dimarts, 14 de desembre del 2010

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (16)

Contracte programa

1. Definició. El contracte programa articula els recursos addicionals que aporta l’Administració educativa als centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya en funció de les característiques socioeconòmiques de la zona, la tipologia de les famílies dels alumnes que atén el centre i els continguts de l’acord de coresponsabilitat que se signi. Aquests recursos addicionals han de permetre als centres una programació pluriennal (LEC, 48.5 i 201.2).

2. Consell escolar dels centres concertats. Aprova els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avalua la seva aplicació (LEC, 152.2.i) i també aprova els tràmits referents a les percepcions per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit (LEC, 152.2.c).

3. Mòdul incrementat del concert. La quantia del mòdul econòmic del concert per unitat escolar en centres ordinaris pot comprendre, atenent circumstàncies específiques dels centres determinades per l’Administració educativa, quantitats assignades al pagament del personal no docent de suport a la docència i, si escau, a una dotació addicional de personal docent, en els centres que compleixin els requisits que es determinin per reglament (LEC, 205.8), amb la subscripció prèvia d’un contracte programa (LEC, 205.9).


Control

1. Àmbit.
—Participació en el control i la gestió del centre;
—control dels òrgans col·lectius de coordinació per part del director;
—control de la jornada i l’horari del professorat;
—planificació, control i qualitat;
—control de l’assoliment dels objectius / control de resultats / control d’eficàcia;
—control i avaluació de la gestió;
—control econòmic i financer dels centres;
—control acadèmic i administratiu.

2. Dret de participació en el control i la gestió dels centres. La participació de la comunitat escolar s’exerceix a través dels òrgans de participació en el control i gestió dels centres i dels mecanismes de participació previstos als projectes educatius (D_aut, 8.1, DA 10.3 i 10.5 i DA 12.3). El capítol 4 del títol 1 del Decret d’autonomia, denominat "Participació en el control i la gestió dels centres" regula els òrgans col·legiats de participació. El capítol 3 del títol 2 es denomina "Participació en el control i la gestió dels centres públics".

3. Consell escolar. És un dels òrgans de participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió dels centres educatius (D_aut, 26) i intervé en la tasca de control de la gestió del centre (D_dir, 7.d), com a òrgan de control i participació (D_dir, 25.4).

4. Claustre del professorat. És l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt d’aspectes educatius del centre (LEC, 146.1 i D_aut, 48.1) o, també, l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’acció educativa del centre (D_aut, 29.1 i DA 15.6).

5. Direcció.
—Per a dirigir i gestionar el personal del centre, la direcció del centre públic té la facultat del control de l’actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent de què s’hagi dotat el centre (D_dir, 9.g).
—Correspon a la direcció del centre el control de la jornada i l’horari del professorat (D_dir, 11.2).
—El directiu professional docent ha d’acreditar la competència de planificació, control i qualitat en els àmbits curricular i de gestió general dels centres educatius (D_dir, 36.5).
6. Inspecció. La inspecció d’Educació té la funció de supervisar i avaluar els centres i els serveis educatius i controlar l’assoliment dels objectius definits, respectivament, en els projectes educatius i en els plans d’actuació (LEC, 178.1.a).

7. Administració educativa.
—L’exercici de la direcció està subjecte al control i avaluació de la gestió per part de l’Administració educativa, sens perjudici del control econòmic i financer que sigui aplicable als centres educatius públics de la Generalitat (D_dir, 31.1).
—L’avaluació de l’exercici de la direcció s’ha d’atenir als principis d’eficàcia, eficiència, responsabilitat i control de resultats de la gestió, en funció dels objectius fixats i dels recursos assignats (D_dir, 31.2).
—La gestió directiva del personal directiu professional docent en els llocs reservats a aquest personal està subjecta a avaluació anual, d’acord amb els principis d’eficàcia, eficiència, responsabilitat i control de resultats, en funció dels objectius fixats i dels recursos assignats. El Departament d’Educació exerceix el control d’eficàcia en relació amb l’actuació dels directius professionals (D_dir, 40.1).
—Per donar compliment al principi de control financer, el Departament, amb la col·laboració de la Intervenció General de la Generalitat, ha d’establir anualment un pla d’auditories amb la finalitat d’exercir el control financer dels recursos públics gestionats pels centres educatius sostinguts amb fons públics i pels serveis educatius i el control financer de les subvencions atorgades a qualsevol agent o institució del sistema educatiu (LEC, 197.5).
—La direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del centre i al control acadèmic i administratiu de l’administració, i s’exerceix en el context de l’autonomia dels centres (D_dir, 2.3).


