dimarts, 21 de desembre del 2010

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (22) [Designació - Despeses del centre]

Designació

1. Àmbit. Designació d’un tutor, d’un president de comissió, del director amb caràcter extraordinari, del director dels centres concertats, dels presidents i representants en òrgans col·legiats, de l’instructor d’un expedient.

2. Direcció.
—Correspon al consell escolar del centre concertat intervenir en la designació i el cessament del director (LEC, 152.2.a).
—Els titulars dels centres concertats poden acordar requerir un projecte de direcció per designar per períodes temporals els seus directors (D_aut, DA 11).
—La persona designada amb caràcter extraordinari per exercir la direcció d’un centre públic ha de presentar un projecte de direcció per al període a què s’estén el seu nomenament (D_dir, 19.3).
—La persona designada per exercir la direcció d’un centre nou ha de presentar un projecte de direcció per al període a què s’estén el seu nomenament (D_dir, 20.3).

3. Òrgans unipersonal de direcció.
—A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan unipersonal de direcció del centre, el funcionari o funcionària docent designat o designada per exercir transitòriament les funcions de l’òrgan té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular (D_aut, 36).
—Correspon als ens locals, dins de la regulació de l’autonomia dels centres de què són titulars, el procediment de designació dels òrgans unipersonals (D_aut, DA 3.2).

4. Tutor o tutora.
—En tot cas, per curs o per etapa de l’educació bàsica, s’ha d’assignar a cada alumne o alumna un tutor o tutora, designat d’entre el professorat (LEC, 79.2)
—En els ensenyaments postobligatoris, el grup classe, o la fórmula equivalent que s’adopti, ha de disposar d’un tutor o tutora, designat d’entre el professorat que s’encarrega de la docència (LEC, 80.2).

5. Òrgans col·legiats.
—Correspon al conseller del Departament nomenar els òrgans qualificadors dels processos d’ingrés i designar-ne els presidents (LEC, 117.2.e).
—Correspon al conseller o consellera titular del Departament designar el president o presidenta de cada consell escolar territorial, d’entre els vocals que el componen (LEC, 172.3).
—Correspon al Govern nomenar, a proposta del conseller o consellera titular del Departament, el president o presidenta i el director o directora de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, i correspon al conseller o consellera designar els membres del Consell Rector d’entre persones de prestigi reconegut (LEC, 189.3).
—L’òrgan tècnic de valoració està integrat per tres o més membres titulats superiors designats pel Departament d’Educació (D_dir, 36.6).
—El director dels serveis territorials presideix la comissió tècnica d’avaluació del personal directiu professional i designa la resta de membres (D_dir, 41.2).

6. Representants.
—La comissió de selecció està integrada per representants del centre educatiu designats pel consell escolar i pel claustre del professorat, representants de l’Administració educativa i representants de l’ajuntament del municipi on és situat el centre (LEC, 143.3).
—El claustre del professorat dels centres públics té la funció de designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del director (LEC, 146.2.b).
—El claustre del professorat del centre concertats té la funció de designació dels representants del professorat en el consell escolar (LEC, 151.1). [El claustre dels centres públics té la funció d’elegir els representants del professorat en el consell escolar, LEC, 146.2.f.]
—Una de les persones representants dels progenitors en el consell escolar la designa l’associació de pares i mares més representativa del centre (D_aut, 45.4).
—Els consells escolars territorials són integrats pels vocals designats en representació de diferents sectors (LEC, 172.2).
—La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació (D_aut, 28.4).
—El representant de l’administració local a la comissió de selecció del director de la ZER es designa a proposta conjunta dels ajuntaments afectats (D_dir, DA 6.2).

7. Instructor d’un expedient. La instrucció de l’expedient disciplinari correspon a un o una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre (D_aut, 25.2).

8. Responsables. Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones (D_aut, 27.7).

[Vegeu "nomenament", "revocació" i "elegir".]

Despeses del centre

1. Pressupost del centre.
—La gestió econòmica s’ha de sotmetre al principi de pressupost inicial anivellat en la previsió d’ingressos i despeses i al principi de retiment de comptes (LEC, 103.1 i D_aut, 51.1).
—Són objecte de la gestió econòmica dels centres les assignacions per a atendre despeses derivades de l’activitat dels centres (LEC, 103.2.a).
—El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes les despeses a què fa referència l’article 103.2 de la Llei d’educació (D_aut, 52.1).
—Per a l’autonomia de gestió econòmica dels centres públics de què és titular la Generalitat, i d’acord amb el criteri de suficiència, els pressupostos anuals de la Generalitat han de consignar aquest finançament en el capítol de despesa corrent, sens perjudici de la posterior evolució a dotacions pressupostàries per programes (LEC, 204.1).

2. Consell escolar. El pressupost anual és aprovat pel consell escolar abans del 31 de gener de l’any corresponent, a proposta de la direcció del centre. Durant l’exercici pressupostari el director o directora, si escau, en proposa al consell escolar les modificacions que consideri oportunes. El centre no pot comprometre despeses superiors al pressupost vigent (D_aut, 52.2).

3. Direcció. Correspon al director autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat (LEC, 142.6.f, D_aut, 51.2 i D_dir, 9.d).

4. Ús social dels centres públics.
—La direcció dels centres fixa l’import de la compensació econòmica derivada de l’activitat a desenvolupar, la qual ha de respondre a la finalitat de donar cobertura a tota la despesa generada, tant corrent com de reposició de material i de reparació d’instal·lacions i equipaments eventualment malmesos, d’acord amb els criteris aprovats pel consell escolar. No es poden destinar altres recursos propis del centre per fer front a les despeses derivades de l’ús social dels seus edificis, instal·lacions o serveis (D_aut, 54.4).
—L’ajuntament garanteix que, si l’activitat comporta despeses per al centre, qui utilitzi les instal·lacions del centre compensa el centre per les despeses ocasionades (D_aut, 54.2).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada