dimecres, 10 de novembre del 2010

Novetats del decret de la direcció dels centres públics

El DOGC publica avui el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, aprovat pel Govern després d'una llarga tramitació que es va iniciar el 26 de febrer de 2010 amb la primera versió del text que es recull a l'expedient administratiu de la norma.

Durant aquest període de més de vuit mesos de tramitació, s'han introduït moltes modificacions al text inicial com a conseqüència dels tràmits d'informació pública i de consulta i negociació amb diferents organismes i institucions, així com dels informes emesos pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya que han intervingut en el procediment d'elaboració de la norma.

Ja fa setmanes que estic comentant en aquest blog el contingut del projecte de decret de la direcció, en concret en els darrers posts que he dedicat al decret d'autonomia i la gestió de personal als centres públics (publicats els dies 8 i 22 d'octubre). En el d'avui he seleccionat algunes de les novetats que s'han introduït en el text definitiu, totes relacionades amb "nous conceptes" que s'han afegit al contingut del decret durant la seva tramitació, i per tant tenen relació amb el títol d'aquest blog, "Nous conceptes a la Llei d'educació".

1) Complement de "reconeixement" i complement de "consolidació" de la funció directiva

1.1) Les retribucions de la direcció inclouen, a més del complement "de direcció" corresponent al "lloc de treball o funció docent" (art. 30.2) atenent a criteris de dimensió, complexitat del centre i diversitat dels ensenyaments que s'hi imparteixen (art. 142.10 LEC), el complement de "reconeixement" de la funció directiva (art. 136.1.d LEC). El text definitiu del decret de la direcció dels centres públics ha diferenciat aquest complement de "reconeixement" del tercer complement, el de "consolidació" (o, en paraules de la llei, "el complement per a l'exercici previ de la funció directiva", art. 127.2 LEC), de manera que ha desdoblat l'apartat 30.3 del text original en els apartats 3 i 4 de l'article 30:

 • 30.3. "L'avaluació positiva de l'exercici de la direcció en cada mandat comporta la percepció del complement de reconeixement de la funció directiva. Aquest complement consisteix en la percepció progressiva del 15%, el 35%, el 55% i el 75% del complement a què es refereix l'apartat anterior, un cop finalitzat successivament cada mandat. Aquest complement s'afegeix a la percepció del complement a què fa referència l'apartat anterior mentre s'exerceix la direcció, com un increment proporcional reconegut del complement de direcció que s'està percebent en cadascun dels mandats de direcció."
 • 30.4. "Quan es deixa l'exercici de la direcció, amb avaluació positiva, es consolida un complement retributiu en les mateixes proporcions esmentades a l'apartat anterior, de manera que es continua percebent mentre el funcionari estigui en situació d'actiu en un lloc de treball docent. Aquest complement de consolidació és incompatible amb la percepció dels complements de direcció i de reconeixement dels apartats 2 i 3 d'aquest article. Quan, eventualment, el funcionari afectat torni a exercir la direcció d'un centre, quedarà en suspens la percepció del complement de consolidació, i passarà a percebre els complements de direcció i de reconeixement de l'exercici de la direcció que corresponguin segons els mandats ja avaluats positivament i en el centre en què exerceixi la direcció."

Aquests dos complements de la direcció, el de "reconeixement" i el de "consolidació", van lligats tots dos a l'avaluació positiva de l'exercici de la direcció i consisteixen en la percepció d'un determinat percentatge del complement de la funció directiva, però tenen una naturalesa jurídica diferenciada, malgrat que les coincidències ens puguin fer pensar que es tracta del mateix complement retributiu, com es deduïa de la redacció primitiva d'aquest article.

El fet és que els percentatges s'apliquen, en un cas, sobre el complement de direcció vigent i, en l'altre, sobre els complements dels mandats ja vençuts, la qual cosa pot provocar que un mateix percentatge doni resultats diferents, si s'ha canviat de centre o si al centre se li ha modificat la tipologia dels càrrecs directius:

 • El complement de "reconeixement" és un percentatge que s'aplica al complement de funció directiva que s'estigui percebent, mentre s'exerceix la direcció i, en definitiva, va lligat a la carrera professional del director en actiu, ja que aquest complement li permet "progressar" en les seves retribucions com a conseqüència de l'avaluació positiva dels diferents mandats.
 • El complement de "consolidació", en canvi, és una garantia retributiva, lligada al cessament en el càrrec, i que correspon a una part del complement de funció de cadascun dels mandats avaluats positivament, i només es pot percebre quan es deixa l'exercici de la direcció. És, per tant, incompatible amb els altres dos complements de la direcció: el de "funció directiva" i de "reconeixement" del director en actiu

1.2) L'avaluació positiva anual de l'acompliment de la funció del directiu professional docent incrementa el seu complement de "reconeixement", de manera "no consolidable", és a dir, sense que pugui incrementar els percentatges que intervindran en el complement de "consolidació" quan cessi en l'exercici de la direcció. Aquesta és una altra novetat del text definitiu del decret:

 • 40.2. "L'avaluació positiva anual de l'acompliment genera en el directiu professional docent el dret a la percepció d'un increment anual no consolidable del complement de reconeixement de l'exercici de la direcció previst a l'article 30.3, en les quanties que estableixi el Govern."

1.3) La percepció del nou complement de reconeixement de la funció directiva per part dels actuals directors i directores s'ajorna fins a l'1 de gener de 2012. A partir d'aqueixa data el Govern pot implementar de manera gradual l'aplicació d'aquest nou complement segons un calendari transitori de cadascun dels diferents mandats avaluats positivament, tal com ho recull el nou redactat de la disposició transitòria primera del Decret.

2) Competències "específiques" i "delegades" del personal directiu professional docent

La versió inicial del decret només preveia que "el Departament d'Educació pot delegar en els directors i directores que posseeixen la condició de directiu professional docent i exerceixen la direcció des dels llocs de treball a ells reservats, altres competències específiques en matèria organitzativa, de gestió de personal i de gestió de recursos materials del centre educatiu" (art. 39.1 del projecte de decret).

En canvi, el text definitivament aprovat pel Govern ha inclòs com a novetat en aquest article 39.1 competències "específiques" de la condició del personal directiu professional docent, a més de les que li pugui delegar el Departament d'Educació en matèria organitzativa, de gestió de personal i de gestió de recursos materials del centre educatiu, tal com ho estableix l'article 39.2 del Decret:

"Article 39

Competències específiques del personal directiu professional docent

1. A més de les funcions i atribucions que, amb caràcter general, corresponen a l'exercici de la direcció de qualsevol centre públic, l'exercici de la direcció professional docent té atribuïdes les següents competències específiques de la seva condició:

a) Acordar amb el Departament, en relació amb els recursos assignats, els objectius anuals a assolir en la seva gestió.

b) Assignar al professorat de la plantilla els complements retributius docents relacionats amb la major dedicació al centre, la innovació i la recerca educativa i la implicació en el millorament dels rendiments escolars, tenint en compte els criteris establerts pel Govern i els recursos assignats al centre.

c) Concedir al professorat de la plantilla els permisos previstos a la legislació.

d) Intervenir, d'acord amb la reglamentació establerta pel Govern, en el procés d'incorporació del personal docent al centre, amb destinació provisional, per ocupar una vacant de la plantilla.

e) Decidir sobre la participació de professorat de la plantilla en activitats de formació permanent en el centre educatiu, d'acord amb la planificació aprovada pel Departament d'Educació i en funció de les necessitats previstes al projecte educatiu del centre.

2. El Departament d'Educació pot delegar en els directors i directores que posseeixen la condició de directiu professional docent i exerceixen la direcció des dels llocs de treball a ells reservats, altres competències específiques en matèria organitzativa, de gestió de personal i de gestió de recursos materials del centre educatiu."

3) "Condició" i "acreditació" del directiu professional docent

El decret ha introduït una diferenciació entre "condició" i "acreditació" del directiu professional, reservant l'exercici de la "condició" de directiu professional a "l'ocupació efectiva d'un lloc de treball reservat a directius professionals docents" (art. 35.1), que és la circumstància que genera tots els drets i deures derivats de la condició de directiu:

"L'ocupació d'aquest lloc té, a tots els efectes, la consideració de lloc ocupat pel sistema de provisió especial i comporta l'exercici efectiu de les funcions directives professionals docents amb tots els drets administratius i econòmics previstos en aquest decret" (art. 38.3).

Així "l'acreditació" de directiu professional docent esdevé un requisit per a "accedir a l'exercici de la condició de directiu professional docent de qualsevol centre públic" (art. 38.1) i, per a obtenir-la, els funcionaris docents han de reunir els requisits i superar el procediment regulat pel decret per a "garantir la formació, capacitat, habilitats i, si escau, experiència dels candidats per a l'exercici de la direcció professional de centres educatius públics, atenent a criteris d'idoneïtat per a la funció directiva i mitjançant procediments que garanteixen la publicitat i la concurrència" (art. 34).

Per a poder obtenir "l'acreditació" de directiu professional docent els funcionaris docents "han d'haver ocupat la direcció d'un centre educatiu públic, amb almenys un període ordinari de mandat amb avaluació positiva" (art. 35.1). Per a exercir la "condició" de directiu es requereix tenir l'acreditació corresponent reconeguda i ocupar un lloc de treball reservat per a aquestes funcions directives professionals, una vegada seleccionat com a director docent del centre (art. 38.3).

L'obtenció de "l'acreditació" de directiu professional docent exigeix la declaració de l'aptitud del candidat per un òrgan tècnic de valoració, que proposa "a la persona titular del Departament d'Educació per tal que aquesta els reconegui la condició de directiu professional docent" (art. 36.7). L'acreditació, per tant, és el reconeixement per part del Departament de la condició de directiu professional docent, que té atribuïdes "competències específiques de la seva condició" (art. 39.1) i delegades pel Departament, en la mesura que "posseeixen la condició de directiu professional docent i exerceixen la direcció des dels llocs de treball a ells reservats" (art. 39.2).

L'exercici de la "condició" de directiu professional finalitza amb el cessament del directiu del lloc de treball reservat a la seva condició, mentre que "l'acreditació" es pot perdre per renúncia expressa, per jubilació o per qualsevol altra raó que comporti la pèrdua de la condició de funcionari docent, així com a resultat de l'avaluació negativa de l'exercici de la direcció en el període del mandat (art. 37).

En definitiva, la "condició" s'exerceix amb l'acompliment de les seves competències específiques i delegades, i va lligada al nomenament en el lloc de treball reservat i a l'exercici de les funcions directives, mentre que "l'acreditació" s'obté mitjançant un procediment de reconeixement de l'aptitud dels candidats idonis per a exercir la funció directiva professional.

La "condició" pressuposa i exigeix l'acreditació, que és el requisit necessari per al reconeixement de la condició de directiu. Però "l'acreditació" no comporta l'exercici de les funcions directives, que van lligades a l'exercici efectiu de la "condició", una vegada seleccionat com a director o directora i després d'ocupar el lloc de treball reservat per al directiu professional docent; és a dir, "l'acreditació" només és la possibilitat de l'exercici de la condició, en el mateix sentit que en la metafísica aristotèlica es diferenciaven la potentia (en grec, dýnamis 'possibilitat') i l'actus (en grec, enérgeia 'activitat').

Finalment, l'acreditació de directiu professional docent (i, per tant, també la condició, que la pressuposa) és considerada "com a mèrit docent específic en tots els concursos de provisió de llocs i d'accés a un altre cos docent, en la consolidació de graus personals docents i en l'obtenció de la categoria superior de sènior" (art. 42.3), com a mèrit preferent en la primera fase del procés de selecció de directors i directores (art. 38.2) i com a mèrit per a ocupar llocs de treball dependents de l'Administració educativa i d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat (art. 42.2).

3 comentaris:

 1. Benvolgut Alberto,

  Primerament felicitats pel treball d'orientació i divulgació que estàs fent. Probablement a l'escassetat de comentaris que fem els que llegim les teves reflexions, no fa justícia al veritable interès que suscita el teu treball.

  En aquest sentit, voldria suggerir-te que ens fessis algunes orientacions pel que fa als continguts dels PROJECTES DE DIRECCIÓ. Sovint hi ha molta confunsió i de vegades entre una selecció de projectes de direcció no s'acaba de veure que comparteixen una estructura mínima comuna.

  Cordialment,

  Mario González Jorge
  Director de l'Escola Remolins
  Tortosa

  ResponElimina
 2. Benvolgut Mario,

  T’agraeixo molt el teu comentari sobre el meu blog sobre la LEC. Ja sé que sou molts els qui hi entreu setmanalment, per les estadístiques que fa GOOGLE, i entenc que feu pocs comentaris, ja que no acostumo a contestar-los, per manca de temps: ja li dedico una bona estona cada setmana a redactar el post… com per atendre també les demandes de major informació, que a vegades no tinc.

  Accepto la teva proposta sobre el Projecte de direcció. Li dedicaré algun post aviat a aquest instrument fonamental de l’autonomia del centre.

  Cordialment,

  Alberto del Pozo

  ResponElimina
 3. Sr. del Pozo,

  l'article 86 de la LEC fa referència a les funcions dels Serveis Educatius. En el moment de canvi documental en el que ens trobem, en destaca la que fa referència a:

  " ..... molt especialment, en la formulació del projecte educatiu."

  No sé exactament en què es concretaria aquesta funció. Hauria de ser un dels serveis o assessorament ofertats des de cada Servei Educatiu? Com s'hauria d'articular o concretar en la seva opinió?

  Gràcies per endavant

  Artur Tallada

  ResponElimina