Convenis

1. Convenis entre el Departament i els ens locals.
—El sosteniment dels centres públics atén el que estableixen, amb criteris de suficiència, els pressupostos de la Generalitat i, si s’escau, els convenis subscrits entre l’Administració educativa i l’Administració local (LEC, 42.3).
—Per mitjà de convenis amb els ens locals, es creen, es modifiquen i se suprimeixen centres públics dels quals sigui titular un ens local (LEC, 45.1, 74.1 i 159.2).
—Els convenis de col·laboració són els instruments que han de precisar la delimitació de competències i de responsabilitat del Departament i dels ens locals (LEC, 162.3 i 164.2).
—Els convenis entre el Departament i els ens locals que estableixen finançament del funcionament de centres de titularitat municipal des dels pressupostos de la Generalitat han de prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat (LEC, 204.2).
—El Departament ha de revisar amb caràcter periòdic els criteris i les partides pressupostàries a què fa referència la disposició final segona, amb l’objectiu d’assegurar que els compromisos adquirits en convenis amb els ens locals s’ajusten en tot moment a l’evolució real dels costos i dels preus (LEC, DA 4.1).
—Els convenis entre el Departament i els ens locals per a l’educació infantil han de vetllar perquè restin garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixen la prestació d’aquest servei (LEC, DA 22).

2. Convenis entre els centres educatius i altres entitats.
—El consell escolar dels centres públics aprova les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions (LEC, 148.2.c).
—La direcció del centre pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social d’aquests centres, d’acord amb els criteris que hagi aprovat el consell escolar del centre (D_aut, 54.3).
—Entre les estratègies didàctiques pròpies, els centres que imparteixen ensenyaments professionalitzadors han de considerar, si escau, les que es derivin d’acords o convenis amb els ens locals, empreses i altres institucions del sector productiu, que poden comportar l’establiment de calendaris escolars específics d’aquests ensenyaments, en els termes i amb les limitacions que el Departament d’Educació determini (D_aut, 17.4).

3. Plans i programes socioeducatius.
—Els centres i els ajuntaments, per iniciativa de dos o més centres o per iniciativa de l’ajuntament corresponent, poden acordar d’elaborar conjuntament plans o programes socioeducatius que afavoreixin la major integració possible en l’entorn social dels objectius educatius i socials del centre i una millor coordinació entre els recursos de les diferents administracions i dels centres mateixos. Correspon al Govern d’establir les condicions mínimes per a la formalització dels convenis que concretin aquests plans i programes (LEC, 40.1).
—El Departament, amb la finalitat d’assolir l’equitat i la qualitat, pot subscriure convenis amb els ens locals d’una zona educativa per a aportar recursos extraordinaris a plans i programes socioeducatius i activitats extraescolars (LEC, 201.3).
—El Departament ha d’habilitar les partides pressupostàries, amb els recursos necessaris, que permetin establir amb eficàcia i eficiència convenis amb els ens locals per a la realització de les activitats extraescolars i els plans i programes socioeducatius específics (LEC, DF 1.3).

4. Amb altres institucions.
—El Govern també pot proposar convenis de reconeixement i de convalidació dels ensenyaments postobligatoris que condueixin a l’obtenció de certificacions o titulacions pròpies de la Generalitat (LEC, 62.8).
—Les empreses i les organitzacions empresarials col·laboren per mitjà de convenis en els ensenyaments propis de la formació professional (LEC, 170.2).
—El Departament ha d’establir convenis amb les universitats per a definir i organitzar la formació inicial del professorat i per a garantir la qualitat d’aquesta formació, en el marc del sistema de graus i postgraus propi de l’Espai Europeu d’Educació Superior (LEC, 109.3).
—El Departament ha de fomentar convenis amb les universitats que facilitin la incorporació als departaments universitaris, com a professors associats, amb jornada completa o parcial, dels funcionaris docents destinats a centres educatius i serveis educatius i a la Inspecció Educativa (LEC, 133.2).
—En col·laboració amb les universitats de Catalunya es poden crear institucions per a la recerca en el camp de l’educació i establir per conveni programes prioritaris de recerca educativa (LEC, 168.3).
—El Departament pot subscriure convenis amb altres administracions educatives a fi d’establir criteris i procediments per a garantir l’efectivitat del principi d’igualtat en l’accés al sistema educatiu i millorar-ne la qualitat (LEC, 166) i per a cooperar amb les entitats educatives de territoris de parla catalana (LEC, 167 i DA 4.2).
—L’Administració educativa promou els ensenyaments artístics no reglats per mitjà de l’articulació de convenis de finançament amb els titulars de centres o convocatòries de subvenció (LEC, DA 20 i 27).

Convivència

Àmbit. En el centre educatiu.

[Vegeu "normes de convivència".]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada