exercici dels drets i el compliment dels deures (LEC, 24.2 i 26.2; D_aut, 8.2).


2. Projecte lingüístic. Ha de preveure la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes (LEC, 14.2.e i D_aut, 5.1.f).


3. Normes d’organització i funcionament. Poden regular la constitució d’altres agrupacions que pot constituir l’alumnat, a banda de les associacions d’alumnes (D_aut, 19.2).


4. Responsables.
- El director del centre públic ha d’establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau, amb les associacions d’alumnes (LEC, 142.6.d; D_dir, 7.f).
- Correspon a l’Administració educativa de la Generalitat establir reglamentàriament el procediment de participació de les associacions d’alumnes i de les associacions de mares i pares d’alumnes en els òrgans col·legiats dels centres educatius (LEC, 158.2.a).
- Correspon als municipis participar en l’establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les associacions de mares i pares d’alumnes per a estimular i donar suport a les famílies en el compromís amb el procés educatiu dels fills (LEC, 159.3.a).


5. Participació en el consell escolar dels centres públics. El Govern ha d’afavorir la seva participació en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, establint el procediment per a la participació de les associacions de mares i pares d’alumnes més representatives en els òrgans col·legiats (LEC, 24.4 i 26.3). Una de les persones representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa del centre (D_aut, 45.4).

Associacions professionals del professorat


Àmbit. L’Administració educativa, sens perjudici de la representativitat sindical reconeguda per la normativa vigent i de la legislació relativa als col·legis professionals, pot donar suport a les associacions professionals de docents legalment constituïdes i n’ha de facilitar la participació, si s’escau, en l’organització i la realització d’activitats d’innovació i de formació permanent (LEC, 107)


[Vegeu "activitats d’innovació" i "activitats de formació permanent".]

Atenció docent / atenció educativa


1. Àmbit. L’expressió "atenció docent" només apareix a la LEC (en cinc ocasions) però no ha estat recollida en els decrets d’autonomia i de direccions (ni tampoc la trobem a la LOE, que utilitza una perífrasi "l’atenció educativa directa als nens a càrrec de professionals", art. 92.1). En canvi, és molt freqüent "atenció educativa", pràcticament amb el mateix significat, si bé a la LEC aquesta segona expressió s’ha especialitzat dins la categoria de "professionals / personal d’atenció educativa".


2. Organització pedagògica. En el segon cicle d’educació infantil i en l’educació primària, l’atenció docent s’ha d’organitzar tenint en compte criteris de globalitat i de no-especialització, excepte en el cas dels aprenentatges i les activitats que requereixin una atenció docent especialitzada (LEC, 78.4 i 79.5). En l’educació secundària obligatòria, l’atenció docent s’ha d’organitzar equilibrant l’especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat de l’acció educativa, i s’ha de promoure la polivalència curricular del professorat que actua sobre un mateix grup d’alumnes (LEC, 79.6). L’atenció educativa de tots els alumnes amb necessitats educatives específiques es regeix pel principi d’escola inclusiva (LEC, 81).


3. Acció tutorial. Correspon al tutor o tutora de cada grup garantir l’atenció educativa general dels alumnes, directament i per mitjà de l’orientació de l’acció conjunta de l’equip docent (LEC, 80.2).

Atenció a la diversitat dels alumnes


1. Àmbit. Els centres que imparteixen l’educació bàsica han d’adoptar les mesures pertinents per a atendre la diversitat de l’alumnat (LEC, 57.5).


2. Organització pedagògica. Correspon al Departament, en un context d’organització flexible dels ensenyaments d’educació bàsica, establir els criteris que han de regir l’atenció a la diversitat i orientar els centres per a l’aplicació de les mesures organitzatives i curriculars corresponents (LEC, 57.6). A l’ensenyament bàsic s’ha d’adoptar l’atenció a la diversitat com a principi fonamental, amb les mesures organitzatives i curriculars pertinents (LOE, 4.3). Els centres educatius tenen autonomia per a organitzar els grups i les matèries de manera flexible i per adoptar les mesures d’atenció a la diversitat adequades a les característiques del seu alumnat (LOE, 22.6).


3. Projecte educatiu. El projecte educatiu ha de contenir, entre altres aspectes, la concreció i el desenvolupament dels currículums, els criteris que orientin l’atenció a la diversitat i els que han d’orientar les mesures organitzatives (D_aut, 5.1.c). El projecte educatiu ha de recollir la forma d’atenció a la diversitat de l’alumnat i l’acció tutorial (LOE, 121.2).


4. Normes d’organització i funcionament. En matèria d’organització pedagògica, les normes d’organització i funcionament han d’incloure els criteris per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, d’acord amb el principi d’educació inclusiva (D_aut, 22.1.c).


5. Formació permanent. Els programes de formació permanent han de preveure tots els aspectes de coordinació, tutoria, atenció educativa a la diversitat i organització (LOE, 102.2).

Audiència a les persones interessades


1. Àmbit. Aquest tràmit garanteix el dret d’audiència ("sotmetre a vista l’expedient" o "posar l’expedient en coneixement" de les persones interessades) i el dret a formular al·legacions (Llei 26/2010, del 3 d’agost, art. 51).


2. Cessament de tutors i tutores i dels òrgans de coordinació. La direcció del centre pot revocar el nomenament a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia decisió, expressament motivada i amb audiència de la persona afectada (D_aut, 39.2 i 41.4).


3. Cessament del director o directora. El cessament del director o directora es produeix per revocació motivada del nomenament per part de l’Administració, després de la instrucció d’un expedient contradictori, amb l’audiència prèvia a la persona interessada (D_dir, 22.1.d).


4. Marc disciplinari. La imposició de sancions disciplinàries per faltes lleus al professorat ha de fer-se pel procediment disciplinari sumari, adaptat pel Departament d’Educació, i amb audiència a la persona interessada (D_aut, 50.4 i D_dir, 12.2) mentre es tramiten els expedients disciplinaris per faltes greus i molt greus, la direcció del centre pot adoptar com a mesura organitzativa provisional la reassignació de tasques docents a la persona afectada, amb l’audiència prèvia de la persona interessada (D_aut, 50.5).


5. Avaluació del professorat. Els procediments d’avaluació de l’exercici de la direcció i del professorat han de garantir els drets d’informació i audiència del personal avaluat (LEC, 102.4 i D_dir, 31.2 i 31.3).

Autoavaluació


1. Àmbit. Entre altre funcions, l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació ha de fomentar l’avaluació en general i l’autoavaluació de l’Administració educativa, els centres educatius, el professorat, els alumnes, els serveis, els programes i les activitats que constitueixen el sistema educatiu (LEC, 190.1).


2. Procediments d’avaluació. El Departament ha de determinar els procediments d’avaluació —inclosos els referits a l’autoavaluació dels agents educatius i de les institucions educatives—, que són públics (LEC, 185.1).


4. Modalitats d’avaluació. L’activitat avaluadora es concreta en modalitats d’avaluació interna, o autoavaluació, i en avaluació externa i afecta els àmbits pedagògic, de gestió i d’organització, d’acord amb les especificitats de cada centre (D_aut, 55.2). Els centres educatius sostinguts amb fons públics s’han d’autoavaluar. De l’autoavaluació n’han de deduir actuacions de millora, que han de quedar registrades, d’acord amb el que s’estableixi per reglament (LEC, 186.2).


5. Programació general anual. L’autoavaluació dels centres té caràcter continu. La programació general anual del centre en concreta, per a cada curs escolar, els indicadors d’avaluació corresponents, que, en els centres públics, consten en el projecte de direcció i en el projecte educatiu (D_aut, 58.1).

Autonomia


1. Àmbit. L’autonomia es refereix al centre educatiu, com un dels principis organitzatius del sistema educatiu (LEC, 2.3.c) i també al professorat, que gaudeix d’autonomia en l’exercici de les seves funcions docents, dins els límits legals i en el marc del projecte educatiu (LEC, 28.3), és a dir, en el marc de l’autonomia del centre. La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre (LEC, 104.5). En definitiva, l’autonomia organitzativa del centre ha de respectar la llibertat acadèmica del professorat (d’ensenyament, d’estudi i investigació).


2. Instruments de l’autonomia del centre. Els centres es doten, en l’exercici de llur autonomia, dels següents instruments:
-Projecte educatiu (LEC, 91)
-Projecte de direcció (LEC, 144)
-Normes d’organització i funcionament del centre (LEC, 98.1)
-Estructura organitzativa pròpia (LEC, 98.1)
-Acció tutorial (LEC, 57.7)
-Projecte lingüístic (LEC, 14.1)
-Programació general anual (LEC, 148.3.b)
-Caràcter propi (LEC, 93.2)
-Acords de coresponsabilitat (LEC, 92.1)
-Contractes programa (LEC, 48.5)
-Carta de compromís educatiu (LEC, 20.1)
-Projectes d’innovació pedagògica i curricular (LEC, 84.1)
-Indicadors de progrés (LEC, 91.4.b)
-Funcions de l’equip directiu i, si s’escau, del consell de direcció (D_dir, 3.2)
-Consell escolar (LEC, 25.3)
-Objectius addicionals i estratègies per a assolir-los (LEC, 90.2).


3. Àmbits de l’autonomia del centre. Els centres disposen d’autonomia en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials (LEC, 90.1; D_aut, 2.1).


4. Finalitat. L’autonomia dels centres s’orienta a assegurar l’equitat i l’excel·lència de l’activitat educativa (LEC, 90.3).


5. Projecte educatiu. El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius i recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre (LEC, 91.1; D_aut, 2.1).


6. Projecte de direcció. El projecte de direcció ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, i ha d’establir les línies d’actuació prioritàries i, si escau, ha de formular propostes en relació amb l’adaptació o modificació, total o parcial, del projecte educatiu (D_dir, 24.1).


7. Retiment de comptes. Els centres educatius han de retre comptes a la comunitat escolar i a l’Administració de llur gestió, dels resultats obtinguts i de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat (LEC, 92.2). La direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del centre i al control acadèmic i administratiu de l’administració (D_dir, 2.3).


8. Responsables
-Correspon a l’Administració educativa de la Generalitat regular el contingut mínim i el procediment per a aprovar els instruments en què es concreta l’autonomia dels centres educatius públics reconeguda per aquesta llei (LEC, 158.2.a).
-L’Administració educativa ha de respectar i donar suport a l’exercici de l’autonomia dels centres educatius, en el marc de l’ordenament jurídic general, i disposa de les facultats de supervisió i control previstes a l’ordenament (D_aut, 3.1).
-La direcció s’exerceix en el context de l’autonomia dels centres (D_dir, 2.3).
-Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels centres públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en equip d’acord amb el que s’estableixi en cada centre (D_dir, 3.2).
-Els titulars dels centres privats no sostinguts amb fons públics han de garantir que el centre exerceix l’autonomia en el marc legal vinculat al règim d’autorització de centres privats (LEC, 96.3).
-Els inspectors d’educació, en l’exercici de llurs funcions i atribucions, han d’adequar llur actuació al règim d’autonomia dels centres i a l’assignació de responsabilitats a la direcció (LEC, 179.2; D_aut, 3.2).
[Vegeu "àmbits d’autonomia".]


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada